Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegering af medicinsk behandling til sygeplejersker på afsnit D1 og D3 Aalborg UH

 

Formål

Beskrivelse af delegeret medicinering til sygeplejersker i D1 og D3, som har mulighed for at starte behandling før lægelig ordination med enkelte former for medicin.

 

Beskrivelse

Sygeplejersker på afsnit D1 og D3 kan administrere lægemidler nævnt i bilag 1 i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på sygeplejerskens faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Sygeplejersken der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination.

I tvivlstilfælde skal stuegangsgående læge/vagthavende onkologisk læge kontaktes.

 

Rammeordinationerne gælder for indlagte patienter på sengeafsnit D1 og D3, og er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet Columna Medicin. Ordinationen er pro necessitate (p.n.).

 

De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den ledende overlæge og den medicinansvarlige overlæge i Onkologisk Afdeling.

Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilag 1.

 

Administrationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul Columna Medicin, og ordinationen skal efterfølgende godkendes af læge på næstkommende stuegang, eventuel stillingtagen til om ordinationen skal ændres til fast ordination.

Sygeplejersken som administrerer lægemidlet, har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet samt beskrive patientens symptomer i EPJ i overensstemmelse med instruksen.

 

Den ledende overlæge har ansvar for:

  • Opgaver, der delegeres, er beskrevet og godkendt

  • Plejepersonalet er instrueret og oplært

  • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

 

Det er den afsnitsledende sygeplejerskes ansvar, at afdække om der er behov for tekniske undervisning af plejepersonalet i korrekt anvendelse af medicin modulet.

 

Sygeplejersker skal kende og anvende:

  • • Retningslinjen for delegering

jf. PRI instruks: https://pri.rn.dk/Sider/22513.aspx Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

  • • Kende funktionaliteten i medicinmodulet Columna Medicin og være bekendt med udarbejdet quickguide for sygeplejersker i D1 og D3 Aalborg UH udarbejdet af kontakt farmaceut

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

 

Rammeordination: Et ledelsesgodkendt regime af udvalgte medicinske præparater. Rammeordination betegnes også standardordination (1 præparat), hvor ordinationen er forudfyldt med informationer om dosering, indikation og evt. andre parametre, som f.eks. seponeringstidspunkt i medicinmodulet Columna Medicin.

 

Kontraindikation: Herved forstås sygdomme eller tilstande, hvor anvendelsen af det omtalte præparat udsætter patienten for en risiko, der i de fleste tilfælde overstiger den, der foranlediges af sygdommen. Det betyder, at præparatet kun bør anvendes i helt særlige tilfælde, hvor fordele og risici er nøje vurderet. Det vil sædvanligvis være en specialistopgave.

 

Bilag

Bilag 1. Rammeordinationer for sygeplejersker på afsnit D1 og D3 Aalborg UH

 

Bilag 2. Quickguide til anvendelse af delegerede standardordinationer i medicinmodulet Columna Medicin

 

 

Referencer

 

https://pri.rn.dk/Sider/11484.aspx Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

 

https://pri.rn.dk/Sider/22513.aspx Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

 

https://pri.rn.dk/Sider/22515.aspx Medicinering – Lægemiddelordination

 

https://pri.rn.dk/Sider/22521.aspx Medicinering - Definition af begreber

 

https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2009/115

 

https://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/151

 

https://rn.plan2learn.dk/

Vælge Katalog øverst på siden – vælge det relevante e-læringsprogam evt. Columna Medicin - e-læring - Samlet oversigt og vælg herefter det ønskede program.