Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MRSA - graviditet og fødsel

Beskrivelse

Denne instruks er gældende for gravide, fødende og kvinder i barselsperioden

Definition af begreber

eSwap: er podepind og transportmedie til brug ved podning for f.eks. MRSA.

MRSA: en forkortelse af Methicillin Resistente Staphylococcus aureus. MRSA er stafylokokbakterier, der er resistente over for de antibiotika (beta-lactamer), som normalt bruges til behandling af stafylokokinfektioner.

MRSA-bærertilstand/kolonisation: Betyder, at patienten bærer MRSA eller er koloniseret med MRSA-bakterien. Oftest i næse, svælg, på huden eller mellem balderne og uden tegn på betændelse eller infektion.

MRSA-fri: Betyder, at patienten kan erklæres MRSA-fri, når der foreligger minimum 2 hold negative MRSA-podninger inden for 6 måneder. Første prøve skal tidligst være foretaget 1 måned efter afsluttet behandling og anden prøve foretages tidligst 6 måneder efter afsluttet behandling.

MRSA-infektion: er hyppigst kendetegnende ved betændelse i rifter, sår og andre læsioner i huden, børnesår og bylder. Hos svækkede mennesker kan MRSA også forårsage dybe infektioner som knoglebetændelse, ledbetændelse, lungebetændelse og bakteriæmi/sepsis.

PCR (Polymerase Chain Reaktion): er en laboratoriemetode, der kan anvendes til hurtig diagnostik af MRSA-prøver fra næse, svælg og perineum/crena ani.

Baggrund

Infektion med Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) kan medføre alvorlig sygdom hos især i forvejen syge og svagelige personer. MRSA er stafylokokbakterier, der er resistente overfor de antibiotica (beta-laktamer), som normalt bruges til behandling af stafylokokinfektioner.

Forekomsten af MRSA-infektioner er steget over de seneste år i Danmark. Tidligere blev MRSA især fundet hos indlagte patienter, der var smittet i udlandet.

I dag bliver hovedparten smittet i samfundet, og som noget nyt ser vi i Region Nordjylland en kraftig stigning i antallet af personer med husdyr-MRSA.
Hvis forekomsten af MRSA i Danmark skal forblive på et lavt niveau, er det vigtigt at gøre en indsats for at påvise MRSA, og fjerne bakterien fra den enkelte.


Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national vejledning om forebyggelse af MRSA.

 

Hovedprincippet i vejledningen er:

1.

At finde og fjerne bakterien hos den enkelte

2.

At sundheds- og plejepersonalet nøje efterlever de angivne hygiejneregler

Gravide
MRSA-bærertilstand udgør
ikke en særlig risiko for gravide og følger de samme regler for undersøgelse af MRSA som andre.
Gravide med MRSA, der ikke vedvarende udsættes for MRSA, tilbydes behandling for bærertilstand.
Gravide, der vedvarende udsættes for MRSA, f.eks. i husstand eller ved arbejde med levende svin eller mink (husdyr-MRSA), genundersøges 4 uger før beregnet termin med henblik på eventuel behandling af bærertilstand, og i den forbindelse anbefales hun at ophøre med at arbejde med levende svin/komme i stald.

Arbejdsgange i graviditeten

 1. 1. Identifikation af gravide med risiko for MRSA sker ved første graviditetsundersøgelse i almen praksis

 2. 2. Podning og evt. eradikationsbehandling foregår i almen praksis i samarbejde med infektionshygiejnen.

 3. 3. Når den gravide indkaldes til undersøgelse i Gynækologisk/Obstetrisk Ambulatorium medsendes brev til den gravide vedr. MRSA. Har hun været i en risikosituation, eller har hun risikofaktorer, opfordres hun til at henvende sig i almen praksis mhp. podning

 4. 4. Scanningssygeplejersken sikrer, at alle gravide i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg, er screenet ved egen læge. I tilfælde af at det ikke er sket, så henvises til almen praksis.

 5. 5. Gravide med risiko for MRSA testes i almen praksis i gestationsuge 36/37, så de om muligt, kan have en negativ test på fødselstidspunktet. (OBS denne er gældende uanset faderens MRSA-status eller arbejde).

Følgende patienter skal screenes/podes

Gravide/Fødende, som er i/eller har været i en risikosituation, og som på trods af ovenstående ikke har en kendt smitteprofil, skal screenes ved indlæggelsen.

 

  Podning for MRSA i almen praksis samt evt. ved indlæggelse

 

 

 

Tidligere fået påvist MRSA

Risikosituation

Podning

Ingen negativ MRSA-test eller mindre end 3 negative tests indenfor 1 måned

+

Et hold negative MRSA-tests mere end 1 måned efter afsluttet behandling

+

MRSA-fri

-

Inden for de sidste 6 måneder haft kontakt med MRSA-positiv person

Boet sammen med eller haft anden husstandslignende kontakt med en person, der er MRSA-positiv

+

Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer indenfor de sidste 7 dage

+

Indenfor de sidste 6 måneder modtaget behandling på udenlandsk hospital eller klinik (uden for Norden)

 

For denne patientgruppe se også screening for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse

Ophold på udenlandsk hospital eller klinik længere end 24 timer for mere end 7 dage siden

+

Ophold på udenlandsk hospital eller klinik kortere end 24 timer, men der har været udført invasivt indgreb, f.eks. anlæggelse af dræn eller kateter, dialyse, syning af sår.

