Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodprøvetagningsprocedure gældende for Vurderingsklinikken

 

 

Beskrivelse

  1. 1.1 

Patients rettigheder

 

Patienten har til enhver tid ret til at frabede sig prøvetagning. I sådanne tilfælde orienteres rekvirenten. Prøvetager er ikke forpligtet til at tage prøver, hvis patienten er under tvang. Ved prøvetagning på psykiatriske patienter følges som hovedregel ovenstående procedure, men der kan forekomme undtagelser, og der henvises til klinisk instruks Identifikation af patienter i Psykiatrien.

 

  1. 1.2 

Identifikation af patient

 

Sundhedspersonen, der udfører en patientrettet procedure, har et selvstændigt ansvar for korrekt identifikation.

 

  1. 1.3 

Identifikationsprocedure

 

For patienter, der kan angive fulde navn samt CPR-nr.: Patienten angiver sit fulde navn samt CPR-nr., og prøvetager sammenligner disse oplysninger med oplysningerne på rekvisitionen. For patienter, der ikke kan angive sit fulde navn samt CPR-nr.: Prøvetager sammenligner oplysninger på identifikationsarmbånd, sundhedskort eller via en person, der har et sikkert personligt kendskab til patienten, med oplysningerne på rekvisitionen.

 

  1. 1.4 

Identifikation ifm. prøvetagning til blodtype, BAC og BF-test

 

Der udføres patientidentifikation 2 gange ved blodtype, BAC og BF-test. Første gang benyttes udskrevne rekvisition sammen med ovenstående beskreven identifikationsprocedure. Anden gang sker under selve prøvetagningen, dvs. når prøverøret fyldes med blod. Der kontrolleres om påsat label med stregkode, samt oplysninger om navn og CPR-nr., stemmer overens med patientens navn og CPR-nr. Blodtype og BAC/BF-test skal normalt tages tidsmæssigt uafhængigt af hinanden. Se laboratorievejledningen for procedure der afviger fra normale situationer. For yderlig uddybning af procedurer ifm. prøvetagning til blodtype, BAC og BF-test se Laboratorievejledningen: Blodbank og Klinisk Immunologi – Procedurer ved blodprøvetagning – Prøvetagning til blodtype og BAC/BF-test.

 

  1. 1.5 

Mærkning af prøver

 

Prøverørene skal mærkes, inden blodprøvetagning foretages. Prøveidentifikationen sikres ved de selvklæbende, nummererede etiketter fra PTBéns højre side. Vær opmærksom på, at hver etikette har unikt nummer, og dette skal svare til det nummer, der står ud for analysen på laboratoriehenvisningen. Stregkoden placeres lodret lige under proppen på det prøverør, der skal sendes/afleveres til Klinisk Biokemisk Afdeling.

NB: Hvis analysen ikke er fortrykt på etiketten, påføres denne. Bemærk dog, at der ikke må skrives for tæt på stregkoden. På Klinisk Biokemisk Afdeling har personalet, af sikkerhedsgrunde instruks, ret til at afvise eller destruere utilstrækkeligt mærkede prøver.

 

Venepunktur

 

Venepunktur bør foretages med ingen eller mindst mulig stase, der opretholdes så kort tid som muligt – dog max 1 min. Under stasen sker hurtigt væsentlige ændringer i blodets sammensætning med varierende resultater til følge. Patienten må ikke opfordres til at åbne og lukke hånden (bruge muskelpumpen), idet de nævnte ændringer herved fremskyndes.

Anvendes en sommerfugl (kanyle), skal koagulationsanalyser og sænkning tages som rør nummer 2, for at sikre korrekt fyldt prøverør. Der anvendes citratrør som spildrør. Ved patienter, hvor venerne er utydelige/arm eller hånd kold, kan der opvarmes med varmt vand (maksimalt 40 grader) eller lignende.

 

  1. 2.1 

Bestilling af blodprøver

 

Blodprøver bestilles og udtages af lægevikarer i Vurderingsklinikken via LabkaII Web PROD – se bilag 1 - Instruks for bestilling af blodprøver.

Ved efterbestillinger kan der ringes til akutpunktet på Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) tlf. nr. 64908.

 

 

  1. 2.2 

Fremgangsmåde

 

 1. 1. 

Print/få udleveret PTB. Skal der tages Dyrkning, må man ikke medtage PTB ind ved patienten, da denne skal afleveres rent på KBA. Medtag i stedet en navnelabel fra PTB for at udføre patientidentifikation.

 

 1. 2. 

Udfør håndhygiejne/påfør rene handsker.

