Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb i Akut- og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital

 

Målgruppe

Specialer med patientforløb igennem Akut- og Traumecentret (ATC)

De fleste akutte patientforløb på Aalborg UH starter i ATC i forbindelse med ophold i akutmodtagelsen. Nogle af patientforløbene flyttes fra akutmodtagelsen til speciale-sengeafsnit, mens andre flyttes til akutafdelingens sengeafsnit AMA, hvorfra patienter hjemsendes eller flyttes til et specialesengeafsnit. Der kan i forbindelse med overgangene fra både akutmodtagelsen og AMA være behov for beslutninger om hvordan, hvornår og hvortil flytningerne foretages. Denne instruks beskriver, hvordan beslutninger i forbindelse med disse flytninger foretages.

Der skal foreligge en behandlingsplan indenfor 4 timer hos alle akut indlagte patienter. Når der i akutmodtagelsen er truffet beslutning om indlæggelse flyttes patienter videre til relevante sengeafsnit, hvor eventuel videre udredning foregår. Tidskritisk akut behandling startes altid inden flytning af patienter fra akutmodtagelsen.

 

Begreber

Visitationsret

Akutbagvagten (ABV) har via Hospitalsledelsen kompetence til uden forudgående tilsyn eller supplerende undersøgelser at afgøre, hvilket speciale på hele matriklen Aalborg Universitetshospital en patient i ATC visiteres eller udflyttes til ud fra kliniske og diagnostiske fund.

Kapacitetsbetingede overflytninger

Overflytning af patient til et andet stamafsnit. Modtagende speciale har både det sygepleje- og lægefaglige ansvar for patienten (stuegang, bestille- og tage stilling til prøvesvar, udskrivelse mv.). Forudsætter udførlig behandlingsplan fra afgivende speciale.

 

Lånesenge

En seng, hvor patienten fysisk ligger på et andet sengeafsnit end stam-afsnittet. Det lægefaglige ansvar påhviler stamspecialet, mens det sygeplejefaglige ansvar påhviler modtagende afsnit

 

En sikker 1’er (og 2’er)

De(n) patient(er), som afdelingen vurderer, er bedst egnet til overflytning til andet sengeafsnit. Der skal foreligge behandlingsplan og tentativ udskrivningsdato, samt aktuel status på patienterne.

 

Speciale-patient

Patienter med tilknytning til et speciales ambulatorium, og hvor den aktuelle kontakt har sammenhæng med tilstanden patienten følges for i specialeambulatoriet. Patienter kan i et indlæggelsesforløb starte som akutmedicinsk patient og senere overgå til at blive specialepatient, hvis problemstillingen entydigt tilhører et speciale. Eksempler herpå er diabetes debut, meningitis, nyopstået svær nyrefunktionsnedsættelse etc.

 

AMA-partnerafnit

I AMA har Lungemedicinsk, Infektionsmedicinsk, Endokrinologisk, Nyremedicinsk, Medicinsk Gastroenterologisk samt Kirurgisk afdeling adgang til AMA sengepladser.

 

AMA-kapacitetskoordinator

Samarbejder med alle afsnit på Aalborg UH om at sikre gode patientforløb og koordinerer kapacitetsudnyttelsen i alle sengeafsnit på Aalborg UH. Kapacitetskoordinatoren er sygeplejerske og har base i AMA.

 

 

Akutmodtagelsen

En del af patienterne, der kommer i akutmodtagelsen, er forudgående visiteret af den fælles regionale visitation til et konkret speciale og indlægges efter modtagelse i specialets sengeafsnit. Det forekommer ikke sjældent, at når patienten er klinisk vurderet af modtagende speciale, viser det sig, at patienten uændret bør indlægges, men problemstillingen mere eller mindre sikkert hører hjemme i et andet speciale.

Ændring af tilhørsforhold for AMK-visiterede patienter

Læge fra modtagende speciale konfererer med akutbagvagt (ABV), der via visitationsretten tager stilling til, hvilket speciale patienten tilknyttes ud fra tilgængelige kliniske fund og oplysninger.

Placering af 1-1-2 patienter i rette speciale

I tilfælde hvor det ikke er oplagt i hvilket speciale patienten tilknyttes, træffes beslutning om specialetilknytning af ABV

Stillingtagen til indlæggelse eller hjemsendelse

Når det er uklart om patienter bør indlægges eller kan hjemsendes, konfereres med ABV, der træffer beslutning herom. I de tilfælde, hvor denne beslutning bedst træffes af et konkret speciale, bliver patienten ”skade-patient” i det konkrete speciale og specialet træffer herefter beslutning om patienten indlægges (i eget speciale) eller hjemsendes. Eksempler herpå er ”S-skade” og ”N-skade” patienter.