Injektioner, blodprøvetagning eller anlæggelse af perifert venekateter anses ikke som invasive indgreb

+

Ophold på udenlandsk hospital eller klinik kortere end 24 timer uden invasivt indgreb

-

Indenfor de sidste 6 måneder haft direkte eller indirekte kontakt med svinebesætning

Arbejdet ugentligt eller hyppigere i en svinestald eller på anden måde haft hyppig og tæt kontakt med levende svin.

+

Husstandsmedlem til person med kontakt til svinebesætning

+

Indenfor de sidste 6 måneder haft direkte eller indirekte kontakt med mink

Arbejdet ugentligt eller hyppigere i en minkfarm eller er husstandsmedlem til person, der har arbejdet på minkfarm.

+

Indenfor de sidste 6 måneder haft ophold på asylcentre (personale undtaget) eller i flygtningelejre og krigszoner

 

+

 

Podning

Der podes med eSwab fra følgende lokaliteter:

 • • Næse

 • • Svælg

 • • Perineum, alternativt Crena ani.

 

Desuden fra eventuelle:

 • • Sår

 • • Hudaffektioner som eksem eller psoriasis

 

Rekvirering af prøver

Prøverne rekvireres elektronisk i Clinical Suite KMA-svar/rekvisition.

For screening for MRSA vælg pakke og derefter MRSA og afkryds lokaliteter. Øvrige lokaliteter bestilles som MRSA og lokaliteten.

NB: Ved ophold på udenlandske hospitaler og klinikker anvendes poderekvisition til multiresistente bakterier.

Desuden skal der svares på følgende spørgsmål:

 • • Antibiotika før prøvetagning?

 • • Antibiotika efter prøvetagning?

 • • Er der, ved positivt udfald, samtykke fra patienten til, at MRSA-teamet må kontakte patienten?

 • • Har patienten tidligere fået påvist MRSA?

 • • Har patienten kontakt med levende svin?

Såfremt et af de 2 sidste spørgsmål er afkrydset med et ”Ja”, vil der også blive foretaget hurtig diagnostik med PCR. PCR foretages kun på podninger fra næse, svælg og perineum. For prøver, der er Klinisk Mikrobiologisk afdeling i hænde inden 11.00, kan der forventes svar indenfor timer, for PCR er hurtig diagnostik. Prøven sendes med transport mellem sygehusene – afgår kl. 09.00 fra Thisted (også weekenden) og de laves senest kl. ca. 14.00 i laboratoriet. Nåes transporten ikke, kan prøven komme med næste dag, da den kun laves en gang i døgnet.

Svartid på dyrkning er 4-6 døgn.

MRSA positiv og ambulant besøg

Hvis en MRSA-positiv patient skal ses i jordemoderkonsultationen, skal jordemoderen bære mundbind, overtrækskittel og handsker. Efter besøget sprittes de overflader af, som kvinden har berørt. Kvinden må gerne sidde i venteværelset, dette skal ikke sprittes af efterfølgende. Det skal tilstræbes, at opholdstid i venteværelser minimeres.

 

Følgende patienter skal isoleres

Kvinder som er i risikogruppen, men ikke tidligere har været testet positiv og som har en negativ test, der er mindre end 4 uger gammel, skal ikke isoleres eller podes. Heller ikke selvom manden er i en risikosituation (f.eks. arbejder med svin). (Dette ud fra teorien om, at hvis kvinden testes negativ fire uger tidligere efter almindeligt samliv, så formodes hun stadigvæk at være det).

 

Vedr. barnefader/medmoder

Der er følgende to muligheder:

 1. 1. Mor er positiv. Her er far/medmoder medisoleret uanset om han/hun er negativ eller positiv. Det betyder at han/hun skal opholde sig på isolationsstuen sammen med mor og barn, og ikke må færdes i opholdsrum mv. Benyt så vidt muligt stue 7 og bestil hospitalsseng til far/medmoder, da denne kan rengøres efter forskrifterne. Parret må ikke gå i spisestuen. Personalet finder mad til parret og far/medmoder spiser gratis med.

 2. 2. Mor er negativ, og far/medmoder arbejder med svin, eller er i en af de andre risikosituationer. Så længe faderen/medmoderen er rask ledsager, så er der ingen krav til, at han/hun skal podes og isoleres. Heller ikke selvom han/hun evt. er kendt med MRSA. Her skal der dog være opmærksomhed på, at han/hun skal instrueres i god håndhygiejne og have forståelse for dette, når han/hun færdes i afdelingen.

Fødsel med en MRSA-smittet patient

Fødslen håndteres ud fra infektionshygiejnens retningslinjer om isolation 4.2.1

Inden patientens ankomst, tømmes stuen for alt unødvendigt der ikke er i skabe, f.eks. handsker i alle størrelser.

Patienten vises direkte på stue og forbliver hun ikke i afdelingen, skal stuen straks rengøres/sprittes efter forskrifterne.

Desuden varetages pasningen af kvinden i henhold til retningslinjer for isolationspatienter.

Ved sectio hos MRSA-positiv konfereres med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling vedrørende antibiotika.

 

Ophævelse af isolation

For kvinder i risikogruppe for MRSA kan isolation ophæves ved negativt PCR-svar.

Hvis kvinden er testet positiv tidligere, men herefter har 3 negative svar, så kan isolationen ophæves ( hvis den 3. test kommer under indlæggelsen).


Overordnet gælder at personer med MRSA:

 1. 1. Har samme krav på sundhedsydelser som andre. Det er først og fremmest personalet, der gennem hygiejniske forholdsregler skal forebygge spredning.

 2. 2. Kan indlægges på en hvilken som helst afdeling/ses i ambulatorium.

 

 

Referencer

MRSA – Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1)