Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk behandling med Apalutamid

Beskrivelse

Apalutamid er et antiandrogen, som virker ved at hæmme signalering fra androgenreceptorer, hvorved aktiviteten af androgener blokeres. Behandling med apalutamid i kombination med ADT vil resultere i, at effekten af tilstedeværende androgener reduceres. Apalutamid er godkendt af EMA som førstelinjebehandling i kombination med ADT til voksne patienter med højrisiko nmCRPC.

 

Højrisiko nmCRPC defineres ved en fordoblingstid på 10 måneder eller mindre. De fleste patienter er asymptomatiske og har forholdsvis god livskvalitet. Medianoverlevelsen for patienter med højrisiko nmCRPC er ca. 3 år. Det anslås, at 5-års-overlevelsen er ca. 20 %.

 

Ved kombinationsbehandling med Apalutamid og ADT øges den samlede overlevelse med 14 måneder og den metastasefri overlevelse øges med 24,3 måneder.

 

Ved behandlingsstart

Patienten i behandling med relevant LHRH-agonist eller kirurgisk kastration.

Der skal foreligge prostatatal og TSH. Derudover serum testosteron i kasterationsniveau (< 0,5 ng/mL eller 1,7 nmol/L).

PSA fordoblingstid ≤ 10 måneder.

Blank metastaseudredning.

Performance status 0-2.

Patienten diskuteret på MDT.

Ved opstartbesøg i ambulatoriet

Gennemgang af patientens medicinliste for evt. interaktioner (bl.a. Wafarin (Marevan) og Omeprazol)

Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med apalutamid påbegyndes.

Anvendelse frarådes ved krampeanfald i anamnesen eller ved andre prædisponerende faktorer, fx nylig apopleksi, underliggende hjerneskade eller samtidig behandling med midler, der nedsætter krampetærsklen. Ved krampeanfald opstået under behandlingen seponeres apalutamid permanent.

Der måles blodtryk (noteres i Clinical under ABCDE-værdier).

Information til patienten
Der udleveres produktinformation

Informeres om virkning og bivirkninger (se nedenstående) samt indtagelse: 4 kapsler af 60 mg dagligt (240 mg). Medicinen indtages på samme tidspunkt hver dag og på én gang. Skal sluges hele. Kan indtages i forbindelse med måltider.

Medicinen udleveres til 4 uger af gangen (112 stk.)

Informeres om næste tid og om kontrolforløb

Opfølgning

Patienten møder i S3 hver 4. uge forud gået af prostatatal (max. 3 dage gamle). Hver 12. uge ses patienten på BP-team forudgået af prostatatal.

12 uger efter opstart bestilles desuden TSH og PROTEME-tal, herefter årligt.

Er patienten i Marevan behandling tilrådes måling af INR efter 2 og 4 ugers behandling hos egen læge.

Ved hvert besøg vurderes patienten mhp. virkning og evt. bivirkninger. Blodtryk måles ved hvert besøg (Noteres i Clinical ABCDE-værdier).

Stillingtagen til videre behandling vurderes hver gang ud fra patientens objektive tilstand og blodprøvesvar.

Behandlingsophør ved tegn på klinisk progression, billeddiagnostisk progression eller PSA-progression ved 2 målinger efter hinanden eller uacceptable bivirkninger.

Behandlingspause kan være nødvendig pga. bivirkninger. Efter symptombedring kan behandlingen genoptages med samme eller nedsat dosis (180 eller 120 mg).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%)

Diarré.
Træthed.
Faldtendens, Fraktur.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Artralgi.
Hududslæt.
Hedeture, Hypertension.

Almindelige (1-10%)

Myokardieiskæmi.
Hypotyroidisme.
Smagsforstyrrelser.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Muskelkramper.
Hudkløe.

Ikke almindelige (0,1-1%)

Kramper.

Ikke kendt

Toksisk epidermal nekrolyse.
Forlænget QT-interval.

 

Definition af begreber

Definition af begreber

Kasterationsresistens: Tre på hinanden stigende PSA målinger og S-testosteron. I kasterationsniveau (<1,7 nmol/l)

nmCRPC: Ikke - metastaserende kasterationsresistent cancer prostata

Målgruppe – modtagelse

Læger og sygeplejersker der varetager behandling af patienter der får Apalutamid

Referencer

https://medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger/laegemidler-og-indikationsudvidelser/a-d/apalutamid-erleada-ikke-metastaserende-kastrationsresistent-prostatakraeft-nmcrpc