Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Beskrivelse af akutte patientforløb Obs COVID-19 og positiv COVID-19

 

Beskrivelse

AMK melder alle patienter med diagnoserne obs. COVID-19 og COVID-19

 

ALLE patienter til INDLÆGGELSE skal testes for COVID-19 også elektive patienter, patienter med åben indlæggelse samt raske ledsagere.
 

Genindlæggelser indenfor 72 timer med samme problemstilling:

Ved en præhospital rød eller orange triagering stabiliseres patienten i 402

Ved præhospital gul eller grøn triagering indlægges patienten direkte i udskrivende afsnit.

 

Visitation

Patient, som selv kan sørge for transport, uden symptomer eller med milde symptomer på COVID-19

 • • COVID-19 test tages på alle over 2 år på ét af Testcenter Danmarks teststeder. Tidsbestilling og teststeder fremgår af www.coronaprover.dk. Uden nem-ID fås hjælp via Region Nordjyllands coronahotline tlf. 97 64 84 63.Testsvar ses på Sundhed.dk

Alle patienter (incl. børn), som selv kan sørge for transport, med moderate til svære symptomer på COVID-19

 • • Henvises via egen læge eller vagtlæge til 1) test eller 2) klinisk vurdering (incl. test)

1) Test foretages i Pavillonen på Aage Holmsvej i Hjørring – Tidsbestilling og teststeder fremgår af www.coronaprover.dk. Uden nem-ID fås hjælp via Region Nordjyllands coronahotline tlf. 97 64 84 63. Personale på teststeder kan vurdere, at borgeren skal vurderes lægefagligt.

 1. 2) Klinisk vurdering v. læge + test foregår i Vurderingsklinikken på RHN i Hjørrring: Voksne ved Akutmodtagelsen, Børn ved særskilt børneindgang ved indgang 2. Døgnåbent alle ugedage.

Patienter, der ikke kan transportere sig til hospitalet samt 112 opkald ankommer med det præhospitale beredskab

 • • AMK har meldt patienten via Cetrea liste ”patienter på vej” til afsnit 402.

 • • Patienten transporteres direkte til akut sengeafsnit 404, hvis Obs-COVID-19 eller til Pandemiafsnit, hvis COVID-19 positiv. Undtaget:

  • • Hvis patienten er triageret ORANGE eller RØD ved det seneste præhospitale beredskab: da vurderes og stabiliseres patienten i afsnit 402 uanset COVID-19 status, inden patienten kommer på 404, Pandemiafsnit eller intensiv/IMA/CITA

  • • Patienter der kommer til indlæggelse med det præhospitale beredskab, men UDEN præhospital triagering (eks. kørsel D), skal triageres i 402. Ved gul og grøn triagering transporteres patienten direkte til akut sengeafsnit 404. COVID-19 positive patienter indlægges i Pandemiafsnit.

 

Akut Modtagelse 402

 • • Akutmodtagelsen sikrer, at alle patienter triageres ved ankomst, hvis ikke det er foretaget triage præhospitalt.

 • • Akutte/traume patienter som triagerer ORANGE/RØD præhospitalt modtages på 402 hele døgnet uanset COVID-status.

 • • Patienter, som ikke mistænkes og ikke har diagnose COVID-19 kan overflyttes til relevante speciale efter stabilisering, diagnostisk undersøgelse og journaloptagelse på 402.

 • • Opstår der mistanke, om patient alligevel har en COVID-19 diagnose beslutter akutlæge/MV2, om mistanken opretholdes og således følger ”Obs COVID-19” patientforløbet på afsnit 404 efter journaloptagelse i Akutmodtagelsen. Når podningssvar foreligger tages stilling til relevant afsnit. Modtages en positiv COVID-19 i 402 konfererer specialerne (BV-BV) imellem, om patienten er egnet til Pandemiafsnit eller om patienten skal overflyttes til specialeafsnit i isolation.

 

Akut Sengeafsnit 404

 • • 404 modtager GRØN og GUL triagerede patienter hele døgnet incl. Obs-COVID-19

 • • Lægen i 404 vurderer, om patienten er indlæggelseskrævende eller kan hjemsendes og om diagnosen Obs-COVID-19 skal bibeholdes.

 • • Indlagte Obs-COVID-19 patienter skal forblive indlagt på 404, indtil svar på COVID-19 test foreligger.

 • • Ved negativ test-svar kan patienten flyttes til det relevante speciale, hvis indlæggelse stadig er nødvendig.

 • • Ved positiv COVID-19 indlægges patienten i Pandemiafsnit, med undtagelse af patienter med særlig specialekrævende diagnose. Disse flyttes til isolationsregime i relevant speciale.

 

Pandemiafsnit

 • • Pandemiafsnit etableres afhængig af behovet for disponible senge i enten afsnit 404 eller afsnit 105 jf. eskaleringsniveau for RHN/RN.

 • • Pandemiafsnit modtager GRØN og GUL triagerede COVID-19 patienter fra 402 hele døgnet.