 

 1. 3. 

Forbered to rene nyrebakker på rullebordet - placer den ene øverst og den anden nederst på rullebordet (bruges til afspritning af glas efter prøvetagning).

 

C:\Users\pczk\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E26F0206.tmp

 

 1. 4. 

Pak blodprøvetagningsutensilier fra skabet i nyrebakke øverst på rullebordet (sommerfugl, staseslange, vat, plaster, spritswap, glas – husk evt. spildrør).

 

 1. 5. 

Mærk glassene.

 

 1. 6. 

Tag en PDA og placer det øverst på rullebordet

 

 1. 7. 

Kør rullebordet ind til patienten.

 

 1. 8. 

Udfør patientidentifikation (fulde navn + CPR-nummer).

 

 1. 9. 

Scan patientens armbånd eller sundhedskort. 

 

 1. 10. 

Scan rekvisitionen.

 

 1. 11. 

Anlæg staseslangen og find indstiksstedet (ikke længere end 1 min.).

 

 1. 12. 

Løsn stase.

 

 1. 13. 

Afsprit indstiksstedet og afvent lufttørring.

 

 1. 14. 

Klargør et vat med plaster.

 

 1. 15. 

Anlæg stase igen.

 

 1. 16. 

Åbn sommerfugl-indpakning, fjern kanylebeskytter og udfør indstik med kanyleslibning, som vender opad.

 

 1. 17. 

Påsæt første glas.

 

 1. 18. 

Når blodet begynder at løbe, fjern stase.

 

 1. 19. 

Fyld øvrige glas ifølge den angivne rækkefølge og vend dem umiddelbart efter.

 

 1. 20. 

Påsæt vat og plaster på indstiksstedet.

 

 1. 21. 

Sikkerhedsanordne sommerfuglen.

 

 1. 22. 

Placer de brugte utensilier i den øverste nyrebakke og kasser den i risikoaffald.

 

 1. 23. 

Placer glassene i nyrebakke nederst på rullebordet.

 

 1. 24. 

Scan glas med PDA.

 

 1. 25. 

Gennemvæd glas med hospitalssprit i nyrebakken.

 

 1. 26. 

Skift handsker.

 

 1. 27. 

Saml glassene med en ren serviet og placer glassene i det røde stativ. Lad glassene lufttørre inden transport via runner (prøverne betragtes som rene på KBA).

 

 1. 28. 

Afsprit PDA og rullebordet.

 

 1. 29. 

Hvis rekvisitionen ikke indeholder analyse ”Dyrk”, kan PTB kasseres.

 

  1. 2.3 

Prøvetagning til bloddyrkning (DYRK)

 

Bloddyrkning udtages aseptisk direkte i 3 bloddyrkningsflasker. Marker dyrkningsflasker med prøvenummer og påsæt etiket fra dyrkningsflasker på PTB.

Beskrivelse på prøvetagningsproceduren kan læses her: Prøvetagningsprocedure for dyrkning

 

  1. 2.4 

Anbefalet prøvetagningsrækkefølge

 

Det anbefales, at blodet ikke kommer i kontakt med proppen under fyldning af røret.

Det vil sige, at røret under ingen omstændigheder må anbringes på hovedet under fyldningen. Efter blanding og inden centrifugering, skal prøverør med gel stå oprejst.

 

Rør

Farvekode/

Tilsætning

Vendes

Spildrør*

Blod-volumen

Billede 13

Bloddyrkning
1. Blå/grå
2. Blå/grå
3. Rosa/lilla


Børn: Klar/rosa

 

 

 

8-10 ml

 

 

1-3 ml

Billede 26 Billede 28

Blå prop

Natriumcitrat 3,2 % Koagulationsrør*

 

X 3

Blå prop

Natrium-citrat 3,2 %

 

1,8 mL

2,7 mL

4,5 mL

Billede 29

Sort prop

Natriumcitrat Sænkningsrør*

 

X 8

Blå prop Natrium- citrat 3,2 %

 

1,8 mL

5,2 mL

 

Billede 30 Billede 31

 

Rød prop

Med clotaktivator

Serumrør

X 8

 

 

2 mL

4 mL

6 mL

Billede 20

Gul prop

Med clotaktivator

og gel

Serumrør med gel

X 8

 

 

3,5 mL

8,5 mL

Billede 32 Billede 33https://www.radiometer.com/-/media/radiometer/corporate/images/campaign/mixing-safepico/safepico20aspiratornew-600x377.png?h=225&w=600&la=en&hash=4F23FA5C459C4E5948C94341ABFA8180DC0E9334

