Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - Vejledte biopsier fra abdomen

Gældende for biopsier der foretages i Radiologisk Afdeling, AAUH

 

Se særskilt vejledning til CT-vejledt drænage fra abdomen

Se særskilt vejledning til CT-vejledt lungebiopsi

 

Formål

At beskrive forberedelse, procedure og observation af patienter til CT vejledt biopsi af forandringer i nyrer, abdomen, det lille bækken og retroperitoneum, så patientforløb og svarafgivelse bliver så sikkert og hurtigt, som muligt.

 

Definition af begreber

Henvisning

Elektronisk afsendt rekvisition af en radiologisk ydelse, indskrevet enten i PAS eller WebPAS, og indeholdende de oplysninger, der er nødvendige for visitering, planlægning, gennemførelse og beskrivelse.

Grovnålsbiopsi

Primær prøve

Biopsien foretages med en nål der har en diameter >1mm, og proceduren er behæftet med høj blødningsrisiko. Se Forberedelse til UL og intervention nederst i oversigt over AK præparater.

Ved udløsning af nålen penetreres det væv, hvorfra prøven skal tages, og man får en histologisk prøve. Der foretages primært grovnålsbiopsier af processer i abdomen.

Finnålsaspiration

Sekundær prøve

En cytologisk prøve, hvor celler aspireres med en kanyle <1mm i diameter. Ved finnålsaspiration alene er der lav blødningsrisiko. Se Forberedelse til UL og intervention nederst i oversigt over AK præparater.

Forprøver

Blodprøver og tests, som henvisende afdeling får taget på patienten, for at minimere risiko for komplikationer ved indgrebet.

 

Forberedelse

Henvisning til CT vejledt biopsi fra organer i abdomen, laves på baggrund af en CT eller PET/CT-skanning af thorax abdomen, hvor der ses cancersuspekte forandringer, ansamlinger eller abscesser. Biopsi udføres udelukkende når der foreligger informeret samtykke fra patienten, og når alle forprøver og test er i orden. Se LABKA, journal, Clinical Suite og evt. kommentarer i RIS.

Henvisende læge skal tage stilling til om patienten kan tåle at få komplikationer ifm. indgrebet.

 

Forprøver

Tjekkes af radiolog.

Hæmoglobin, trombocytter, INR, APTT og evt. lungefunktionstest i særlige tilfælde, hvor læsionen ligger tæt på diafragma.

APTT-screening foretages ikke rutinemæssigt, men er vigtig hvis intravenøs heparin behandling ikke er pauseret ved patienter med kendt koagulopati, eller ved sygdom med øget blødningsrisiko, fx svær lever- eller nyresygdom. Se Forberedelse til UL og intervention pkt.1 og 2 i det første blå felt.

Gældende for alle patienter til biopsi fra abdomen:

Blodprøver

Max 3 dage gamle

Blodprøver ved Marevan® eller Marcoumar® behandling

Max 1 dag gammel

Blodprøve ved injektion af jodholdigt kontraststof

Max 7 dage gammel

 

Grovnålsbiopsi kan foretages hvis:

P-koagulation, vævsfaktor-induceret

INR ≤ 1,4

P-koagulation, overflade-induceret

APTT < 40 sekunder

B-trombocyttal

> 40 x 109/l

Evt. eGFR

> 30 ml/min

 

Hvis der udelukkende foretages finnålsaspiration:

P-koagulation, vævsfaktor-induceret

INR ≤ 1,4

B-trombocyttal

> 40 x 109/l

Evt. eGFR

> 30 ml/min

 

Detaljeret liste over pausering af blodfortyndende medikamenter inden biopsi i abdomen findes her.

 

Forberedelse på undersøgelsesdagen

Patienter til CT-vejledt biopsi fra abdomen skal være indlagte på biopsidagen. De skal faste i minimum 4 timer inden biopsien, men de må gerne drikke tynde væsker ind til 2 timer før, dog ikke mælkeprodukter. Sengeafdeling vurderer om der er behov for beroligende medicin.

Pårørende må ikke være tilstede under selve indgrebet, men er velkomne til at følge med til Radiologisk Afdeling (RTG) og opholde sig i ventearealer til undersøgelsen er overstået.

Patienter hentes og bringes i egen seng, og personale i Radiologisk Afdeling bestiller portør.

 

Procedure - radiograf

Hent biopsiskab, hvis dette ikke er på stuen.

Forbered undersøgelsen ved at åbne henvisning i RIS, slå patienten op i LABKA, find patient og protokol på CT skanner. Brug PRI efter behov.

Hent patienten ind og foretag sikker patientidentifikation med Closed Loop. Informer om undersøgelsen.

Der skal kun bruges små labels med CPR, hvis der foretages finnålsaspiration mhp. udstrygninger. Åben Word dokument på PC-skrivebord, og skan stregkode på patientarmbånd med stregkodelæser, så CPR ikke indtastes manuelt. Print kun 4 stk. til udstrygningsglas.

Tjek at CPR på alle skærme er korrekte, og konferer med radiologen om hvordan patienten skal lejres og evt. hvilken side, der skal tages prøve fra. Anlæg venekateter hvis der er behov for intravenøs kontrast.

Der assisteres til biopsitagning. Undgå støj og uro i betjener rum.

Bestil returkørsel i portørsystemet, og aftal med radiolog om der skal arrangeres kontrol RTG af thorax en time efter indgrebet. Journal skal følge patienten.

Samtlige billeder overføres til PACS efter endt undersøgelse, som dokumentation for indgrebet.

