Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Attest arbejde i Psykiatrien – udfærdigelse af attester/erklæringer

Beskrivelse

1. Pligtmæssige attester:

Sygehuse og autoriserede sundhedspersoner har en særlig forpligtelse til at udarbejde attester og erklæringer til offentlige myndigheder. Det fremgår af autorisationslovens § 20, stk. 2, som fastsætter:

  • ➢ En autoriseret sundhedsperson er forpligtet til på begæring fra en offentlig myndighed i det efter formålet fornødne omfang at afgive erklæring til offentlig brug om de sundhedsfaglige iagttagelser, som den pågældende er i stand til at give oplysning om, vedrørende en af vedkommende undersøgt, behandlet eller plejet person, der søger eller får offentlige økonomiske ydelser eller anden offentlig hjælp. Samme pligt påhviler sygehuse og lignende institutioner.

 

Pligten til at udfærdige attester vedrører kun oplysninger, som sygehuset har i forvejen.
Pligtmæssige attester ud
arbejdes på grundlag af patientjournal og kendskab til patienten i øvrigt. Der skal ikke indhentes supplerende oplysninger og patienten skal ikke indkaldes til samtale med henblik på udfærdigelse af attest.

 

En attest eller anden erklæring til en offentlig myndighed skal indeholde de nødvendige, relevante og tilstrækkelige oplysninger. Hvis sundhedspersonen vurderer, at sygehusets kendskab til patienten ikke i tilstrækkelig grad dækker rekvirentmyndighedens behov, bør anmodningen straks returneres til myndigheden med oplysning herom. Det kan fx være tilfældet, hvis patienten ikke er i aktuel behandling i psykiatrien og patienten ikke er set indenfor fx det sidste halve til hele år, alt efter sygdommens karakter og rekvirentmyndighedens behov eller hvis de tilgængelige oplysninger på patienten ikke giver fornødent grundlag for at vurdere den ønskede problemstilling.

 

2. Frivillige attester

Attester om en persons helbredsforhold anvendes i mange sammenhænge. Rekvirenten kan være en offentlig myndighed eller andre, fx forsikringsselskab, arbejdsgiver, faglig organisation, domstolene mv.

Frivillige attester er fx speciallægeerklæringer, som fordrer en aktuel undersøgelse af patienten og udfærdigelse af erklæring på baggrund heraf. En speciallægeerklæring kan ikke laves ud fra de som led i sygehusbehandlingen allerede foreliggende oplysninger.
 

3. Krav i forbindelse med udfærdigelse af attester.

Autoriserede sundhedspersoner skal udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer (autorisationslovens § 20 stk. 1).

 

Erklæringer til offentlig brug skal udfærdiges af en autoriseret sundhedsperson. Opgaven kan ikke delegeres til andre, men den erklæringsudstedende sundhedsperson kan delegere til en anden at udføre undersøgelser og bidrage med oplysninger, der ligger til grund for erklæringen, hvilket skal fremgå af erklæringen i det omfang, det er relevant. Ligeledes kan sundhedspersonen gøre brug af teknisk bistand til fx skrivning af erklæringer.

 

Der må ikke afgives attest eller erklæring om forhold, som man ikke har tilstrækkeligt fagligt kendskab til. Indhold skal opfylde formålet med attesten, og det skal fremgå, hvorfra oplysningerne stammer. En attest skal være dateret og underskrevet (eller på anden måde entydigt kunne henføres til sundhedspersonen) og skal afgives indenfor rimelig tid efter at anmodningen er modtaget.

 

Lægeerklæringer til brug for behandling af klager over tvang ved Det Psykiatriske Patientklagenævn, skal underskrives af overlægen, som dermed har ansvar for erklæringens indhold (jf. afsnit 12 i vejledning)

 

Klageadgang.
At udfærdige og afgive en attest er sundhedsfaglig virksomhed. En patient kan klage til Styrelsen for Patientklager over en attest (fx indhold eller tidsforbrug), når de almindelige betingelser for Styrelsens kompetence er opfyldt, det vil sige: at klagen er indgivet indenfor 2 års klagefristen, at attesten er udfærdiget som led i et sundhedsperson/patient-forhold og at der ikke er fastsat en anden særlig klageadgang.

 

4. Kommuners behov for pligtmæssige attester

Kommunernes behov for helbredsmæssige oplysninger til brug for sagsbehandling i sociale sager indhentes ofte enten som journaloplysninger (LÆ101/105) eller en statusattest (LÆ 121/125).