 • • Pandemiafsnit modtager COVID-19 patienter fra øvrige afsnit hele døgnet med undtagelse af patienter med særligt specialekrævende diagnose. Disse flyttes til eller forbliver i relevant speciale i isolation.

 • • De specialer, som har patienter på Pandemiafsnit, afholder dagligt stuegang på disse og møder frem ved behov for tilsyn.

 

IMA og Intensivt Afsnit (ITA og CITA)

 • • Obs COVID-19 patienter, med behov for intermediær eller intensiv behandling flyttes i isolation til test-svar foreligger på IMA eller ITA

 • • Positiv COVID-19 patienter med intensiv behandlingsbehov flyttes på CITA (COVID–Intensivt afsnit).

 • • CITA er integreret i intensivt afsnit (ITA) og betegner, at der er positiv COVID-19 patient på ITA.

 

Kirurgisk Afdeling 107/108

 • • Akutte KIR-patienter vil i de fleste tilfælde komme ind via 402 uanset COVID-19-status.

 • • Kirurgiske patienter uden symptomer på COVID-19 med almen kirurgiske problemstillinger uden behov for akut operation (feks konservativ behandling/observation) kan forudgået af aftale med koordinator fra 404 indlægges direkte på 107/108 via 402.

 • • Terminale patienter med ÅBEN indlæggelse på 107/108 går direkte på 107/108 uanset COVID-19 status (Obs, bekræftet, afkræftet).

Uopsættelige kirurgiske patienter: AHA-patienter, AHA med tarmresektion, blødende ulcus, pancreatit, traumatisk pneumothorax med pleuradræn

 • • Obs COVID-19 kirurgiske patienter optimeres præoperativt på IMA (i isolation), hvis der ikke er ledig operationsstue inden for kort tid. Hvis der undtagelsesvis ikke er plads på IMA, må patienten håndteres på 404 under anæstesiens varetagelse. Postoperativt er pt til opvågning i isolation, derefter flyttes Obs COVID-19 patient til enten stamafdeling eller IMA/ITA i isolation, alt efter behandlingsbehov.

 • • Positive COVID-19 kirurgiske patienter optimeres præoperativt på IMA (i isolation), hvis der ikke er ledig operationsstue inden for kort tid. Hvis der undtagelsesvist ikke er plads på IMA, må patienten håndteres på 404 under anæstesiens varetagelse.  Postoperativ er pt til opvågning i isolation, derefter flyttes positiv COVID-19 patient, alt efter den kirurgisk problemstilling, til Pandemiafsnit, stamafdeling eller CITA, alt efter behandlingsbehov.

 

Hjertemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling

Ved koronalt syndrom (AKS)

Hvis AKS diagnosen opretholdes efter 2 hold markører, og patienten er:

 • • COVID-19 negativ patient, flyttes patient til Hjertemedicinsk sengeafsnit 202a

 • • COVID-19 positiv patient, tager Kardiologisk BV på RHN kontakt til Kardiologisk BV på AAUH mhp muligheden for KAG. Kan patienten ikke modtages til dette i AAUH, afgør Kardiologisk BV på RHN, om patient skal på 202a eller kan indlægges på Pandemiafsnit, og der planlægges subakut KAG.

 • • Det er den kardiologiske læge, der har behandlingsansvaret for patient med OBS AKS på afsnit 404 samt på Pandemiafsnit.

 • • Kardiologen varetager stuegang og kan kontaktes døgnet rundt på telefon 4 08 32 ved behov.

 

Hvis AKS diagnosen afkræftes efter 2 hold markører, og patienten er:

 • • COVID-19 negativ og ikke indlæggelseskrævende, udskrives patient. Kardiologen kontaktes mhp. behov for videre kardiologisk udredning.

 • • COVID-19 positiv eller Obs. COVID-19 og ikke indlæggelseskrævende, udskrives patient. Hjertemedicinsk afdeling har ansvar for opfølgning på COVID-19 prøvesvar.

 • • COVID-19 negativ og indlæggelseskrævende af anden årsag, indlægges patient på afsnit, hvor det fagligt giver bedst mening.

 • • COVID-19 positiv eller Obs COVID-19 og indlæggelseskrævende, indlægges patient på 404/det Pandemiafsnit i Regionen, hvor det fagligt giver bedst mening. Kardiologisk BV på RHN har ansvaret for at få dette arrangeret.


Kardiologisk eller endokrinologisk diagnose og uanset Obs- eller bekræftet COVID-19

Patienter med nedenstående diagnoser flyttes direkte på Hjertemedicinsk Afdeling afsnit 202a i isolation på stue 12 eller 13

 • • Patient med ketoascidose.

 • • Patient med højtrykslungeødem

 • • Patient med lavtryks lungeødem eller kardiogent shock, som ikke skal videre til AAUH.

 • • Patient med hæmodynamisk betydende arytmi, som ikke skal videre til AAUH.

 • • Patient med hæmodynamisk betydende lungeemboli.

 • • Patient med ny opdaget svær hjertesvigt, som kræver tæt overvågning og behandling.

