Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale om lægeligt behandlingsansvar mellem Aalborg Kommune og Aalborg UH ifm. COVID-19 og kommunale akutpladser

 

Under COVID-19 er der et øget pres på indlæggelser, og der er behov for at optimere anvendelsen af de kommunale akutpladser i forbindelse med udskrivning fra Aalborg UH. Geriatrisk Afdeling har et samarbejde med Aalborg Kommune, dels via samarbejdsaftale om delegeriater, dels via ordning med opfølgende hjemmebesøg. Geriatrisk Afdeling bidrager som følger.

 

Ramme

Mellem Aalborg Kommune og Geriatrisk Afdeling, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital, foreligger en samarbejdsaftale om tilsyn, rådgivning og læring for personale på Aalborg Kommunes aflastningspladser. Aalborg Kommune finansierer 50% speciallægefunktion udmøntet med to dage ugentligt fremmøde til hhv. tilsyn på Vestergården og rådgivning og vejledning på aflastningspladser på Anneshave og Gug.  

 

Særlige forhold

I forbindelse med udskrivelse af COVID-19-positive patienter fra Aalborg Universitetshospital til Aalborg Kommunes Akutpladser på Vestergården, skal behandlingsansvaret forblive på Aalborg Universitetshospital. I den forbindelse aftales, at Geriatrisk Afdeling varetager dette ansvar som beskrevet i nedenstående i perioden, hvor hospitalet har en presset belægning.

 

Aftalen udmøntes som følgende

Visitation

Når det fra Infektionsmedicinsk Afdelings læge vurderes, at en patient med COVID-19 kan udskrives til Aalborg Kommunes Akutpladser (AKA), tages kontakt til Geriatrisk Afdelings læge med specialets funktion til dette (AKA-telefon 2225 4463). Geriatrisk speciales læge vurderer på tilsynsbasis og efter rådgivning fra Infektionsmedicinsk Afdelings læge, om patienten er tilstrækkelig stabil til at kunne håndteres på Akutpladserne. Den endelige beslutning herom ligger hos Geriatrisk Afdelings læge, der skal overtage behandlingsansvaret. I forbindelse med overflytning lægger Geriatrisk Afdelings læge en plan.

 

Overflytning

Hvis udskrivelse til AKA vurderes at være mulig, overgår patienten til Geriatrisk Afdeling på separat afdelingskode. Patienten udskrives fra Infektionsmedicinsk Afdeling og overgår lægefagligt til Geriatrisk regi og anføres på Geriatrisk Afdelings Cetreatavle med geriatrisk kontaktlæge, så der sikres vidensdeling og opmærksomhed ved stuegangsfunktion. Patienten registreres i regi af Geriatrisk Afdeling som patient indlagt i AKA. Dette skal sikre patientsikkerhed i denne funktion, og det er beskrevet i særskilt dokument.

 

Aftale om tid for overflytning til AKA samt alt sygeplejemæssigt varetages af sygeplejersken i det afsnit, hvor patienten er indlagt på Aalborg Universitetshospital og dermed overflyttes fra.

 

Sekretæropgaver følger patienten som beskrevet i sekretærvejledningen. AKA stuegangsnotater prioriteres skrevet af hensyn til vidensoverdragelse til vagten.

 

I AKA

Når patienten er modtaget på AKA, er det fremadrettet den geriatriske AKA-læge, der har behandlingsansvaret og forestår opfølgende stuegang. Dette er ved fremmøde torsdage og ved digital stuegangsløsning ugens øvrige dage på fast aftalt tidspunkt. Interval imellem stuegang vurderes og tilpasses løbende af Geriatrisk AKA-læge.

Skulle en patients tilstand ændre sig efter overflytning til AKA, så det må forventes, at en genindlæggelse kan afværges ved en kontrolblodprøve, kan geriatrisk læge i dagtid bestille dette via Mobillab.

 

Ved udskrivelse fra ophold på AKA i Geriatrisk regi, er det geriatrisk læge, der udfærdiger afslutningsnotat (epikrise). Denne skrives af sekretær i Geriatrisk Afdeling og sendes til egen læge.

 

Lægelig tilgængelighed for planer og vurdering

AKA kan dagligt kontakte Geriatrisk Afdelings AKA-læge på direkte telefon (tlf. 2225 4463) kl. 12.00, med mulighed for opfølgning indtil kl. 15.00 på hverdage. Efter dette tidspunkt kan vagthavende specialevagt på Geriatrisk Afdeling kontaktes frem til kl. 20 på hverdage og frem til kl. 15 i weekender og på helligdage. Geriatrisk AKA-læge lægger en plan for patienten i forbindelse med tilsyn forud for overflytning til AKA, og geriatrisk AKA-læge følger i dagtid op på planen, så der, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, ikke bliver behov for kontakt i aften-nattetimer. Hvis der alligevel skulle opstå uforudsete situationer, som kræver lægelig involvering udenfor det tidsrum, hvor Geriatrisk Afdelings læge har specialevagt, skal patienten overflyttes til vurdering i Akutmodtagelsen forudgået af kontakt til Geriatrisk Afdeling på telefon 9766 0662. Vurdering i Akutmodtagelsen varetages af vagthavende akutlæge (ABV). Bliver patienten indlagt via Akutmodtagelsen, indlægges den COVID-19-positive patient i Infektionsmedicinsk regi, og der kan rekvireres tilsyn fra geriatrisk læge dagen efter. Dette registreres som et nyt forløb. Sendes patienten tilbage til AKA, forbliver behandlingsansvaret for patienten i Geriatrisk Afdeling.

 

Evaluering og tidsramme for denne aftale

Til at understøtte patientsikkerhed, fremme effektivitet i funktionen og afklaring af fortsat behov, evalueres denne aktuelle aftale efter to uger. Ved fortsat behov kan aftalen justeres og videreføres.

 

Geriatrisk speciale anser det for betydningsfuldt for patienter og meningsfuldt for patientovergange at fremme samarbejdet med Aalborg Kommunes Akutpladser og Aflastningspladser (AKAA). Denne aftale kan ses som et pilotprojekt i dette perspektiv.

 

Se endvidere Henvisning til kommunal akutfunktion - Aalborg Universitetshospital.

 

 

Denne aftale er indgået den 31. januar 2021.