Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vurdering forud for sedation i skadestuen med hjælp fra anæstesien

Beskrivelse

Forud for hjælp fra anæstesien skal patienten være set af læge, og der skal foreligge en patientjournal, der som minimum skal indeholde tidligere sygdomme, allergier/intolerans og tentative diagnose samt informeret samtykke til den ordinerede procedure.

Anæstesien kan være behjælpelig med iv beroligende og smertestillende (evt. nerveblokade) uden at pt. skal på operationsgangen. Akut/skade læge kontakter anæstesi FV (41113) ved behov for hjælp til dette, der laver anæstesitilsyn som vanligt.

Ved ASA I-II patienter kan proceduren foretages med hjælp fra anæstesisygeplejerske, dog skal der fortsat foreligge anæstesitilsyn fra anæstesilæge. Ved ASA III-V patienter skal anæstesilæge være til stede. Ligeledes kan anæstesilægen vurdere at proceduren skal foregå på operationsgangen.

Monitorering

Pt. skal monitoreres under hele proceduren med saturation, respirationsfrekvens, puls, blodtryk og bevidsthedsniveau. Dokumenteres i anæstesijournalen.

Remedier til luftvejshåndtering skal være i beredskab.

Udførelse

Tilsyn, monitorering på vanlig vis.
Anæstesilægen beslutter: Rus (se
standard anæstesi), perifert blok, kombination, eller GA (i så fald altid på OP).
Dokumentation på anæstesiskema.
Der gives ved behov smertestillende/beroligende medicin efter ordination fra anæstesilæge.
Eventuelt nasal ilt.
Efter indgrebet sikrer man sig at patienten har sufficient respiration og er vågen, minimum observation 30 minutter. Ved behov kan anæstesilægen beslutte at patienten køres i opvågningen.

Formål

At beskrive arbejdsgangen forud for hjælp fra anæstesien til IV beroligende/smertestillende af patienter inden reponering af luksationer/frakturer mv. i skadestuen.

At sikre, at alle patienter, der forventes at gennemgå procedurer med anæstesiologisk deltagelse, vurderes på et ensartet grundlag og for at sikre korrekt dokumentation.

 

ASA-klassifikation:

ASA I:

Patient som, fraset det planlagte, er fuldstændig rask.

ASA II:

Patient med let systemisk lidelse uden begrænsning af funktionsniveau.

ASA III:

Patient med systemisk lidelse, som virker begrænsende på funktionsniveau.

ASA IV:

Patient med svær systemisk lidelse, som er vedvarende livstruende.

ASA V:

Den svært syge patient, som ikke forventes at overleve et døgn – med eller uden indgrebet.