Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegering af udvalgt medicinsk behandling til sygeplejersker i Onkologisk Stråleterapi Aalborg Universitetshospital

 

Formål

Beskrivelse af delegeret medicinering til sygeplejersker i Onkologisk Stråleterapi.

 

Beskrivelse

Sygeplejersker i Stråleterapien kan ordinere og administrere lægemidler opstillet i bilag 1 i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på sygeplejerskens faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Sygeplejersken, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination. Er sygeplejersken i tvivl, skal terapilæge kontaktes (69081).

 

Rammeordinationerne gælder for voksne, der møder op til ambulant strålebehandling og er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet Columna Medicin. De delegerede standardordinationer er udarbejdet af den ledende overlæge og stråleansvarlig overlæge på Onkologisk Afdeling. Standardordinationerne kan revideres ved behov.

Dosering, indikation og kontraindikation for rammeordinationerne er angivet i bilag 1.

 

Sygeplejerskerne anvender det fælles medicinkort (FMK) i deres arbejde inden for rammeordinationerne. Dette kræver, at sygeplejerskerne oprettes som lægens medhjælp i FMK.

 

Sygeplejersker der arbejder som lægens medhjælp på FMK har følgende rettigheder:

 • • Oprette ordinationer på FMK ud fra delegerede standardordinationer

 • • Redigere/pausere/seponere eksisterende ordinationer på FMK, som er angivet i bilag 1

 • • Foretage ajourføring af FMK (se nedenfor)

 

Ved oprettelse af ordination på FMK af ambulatorierelevant medicin jf. bilag 1 anvender sygeplejersken de delegerede standardordinationer. Før ordination af en delegeret standardordination skal sygeplejersken kontrollere for kontraindikation.

Herefter ajourfører sygeplejersken FMK som Lægens medhjælp. Før ajourføring af patientens medicinkort (FMK) kontrolleres, at patientens ordinationer er startet før seneste ajourføring (se nedenstående punkter). Ved ajourføring af FMK vil hele patientens aktuelle medicin være omfattet.

Ved udlevering og givning af ambulatorierelevant medicin jf. bilag 1 skal effektueringen dokumenteres i FMK.

 

Sygeplejersken dokumenterer i EPJ, så det både fremgår af ambulatorienotatet og af FMK.

 

Patientens opdaterede medicinliste kan printes fra FMK og udleveres til patienten inden patienten forlader Stråleterapien.

 

Sygeplejerskerne må foretage ajourføring af patientens medicinkort (FMK) når:

 • • FMK tidligere har været ajourført og der ikke har været ændringer i patientens medicin siden sidste ajourføring

 • • FMK viser den aktuelle medicinering

 • • Sygeplejersken alene foretager justeringer i den specifikke behandling i henhold til sin rammedelegering

 

Sygeplejersken skal undlade at ajourføre FMK, hvis vedkommende er i tvivl om korrektheden af FMK og/eller ovenstående betingelser ikke er opfyldt.

Hvis sygeplejersken ikke kan ajourføre, skal den onkologisk læge kontaktes, som f.eks. har ordineret uden efterfølgende ajourføring for at ajourføre FMK korrekt. Hvis det ikke er muligt at kontakte den onkologiske læge, som ikke har ajourført korrekt, skal terapilæge kontaktes.

 

Sygeplejersken skal forinden ajourføring af FMK som lægens medhjælp kende og anvende:

 • • Retningslinjen for delegering

jf. PRI-instruks: https://pri.rn.dk/Sider/22513.aspx Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

 • • Retningslinjen for anvendelse af Fælles medicinkort (FMK)

jf. PRI-instruks: https://pri.rn.dk/Sider/22261.aspx Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK)

 • • Retningslinjen for lægens medhjælp

jf. PRI-instruks: https://pri.rn.dk/Sider/22261.aspx Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK) se desuden bilag Lægens medhjælp

 • • Kende funktionaliteterne i medicinmodulet Columna Medicin og på FMK og have modtaget undervisning i korrekt anvendelse af medicinmodulet og FMK af kontaktfarmaceut eller IT-koordinator. Forinden undervisningen taget e-læringsprogrammerne: Columna Medicin - for plejepersonale og jordemødre og Columna Medicin - Sygeplejersker der arbejder på vegne af en læge i FMK i ”Plan 2 Learn”

https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2009/115)

 

Sygeplejersken har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination på FMK samt i notatet i overensstemmelse med PRI-instruksen. Følges instruktionen ikke, har pågældende sygeplejerske selv ansvar for opgavens udførelse.

