Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Læger – Arbejdsgang vedrørende vigtige uventede fund (VUF)

Formål

Formålet er at sikre, at informationer vedrørende vigtige uventede fund, eksempelvis RU thorax, som kræver videre udredning, f.eks. med CT i pakkeforløb eller RU thorax, der viser pneumothorax, lungeemboli og lignende, videregives til relevant klinikere, således at der sikres patientsikre forløb.

Målgruppe

Interne og eksterne radiologer, plejepersonale og sekretærer tilknyttet Billeddiagnostisk Afdeling.

Ansvar

Det er radiologens ansvar, at alle fund, ventede og uventede, bliver viderekommunikeret til henvisende instans i rette tid og passende format.

Radiografer er først og fremmest forpligtet til at tjekke billederne og sikre god billedkvalitet. Hvis de i den forbindelse får øje på alvorlige fund, skal de også sørge for at fundet bliver kommunikeret videre. Radiograferne skal først og fremmest henvende sig til en radiolog i den sektion, der normalt tager sig af de pågældende problemstillinger. Det skal samtidig noteres i generel note, hvem man har kontaktet, og hvad man har sagt/gjort. Ved hyperakutte og uopsættelige tilfælde kan man i enkelte tilfælde være tvunget til at henvende sig til henvisende instans direkte. Også her skal det noteres, hvad der er sagt og gjort. Får man som radiolog en kontakt af denne art, skal man tage sig af det.

Definition af begreber

VAF (vigtigt abnormt fund)

Fund hos en patient, der betyder en umiddelbar henvendelse til henvisende eller behandlende læge. Det er normalt et livstruende eller svært førlighedstruende fund eller repræsenterer et fund, hvor en manglende behandling kan medføre store skader på patienten.

 

VUF (vigtigt uventet fund)

Fund hos en patient, som er et overraskende fund, der ikke umiddelbart relaterer til den problemstilling, patienten er undersøgt under, og som kan betyde en alvorlig skade eller følge hos patienten, hvis der ikke bliver videreundersøgt eller behandlet.

 

VIF (vigtigt ikke-akut fund)

Fund, der er vigtige for henvisende instans at kende, men som ikke umiddelbart er af hastende betydning for behandling.

 

Akut besked

Besked nu og her. Beskeden skal afleveres indenfor minuttet – vil oftest ske via telefon eller personlig kontakt. Vigtigere end andet arbejde, indtil behandlende læge eller en anden, der kan tage sig af det, er kontaktet.

 

Hastebesked

Hurtig besked. Beskeden skal afleveres indenfor timer eller maksimalt 1 døgn. Det kræver ofte en telefonopringning. Der kan eventuelt blot ringes til afdelingen, hvor der gives besked om, at der foreligger en foreløbig beskrivelse på patienten.

 

Kræftbesked

Besked til henvisende læge om, at der er fundet forandringer foreneligt med kræft, og hvor patienten bør henvises i kræftpakke. Kræver oftest en telefonisk kontakt.

Beskrivelse

Baggrund

Patientklageafgørelser og anbefalinger nationalt og internationalt har vist, at det generelt er den beskrivende læges ansvar, at henvisende læge modtager svar på undersøgelserne. Det er også internationalt anbefalet, at radiologen har ansvaret for, at beskeden bliver opfattet.

Radiologer er også forpligtet til at sikre, at patienten modtager korrekt og rettidig behandling. Det er derfor vigtigt, at afdelingen har en politik for, hvordan svar håndteres – især VUF (vigtige uventede fund) og VAF (vigtige abnorme fund).

Generelt

Ved alle fund, der ses ved undersøgelsen, eller ved første gennemgang af billederne, skal det overvejes, hvorvidt disse fund er så vigtige, at behandlende læge får besked, samt hvor hurtigt dette skal ske. Disse overvejelser skal, hvis de fører til VUF eller VAF, altid indskrives i beskrivelsen i RIS, hvor det også er vigtigt at skrive, hvad man har sagt, jf. Læger – Beskrivelser – Retningslinjer for opsætning af beskrivelser af radiologiske undersøgelser.

Særligt om telefoniske/mundtlige svar

Følgende gælder vedrørende afgivelse af telefoniske/mundtlige svar:

 • Der skal ske en entydig identifikation af patienten med navn og personnummer med closed loop samt eventuelt identifikation af accessionnummer.

