Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse for patienter, der skal have fjernet mandler

 

 

Kontakter/overgange:

Egen læge / egen otolog / vagtlæge ? Amb. ? H-opv. ? OP ? H-opv ? NHH / Patienthotel, eller evt. udskrivelse ? Udskrivelse ? Evt. Ambulant kontrol  

 

Definition af begreber 

Tons/Tonsillektomi: Fjernelse af mandlerne 

Tonsillo/Tonsillotomi: Halvering af mandlerne 

Re-blødning: Blødning efter fjernelse af mandlerne 

H-opvågning/H-opv: Et afsnit under Forberedelse og opvågning

NHH: Neuro,hoved, halskirurgisk sengeafsnit 

Amb.: ØNH-ambulatoriet I Aalborg

Pt-hotel: Patienthotellet  

ØNH: Øre,- næse,- halskirurgisk afdelingen/operationsgang/ambulatorium 

OP: Operation/Operationsafdeling  

 

Sort: Almindeligt forløb 

Blå: Pakkeforløb 

Rød: Akutte forløb 

Grøn: Thistedforløb 

 

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden. 

 

 

Kerneydelser 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Henvisning / Visitation 

 

Henvisning modtages på Edifact, og behandles af visiterende læge via elektronisk visitation. Patienter kan henvises både elektivt, subakut og akut. 

Visitation - Indkaldelse af patienter til undersøgelse og behandling (rn.dk)

 

 

Pakkeforløbspatienter skal opfylde kriterier fra sundhedsstyrelsen Hovedhalskræft. Oversigt over indgang til pakkeforløb 

 

Visitation af patienter, der skal forundersøges og opereres i Thisted  

 • • Visiteres af læge i ØNH-amb Aalborg 

 • • Visitationen sker ud fra alder > 6 år og geografisk placering 

 

Akutte patienter meldes via vagt læge -> skadestue -> ØNH 

 • • Før kl.15.00 møder patienten efter aftale i ØNH-amb 

 • • Efter kl.15.00 el. Weekend/helligdage møder patienten i skadestuen 

 

Visitation af akutte patienter til korrekt enhed  

Modtagelse, triage og dokumentation af patienter til undersøgelse, vurdering eller indlæggelse gennem Akutmodtagelsen  

 

 

Egen læge / Egen otolog / ØNH-læge 

Koordinering

 

Ud fra henvisning og visitationen oprettes Forløbslabel og bookes til forundersøgelse  

Sekretær 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

Patient/pårørende medbringer i udfyldt stand tilsendte oplysningsskema.  

 

Politik-for-inddragelse-af-patienter-og-paaroerende-i-Region-Nordjylland-med-endelige-rettelser-efter-RR-30-august.pdf (rn.dk)

Patient / Pårørende 

Patientinformation 

 • • Indkaldelse til forundersøgelse sker via e-boks/brev 

 • • Påmindelse på sms 

 

 

Sekretær 

 

 

Forundersøgelse

Thisted /Aalborg  

 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Modtagelse / dokumentation 

 

  

Sygepleje til patienter i ØNH- ambulatoriet (rn.dk)

   

Sygeplejedokumentation på ØNH patientforløb (rn.dk)

Journalvejledning for læger – ØNH afdelingen 

 

Læge/ Sygeplejerske   

Observation 

 

  Der observeres respiration, smerter, ernæringstilstand,

Læge / Sygeplejerske 

Diagnostiske undersøgelser 

 

 • • ØNH-læge foretager standard Øre,- næse,- hals undersøgelse  

 

 Journalvejledning for læger – ØNH-afdelingen 

 

Læge  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering 

 

Aalborg: 

På baggrund af undersøgelsen vurderer lægen om pt. kan tilbydes operation.

 • • Det skal vurderes om patient er kandidat til at blive indlagt på patienthotellet, NHH eller være dagkirurgisk

Patienthotellet: 

Over 15 år og en rask pårørende over 18 år skal medindlægges  

NHH: 

Under 15 år, svær astma, søvnapnø, diabetes, hjerte-lunge syg, psykisk sygdom, hvis pt ikke forstår eller taler dansk 

Dagkirurgisk forløb:

Over 15 år, kan patient i henhold til instruks ID 34978 være dagkirurgisk

Alle pakkeforløbspatienter bliver som udgangspunkt indlagt på NHH 

 

 

Trombose-risikovurdering og tromboseprofylakse (rn.dk) 

 

Der vurderes om patienten kan medvirke til incision i LA Tonsillitis acuta og peritonsllær absces 

 • • Alle akutte tons-patienter, der skal indlægges, skal på NHH 

 

Thisted: 

Alle tons-patienter indlægges på medicinsk/kirurgisk senge afsnit på 3. sal. OBS her er der ikke brug for medindlagt pårørende! 

 

 

Læge  

Koordinering 

 

 

OBS. Ved tonsillotomi patient om der er behov for børneanæstesi. 

 

Ved akutte forløb koordinerer sygeplejerske på stuen med koordinator i amb. samt OP-koordinator ift. hvor patienten skal opholde sig inden OP.  

 

 

Læge / Sygeplejerske / Sekretær / Amb. Koordinator / OP. Koordinator / Anæstesilæge 

 

 

Behandling og pleje 

 

 

Der gives Information om forløb, risici og operation til patient og pårørende. 

