Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

AMD kontrol
 

Formål

At sikre en ensartet behandling af våd AMD i Region Nordjylland under hensyntagen til mulighed for inter-individuelle genbehandlingsforløb samt optimering af afdelingens ressourcer - og patientens tidsforbrug.

 

Kontrollens forløb:

 1. 1. Almindelig kontrol

  1. a. ETDRS visus ved sygeplejersken

  2. b. Orientering om visus inkl. forværring/forbedring ved sygeplejersken

  3. c. Pupildilatation ved sygeplejersken

  4. d. OCT på det aktuelle øje ved lægen i fast track

  5. e. OCT vurdering ved lægen i fast track

  6. f. Information til patienten ved lægen i fast track

  7. g. Markering af relevante øje ved genbehandling med Anti-VEGF ved lægen i fast track

 2. 2. Halv- og helårs kontrollerne (udføres ikke i øjne med Visus under behandlingsgrænsen)

  1. a. ETDRS visus ved sygeplejersken

  2. b. Orientering om visus inkl. forværring/forbedring ved sygeplejersken

  3. c. Tension ved sygeplejersken

  4. d. Pupildilatation ved sygeplejersken

  5. e. OCT på begge øjne ved sygeplejersken eller lægen

  6. f. Spaltelampe undersøgelse med lægen (obs. katarakt mm)

  7. g. Oftalmoskopisk undersøgelse ved lægen

  8. h. OCT vurdering ved lægen (obs. Våd AMD på modsatte øje)

  9. i. Information til patienten ved læge

  10. j. Markering (ved læge) af relevante øje ved genbehandling med Anti-VEGF

 3. 3. Kontrol efter loading

  1. a. ETDRS visus ved sygeplejersken

  2. b. Orientering om visus inkl. forværring/forbedring ved sygeplejersken

  3. c. Tension ved sygeplejersken

  4. d. Pupildilatation ved sygeplejersken

  5. e. OCT på begge øjne ved sygeplejersken eller lægen

  6. f. Spaltelampe undersøgelse med lægen (obs. katarakt mm)

  7. g. Oftalmoskopisk undersøgelse ved lægen

  8. h. OCT vurdering ved lægen (obs. Våd AMD på modsatte øje)

  9. i. Information til patienten inkl. gentagelse af informationen fra forundersøgelsen ved behov ved læge

  10. j. Markering (ved læge) af relevante øje ved genbehandling med Anti-VEGF

Genbehandlingskriterier

Én af følgende

 1. 1. Subretinal eller/og intraretinal væske i makula

 2. 2. Frisk blødning i macula

 3. 3. Synstab hvor aktiv CNV må mistænkes

Behandlingsalgoritme for genbehandling

Øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital følger ’observe and plan (ONP)’ behandlingsalgoritmen (Mantel, 2014), (Mantal, 2015), (Parvin, 2017)

I de fleste tilfælde benyttes vedlagte skema til at genbehandle

 1. 1. Efter induktionsbehandling/loading:

  1. a. Ved tørre forhold laves kontroller med 4 ugers interval. I tilfælde af recidiv ved en af disse kontroller genoptages behandlingen som anført i skemaet.

  2. b. Ved fortsat våde forhold ordineres yderligere en serie af 1-6 injektioner i henhold til skemaet.

 2. 2. Senere i forløbet:

  1. a. Ved recidiv af subretinal eller/og intraretinal væske, eller nytilkommet randblødning forkortes intervallet med 2 uger, og der gives genbehandling ved at følge vedlagte skema.

  2. b. Ved fortsat tørre forhold efter en serie injektioner justeres intervallet 2 uger op, og der fortsættes som anført i vedlagte skemaet.

 3. 3. Afvigelse fra standarden inkl. Et kontrolforløb eller kortere/længere injektions interval end beskrevet i skemaet kan initieres efter konferering med senior lægen i AMD, hertil er det tilladt at genordinere et kortere interval (* i figuren)

 4. 4. Ved skift til Ocgtt. Lucentis:

  1. a. Kan kun ske efter konferering med en speciallæge

  2. b. Efter re-loading med Ocgtt. Lucentis skal der vurderes om der er en bedre effekt af at bruge Ocgtt. Lucentis fremfor Ocgtt. Eylea, dette kræver konferering med en speciallæge

  3. c. Er der ikke en bedre effekt af Ocgtt. Lucentis fremfor Ocgtt. Eylea genoptages Eylea behandlingen

Ved manglende effekt af behandlingen, overvej

 1. 1. Er diagnosen korrekt? – se AMD Forundersøgelses instruksen

 2. 2. Er der set en begrænset effekt, men ikke opnået komplet tørhed?

 3. 3. Forkort injektionsintervallet fx ved at re-loade med Eylea.

 4. 4. Skift evt. præparat (husk at konferere med en speciallæge)

 5. 5. Kombiner evt. anti-VEGF og PDT (Især aktuelt ved PCV).

