Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut kald for akutte ortopædkirurgiske patienter

Beskrivelse

”Akut ortopædkirurgisk kald” benyttes ved indlæggelse/modtagelse af den kritisk syge ortopædkirurgiske patient, der ikke modtages som traumepatient, men hvor patientens tilstand og symptombillede kræver hurtig diagnosticering og hurtig opstart af relevant behandling.

Det er patienter, som triageres til at være livstruende eller umiddelbart førlighedstruet. Det drejer sig oftest om ortopædkirurgiske infektioner, fx nekrotiserende bløddelsinfektion, sepsis og kompartmentsyndrom.

 

Akut kald aktiveres

 

Akut kald aktiveres ved modtagelse af akut ortopædkirurgisk patient, der triageres RØD enten af

 • • præhospitalt personale eller

 • • triagerende sygeplejerske i Akutmodtagelsen eller

 • • ortopædkirurgisk læge ved uklare symptombilleder, hvor patienten skønnes kritisk syg og hvor tid vurderes som en kritisk faktor.

 

Patienten kan være primært henvist som ortopædkirurgisk patient eller som patient i Akutafdelingen, hvor sygdommen viser sig at være ortopædkirurgisk.

Hvis ortopædkirurgisk læge aktiveres til akut kald, foregår det via Akut kald i Akutmodtagelsen (rn.dk)

 • • Ved tvivl om patientens tilstand kan ortopædkirurg udløse akut kald.

 

Praktisk sker akut kald, når triagerende sygeplejerske i akutmodtagelsen aktiverer det.

Ved ortopædkirurgisk patient, overgår behandlingsansvaret til ortopædkirurgisk bagvagt.

 

Fremgangsmåde

 • • Ved modtagelse af akut ortopædkirurgisk patient, som triageres RØD, livstruende, er ortopædkirurgisk bagvagt til stede eller kaldes straks, og der er tilkald af Akutbagvagten*, hvis denne ikke er til stede.

 • • Ortopædkirurgisk bagvagt læser elektronisk henvisning, hvis denne findes.

 • • Ortopædkirurgisk bagvagt foretager en klinisk undersøgelse af patienten.

 • • Ortopædkirurgisk bagvagt tager stilling til om Anæstesien skal inddrages, og om der skal foretages observation i intensivt eller andet regi til tilstanden er afklaret jf. procedure ved traumekald.

 • • Alle akutte patienter får taget hasteblodprøver: ATC-basisprofil, a-punktur og bloddyrkning.

 • • Ortopædkirurgisk bagvagt gennemgår svar på blodprøver, som er tilgængelige ca. 15 minutter efter, at blodprøven er taget.

 • • Billeddiagnostiske undersøgelser bestilles som ”112 scanninger”, udføres akut, og med afgivelse af svar til ortopædkirurgisk bagvagt.

 • • Ortopædkirurgisk bagvagt gennemgår de samlede blodprøvesvar og andre parakliniske undersøgelser.

 • • Ortopædkirurgisk bagvagt genererer arbejdsdiagnose og iværksætter behandlingsplan herunder ordination og indgift af antibiotika samt indikation for hyperakut operation.

 

 

Ansvar

 • • Akutbagvagten har behandlingsansvaret og er teamleder under det akutte kald (Akut kald i Akutmodtagelsen (rn.dk)) indtil behandlingsansvaret overgår til ortopædkirurgisk bagvagt.

 • • Hvis behandlingsansvaret overdrages fra den ortopædkirurgiske bagvagt i løbet af forløbet til en anden ortopædkirurgisk speciallæge, skal dette dokumenteres.

 • • Det er den til alle tider behandlingsansvarlige læge, der har ansvaret for ovenstående fremgangsmåde følges og dokumenteres.

 

 

Definition af begreber

 • • Akut ortopædkirurgisk kald benyttes ved den kritisk syge ortopædkirurgiske patient, der ikke modtages som traumepatient, men hvor patientens tilstand og symptombillede kræver hurtig diagnosticering og hurtig opstart af relevant behandling.

Målgruppe – modtagelse

Ortopædkirurgiske patienter, der ved ankomst til Akutmodtagelsen, triageres rød, og ikke er visiteret som traumepatient, men hvor patientens tilstand og symptombillede kræver hurtig diagnosticering og hurtig opstart af relevant behandling.

Formål

 • • Handlingsanvisende instruks for systematisk og hurtig diagnosticering og igangsættelse af behandling af den kritisk syge ortopædkirurgiske patient.

 • • Undgå bias eller fiksering i den diagnostiske fase, hvor symptombillede kan være uklart og nogle sjældne tilstande, som for eksempel nekrotiserende bløddelsinfektion, overses.

 • • Sikre, at det er tydeligt, hvem der har behandlingsansvaret.

 

Problemstilling

Hurtig erkendelse og udredning af ortopædkirurgiske patienter med livstruende eller umiddelbart førlighedstruende sygdomsbillede.

Referencer

PRI dokumenter:

Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock https://pri.rn.dk/Sider/10583.aspx

 

Nekrotiserende bløddelsinfektioner – fasciitis https://pri.rn.dk/Sider/13790.aspx (ny instruks under udarbejdelse)

 

Diabetes fodsår og fodinfektion https://pri.rn.dk/Sider/16482.aspx

 

Diagnostik og behandling af mistænkt infektion ved hofte- og knæalloplastik https://pri.rn.dk/Sider/10377.aspx