  

 

Læge / Sygeplejerske  

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland (rn.dk)

 

Nationale retningslinjer for fjernelse af mandler (Tonsillektomi) 

 

Læge / Patient / Pårørende / Sygeplejerske 

Udleveret materiale 

 

 

Der sendes indkaldelsesbrev til patienten, når der er aftalt operation. Dette sker som udgangspunkt med e-post. Der sendes indkaldelsesbrev, HUSK og OBS informationer.  

 

I forbindelse med spaltning af byld ved mandler bookes tid i amb. efterfølgende dag til spaltning og skylning med NaCl.  

 

Sygeplejerske / Sekretær 

OP-dagen

Thisted/Aalborg  

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

 

Ansvarlig 

 

Modtagelse / dokumentation 

  

Patienten modtages i Forberedelse og Opvågningafsnittet eller på NHH, og klargøres til operation  

Præoperativ sygepleje til patienter til operation i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale (rn.dk)

 

 

H-Opvågning / NHH 

Behandling og pleje  

 

Klargøring 

   

Anæstesi ved operation 

Operation 

Opvågning 

 

 

OP. Spl / Læge / 

Anæstesi personale / 

Portør 

 

H-opvågning / NHH 

OP i Thisted 

 

Elektivt tonsillektomi i Thisted: 

 

Pt. Møder på dagkirurgisk afsnit på 1. sal, Thisted sygehus – modtages her af Spl. fra mobiliseringsafsnittet. 

 • • Postoperativt flyttes Pt. Til opvågning i Thisted 

 • • Indlægges postoperativt på medicinsk/kirurgisk senge afsnit på 3. sal.  

 

Spl. Mobiliseringsafsnit / OP. Spl / Læge / Portør / Spl. Opvågning / Spl. sengeafdeling 

Koordinering 

 

 

 

 

 

 • • Efter operation flyttes patienten på opvågning  

 • • Akutte forløb flyttes på NHH 

 • • Pakkeforløb flyttes til NHH 

 • • Elektive forløb flyttes til patienthotellet eller går hjem, medmindre andet er vurderet til forundersøgelsen 

 

 

Personale på OP stuen /  

H-opvågning /  

Portør 

Diagnostiske undersøgelser 

 

I pakkeforløb sendes materiale til histologi:  

 

 

Læge / OP-Spl. 

 

                               

Udskrivelse/Afslutning

Patienthotel/NHH 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Koordinering / dokumentation 

 

 

 

På NHH udskrives pt. ved læge. 

 

På patienthotellet udskrives pt. ved Spl. 

 

Udskrivelse af dagkirurgisk ØNH-patient 

 

 

    Spl. patienthotel / Spl. NHH / Læge 

 

 

     

Forebyggelse 

  

Tonsillektomerede patienter på Patienthotellet (rn.dk)

 

Spl. NHH / Spl. patienthotel 

     

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering 

 

Ved pakkeforløb: 

Patient bookes til svar på MDT-sporet  

 

    Sekretær / Læge 

 

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi. 

 

Kerneydelse 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

 

Behandling, pleje og rehabilitering 

 

 

Ved pakkeforløb Kommer pt. på MDT-spor, hvor der gives svar og lægges videre plan sammen med patient og pårørende

 

 

 

Læge / Spl. 

Sygepleje

Hvis der forekommer sygeplejeinterventioner ifm en kontrol, skal dette dokumenteres. Hvis patient afslutter sit forløb, kan ”modtagelse af patient” afsluttes.

Spl.

  

                               

Re-blødning efter tonsillektomi

Efterblødning skal tages alvorligt. Hvis ikke is/knust is stopper blødning i løbet af 10 minutter skal der tages kontakt til ØNH-læge eller 112 

 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Koordinering / dokumentation 

 

 

 

Ved re-blødning/mistanke herom tager pt. kontakt til ØNH-amb (i dagstid), NHH (aften, nat eller helligdage) ELLER 112 

 

 

 

 

Patienten bliver modtaget i akutmodtagelsen og ØNH-forvagt kontaktes mhp. tilsyn.  

 

Læge vurderer om pt kan behandles konservativt el. skal på OP for at stoppe blødning.  

 • • Hvis pt skal på OP tilkaldes vagthavende sygeplejersker 

 

 

 

Blødning efter tonsillektomi Thisted  

 

 

Akutmodtagelsen    

  

 

 

Sypl. ØNH-amb / Sygeplejerske i Thisted / H-opvågning / NHH / Patienthotel / Læge 

Behandling 

 

 

Behandling af re-blødning efter tonsillektomi  

 

 

H-opvågning / NHH / Læge / Spl. ØNH-amb 

 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering 

 

 

 

Tonsillektomi re-bløder overnatter på NHH sengeafdeling til observation

 • • OBS. Herefter starter nyt 14 dages postoperativt forløb igen 

NHH 

  

Målgruppe – modtagelse 

Patienter der skal vurderes og eventuelt have udført tonsillektomi, tonsillotomi, spaltning af byld ved mandlerne og fjernelse af halsbyld og mandler i Øre-næse-halskirurgisk speciale, Aalborg Universitetshospital 

 

Formål 

At alle involverede aktører i patientens forløb kender og kan agere i patientforløbet 

 

Referencer

Nationale retningslinjer for fjernelse af mandler (Tonsillektomi)