Afslutningskriterier (typisk kontrol hos praktiserende øjenlæge 3 mdr. senere)

 1. 1. Tørre forhold gennem ½ år

 2. 2. Slut-stadie AMD med visus under/lig 0,1 (35 ETDRS) og tørre forhold

 3. 3. AMD med visus under/lig 0,1 (35 ETDRS) og ingen forbedrende effekt af anti-VEGF (kan fraviges ved sidste øje eller i specielle tilfælde)

 4. 4. Manglende respons af injektioner med Lucentis® (Ranibizumab) eller Eylea® (Aflibercept) inkl. re-induktion. (NB: stationære forhold kan være et respons – sammenlignet med en forventet forværring under spontanforløbet)

Henvis til ’Institut for Syn, Hørelse og Døvstumhed (ISHD)’

Ved et visus på under eller lig 0,32 BCVA (svagsynsgrænsen) på det bedste øje, er patienten berettiget til synshjælpemidler fra det offentlige, såfremt patienten ønsker det, skal patienten henvises til ISHD. ISHD udleverer hjælpemidler efter individuel afprøvning og oplæring, hjælp til indstillinger af samt vejledning i brug af PC/ipad osv.

 

Henvisningen sendes ved at sætte flueben i rubrikken ’henvisning til institut for syn og hørelse’

Indmeld i ’Dansk Blindesamfund’
 

Ved en synsstyrke på under eller lig 6/60 svt. 0,1 BCVA (grænsen for social blindhed) på det bedste øje, såfremt patienten ønsker det. Blindesamfundet varetager rådgivning, vejledning og støtte til nye socialt blinde.

Henvisningen kan foregå ved at udfylde læge-delen på indmeldelses blanketten (findes i medicinrummet i stuen eller på sygeplejerske-kontoret 8. sal). Alternativt kan sekretæren med patientens accept sende en journalkopi. Henvisningsskema eller journal kan sendes på e-mail til kje@blind.dk (sikker mail), Fax 38148800 eller med post til Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Svagsynede, dvs. med BCVA på mellem 0,1 og 0,32, kan blive aktivitetsmedlemmmer, hvor de kan nyde godt af foreningens mange tilbud på lige vilkår med medlemmer, men dog uden mulighed for at deltage i generalforsamlinger og andre foreningspolitiske aktiviteter.

Kørekortsregler:

Se afdelingens instruks på området

Definitioner:

Anti-VEGF = VEGF-hæmmere som Aflibercept (Eylea®) og Ranibizumab (Lucentis®)

Alibercept = Aktive stof i Eylea®

BCVA = Best Corrected visual acuity, bedst korrigerede synsstyrke

CNV = Choroidal NeoVaskularisation = karnydannelse udgående fra choroidea

CSCR = Central Serøs Chorioretinopati

ETDRS visus = Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study synstest

FA = Bruges i flæng om Fluorescein-Angiografi og Fluorescens-Angiografi. (Fluorescens-angiografi omfatter både fluorescein- og ICG-angiografi).

Fast track = Patienten går gennem konsultationen med færrest mulige kontakter.

IRV = IntraRetinal Væske

ICGA = IndoCyaninGrønt Angiografi

Induktionsbehandling = En indledende behandling som første led i et behandlingsforløb.

Loading dose = En initielt højere dosering af et lægemiddel for hurtigt at opnå den ønskede koncentration i kroppen af midlet forud for en vedligeholdelsesbehandling, hvor koncentrationen opretholdes med en lavere dosis. I AMD-behandlingen bruges udtrykket fejlagtigt om induktionsbehandling.

OCT = Optical Coherence Tomography

OCTA = Optical Coherence Tomography med angiografi sekvens

ONP = Observe aNd Plan

PCV = Polypoidal Choroidal Vaskulopati

PED = Pigment Epithel Detachment = pigment epitel afløsning

PDT = FotoDynamisk Terapi

PRN = Pro Re Nata = efter behov

Ranibizumab = Aktivt stof i Lucentis®

RPE= Retinalt Pigment Epitel

SRV = SubRetinal Væske

TNE = Treat aNd Extend

Tør AMD = AMD uden aktuel karnydannelse, retinalt ødem og/eller subretinal væske; dvs. AMD med drusen, geografisk atrofi og/eller fibrotiseret neovaskulær membran.

VEGF = Vaskulær Endothelial Growth Faktor

Våd AMD = neovaskulær AMD = CNV forårsaget af AMD = karnydannelse forårsaget af AMD

 

Referencer

 • • Mantal, 2015. Optimizing the Anti-VEGF Treatment Strategy for Neovascular Age-Related Macular Degeneration: From Clinical trails to Real-Life Requirements. TVST, 4(3), pp. 1-6.

 

 • • Mantel, 2014. Reducing the clinical burden of ranibizumab treatment for neovascualr age-related macular degenerationusing an individually planned regimen. Br J Ophthalmol, pp. 1-5.
   

 • • Parvin, 2017. Two-year outcome of an observe-and-plan regimen for neovascular age-related macular degeneration treted with Afliberceept. Graefes Arch Clin Exp ophthalmol, Årgang 255, pp. 2127-2134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 3