 

Børn og Ungeafdeling

 • • Børn under 2 år med milde eller uden symptomer på COVID-19 podes på Åge Holmsvej (+ henvisning og tidbestilling).

 • • Børn op til 18 år med Obs COVID-19 og COVID-19 modtages og podes i Vurderingsklinikken ved Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Egen læge eller vagtlæge henviser via AMK, der formidler kontak mellem henvisende læge og børneafdelingens vagthavende læge, der vejleder forældre mhp tidspunkt og sted for vurdering og podning.

 • • OBS Covid-Børn, der IKKE er indlæggelseskrævende, kan gå hjem og tilgå testsvar via egen læge/ www.sundhed.dk

 • • Børn, der kommer via 112 (traume mm), stabiliseres på 402 inden overflytning til 505 (eller AAUH) uanset COVID-19 status.

 

Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet Og Fødsel

Obstetriske patienter

 • • Obstetriske patienter i fødsel (Obs COVID-19/positiv COVID-19) går direkte på 504 og isoleres på fødegangen.

 • • Andre obstetriske patienter (Obs COVID-19/positiv COVID-19) podes og/eller indlægges i isolation direkte på 504 indtil testsvar (udenom 404). Dette begrundes i, at det kan være gravide med svære obstetriske komplikationer f.eks præ-eklampsi, truende for tidlig fødsel mm.

 • • Barselspatienter (Obs COVID-19/positiv COVID-19) indlægges på 504 i isolation. Dette med baggrund i, at de har et nyfødt barn med. Nyfødte skal ikke observeres/være medindlagt på 404.

Gynækologiske patienter Obs COVID-19 eller positiv COVID-19

 • • Hvis Obs COVID-19, (uden dette står i henvisning), flyttes de til 404 til svar på podning. Hvis COVID-19 bekræftes indlægges patienten på Pandemiafsnit.

 • • Gynækologiske patienter, med specialistkrævende diagnoser (f.eks. truende aborter med større vaginal blødning, ekstrauterin graviditeter) går direkte til 504, uanset COVID-19-status. Bagvagtsbeslutning tages fra gang til gang, om GYN patienten indlægges i 404, Pandemiafsnit eller isoleres på 504.

 • • Afsnit 108 kan evt hjælpe 504 med at have almindelige gynækologiske patienter indlagt (2 patienter).

 

Ortopædkirurgisk Afdeling 109

 • • Hvis en patient er COVID-19 positiv som den dominerende lidelse behandlingsmæssigt, vil den ortopædkirurgiske lidelse altid være underordnet, og patienten indlægges på Pandemiafsnit eller CITA med ortopædkirurgisk tilsyn/stuegang.

 • • Hvis positiv COVID-19 symptomerne er lette til moderate, vil det være patientens ortopæd-kirurgiske lidelse og/eller øvrig comorbiditet, der afgør, hvor rette seng er: Pandemiafsnit eller sengeafsnit 109.

 • • En Obs COVID-19 patient, der har ortopædkirurgisk lidelse som primær lidelse, flyttes på 404 efter operation, indtil test-svar foreligger.

 • • Ved traumepatienter som modtages i 402, hvor traumesituationen er overstået, og der opstår mistanke om COVID-19, konfereres patient med medicinsk bagvagt. Hvis man er enige om, at patient er Obs COVID-19 patient, flyttes denne til IMA til præoperativ optimering (hvis operations-krævende), alternativt til afsnit 404.

 • • En positiv COVID-19 patient, som afventer operation, kan præoperativt optimeres på Pandemiafsnit. Efter OP kan patienten igen flyttes til Pandemiasnit.

 • • Afsnit 109 beholder amputations/sårpatienter, hvor dette er primære lidelse. Har patienten COVID-19 som sekundær sygdom på 109, rekvireres tilsyn fra medicinsk (pandemi) læge ift COVID-19 problematik. Hvis amputation/sår er den sekundære lidelse, og COVID-19 den primære, indlægges patienten på Pandemiasnit, hvor ortopædisk tilsyn/stuegang gennemføres og evt. tilsyn fra ortopædiens sårsygeplejersker.

 • • Afsnit 109 modtager postoperativt akutte patienter fra Ålborg. Er en af disse Obs COVID-19 eller bekræftet COVID-19 patient, forbliver patienten i Ålborg i det postoperative forløb.

 

Flowchart (vedlag som bilag)
 

Billede 1

 

 

Referencer

PRI-instruks - Håndtering af det raske nyfødte barn af med Covid-19 positiv forælder efter fødsle, inkl. håndtering af amning, RHN

PRI-instruks - Visitation af COVID-19 patienter

Sundhedsstyrelsen -  Retningslinjer for håndtering af COVID-19

Statens Serum Institut – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

Statens Serum Institut - Notat: Midlertidige anbefalinger for prioriteret brug af ansigtsmasker samt andre værnemidler med fokus å COVID-19 tilfælde. Version 2, 24.3.2020

Sundhedsstyrelsen - Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19