Grøn prop

Lithium-heparin

Kemirør

 

PICO-sprøjte*

X 8

Grøn prop Lithium-heparin ved udtræk af PICO-sprøjte

 

2 mL

4 mL

Billede 34 Billede 35

Lilla prop

K2EDTA

Hæmatologirør

X 8

 

 

2 mL

4 mL

6 mL

C:\Users\eyv0\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\01LXMT52\IMG_2607.JPG

 

Rosa prop

FC Mix

Na2EDTA-Flourid-Citrat

Glukoserør

X 10

 

3,0 mL

C:\Documents and Settings\eyv0\Dokumenter\Billeder\Billede\Billede 054.jpg

Mørkeblå prop

Spormetalrør, serum

X 8

 

6,0 mL

 

 

*Tages denne som den første rør, skal der bruges spildrør.

 

Koagulationsrør (blå og sort) og glukoserør (rosa) skal fyldes helt op til mærkning.

 

  1. 2.5 

Etikettetekst/symbol

 

Eksempler på etikettetekst/symbol

 

#

Køl

 

*

Frys

 

@

Centrifugering

 

A

Analyseres

 

<H

Antal timer før prøvebehandling/frys

 

#@

Kølecentrifugering

 

}*

Opbevares på frost

 

}#

Opbevares på køl

 

Se labv

Se laboratorievejledning.dk

 

@A-lys

Prøven centrifugeres før analyse og prøvemateriale skal beskyttes mod lys

 

 

 

Særlige forhold

  1. 3.1 

Fastende patient

 

Ved forskellige analyser og belastningsprøver er det påkrævet, at patienten er fastende. Prøvetager skal spørge patienten om han/hun har spist, røget eller drukket de sidste 8 timer. Hvis en patient ikke er fastende til en analyse, hvor dette er påkrævet, skal pågældende analyse ikke udføres. Faste betyder: Faste i 8 timer Patienten må ikke ryge de sidste 2 timer i fastetidsrummet Livsvigtig medicin skal ikke seponeres, medmindre medicinen kan påvirke den kemiske analyseprocedure (se under de enkelte analyser). Eventuel seponering afgøres af den behandlende læge. Det meddeles Klinisk Biokemisk Afdeling, dersom medicin ikke seponeres. Det tillades patienten at drikke 1-2 glas postevand

 

  1. 3.2 

IV infusion

 

Der må ikke stikkes i en arm med venflon (venekanyle) under infusion. Hvis det er nødvendigt, skal infusionen have været afbrudt i mindst 10 minutter inden prøvetagning, da man ellers risikerer forkerte analysesvar på grund af tilblanding af infusionsvæske. Bemærk, at lipidinfusion skal have været afbrudt i mindst 30 minutter inden prøvetagning kan gennemføres, se bilag: ”Prioriteringsliste for alternativer til sædvanlig blodprøvetagning”.

 

  1. 3.3 

Lymfødem

 

Der må ikke tages blodprøver i en arm med lymfødem. Hvis en patient har fået foretaget brystoperation med fjernelse af lymfekirtler, må armen i den side, hvor brystet er fjernet, ikke benyttes til prøvetagning. Benyt i stedet den anden arm. Er dette ikke muligt, må den ”syge” arm efter aftale med rekvirenten, benyttes. Alle patienter, der får foretaget brystoperation med fjernelse af lymfekirtler eller får stråleterapi på den øverste del af brystet, bliver informeret om, at det er vigtigt at de selv siger, at der ikke må tages blodprøver i den ”syge” side.

 

  1. 3.4 

Dialysepatienter

 

Hos dialysepatienter med dialysefistel(shunt) vælges punktursted på modsatte arms håndryg. Der må aldrig stikkes i arme med dialysefistel.

 

  1. 3.5 

Patient tilsyneladende svær at stikke

 

Prøvetager bør kun stikke en person 2 gange. Ved en vanskelig prøvetagning, bed en kollega om hjælp eller bestil en bioanalytiker via Columna.