 

En statusattest udfyldes ud fra sygehusets kendskab til patienten. Kommunen skal i anmodningen (LÆ 121) beskrive årsagen til anmodningen og hvilke spørgsmål, som ønskes belyst. Det skal fremgå, om oplysninger indhentes på baggrund af lovhjemmel eller borgerens samtykke.


Lægens besvarelse til kommunen er på blanket LÆ 125.

Lægen kan anmode andet personale, der har tættere kontakt til patienten, om mundtlige eller skriftlige oplysninger til brug for erklæringen.

En statusattest er en kort beskrivelse af de helbredsforhold som kommunen har anmodet om belysning af (sygehistorie, diagnoser, igangværende behandling og prognose), samt en vurdering af helbredstilstandens betydning for funktionsevnen, herunder eventuelle skånebehov, særligt i forhold til det tema, kommunen ønsker belyst. Der benyttes et neutralt ordvalg og det skal fremgå, hvornår der er tale om faktuelle kendsgerninger, og hvornår der er tale om skøn eller overvejelser.

Lægen kan inddrage kommunens eventuelle konkrete spørgsmål, men er ikke forpligtet til at besvare specifikke spørgsmål. Lægen skal ikke vurdere en eventuel social ydelses art og omfang.

 

4.1 Frist for afgivelse af pligtmæssige attester:

Når en kommune anmoder Psykiatrien om oplysninger (pligtmæssige attester), er det en ledelsesmæssig opgave at sikre, at kommunens anmodning besvares hurtigst muligt og senest 8 uger efter at sundhedspersonen har modtaget anmodningen. I aftalen om socialt-lægeligt samarbejde er aftalt en 14 dages svarfrist for en statusattest (LÆ 125). Er det ikke muligt at overholde denne frist, kontaktes kommunen for aftale om tidshorisont.
 

4.2 Vedrørende honorar for udfærdigelse af pligtmæssige attester
Der sondres i Psykiatrien mellem, om en attest udarbejdes i arbejdstiden eller i fritiden.

I Psykiatrien er det vedtaget, at honorar tilfalder enten psykiatrien eller den attestskrivende læge, afhængig af om attesten udarbejdes indenfor eller udenfor arbejdstid. Udfærdiges en pligtmæssig erklæring i arbejdstiden, tilfalder et honorar klinikken. Varetages opgaven udenfor arbejdstid, kan honorar oppebæres af lægen/sundhedspersonen. Såfremt andet personale leverer væsentlige bidrag eller teknisk bistand, må erklæringen anses for udfærdiget i arbejdstiden.

Når kommuner indhenter lægelige oplysninger til brug for sagsbehandling af myndighedsopgaver, anvendes Aftale mellem Lægeforeningen og KL og der kan opkræves honorar i henhold til aftalen.

Andre offentlige myndigheder mv. anmoder ligeledes om oplysninger til brug for sagsbehandling af myndighedsopgaven fx Familieretshuset, domstolene, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring osv. Der er som hovedregel mulighed for at opkræve honorar for afgivelse af erklæringer til andre myndigheder.

I Psykiatrien opkræves betaling for afgivelse af pligtmæssige erklæringer (jf. bilag 1 - beslutning på UPL møde 12/6 2018).

Når der ikke er en fastsat takst for udfærdigelse af en given attest, opkræves et beløb efter regning, som fastsættes som en rimelig takst vurderet ud fra tidsforbrug. I Psykiatrien anvendes som udgangspunkt en speciallægetakst på 1250 kr. i timen (jf. bilag 2 - beslutning på møde mellem lægefaglig direktør og ledende overlæger 10. december 2020).

5. Attestarbejde i fritiden - erklæringsskrivning som privat aktivitet
Ansatte medarbejdere i psykiatrien må gerne påtage sig attestarbejde i fritiden. Læger og overlæger har en overenskomstmæssig fastsat ret til attestarbejde (yngre lægers overenskomst § 31, overlægers overenskomst § 29). Der er ikke tilsvarende overenskomstfastsatte regler for øvrige faggrupper.

Eksempler på frivilligt attestarbejde i fritiden er, når en læge påtager sig at udfærdige fx en speciallægeerklæring (LÆ 131/135) eller når en psykolog påtager sig at udfærdige en psykologattest i henhold til aftale mellem Dansk Psykolog Forening og KL, som gælder for privatpraktiserende psykologer.

Det er vigtigt for patienter, at kommunen får de nødvendige helbredsmæssige oplysninger til brug for myndighedsafgørelser på det sociale område. Medarbejdere i psykiatrien, fx læger og psykologer kan påtage sig attestarbejde i deres fritid, men har ikke pligt til det.