Ved uenighed mellem specialer og ABV, hvor patienter i de tre ovenstående scenarier placeres, kan ABV benytte visitationsretten.

Patienter flyttes som hovedregel ikke til andre matrikler (fraset ASN) direkte fra akutmodtagelsen. Patienter tilhørende AMA-partnerafdelinger (se nedenfor) flyttes ikke fra akutmodtagelsen til låneseng eller som en kapacitetsbetinget overflytning til et speciale; men indlægges i AMA (uanset specialetilhørsforhold). Ved pladsproblemer udflyttes i stedet en patient fra AMA.

 

AMA

Mere end halvdelen af alle akutte patientforløb (55%) på Aalborg UH har tidligt i forløbet ophold på AMA. Det store patientflow nødvendiggør, at patienter - som ikke kan hjemsendes fra AMA - flyttes til andre sengeafsnit senest 48 timer efter at være kommet på AMA.

Patienter flyttes fra AMA, når patientbehandlingen bedst varetages i et andet sengeafsnit eller når det fastslås, at patientens indlæggelse vil strække sig udover de 48 timer, der er den maksimale indlæggelsestid i AMA. Hvis disse patienter udflyttes, vil det kun sjældent være nødvendigt at udflytte patienter fra AMA om natten pga pladsmangel.

Flytning til AMA-partnerafdelinger

 • Speciale-patienter flyttes til specialets sengeafsnit

 • Matcher (ikke-speciale) patientens sygdomsbillede bedst et af specialerne, forsøges patienten primært flyttet til dette speciales sengeafsnit

 • Patienter, der ikke opfylder nogen af de to foregående punkter udflyttes til ledig plads i et AMA-partnerafsnit.

 • Når patienten burde være flyttet til en AMA-partnerafdeling; men der er ikke fysisk plads til patienten i nogen af disse sengeafsnit, flyttes patienten alligevel til partnerafsnittet, der i stedet udflytter sengeafsnittets ”sikre 1’er”.

Den ”sikre 1’er” flyttes fra modtagende sengeafsnit til relevant sengeafsnit med ledig kapacitet udpeget af kapacitetskoordinatoren i AMA som

  • Låneseng, hvis udredning af patienten ikke er afsluttet

  • Kapacitetsbetinget overflytning, hvis udredningen er afsluttet

 

 

Flytning til andre sengeafsnit end AMA-partnerafdelinger

 • Når patienten har sygdomsbillede/diagnose, der bedst behandles i anden specialafdeling, benyttes kapacitetsbetinget overflytning eller visitationsret. Eksempler er AKS-ptt/svær hjertesygdom til kardiologisk sengeafsnit, apoplexi til 6Ø, nyresten til urologisk sengeafsnit etc.

I særlige tilfælde kan et speciale vælge at flytte en patient fra AMA til et ikke-AMA-partnerafsnit i stedet for specialesengeafsnittets sikre 1’er. Forudsætningerne herfor er at

 • Det sker på specialets foranledning (i stedet for den udpegede sikre 1’er i specialesengeafsnittet)

 • Der foreligger en udførlig behandlingsplan (specialets ansvar) for den patient, der udflyttes fra AMA. Hvis dette ikke er tilfældet, flyttes i stedet den sikre 1’er.

 

Brandvagter

Brandvagt i et sengeafsnit er en nødløsning, der benyttes, når der ikke er andre løsninger.

Der er flere misforståelser omkring brandvagter. Den hyppigste er formentlig, at når en patient udflyttes til en gangplads, vil dette automatisk udløse en brandvagt.

Patienter må ikke have sengeplads i gangarealerne; men må gerne forbigående placeres på gangen. Det betyder, at når patienter udflyttes til en midlertidig gangplads, har sengeafsnittet 4 timer til at finde en løsning, som for eksempel flytning af sengeafsnittets sikre 1’er eller sikre 2’er.

Brandvagten udløses derfor altid af sengeafsnittet og ikke AMA.

 

Praktisk i forbindelse med udflytning fra AMA

Når det er besluttet at flytte en patient fra AMA til en anden afdeling end en AMA-partnerafdeling, kontaktes vagthavende i specialet (indtil kl. 20 BV og mellem kl. 20-08 FV) af ATC mellemvagt og orienteres om flytningen samt om der er tale om en visitation (benyttelse af visitationsret), låneseng eller kapacitetsbetinget overflytning.

Når AMA partnerspecialerne flytter patienter (sikker 1’er og sikker 2’er) i låneseng eller kapacitetsoverflytter patienter kontakter specialets egne lægerne vagthavende i modtagende afdeling