 

Procedure - radiolog

Der indledes altid med en CT-skanning uden intravenøs kontrast over det aktuelle område for at lokalisere den aktuelle proces, og for at finde det bedst mulige indstikssted. Ved dårlig visualisering af patologisk proces gives intravenøs kontrast. I henhold til retningslinjer for intravaskulær anvendelse af jodholdigt kontraststof, skal der i så fald foreligge en eGFR der max er 7 dage gammel.

 

Efter omhyggelig lejring og instruktion af patienten, placeres en målepind, eller målegitter, i det interessante område. Ud fra denne, findes indstiksstedet vha. skannerens laserlys og måleredskaber.

Ved grovnålsbiopsi anlægges en styrenål på 19G i tumor efter at der er givet lokalbedøvelse. Dette gøres stepvis, med kontrolskanninger ind i mellem, for at sikre, at nålespidsen rammer i processen, men udenom kritiske strukturer som fx tarme og store kar.

Gennem styrenålen udtages en eller flere vævsprøver med biopsi instrument. På vores afdeling foretages grovnålsbiopsien med coaxial teknik og med 20G TruCut biopsi instrument. Alle vævsprøver samles i det samme formalinglas. Formalinglasset skal stå i gul holder, for at sikre at vævsprøven holdes fugtig af formalin.

Afhængig af tumorens beliggenhed, patientens tilstand eller anatomi, kan der i stedet for en grovnålsbiopsi, udtages materiale til cytologi med en tyndere nål. Finnålsaspiration udstryges på max 4 objektglas.

 

Der vurderes i de enkelte tilfælde, om der afslutningsvis CT skannes over biopsiområdet for at kontrollere for komplikationer.

 

Håndtering af prøver

OBS: Vent med at sætte labels på prøverør og udstrygningsglas til biopsien er taget!

Radiologen er ansvarlig for at prøver og patologihenvisning er mærket med korrekt navn og CPR.

Radiolog er ansvarlig for at indgrebets art anføres som præliminært notat i RIS.

Grovnålsbiopsi

  • • Radiografen lægger millipore med vævsprøver i formalinbeholder, skru låget på og tryk på toppen af låget, så beholderen fyldes op med formalin.

Husk at bære handsker til denne procedure.

Husk hospitals CPR-label med stregkode på beholderen. Afstem mundtligt CPR på prøven sammen med patienten.

  • • Radiologen påsætter stregkodelabel fra PatoWeb.

Samtidigt kontrolleres at data stemmer overens med aktuelle patient og CPR på prøve.

  • • Radiograf lægger prøverør i klar plastpose. Prøven stilles til side i gul holder, som indikerer afsluttet undersøgelse. Opretstående prøverør sikrer at vævsprøven holdes fugtig af formalin.

Finnålsaspiration

  • • Radiograf åbner Word dokument på PC-skrivebord, og skanner stregkode på patientarmbånd med stregkodelæser, så CPR ikke indtastes manuelt.

  • • Print 4 små labels.

  • • Udstrygningsglas med små CPR-labels lægges 2 og 2 i plastikbeholder. Afstem mundtligt CPR på prøven sammen med patienten.

  • • Radiologen påsætter stregkodelabel fra PatoWeb.

  • • Plastikbeholdere samles i klar plastpose.

 

Aflever prøverne i rum på stueetage. Koden til døren er 8001#

Vævsprøven i formalin skal stå op i gul holder. Formalinbehoolder og udstrygninger må gerne være i samme kasse, så plastikbeholder med udstrygninger lægges bare ovenpå den gule holder.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

Prøverne er markeret med fiktivt CPR

Et billede, der indeholder mad, plast, sæk, beholder

Automatisk genereret beskrivelse

Fjern alle overskydende labels fra betjener rum, skannerrum og biopsibakke inden den næste patient.

 

Observation generelt

Efter CT-vejledt biopsi fra abdomen, undtaget nyrebiopsi, observeres og behandles patienter efterfølgende, som beskrevet i Forberedelse til UL og intervention, se Grovnål, Abdomen og Efterbehandling i første skema.

Et billede, der indeholder skilt, gade

Automatisk genereret beskrivelse

Observation efter nyrebiopsi

Regime for observation og behandling efter CT-vejledt grovnålsbiopsi af nyrerne aftales telefonisk med Radiologisk Afdeling, da det afhænger af blødning, se rosa figur.

Billede 8

 

Et billede, der indeholder skilt, gade

Automatisk genereret beskrivelse

 

Almindeligt forekomne komplikationer

Den mest forekomne komplikation ved grovnålsbiopsi fra abdomen er blødning eller perforation af de nærliggende organer.

Ved biopsi af forandringer, der ligger på tæt på lungerne, kan der opstå pneumothorax. I disse tilfælde skal patientens vejrtrækning observeres nøje, og den første time efter indgrebet skal patienten opholde sig hvor det er muligt at få fat i sundhedspersonale. Forværring af en pneumothorax kan reduceres ved at undgå kraftig hoste og fysisk anstrengelse. Kontakt straks en læge, hvis patienten får dyspnø.

Når lokalbedøvelsen aftager kan der opstå smerter ved indstiksstedet.

 

Alvorlige komplikationer

Ved behandlingskrævende pneumothorax ifm. indgrebet på CT-stuen, tilkalder radiologen Thorax kirurgisk bagvagt på tlf.: 64 681.T bagvagt anlægger pleuradræn.

 

Kontraindikationer

Der findes ingen absolutte kontraindikationer til CT-vejledt biopsi i abdomen, kun relative som fx:

  • • Forhøjede koagulationstal

  • • Ikke pauseret blodfortyndende medicin

 

 

Referencer

Forberedelse til UL og intervention

Retningslinjer for intravaskulær anvendelse af jodholdigt kontraststof

Perioperativ regulering af Antitrombotisk behandling (PRAB)