  1. 3.6 

Venepunktur på hånd-/fodryg

 

Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at udtage blodprøver fra venepunktur i albuebøjningen, kan det være nødvendigt at udtage blodprøver fra vener på håndryggen. På hånden er det som regel lettest at få blod fra en af de tydelige vener på håndryggen. I specielle tilfælde kan man evt. forsøge at stikke i venerne på fingrene. Der stikkes i blodstrømmens retning fra fingrene mod hjertet. Vær opmærksom på, at veneklapperne kan forhindre blodet i at løbe tilbage, hvilket besværliggør blodprøvetagningen. På foden er de bedst egnede vener den store og oftest meget tydelige vene lige foran/bagved knysten på indersiden af anklen og de tilstødende vener på fodryggen. Hvis staseslange anvendes, skal den placeres over anklen, ikke højere end nødvendigt. Der stikkes i blodstrømmens retning fra tæerne mod hjertet. Vær opmærksom på ikke at ramme knoglen, da det kan være meget smertefuldt. Der må aldrig foretages venepunktur i fodryggen, hvis patienten har diabetes eller dårligt blodomløb. Spørg derfor altid patienten/plejepersonalet, inden der udføres venepunktur. Dette grundet risiko for efterfølgende årebetændelse. Prøvetagning i fod registreres i LABKA med frasen ”Blodprøven taget i fod”.

 

  1. 3.7 

Medicinindtag

 

For visse analyser er det påkrævet, at oplysninger om sidste medicinindtag for den pågældende analyse oplyses. Dette gøres ved indtastning via klinisk information før udskrivning af rekvisitionen.

 

  1. 3.8 

Hæmatom

 

Der bør ikke stikkes i et hæmatom. Vælg som udgangspunkt et punktursted uden hæmatom. Der kan evt. udføres venepunktur distalt for hæmatomet.

 

  1. 3.9 

Rammes en arterie ved et uheld

 

Hvis man ved et uheld rammer en arterie i stedet for en vene, ses dette ved, at der løber lyst blod hurtigt og pulserende ud i prøverøret. Man trækker forsigtigt kanylen ud og trykker et gazekompres/vat fast mod stiksåret i mindst 5 minutter. Patienten eller plejepersonalet informeres om at holde øje med evt. blødning.

 

Transport af blodprøver til KBA

 

Når blodprøver udtages, afleveres disse til en runner, som transporter dem på Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA).

 

 

C:\Users\pczk\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\5B6BE404.tmp

Blodprøver der er rekvireret som livsvigtige skal overdrages i hånden til den akutansvarlig på KBA. Ring til 64908 el. 64898 for at meddele at livsvigtige prøver er på vej.

Blodprøver, der er bestilt som rutine og fremskyndet, afleveres i akut-rum på KBA i de hvide stativer placeret på hylde til højre for døren.

Akut-rum findes i enden af afdeling, 2. dør til højre. Ring eller spørg ved tvivl.

 

  1. 4.1 

Dyrkning

 

 

Dyrkning skal afleveres sammen med tilhørende PTB. Disse placeres i kasser til KMA, som findes i receptionen på KBA. Spørg ved tvivl.

Receptionen findes til venstre lige ved indgang af afdeling.

C:\Users\pczk\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\5D245CB2.tmp

  1. 4.2 

Type/BAC/BF-test

 

 

C:\Users\pczk\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\D35A8F90.tmp

 

Livsvigtige Type/BAC skal afleveres direkte til Blodtypelaboratoriet Syd. Indgangen via kælderen. Der findes både elevator og trappe op til gangen mellem medicinerhuset og højhuset. Slusen til blodtypelaboratoriet findes nede af trappen ved stråleterapien.

 

 

Billede 12

Type/BAC, der er bestilt som rutine og fremskyndet, afleveres i receptionen på KBA i det grå stativ.

 

Definition af begreber

 

 

PTB:

Prøvetagningsblanket

 

BAC:

Blodtypekontrol, Antistofscreentest, Computerforlig. Udføres på patienter uden irregulære erytrocytantistoffer.

 

BF-test:

Blodtypekontrol, Forligelighedstest. Udføres på patienter med irregulære erytrocytantistoffer, samt på børn under 1 måned.

Målgruppe – modtagelse

 

 

Lægevikarer ansat i vurderingsklinikken, som har modtaget venepunkturkursus eller tidligere har været ansat i ”stikkerkorps”.

 

 

Formål

 

 

At lægevikarer i vurderingsklinikken kan udføre korrekt blodprøvetagning, og at blodprøver bliver rettidig leveret til de respektive afdelinger.

 

 

Referencer

 

 

PRI: Blodprøvetagning Klinisk Biokemi

12-01-2021

Bilag

Instruks for bestilling af blodprøver

Trin 1

 

Billede 1

Trin 2

 

Billede 7

Trin 3

 

Billede 3

Trin 4

 

Billede 2

Trin 5

 

Billede 8

Trin 6

 

Billede 56

Trin 7

 

Billede 57

 

Trin 8

 

Billede 58

Trin 9

 

Billede 29

 

Billede 60

Trin 10

 

Billede 61