Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Airvo 2 highflow i Opvågnigen på AaUH

Highflowbehandling ordineres altid af den ansvarlige anæstestilæge.

Highflowbehandling er en behandling, hvor det tilstræbes, at patienten får en vedvarende tilførsel af opvarmet atmosfærisk luft kombineret med ilt med et variabelt, kontinuerligt flow i luftvejene under såvel in- som eksspiration. Derved øges trykket i bronkiegrenene, og alveolerne holdes åbne.

Airvo highflow mixer, opvarmer og fugter ilten 100 % og opvarmer det til 37 grader. Ved denne temperatur vil det mucociliære system fungere optimalt. Det er et system, der vha. af fimrehår i luftvejene, transporterer slim og partikler som f.eks. virus og bakterier op og væk fra luftvejene. Airvo highflow kan tilføre mellem 21 og 100 % ilt, og give et flow mellem 10-60 l/min. Der er kun tale om highflow, når flowet er mellem 30-60 l/min. Når flowet er tilstrækkeligt højt, kan highflowbehandlingen også give en vis CPAP- effekt, og kan derfor teoretisk set korrigere kuldioxidophobning og evt. en respiratorisk acidose.

Bemærk dog at highflow ikke kan erstatte CPAP- eller NIV behandling.

Formål

 • • At opretholde sufficient/optimal iltmætning hos respirationsinsufficiente voksne patienter

 • • At sikre optimal fugtning af respirationsvejene under iltbehandling og dermed bevare det mucociliære transportsystem, forhindre slimhindelæsioner og infektioner

 • • At give en vis CPAP-effekt der svarer til ca. ½-1 cm H2O pr. 10 liter totalflow, og dermed bedre iltningen og afhjælpe CO2-ophobning

Målgruppe - indikationer

Behandling med varmefugtet ilt/luft tilbydes fortrinsvis til

 • • Patienter med behov for et flow på 5 l/min eller derover i mere end 1½ time

 • • Patienter med atelektaser og sekretstagnation, der har behov for en vis CPAP-effekt

 • • Patienter med let hyperkapni

 • • Patienter, der har svært ved at tolerere den tørre luft

 • • Patienter i afvænningsfase fra NIV-behandling

 • • Patienter, der har behov for pause i NIV-behandling

I nogle tilfælde vil highflowbehandling forbedre udvekslingen af O2/CO2 så meget, at NIV-behandling kan undgås. Er patienten udtrættet eller har respiratorisk acidose, kan behandling med nasal highflow ikke erstatte behandling med NIV/respirator, men kan være et alternativ (hvis patienten har svært ved at kooperere til NIV eller vurderes ikke at være kandidat til respirator-behandling).

I Opvågningen kan highflowbehandling med fordel benyttes til følgende patienter

 • • Nyanlagt tracheostomi (afcuffet eller glat kanyle)

 • • Lungeopererede

 • • Leverresektioner og Whipple operationer, pga. operationens nærhed til lungerne og deraf følgende atelektaser.

Kontraindikation

 • • Ubehandlet pneumothorax

 • • For patienter der har gennemgået hoved-hals kirurgi, kan behandlingen være kontraindiceret, og ved tvivl bør man konferere med ansvarlig kirurg inden highflowbehandling opstartes.

Løsdele Airvo

 • • Fugtekammer med slangesæt

 • • Sterilt vand

 • • Optiflow – det anbefales altid at benytte nasalkateter fremfor maske. I Opvågningen har vi 2 kateter størrelser (M og L). Vælg så stort et næsekateter som muligt, for at mindske sideflow. Der findes en særlig Optiflow til trakeostomi samt et forlængerstykke, som passer til en trakeostomimaske.

 • • Grøn iltslange

Fremgangsmåde ved opsætning Airvo

 • • Fugtekammeret sættes fast i apparatet, og slangesættet tilkobles sterilt vand, vandkammeret fyldes automastisk med vand (kammer og slangesæt er holdbart i 14 dage)

 • • For enden af slangesættet sættes Optiflow nasalkateter, snoren kan strammes lidt til, så den bærer slangesystemet, hvor det er samlet med Optiflowkateteret, således det ikke tynger patientens næse. Tjek, at der ikke er sekret i næseborene, da det vil kunne lukke kateterets spidser. Sørg for at placere de nasale spidser mindst 2 mm fra septum for at undgå tryknekrose

 • • Grøn iltslange sættes på blå studs på siden af Airvo og tilkobles iltaggregat

Opstart af highflowbehandling

 • • Airvo tændes og observer at maskinen er ren = trafiklyset skal lyse grønt. En maskine der lyser gult, må ikke anvendes, før den er rengjort

 • • Nu er maskinen klar til at få indstillet temperatur, totalflow og FiO2 (se vejledning for betjening af display på Airvo)

 • • Temperaturen kan indstilles på 31º, 34º eller 37º

 • • - det anbefales stærkt at indstille temperaturen på 37º ved brug af Optiflow, da det giver optimal fugtning af ilt/luft. For at vænne patienten til den varme luft, kan det være en fordel at starte på en lavere temperatur på 34º, og efter kort tid øge til 37º.

