Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi – Sanseintegrationsterapi (SI)

Beskrivelse

SI anvendes som et supplement til den øvrige behandling, når dette vurderes relevant; eks. ifm. nedbringelse af tvang, ved uhensigtsmæssig adfærd, undgåelsesadfærd og uhensigtsmæssige strategier.

 

Patientens evne til at bearbejde sensoriske informationer og evt. sanseintegrationsmæssige vanskeligheder afdækkes med redskabet Sensory Profile Adult (SP), som er en standardiseret undersøgelse af mulige bagvedliggende årsager til vanskeligheder og kan bruges til at afdække og fortolke patienternes reaktion i forskellige situationer - samt hvad der virker positivt eller negativt på den enkelte.

 

Med SP, som består af 60 spørgsmål, laves en individuel sanseprofil. Ud fra den tilrettelægges en individuelt tilpasset interventionsplan for patienten, som kan varetages af terapeut eller (efter introduktion) plejepersonale.

 

Indhold

Forløbet vil altid starte med en samtale med patienten omkring oplevede udfordringer, samt indhentning af observationer fra tværfagligt personale.

 

Dernæst udføres SP sammen med patienten; terapeuten vurderer hvor meget støtte patienten skal have i besvarelsen.

Data bearbejdes af terapeuten og profilen udarbejdes.

Profilen overleveres til patienten og relevante samarbejdspartnere.

SI iværksættes med afsæt i profilen (kan både være indsatser i afsnittet og i afslapningsrum).

Der laves grundig beskrivelse af den sanseintegrerende intervention, således at andre faggrupper kan varetage indsatsen, ved behov.

Der evalueres ved hver intervention vha. skemaer som er tilgængelige i afslapningsrummene og der evalueres løbende på effekten.

Indsatserne dokumenteres i journalen, i terapimodulet og kobles op på oprettede problematikker knyttet til senseintegrationsvanskelighederne.

 

Forudsætninger

Patienten skal acceptere og kunne deltage aktivt i et samarbejde med ergoterapeuten og øvrige samarbejdspartnere.

 

Alternativt kan observationsskema anvendes, hvis ikke patienten kan samarbejde (mindre struktureret og der kan ikke på samme måde laves profil).

Patienten skal have udgang fra afsnittet til afslapningsrummene, da disse ligger udenfor afsnittene. Forinden vurderes BVC samt risiko for absentering og selvmord.

 

Udarbejdelsen af SP kræver at terapeuten har uddannelse heri, idet dette danner grundlag for vurderingen og tilrettelæggelse af indsatsen.

 

Formål

At give patienten og personer omkring denne indsigt i problematikker og mulige strategier.

Terapi/behandling, hvor der på baggrund af en udredning/profil arbejdes med patientens mestringsstrategier.

Sanserummet kan være forberedende for patienten til at kunne deltage i den øvrige behandling.

Kan give de stimuli, der gør, at patienten kan mestre at indgå i sociale sammenhænge eller deltage i aktiviteter.

Kan indgå i den samlede indsats med at nedbringe tvang.

At mindske stresstilstande og derved fremme perception og indlæring.

SI bruges ofte til at skabe ro hos patienter som oplever megen kropslig og mental uro.