 

Den ledende overlæge på Onkologisk Afdeling opretter sygeplejersker ansat i Stråleterapien som lægens medhjælp i FMK efter orientering fra Stråleterapiens afsnitsledende sygeplejerske, når sygeplejersken er oplært (se tidligere). Det er den afsnitsledende sygeplejerskes ansvar at orientere ledende overlæge om sygeplejersker der skifter arbejdsplads. Der påhviler også den enkelte sygeplejerske et ansvar, kun at arbejde under relevant rammeordination samt ledende overlæge.

 

Den ledende overlæge har ansvar for at:

 • Opgaver, der delegeres, er beskrevet og godkendt i PRI instruks med bilag

 • Sygeplejersken er instrueret og oplært som beskrevet ovenfor

 • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

 

Definition af begreber

Se overordnet: https://pri.rn.dk/Sider/22521.aspx

 

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

 

Rammeordination: Et ledelsesgodkendt regime af medicinske præparater, som er anvendt i det ambulante onkologiske område. Rammeordination betegnes også standardordination (1 præparat), hvor ordinationen er forudfyldt med informationer om dosering, indikation og evt. andre parametre, som f.eks. seponeringstidspunkt.

 

FMK: Fællesmedicinkort en integreret del af medicinmodulet i den elektroniske patientjournal. FMK giver et overblik over en patients aktuelle medicinering og indeholder information om: aktuelle lægemiddelordinationer med tilhørende recepter og effektueringer, herunder eventuelle privatmarkerede lægemiddelordinationer Recepter for de seneste to år.

 

Ajourføring af FMK: Lægens bekræftelse af at de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK afspejler den aktuelle medicinering på ajourføringstidspunktet.

 

Effektuering af lægemiddelordination: Dokumentation for indgift eller udlevering af medicin i FMK

Lægemiddelordination: Enhver dertil autoriseret sundhedspersons beslutning om at behandle en patient med medicin. Ændringer eller seponering af en igangværende behandling opfattes også som en ordination.

Lægens medhjælp er en funktionalitet på FMK, som giver andre faggrupper mulighed for at udføre handlinger på FMK som medhjælp for en læge. Enhver læge, som har adgang til Medicinmodulet, kan oprette medhjælpere. Lægens medhjælp er primært rettet mod lægevikarer samt sygeplejersker, som aktivt kan udføre handlinger på FMK på vegne af en læge svarende til dennes rettigheder, herunder ajourføring på FMK. Det er ikke muligt for lægevikarer og sygeplejersker at oprette eller annullere recepter.

Kontraindikation: Herved forstås sygdomme eller tilstande, hvor anvendelsen af det omtalte præparat udsætter patienten for en risiko, der i de fleste tilfælde overstiger den, der foranlediges af sygdommen. Det betyder, at præparatet kun bør anvendes i helt særlige tilfælde, hvor fordele og risici er nøje vurderet. Det vil sædvanligvis være en specialistopgave

Ambulatorierelevant medicin: Medicin, som entydigt kan henføres til den behandling, som varetages af ambulatoriet. Dvs. lægemidler, som er ordineret eller kan ordineres i forbindelse med den/de sygdomme, som det pågældende ambulatorium dækker over.

 

Bilag

Bilag 1. Rammeordinationer for sygeplejersker i Stråleterapien Aalborg UH.

Bilag 2. Quickguide for oprettelse af standardordinationer i FMK og ajourføring.

 

Referencer

 

https://pri.rn.dk/Sider/11484.aspx Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

 

https://pri.rn.dk/Sider/22513.aspx Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

 

https://pri.rn.dk/Sider/22515.aspx Medicinering – Lægemiddelordination

 

https://pri.rn.dk/Sider/22261.aspx Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK)

 

https://pri.rn.dk/Sider/22521.aspx Medicinering - Definition af begreber

 

https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2009/115

 

https://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/151

 

https://rn.plan2learn.dk/

Vælge Katalog øverst på siden – skriv FMK – vælge det relevante e-læringsprogam Columna Medicin -
e-læring - Samlet oversigt og vælg herefter det ønskede program.