Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Vurdering af patienter til indlæggelse OBS COVID-19, RHN Hjørring

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Regionalt ansatte Paramedicinere og ambulancebehandlere.

 

Formål

Normalt afslutter vi ikke patienter på stedet der er visiteret af egen læge. Den aktuelle situation gør dog, at vi midlertidigt dispenserer fra dette således:

 

Beskrivelse

Instruksen gælder kun for patienter i Regionhospital Nordjylland, Hjørrings optageområde, hvor Paramediciner/Ambulancebehandler er disponeret til en opgave, hvor der ønskes et tilsyn på grund af uklarhed om patienten med mulig COVID-19 infektion skal indbringes til Regionshospital Nordjylland, Hjørring eller forblive hjemme.

Instruksen ændrer ikke på kriterier for afslutning af den præhospitale indsats for alle øvrige patientgrupper. Alle øvrige ambulanceopgaver følger normale instrukser, visitationsforhold og har lægelig konference med ALB-lægen i området.

 

Baggrund

COVID-19 pandemi har udløst behov for tilsyn af patienter i eget hjem.

For patienten der er visiteret af egen læge/vagtlæge for mistanke om COVID-19, skal tilsynet ske indenfor 2 timer.

 

Symptomer som kan udløse opgaver til tilsyn er:

Åndenød, feber, hovedpine og muskelømhed.

 

Forventelig vil størstedelen have almindelig influenza- eller forkølelsesvira.

 

Udførelse

COVID-19 visitationsinstruks for paramedicinere anvendes.

 

Paramedicineren ifører sig værnemidler:

 • • Handsker

 • • Væskeafvisende, langarmet engangsovertrækskittel (Kirurgisk overtrækskittel)

 • • Kirurgisk maske

 • • Beskyttelsesbriller/Visir

Patienten påfører sig udleveret almindeligt kirurgisk mundbind.

 

Patienten undersøges fysisk og der indhentes anamnese.

På baggrund af anamnese og det umiddelbare objektive indtryk foretages relevante målinger af vital parametre (puls, blodtryk, ilt-saturation, respirationsfrekvens, CRP og temperatur).

  1. I. Stetoskopi foretages udelukkende på patientens rygside.

  2. II. EKG-4/12, blodsukker og respirations frekvens efter konkret individuelle behov.

 

Tidsrummet, hele døgnet.

Beslutningen om patienten skal indbringes til hospital eller forblive i hjemmet konfereres med ALB læge Hjørring ud fra en sundhedsfaglig vurdering på telefon.

Forholdene dokumenteres i PPJ eller på ambulancejournal (papirform) jf. instruks. Der påføres initialer på vagthavende læge på ALB Hjørring.

 

Visitations beslutninger

 1. I. Patienten er akut syg og det er åbenlyst, at patienten har behov for sygehusbehandling (a), eller patienten er syg og der er tvivl om alvorligheden (b).

 

  1. a. Paramediciner/Ambulancebehandler rekvirerer en ambulancetransport via AMK-VC ud fra den hastegrad, som patientens tilstand kræver. Det er den indbringende ambulance, som melder patienten til modtagende afdelingen. Paramediciner/Ambulancebehandler vurderer ud fra den konkrete situation ledsagerbehovet.

  2. b. Paramediciner/Ambulancebehandler kontakter ALB Hjørring

 

 1. II. Patienten vurderes at kunne behandles i eget hjem.

  1. a. Patienten vejledes til at kontakte egen læge/vagtlæge ved forværring.

  2. b. Patienten vejledes til at tage paracetamol, dosisanvisning ses på pakningen eller medicin.dk.

 

Paramediciner/Ambulancebehandler kan kontakte ALB Hjørring ved behov for sparring og hvis der er tvivl om patienten skal indlægges eller forblive i eget hjem.

 

Ved indlæggelse med ambulance ringes der til SFV på fællesvisitationen på telefonnummer 7023 7580 – tast 3.

 

SFV på fællesvisitationen oplyser hvor patienten skal indlægges, efter aftale med Intern medicinsk bagvagt. Fællesvisitation opretter turen, og bestiller transporten.

 

Er patienten i en akut livstruende tilstand eller er der i øvrigt uopsætteligt behov for ambulancetransport, rekvireres denne via SINE opkald til AMK-VC.

 

Særlige forhold

 

Retningslinjen gælder ikke børn,

Der skelnes aldersmæssigt efter:

Optageområde Hjørring med aldersgrænse på 18 år.