 

Følgende skal iagttages ved attestarbejde i fritiden:

  • • Der er tale om privat og selvstændig aktivitet, som er psykiatrien uvedkommende, hvilket patienten informeres om og det skal klart fremgå, at attesten/erklæringen ikke er fra psykiatrien

  • • Der må ikke anvendes dataadgang til regionens IT-systemer, herunder patientjournaler og øvrige helbredsoplysninger. Sundhedspersonen må således ikke slå op i EPJ for at varetage en funktion, som ikke er en del af arbejdet for Region Nordjylland. Dette gælder uanset patientens samtykke.

  • • Journalisering, herunder opbevaringspligt og aktindsigt er en personlig forpligtelse. Attest/erklæring skal således ikke journaliseres i EPJ

  • • Der er selvstændigt ansvar og oplysningspligt i forhold til skattepligt mv.

  • • Det kan være relevant at tegne en ansvarsforsikring

 

Hvis den attestudstedende sundhedsperson konkret vurderer, at det til brug for aktuel behandling af patienten i psykiatrien vil være hensigtsmæssigt, at fx en speciallægeerklæring eller psykologattest er tilgængelig i patientens journal i psykiatrien, fordrer det patientens informerede samtykke til at attesten/erklæringen tillige tilgår patientjournalen i psykiatrien. Der skal følges samme procedure, som når psykiatrien rekvirerer oplysninger fra fx primær sundhedssektor eller andre sygehuse. Det skal fremgå af journalnotat, at patienten har samtykket til, at den pågældende attest indhentes af psykiatrien og journaliseres i patientens journal i psykiatrien.

 

Jf. regional PRI: Udfærdigelse af speciallægeerklæringer i hospitalslokaler udenfor normal arbejdstid

Retningslinjerne er nærmere beskrevet her:  Speciallægeerklæringer (rn.dk)

 

6. Brug af psykiatriens faciliteter – kun efter tilladelse og konkret aftale

Ved anvendelse af psykiatriens lokaler til private formål kan patienten let få det indtryk, at der er tale om en sygehusydelse. Derfor kan en privat konsultation med patienten forud for afgivelse af fx en speciallægeerklæring normalt ikke holdes i psykiatrien.

Klinikledelsen kan ud fra et konkret og individuelt skøn give tilladelse til, at en sundhedsperson anvender lokaler i psykiatrien til private konsultationer. En aftale herom skal være skriftlig.

Hvis der alene er tale om brug af lokale opkræves normalt ikke betaling.

 

For overlægers udfærdigelse af speciallægeerklæringer udenfor arbejdstiden har Region Nordjylland fastsat en overordnet ramme, som skal suppleres med en lokal aftale. Lægens tiltrædelse af den lokale aftale opbevares i den elektroniske personalesag. Se nærmere om lokal aftale: her.

 

Jf. regional PRI: Udfærdigelse af speciallægeerklæringer i hospitalslokaler udenfor normal arbejdstid

Retningslinjerne er nærmere beskrevet her:  Speciallægeerklæringer (rn.dk)

 

7. Bibeskæftigelse

Se nærmere: her

Læger har oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse, se nærmere: her

 

Definition af begreber

En attest og en erklæring er udtryk for det samme. Der er tale om et juridisk og retsligt dokument, som defineres som ”et skriftligt udsagn om en persons sundhedstilstand eller dødsårsag som er bestemt til at skulle anvendes i retsforhold (offentligretlige eller private), hvor der er behov for helbredsmæssige oplysninger om en person”. Der er ikke faste regler for, hvornår der anvendes udtrykket ”attest” og hvornår der anvendes ”lægeerklæring”, men ved en attest er der ofte en blanket, som skal anvendes, hvor en erklæring oftere er som fritekst.

 

Målgruppe – modtagelse

Sundhedspersoner i Psykiatrien
 

Formål

Orientere om regler i forbindelse med afgivelse af attester og medvirke til at sikre at Psykiatrien leverer pligtmæssige attester til offentlige myndigheder indenfor rimelig tid

 

Referencer

Autorisationsloven (lovbek. nr. 731 af 8/7 2019) (§ 20)
Bekendtgørelse nr. 908 af 18/8 2011 om afgivelse af erklæringer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (§ 2, delegationsforbud)

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp

 

Udfærdigelse af speciallægeerklæringer i hospitalslokaler udenfor normal arbejdstid (regional PRI)

Den administrative håndbog: Overlægers private konsultationer i psykiatriens lokaler

 

Socialt- lægeligt samarbejde (aftale mellem Lægeforeningen og KL - LÆ attester – vejledningen fra 2018 er aktuelt under revision)

Det socialt-psykologiske samarbejde (aftale mellem Dansk Psykolog forening og KL - omfatter privatpraktiserende psykologer)