Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegering af vaccination og registrering i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) til sygeplejersker på Ortopædkirurgiske afdelinger i Region Nordjylland

Beskrivelse

At udvalgte sygeplejersker på ortopædkirurgiske afsnit kan administrere og dokumentere vaccinationen i DDV af influenzavaccine til sundhedspersonale på afsnittene, uden forudgående lægelig ordination som følge af Sundhedsstyrelsens anbefaling under COVID-19, samt administrere og dokumentere vaccinationen i DDV af influenzavaccine til patienter efter ordination fra læge i journal/medicinmodul

Ansvar:

Delegation af registrering af vaccinationer i DDV til udvalgt autoriseret sundhedspersonale

Den ledende overlæge kan delegere opgaven og skal sikre sig den autoriserede sundhedsperson har de rette kompetencer. Administrationen skal dokumenteres i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), som tilgås via FMK-online.

 

Ledende overlæge har ansvaret for følgende:

At sikre sig, at medhjælperen har den nødvendige uddannelse, oplæring og træning i at udføre den konkrete opgave.

At sikre sig, at opgaven løses kvalificeret

At føre relevant tilsyn med medhjælperen

At sikre dokumentation af ovenstående

 

Det er den autoriserede sundhedspersons ansvar at kende og anvende:

Retningslinjen for delegering

Retningslinjen for DDV

Retningslinjen for lægens medhjælp

Kende funktionaliteten i EPJ for opslag på FMK-online

Kende funktionaliteten i FMK-online

Kende til det ansvar, der følger med at foretage angivelsen af vaccination i DDV

Dokumentation

Det er den ledende overlæges ansvar at dokumentere, hvilke autoriserede sundhedspersoner, der har fået delegeret opgaven til at registrere vaccinationer på DDV og at dokumentere, at ovenstående punkter er opfyldt.

Det er ligeledes overlægens opgave at overvåge kvaliteten og at trække delegeringen tilbage, hvis den autoriserede sundhedsperson ikke længere må, eller ikke længere ønsker, at foretage registrering af vaccination på lægens vegne. Der skal foreligge dokumentation for annullering af denne delegering.

Hvis en autoriseret sundhedsperson skifter arbejdssted, er vedkommende forpligtet til at give besked til den overlæge, vedkommende arbejder på vegne af. Det er den autoriserede sundhedspersons opgave at kunne dokumentere, at have underrettet overlægen.

Indikatorer og tærskelværdier

Udføres en vaccination, skal denne uden unødig forsinkelse indberettes til DDV.

Definition af begreber

Delegation: Ved delegering overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af personale og patienter.

Formål

At sygeplejerskerne har mulighed for at vaccinere og registrere vaccinationer i DDV

Referencer

PRI:

Det Danske Vaccinationsregister, DDV https://pri.rn.dk/Sider/28987.aspx

 

Andet:

Sundhedsstyrelsen: Influenzavaccine - https://www.sst.dk/da/Influenza

Personlanet: Influenzasæsonen nærmer sig, og det er blevet tid til vaccinebestilling - https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/Nyheder/Sider/InfluenzavaccineTidTilBestilling.aspx