Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi – specialiseret GOP (SGOP)

Beskrivelse

Udarbejdelse af specialiseret genoptræningsplan efter sygehuskontakt, enten under indlæggelse eller ambulant. Hospitalerne har ansvaret for at yde den specialiserede ambulante genoptræning i følgende situationer:

 • • Hvis patienten har behov for genoptræningsindsatser, der varetages af personer med specialiserede kompetencer indenfor deres fagområde, og med krav til tæt koordinering af genoptræning, udredning og ambulant hospitalsbehandling.

 • • Hvis genoptræningen af hensyn til patientens sikkerhed, forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i hospitalsregi.

 

Indhold

 • • En vurdering om behovet for en specialiseret genoptræningsplan kan ske ud fra tværfaglige observationer, udredning, patientens egen vurdering af genoptræningsbehov og pårørendes/netværkets observationer.

 • • Der skal vurderes om der har været et aktuelt fald i funktionsniveauet op til eller under den aktuelle indlæggelse eller den ambulante kontakt, om patienten er motiveret for genoptræning og efter en faglig vurdering om det er realistisk at forbedre funktionsniveauet.

 • • En genoptræningsplan kan udarbejdes hvis patienten har aktivitetsmæssig funktionsnedsættelse (fx nedsat funktion i relation til ADL), en mental funktionsnedsættelse (fx nedsat evne til at orientere sig, nedsatte eksekutive funktioner, tænkning, nedsat evne til opfattelse), en bevægelsesmæssig funktionsnedsættelse (fx nedsat bevægefunktion som følge af somatisk lidelse, fysisk skade, længerevarende inaktivitet, smerter, åndedrætsbesvær, ændret psykomotorisk funktion) og/eller en social funktionsnedsættelse (fx nedsat evne til at indgå i sociale relationer, kommunikative og sociale færdigheder).

 • • Behovet for specialiseret genoptræning kan vurderes løbende under indlæggelse eller i ambulant regi, når patienten er stabiliseret. Vurderingen skal senest ske ved afslutning.

 • • Udarbejdelsen af genoptræningsplan kan foretages af alle med en sundhedsfaglig uddannelse såsom læge og sygeplejerske. En genoptræningsplan kan også blive udarbejdet af en ergoterapeut i forlængelse af et udrednings- og/eller genoptræningsforløb, hvis der er foretaget en lægefaglig begrundelse.

 

Forudsætninger

 • • En lægefaglig vurdering og ordination af genoptræningsplan jf. sundhedsloven.

 • • En vurdering af funktionsniveauet.

 • • At patienten er motiveret for genoptræning og accepterer planen.

 

Andre relevante beskrivelser

 • • Ved genoptræning på specialiseret niveau tilbydes patienten opstart af genoptræningsindsatsen indenfor 14 kalenderdage efter modtagelse af genoptræningsplanen, med mindre følgende forhold gør sig gældende:

  • • Hvis en patient har et sundhedsfagligt begrundet behov for at opstarte genoptræningsforløbet tidligere end inden for 14 kalenderdage, angiver sygehuset en startdato og en sundhedsfaglig begrundelse herfor. Begrundelsen skal indeholde oplysninger om den enkelte patients funktionsniveau og være individuel relevant for den pågældende patient.

  • • Hvis en patient har et sundhedsfagligt begrundet behov for at opstarte genoptræningsforløbet senere end indenfor 14 kalenderdage, angiver sygehuset en startdato og en sundhedsfaglig begrundelse herfor. Begrundelsen skal indeholde oplysninger om den enkelte patients funktionsniveau og være individuel relevant for den pågældende patient.

 • • Hjælp til udfyldelse af genoptræningsplan kan findes i ”plan2learn”, hvor der findes et e-læringsprogram. Det hedder G-GOP-Genoptræningsplaner.

 • • En specialiseret genoptræningsplan skal varetages af autoriserede sundhedspersoner.

Formål

Genoptræne og forbedre patientens funktionsniveau, hvis der har været et fald i funktionsevnen op til eller under aktuelle sygehuskontakt, hvor det vurderes, at der kan ske en forbedring med en målrettet, tidsafgrænset indsats af en sundhedsfaglig person. Hensigten er, at patienten opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; fysisk, psykisk og socialt. Patienter har ret til en specialiseret genoptræningsplan på udskrivningstidspunktet, når der ligger en lægeligfagligt begrundet behov for genoptræning på specialiseret niveau.