 • Modtageren noterer tidspunkt, identifikation af patienten og undersøgelsesresultatet.

 • Det sikres, at svaret er forstået ved, at modtageren læser tidspunkt, identifikation og undersøgelsesresultatet op for svarafgiveren.

 • Modtageren noterer svarafgivers navn og/eller 4-cifrede brugerkode.

 • Svarafgiveren noterer modtagerens navn og/eller 4-cifrede brugerkode i generel note (og for radiologers vedkommende skal dette indsættes i beskrivelsen i RIS).

 • Modtageren sikrer, at svaret bringes videre til den rette fagperson med de fornødne kompetencer, således at der handles på det givne svar.

VAF/akut besked

Akut besked eller uopsættelig besked vil næsten altid være i forbindelse med en akut undersøgelse og en relativt dårlig patient, men kan dog også ses ved rutineprægede undersøgelser. Kravet om akut besked er lige så stort på indlagte patienter som ambulante/patienter fra egen læge. Man skal sikre sig, at en mundtlig besked er afgivet og modtaget.

Eksempler:

 • Trykpneumothorax.

 • Dissekerende aortaaneurisme.

 • Fund af absces hos svært påvirket patient.

 • SAH eller større sub-/epiduralt hæmatom og store intrakranielle blødninger.

 • Fri væske eller organskader hos patienter med relevant traume.

VAF og VUF/hastebesked

Besked gives indenfor nogle timer. Kan opstå både hos elektive og akutte patienter. Det er normalt fund, der kræver relativt hurtig indgriben. Her kan både være tale om VAF og VUF. Det er derfor vigtigt, at radiografer er opmærksomme på især VUF, der kan give anledning til hastebesked.

Typiske tilfælde:

 • Pneumothorax.

 • Absces hos ikke-påvirket patient.

 • Purulent artrit.

 • Kolecystit.

 • Nyopdaget stort aortaaneurisme.

 • Alvorlige frakturer og større ledskader.

VIF

Man kan normalt benytte sig af den normale beskriveprocedure. Dog anbefales det at sikre sig, at beskrivelsen bliver færdiggjort hurtigst muligt.

 

Svar til interne henvisende instanser går automatisk på opgavelisten i Clinical Suite.

 

Svar til eksterne henvisende instanser skal først igennem sekretærerne til en færdigregistrering på KTP-listen. Ved behov for hurtig færdigregistrering for at få svaret sendt til henvisende instans kan henvisningen sættes på konferencesporet ”Sekretærbesked” i RIS. Det er vigtigt at notere i generel note i RIS, hvad der skal foretages – se Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked

 

CT-teamet håndterer i dagtid på hverdage løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet ”Sekretærbesked”. Vær derfor opmærksom på, at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

Arbejdsgange med alternative metoder til at få kontakt med relevant kliniker

Dagtid indlagt patient

Radiolog kontakter telefonisk henvisende læge

Alternativt (ved manglende kontakt) kontakter radiolog via informationen vagthavende bagvagt på henvisende afdeling.

 

Husk at det er muligt for radiolog selv at sætte en henvisning på konferencesporet ”Sekretærbesked” i RIS. Det er vigtigt, at radiologen noterer i generel note i RIS, hvad der skal foretages – se Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked

 

CT-teamet håndterer i dagtid på hverdage løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på, at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

OBS: Anvendelse af sporet ”Sekretærbesked” kan ALDRIG erstatte en telefonisk opringning til henvisende instans.

Dagtid elektiv patient fra ambulatorie/afdeling

Radiolog kontakter telefonisk henvisende læge.

Alternativt (ved manglende kontakt) kontakter radiolog via informationen vagthavende bagvagt på henvisende afdeling.

 

Husk at det er muligt for radiolog selv at sætte en henvisning på konferencesporet ”Sekretærbesked” i RIS. Det er vigtigt, at radiologen noterer i generel note i RIS, hvad der skal foretages – se Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked

 

CT-teamet håndterer i dagtid på hverdage løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på, at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

OBS: Anvendelse af sporet ”Sekretærbesked” kan ALDRIG erstatte en telefonisk opringning til henvisende instans.

Dagtid elektiv patient fra egen læge

Radiolog kontakter telefonisk henvisende læge via HOTLINE. (Hotlineliste over praktiserende læger).