-ved maskebrug indstilles temperatur til 31º

 • • Totalflow skal lægeordineres, men opstartes ofte med 30 l/min, ved behov for højere flow øges med 10 l/min af gangen

 • • Ilttilskud gives efter ordineret saturation, ilten gives via iltaggregat og FiO2 aflæses i Airvo display

-Ilten bliver fortyndet, da den blandes med den atmosfæriske luft (som Airvoen selv trækker ind fra
omgivelserne). Dvs. FiO
2 varierer efter totalflow

Forslag til standard startindstillinger

Hypoxæmiske patienter ↓O2

Hos patienter med hypoxæmi ( når kroppens væv får tilført for lidt ilt, opstår hypoxi) skal flow i startindstillingen være let til moderat – eksempelvis 30 l/min. På iltaggregatet fastholdes initialt den indstilling O2 i L, som patienten havde behov for inden skift til highflow - FiO2 aflæses og dokumenteres, da dette udgør startordinationen. Såfremt acceptabel saturation ikke opnås, øges ilttilskuddet gradvis indtil denne nås. Ved manglende effekt af behandlingen bør saturationen kontrolleres ved arteriepunktur. Som udgangspunkt anvendes ikke FiO2 over 60 %.Vurderes der at være behov for dette, skal patienten drøftes med ansvarlig anæstesilæge.

Hyperkapniske patienter ↑CO2

Husk altid, at NIV er førstevalg ved hyperkapni med respiratorisk acidose.

Ved hyperkapniske (hyperkapni betyder et forhøjet niveau af CO2 i blodet) patienter kan man med fordel starte med flow 50 l/min, og ved manglende bedring efter de første 30 min øge flowet til maksimalt 60 l/min. Ved hyperkapniske patienter med betydelig tendens til CO2-retention startes med FiO2 på 25 %, og der titreres op til acceptabel sat herfra. Kontroller med a-punktur når acceptabel saturation er nået.

 

Primært hypoxæmi ↓O2 + hyperkapni ↑CO2

Som hypoxæmi, men øg flow samtidig og tilsvarende med FiO2.

Primært hyperkapni ↑CO2 + let hypoxæmi ↓O2

Som hypoxæmi, men indstil startflow på 50 l/min

Monitorering og effekt af behandlingen

I opstarten

 • • Patientens tilstand følges klinisk med monitorering af respirationsfrekvens, saturation, udtrætning og hjertefrekvens, samt med arterielle blodgasværdier

 • • Inden for ½ time, hvor der løbende reguleres på totalflow og ilttilskud, forventes der effekt af behandlingen

 • • Der anbefales kontrol arteriepunktur efter 30 min for at vurdere effekt af behandlingen.

 • • Er der ikke fremskridt at spore i den kliniske tilstand og værdier, skal behandling revurderes og evt. ændres.

Dokumentation

 • • Startindstillinger samt ændring i indstillinger dokumenteres på opvågningsskema (flow, FiO2 og temperatur).

Udtrapning af highflowbehandling

Nogle afdelinger har Airvo, og patienten kan derfor fortsætte highflowbehandlingen på disse afdelinger. Ellers opstartes udtrapning i samarbejde med anæstesilæge, når patientens almentilstand tillader det.

 • • Reduktionen i FiO2 skal ske gradvis samtidig med at flowet reduceres med 5-10 l. Når FiO2 <35 % og flow < 35 l/ min, kan nasal ilt forsøges.

Ved afslutning af behandlingen

 • • Fugtekammer og -slange kasseres (med mindre det kan anvendes i stamafdelingen)

 • • Fugteren og ledninger afsprittes (70 %). Ud- og indgangsvinkel stykket aftørres. 

 • • Apparatet skal renses med den røde slange – se vejledning på Airvo. Rengøringsprogrammet tager 55 min. Den røde slange skal forblive på apparatet, indtil det igen tages i brug.

Referencer

Fisher & Paykel Healthcare - http://www.fphcare.com

Brug af Airvo Highflowfugter/varmtvandsfugter (MR850)- Klinik Medicin, RHN

PRI- Highflowbehandling med Airvo2 Intensiv Hjørring Highflow behandling med Airvo2

Dansk Lungemedicinsk Selskab – High flow behandling på hospital https://www.lungemedicin.dk/fagligt/370-highflow-hospitalsbrug.html