Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Organisatorisk flowchart for ambulante og indlagte sårpatienter

Beskrivelse

 

Detaljeret forløbsbeskrivelse af patientforløbet

 

 

Før kontakt

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

Henvisning / Visitation

 

Patientgrundlag

Patienter kan have sår som primær lidelse, sekundær lidelse, kronisk sår eller traumatisk sår og kan derfor befinde sig på alle afsnit på matriklen.

 

Der er sårsygeplejersker tilgængelige på hospitalsmatriklen i Thisted på alle hverdage, herunder mandag, onsdag og-fredag i Sårambulatoriet.

 

Sårsygeplejerskerne kan kontaktes på telefon, se flowchart vedlagt som bilag.

 

 

Eksterne henvisninger

Eksterne henvisninger sendes til Fællesvisitationen, Aalborg, som vurderer, hvor patienten fysisk skal møde frem.

Forundersøgelsen foretages af en speciallæge i ortopædkirurgi.

 

Eksterne henvisninger kan komme fra såvel egen læge som primærsektoren.

 

Interne henvisninger

Interne henvisninger sendes til sårambulatoriet, hvor patienterne vurderes af en speciallæge i ortopædkirurgi.

 

Interne henvisninger sendes via Webpas

 

Koordinering

 

Alle interne henvisninger visiteres af ortopædkirurgisk speciallæge dagligt med henblik på tilsyn i afsnittet eller på ambulatoriet samme dag eller efterfølgende hverdag.

 

Patienter, der er i behandling

Når patienten er i behandling i Sårambulatoriet, er det til enhver tid muligt for såvel egen læge som primærsektoren at bede om en konsultation, som besvares enten telefonisk, virtuelt eller ved fremmøde på selve dagen eller først komne hverdag.

 

 

Det tilstræbes, at patienten ses af samme læge/sygeplejerske/sårteam gennem forløbet.

 

 

 

 

 

Intervention

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse

 

 

 

 

Behandlingsplan

 

Patient ses i Sårambulatoriet

eller

under indlæggelse i Med-orto sengeafsnit, Akut sengeafsnit, Medicinsk- intensiv sengeafsnit eller M5 (neurorehabilitering og palliation)

 

Behandlingsplan udarbejdes af ortopædkirurgisk speciallæge evt. assisteret af sårsygeplejerske.

Behandlingsplan baseres på grundig undersøgelse i dialog med patient/pårørende, hvor KRAM-faktorer, sociale forhold og personlige faktorer inddrages i såvel vurdering af sår som behandlingen heraf.

 

Behandlingsplan dokumenteres i EPJ, FMK opdateres. Billeddokumentation i Plejenet.

 

 

Observation/Diagnostiske undersøgelser

 

 

Vurdering

Behandling

            •  

Forbindingsskifte initieres af speciallæge og foretages primært på sengeafsnittet evt. understøttet af sårsygeplejerske og/eller OP-sygeplejerske.

 

Hvis forbindingsskifte skal foregå på OP, skal der lægelig begrundelse i patientjournalen.

 

Sårets beskaffenhed beskrives og dokumenteres i EPJ af hhv. læge/sårsygeplejerske/sygeplejerske i henhold til funktionsbeskrivelser.

 

Det vurderes, hvorvidt patienten skal visiteres til andre specialer

Ved behov for kirurgi/anæstesi sendes henvisning til OP til visiterende sekretariat.

 

Klargøring til OP: operatørsamtale/anæstesitilsyn.

Det tilstræbes, at sårpatienter sættes på OP-programmet, så de skal faste i så kort tid som muligt.

 

 

 

Behandlingsplan

Behandlingsplanen følges, og der tages stilling til videre kontroller, herunder om/hvornår behandlingen overgår til primærsektoren.

 

 

Forebyggelse

 

Opfølgende tiltag iværksættes på baggrund af hhv. den indledende undersøgelse som den opfølgende behandling, f.eks. anvendelse af antidecubitusmadras, iværksættelse af rygesamtale og/eller henvisning til diætist mm.

 

 

Koordinering og afslutning

 

Indlagte og ambulante patienter: Ved afslutning af behandlingsforløbet udarbejdes

Epikrise/ambulatorienotat til egen læge

Pleje-forløbsplan til primærkommunen – ved behov

FMK opdateres.

Henvisning til Terapien, såfremt såret kan medføre funktionsnedsættelser.

GOP og ernæringsplan udarbejdes, når dette er relevant.