 

Husk at det er muligt for radiolog selv at sætte en henvisning på konferencesporet ”Sekretærbesked” i RIS. Det er vigtigt, at radiologen noterer i generel note i RIS, hvad der skal foretages – se Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked

 

CT-teamet håndterer i dagtid på hverdage løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på, at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

OBS: Anvendelse af sporet ”Sekretærbesked” kan ALDRIG erstatte en telefonisk opringning til henvisende instans.

Vagttid indlagt patient

Radiolog kontakter telefonisk henvisende læge.

Alternativt (ved manglende kontakt) kontakter radiolog via informationen vagthavende bagvagt på henvisende afdeling.

 

Husk at det er muligt for radiolog selv at sætte en henvisning på konferencesporet ”Sekretærbesked” i RIS. Det er vigtigt, at radiologen noterer i generel note i RIS, hvad der skal foretages – se Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked

 

CT-teamet håndterer i dagtid på hverdage løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på, at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

OBS: Anvendelse af sporet ”Sekretærbesked” kan ALDRIG erstatte en telefonisk opringning til henvisende instans.

Vagttid ambulante/ikke akutte patienter henvist fra ambulatorium (CT og MR)

Hvis radiograf opdager noget suspekt på undersøgelsen, kontaktes Billeddiagnostisk Afdelings bagvagt telefonisk

Radiologisk bagvagt udarbejder præliminært notat + lægger henvisningen på konferencesporet Sekretærbesked. Det er vigtigt, at radiologisk bagvagt noterer i generel note i RIS, hvad der videre skal ske med patienten, således at sekretærerne får kendskab til det videre forløb og kan handle herpå, se Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked.

 

CT-teamet håndterer i dagtid på hverdage løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på, at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

OBS: Hvis radiolog vurderer, at et fund er så truende, at det ikke kan vente til næste dag, kontaktes bagvagt på relevante afdeling – f.eks. ved subduralt hæmatom kontaktes neurokirurgisk bagvagt, uanset om patienten er henvist fra ambulatorie eller egen læge.

Vagttid ambulante/ikke akutte patienter henvist fra praktiserende læge (CT og MR)

Hvis radiograf opdager noget suspekt på undersøgelsen, kontaktes Billeddiagnostisk Afdelings bagvagt telefonisk

Radiologisk bagvagt udarbejder præliminært notat + lægger henvisningen på konferencesporet ”Sekretærbesked”. Det er vigtigt, at radiologisk bagvagt noterer i generel note i RIS, hvad der videre skal ske med patienten, således at sekretærerne får kendskab til det videre forløb og kan handle herpå, se Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked.

 

CT-teamet håndterer i dagtid på hverdage løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på, at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

OBS: Hvis radiolog vurderer, at et fund er så truende, at det ikke kan vente til næste dag, kontaktes bagvagt på relevante afdeling – f.eks. ved subduralt hæmatom kontaktes neurokirurgisk bagvagt, uanset om patienten er henvist fra ambulatorie eller egen læge.

Ekstern beskriver – elektive undersøgelser

Hvis ekstern beskriver på en elektiv undersøgelse i dagtid finder et uopsætteligt vigtigt uventet fund, det vil sige, at et fund er så truende, at det ikke kan vente til næste dag, så skal undersøgelsen lægges på konferencesporet ”Sekretærbesked”, og der skal skrives i generel note, hvad der skal ske med patienten, se Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked.

 

CT-teamet håndterer i dagtid på hverdage løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på, at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

Udenfor almindelig arbejdstid skal ekstern beskriver af elektive undersøgelser kontakte omstillingen på telefonnummer 97660000 og bede dem om at blive omstillet til henvisende instans, alternativt radiologisk bagvagt, der skal foranstalte de relevante tiltag. Hvis TMC udgør vagtholdet, skal disse i første omgang kontakte henvisende læge/instans, og først ved problemer og usikkerhed omkring arbejdsgang kontakte radiologisk bagvagt.

 

OBS: TMC elektive undersøgelse ikke akut truende fund se dokumentet Sekretær – CT-teamet – Tjek TMC-spor og kritiske fund.

Forskning

Radiolog kontakter telefonisk henvisende/projektansvarlig læge.

Alternativt (ved manglende kontakt) kontakter radiolog telefonisk bagvagt på henvisende afdeling.

Referencer

http://www.drs.dk/lovgivning/journalpligt.htm

http://www.drs.dk/lovgivning/journalvejledning.htm

http://www.drs.dk/lovgivning/telemedicin.htm