Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientansvarlige læge - Reumatologisk Afdeling

 

Definition

Den patientansvarlige læge (PAL) er en navngiven læge, som er udpeget til at bære det overordnede ansvar og overblik for en given patients forløb på sygehuset.

PAL er ikke fagligt ansvarlig ud over eget speciale eller behandling, men har en funktion som

koordinator og bagstopper/tovholder for det samlede udrednings- og behandlingsforløb.

Kriterier for tildeling af PAL i Reumatologisk Afdeling

Patienter skal, i tilfælde hvor det er fagligt relevant, have tilknyttet en PAL. Ved fagligt relevant

forstås, når et diagnostisk- og/eller behandlingsforløb forventes at være komplekst og omfatter en

for reumatologien specialerelevant problemstilling. Det er en lægefaglig vurdering, der afgør om patienten skal tildeles en PAL i reumatologisk afdeling.

PAL skal besidde bred klinisk erfaring og skal i udgangspunktet være speciallæge. Læger i

videreuddannelsesforløb oplæres i funktionen og kan i mindre komplicerede patientforløb få

tildelt opgaven som PAL. Uddannelseslæger vil være tilknyttet patientens team.

En patient kan kun have én PAL ad gangen, men flere læger kan have behandlingsansvar både

indenfor det enkelte speciale og på tværs af flere specialer.

Patienter med simple forløb- f.eks. ukompliceret artrit-sygdom tildeles ikke en PAL – men har i reumatologien en behandlingsansvarlig læge, der sammen med patientens team varetager patientens forløb i reumatologisk regi.

Indlagte pt med simple forløb, hvor der ikke forventes reumatologisk opfølgning (eks. simpel UVI,

pneumoni, KOL etc.) og forventet kort indlæggelsestid skal ikke tildeles en PAL.

Sygdomsgrupper, hvor reumatologisk læge vurderes relevant at være PAL:

  • • Patienter med vaskulitsygdom med svær organinvolvering og immunsupprimerende behandling

  • • Patienter med bindevævssygdom med svær organinvolvering og immunsupprimerende behandling

  • • Patienter under udredning for vaskulitsygdom med organinvolvering

  • • Patienter under udredning for bindevævssygdom med organinvolvering

  • • Patienter med svær artrit i immunsupprimerende behandling OG med organinvolvering og/eller komplikationer

Ansvarsområde for PAL og patientens team

Rent praktisk er alle patienter, der har en PAL tilknyttet et tværfagligt behandlingsteam. Dette team består af både læger og sygeplejersker ligesom der er assistance fra sekretærer ved behov. Teamet varetager i samarbejde med PAL de opgaver der skal løses for at koordinere og sikre et optimalt patientforløb. PAL er den gennemgående lægelige figur, der har det overordnede ansvar for patienten og dennes

udrednings- og/eller behandlingsforløb. PAL sikrer i samarbejde med teamet, at de nødvendige fagkompetencer er inddraget og kordineret på tværs af specialer, faggrupper og hospitaler.

PAL er ansvarlig for at tydeliggøre sin rolle som koordinator og ankerperson over for patient og pårørende, så de ved, hvor de kan henvende sig til ift. at have en gennemgående dialog om behandlingsforløb mv. på tværs af specialer.

Overdragelse af ansvar som PAL til anden læge

Overdragelse af ansvar til anden læge skal ske ved overlevering af relevant viden om patienten og

udrednings- og/eller behandlingsforløbet. Overdragelsen har først fundet sted, når denne er

accepteret af den modtagende læge og patienten samt dokumenteret i patientens journal.

Opgaver for PAL

PAL har koordineringsansvar for en række opgaver, men har ikke medicinsk/fagligt ansvar ud over eget speciale, men skal:

  • • Sikre inddragelse af patient og evt. pårørende.

  • • Sikre individuel behandlingsplan.

  • • Sikre fremdrift i patientens udrednings- og behandlingsplan

  • • Sikre overdragelse af patientansvar når relevant.

Det er ikke praktisk muligt, og der er ingen forventning om, at PAL altid er til stede eller tilgængelig, men PAL skal kunne rådføres ved behov, hvis en opgave eller henvendelse kræver det. Hvis PAL f.eks. har ferie eller af anden årsag er fraværende i en længere periode overgår henvendelsen til en anden læge i patientens team med henblik på at sikre at der ikke opstår unødige forsinkelser.

Patientens team

Patientens teams skal understøtte PAL´s mulighed for at varetage rollen, og sikre understøttelse af patienters og pårørendes oplevelse af kontinuitet. Organisering i teams skal sikre god dialog mellem forskellige behandlere og sikrefordeling af behandlingsansvar i fravær af PAL. Patientens teams holder regelmæssige møder, hvor patienternes forløb drøftes. Teams-medlemmer har også løbende ad hoc drøftelser af patientforløb ved behov.

Patientinformation

Alle patienter skal være informeret og indforstået med tildeling af patientens team og PAL.

Reference: www.regioner.dk/media/4727/hvidbog-for-den-patientansvarlige-laege-2017.pdf