Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentsamling for ortopædkirurgiske patienter, Thisted

Beskrivelse

Billede 1

Billede 2

Detaljeret forløbsbeskrivelse af patientforløbet

 

 

Kerneydelser

 

Læger

 

Plejepersonale

 

 

Henvisning / Visitation

samt

koordinering

Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger

Henvisning, visitation og ventetider, Ortopædkirurgien

Visitationsretningslinjer for henvisning af patienter med sår og sårproblematikker til Ortopædkirurgien, Region Nordjylland

Registrering og håndtering af patienter i forbindelse med coronavirus (COVID-19)

Forløbslabel

 

Modtagelse, akutte patienter via Akut Modtagelsen, Thisted K3

Visitationsretningslinjer for Akutmodtagelsen, Thisted

Organisatorisk flowchart for ambulante og indlagte sårpatienter

 

 

 

Studentervikar ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg og Hjørring

 

Indledende kontakt

 

Patientjournalen Region Nordjylland

Klikjournal – Clinical Suite anvendelsesdokument

Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Informeret samtykke til behandling

 

 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Modtagelsen af akutte patienter i Akutmodtagelsen (AM), Aalborg UH Thisted

Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1

Tidlig opsporing af kritisk syge børn (TOKS)

 

FMK

KRAM-screening og intervention (voksne)

Tryksårsscreening og revurdering

MRSA – Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1)

 

 

Diagnostiske undersøgelser

 

Ortopædkirurgisk undersøgelse

 

Henvisning af udredningspatienter til MR-skanning, Ortopædkirurgi Aalborg

 

 

Vurdering

 

Udarbejdelse af behandlingsplan: Patientjournalen Region Nordjylland

Skadestueinstruks, Ortopædkirurgi

 

Behandlingsplan v. hoftenære fraktur: Klikjournal – Clinical Suite anvendelsesdokument

Informeret samtykke til behandling

FMK

Tetanus/ difteri-vaccination, Thisted

Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt

Antibiotikaprofylakse

NPWT behandling af sår i sektor for sår, amputationer og infektioner

Tromboseprofylakse og perioperativ håndtering af antitrombotika ved ortopædkirurgiske indgreb

Diabetes mellitus – perioperativ behandling af voksne

Faste og diabetes - Endokrinologi, SVE og AUH

 

 

 

Ortopædkirurgiske fagområder

Dokumentsamlinger for de ortopædkir. Fagområder:

 

COVID-19

Håndtering af patienter med samtidig COVID-19 sygdom

 

Koordinering

 

 

Rettidig reaktionprøvesvar/undersøgelsesresultater i Ortopædkirurgien
Overflytninger - arbejdsgange og retningslinjer for interne overflytninger af indlagte ortopædkirurgiske patienter

Overlevering af ortopædkirurgiske patienter (kontrol og OP) på tværs af ortopædkirurgiske matrikler

Indlæggelse på Akut sengeafsnit eller Med-orto sengesafsnit

 

Forebyggelse

Observation

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 

Sygepleje til patienter med hoftenær fraktur

Brandsårsbehandling, Akutmodtagelsen, Aalborg UH, Thisted

Sårpleje og -behandling i akutmodtagelsen

 

Klinisk retningslinje om delirium

Behandling af tryksår - Aalborg Universitetshospital

Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1

 

Dokumentsamling for sengeafsnit med ortopædkir. ptt.

Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter

Hjælpemidler, senge og tøj til bariatriske patienter på Aalborg UH, Thisted

 

 

 

Behandling, pleje og rehabilitering

 

 

Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt

Intravaskulære katetre (5.1)

Urinvejsdrænage (5.5)

Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)

Stuegang

 

Vær opmærksom på at henvise til ergo- og fysioterapien, når dette er relevant. Der gøres opmærksom på det i de respektive lægefaglige instrukser

 

 

 

 

Sygepleje til patienter med infektion

 

Sygepleje til patienter med gipsbandage

 

Sygepleje til patienter med frakturer

 

Sygepleje ved anlæggelse af blokade eller punktur

 

Organisatorisk flowchart for ambulante og indlagte sårpatienter

 

Præoperativ sygepleje, generelt, Thisted K3

 

Postoperativ sygepleje, generelt, Thisted K3

 

Sygepleje ved sutur- og K-trådsfjernelse

 

Sygeplejehandlinger ved mindre kirurgiske indgreb på børn

 

Udskrivelse, generelt, Thisted K3

 

 

 

OP, incl dagkirurgi

 

 

Sikker kirurgi

Sikker kirurgi tjekliste – pleje – Clinical Suite anvendelsesdokument

Iltbehandling efter større ortopædkirurgiske indgreb

 

Instrumenter, implantater og teknisk udstyr, tilgængelige og klargjorte inden operationsstart

Patientforflytninger og tunge løft af ekstremiteter på O-OP

Optælling og kontrol af materiale ved ortopædkirurgiske operationer

Generelle instrukser for lejring af patienter - OP

Tjekliste til dagkirurgiske patienter på operationsdagen

 

Prøvetagnings- og forsendelsesprocedurer:

 

 

Opvågning

Opvågning – udfyldelse af anæstesiskema/opvågningsjournal

Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

Akupunktur til behandling af PONV

 

 

 

 

Rammeordinationer

Rammeordination - delegation til plejepersonale i Ortopædkirurgien i Region Nordjylland

 

Rammeordinationer for sygeplejersker i Dagkirurgisk afsnit og Central opvågning, Aalborg UH...

 

Medicin Standardpakker, dagkirurgi og central opvågning, Aalborg UH, Thisted

 

Rammeordinationer for patienter i Opvågningsafsnittet på RHN – Fællesklinik Thisted

 

Medicin til børn i aldersgruppen 2-15 år i Dagkirurgien.

 

Rammeordination for anæstesisygeplejersker, Aalborg UH, Thisted

 

 

Diagnostiske undersøgelser

 

Rettidig reaktionprøvesvar/undersøgelsesresultater i Ortopædkirurgien

 

Rettidig reaktion på undersøgelser fra Billeddiagnostisk Afsnit, Thisted

 

Ringegrænser – Klinisk Biokemi

 

Arbejdsgange vedrørende svar på opgavelisten i Akutmodtagelsen, RHN, Fællesklinik Thisted

 

Rettidig reaktionprøvesvar, Intensiv og medicinsk sengeafsnit, Thisted

 

 

Afslutning

 

Epikrise - Udarbejdelse og indhold af den gode epikrise

 

Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort

 

 

Specifikt for sekretærer

Registreringspraksis og administrative arbejdsgange for sekretærer i forhold til indlagte ortopæd. ptt.

 

Klikjournal – sekretær – Clinical Suite anvendelsesdokument

 

Forløbsregistrering, Ortopædkirurgien

 

Registrering af forløbsmarkører i udredningsforløb, Ortopædkirurgien

 

Registreringspraksis ved patients aflysning af forundersøgelse (inden udredning er startet) uden nyt besøg

 

Henvisning af udredningspatienter internt og på tværs af ortopædkirurgiske fagområder

 

Henvisning, visitation og ventetider, Ortopædkirurgien (rn.dk)

 

Overlevering af ortopædkirurgiske patienter (kontrol og OP) på tværs af ortopædkirurgiske matrikler (rn.dk)

 

 

 

Målgruppe:

Plejepersonale, læger og sekretærer, der behandler ortopædkirurgiske patienter i Thisted

 

Formål

Formål med dokumentsamlingen er at give overblik over relevante instrukser gældende for ortopædkirurgiske patienter, der behandles helt eller delvist på hospitalsmatriklen i Thisted.