Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Organisatorisk håndtering af strålehygiejne i AKO

Beskrivelse

AKO. har en C-bue til gennemlysning af mærket - Ziehm Solo FD.

Gennemlyseren benyttes ca. 2-4 gange ugentligt, ofte til akutte eller subakutte indgreb/undersøgelser

 

Gennemlyseren anvendes til følgende indgreb/undersøgelse i AKO:

 

 • • Kolangiografi

 • • Anlæggelse af colonstent

 • • Gastroskopi med ballondilatation

 • • Anlæggelse af Sengstaken-sonde

 • • Opsporing af operationsutensilier under OP – det er sjældent at gennemlyseren benyttes til dette, max. 1 gang årligt

 

Kliniske rammer for anvendelse af gennemlyser

Gennemlyser betjenes af sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og læger i afsnittet.

Kun det personale, som er påkrævet for at kunne håndtere og gennemføre gennemlysningsproceduren, forbliver på operationsstuen. Det øvrige personale forlader operationsstuen - går ud i forrummet indtil endt gennemlysning– undtagelsesvis personale under oplæring

 

Gravide medarbejder

Fritages for arbejdet med gennemlyser i AKO. Det er vigtigt, at den ansatte hurtigst muligt informerer om graviditeten til nærmeste leder, så der kan tages hensyn så tidligt som muligt.

I øvrigt følges PRI-dokument vedr. stråleudsatte gravide arbejdstagere.

 

Strålebeskyttende værnemidler

Anvendelse af værnemidler

Personalet på AKO anvender thyroidea-beskyttelse, blyforklæde eller skørt med vest.

Alle som opholder sig på OP-stuen under gennemlysning, skal bære værnemidler.

 

Uddannelse

 • • Alle ansatte i AKO skal, inden selvstændig håndtering af apparaturet, have gennemført røntgen-kørekort kurset samt kliniske oplæring i brugen af gennemlyser på afsnittet.

 • • Nyansatte, som ikke tidligere har taget røntgenkørekort, hurtigst muligt.

Det aftales med den nærmeste leder, hvornår kursisten skal tilmeldes røntgenkurset. Kursisten tilmelder sig kurset via Plan2Learn.

 

Håndtering af strålehygiejne, kontrol og validering i AKO

 

Månedlig kontrol af gennemlyseren

Varetages af afsnittes konstanskontrolansvarlige, som er oplært i at varetage denne opgave. Denne kontrollerer månedligt gennemlyseren og indrapporterer efterfølgende i X-Base.

 

Kontrol af værnemidler

Ved nyindkøb gennemføres modtagekontrol, hvor blyforklæde kontrolleres visuelt for revner/huller og gennemlyses. Røntgenforklædet nummereres og registreres i RF-WIKI, dette varetages af Røntgenfysik.

Årlig kontrol, dokumentation og bortskaffelse af værnemidler varetages af Billeddiagnostisk Afdeling.

Den løbende visuelle kontrol af værnemidler varetages af personalet før og efter brug.

 

Person –dosimetri

Det vurderes af hospitalsfysiker i diagnostisk radiologi, at der i øjeblikket ikke er nogle fra personalegruppen, som skal bære målefilm.

Eventuelt behov for fremtidig person-dosimetri vurderes løbende i samarbejde mellem afsnittes klinisk ansvarlige sundhedsperson, strålebeskyttelseskoordinatorer og hospitalsfysiker i diagnostisk radiologi. Denne vurdering foregår på baggrund af den kliniske anvendelse, gennemlysningstiden samt dosisrapporter fra vores patienter.
 

Audit

Hver 15. måned gennemføres audit med deltagelse af minimum strålebeskyttelseskoordinator, klinisk ansvarlig sundhedsperson for røntgen, en repræsentant for den medicinsk-fysiske ekspert samt en repræsentant fra afdelingsledelsen.

Strålebeskyttelseskoordinatoren er ansvarlig for indkaldelse til audit med følgende dagsorden:
 

 • • Godkendelse af dagsorden

 • • Status på opfølgning på eventuelle beslutninger fra sidste audit

 • • Gennemgang af eventuelle UTH’er samt opfølgning på disse

 • • Drøftelse af optimering af billedkvalitet og dosis

 • • Gennemgang og vurdering af behov for persondosismetri på baggrund af klinisk brug, gennemlysningstiden samt dosisrapporter fra vores patienter

 • • Planlægning af dato for næste audit

 • • Eventuelt

 

Referat udsendes senest 8 dage efter mødet.

Kommentarer til referatet gives senest 14 dage efter udsendelse, herefter betragtes referatet som godkendt.

 

Beskrivelse af ansvarsområder for bruger og kliniske ansvarlige nøglepersoner i AKO

 

Afsnitsledende overlæge og –sygeplejerske

 • • Sikre at AKO overholder gældende regler og lovgivning på området

 • • Har ansvaret for at der afsættes rammer og ressourcer til konstanskontrol og revalidering af gennemlyseren, samt kontrol af værnemidlerne.

 • • Ansvaret for personalets kliniske oplæring samt kursus i strålehygiejne ligger hos den nærmeste leders egen faggruppe.

 

Strålebeskyttelseskoordinatorer i afsnittet

 

 • • Strålebeskyttelseskoordinatorer har skærpet fokus på strålehygiejne for personale og patienter.

 • • Strålebeskyttelseskoordinatorer skal have omfattende erfaring med det røntgenapparatur som vedkommende er strålebeskyttelseskoordinator for

 • • Videreformidle og være tovholder på spørgsmål omkring strålebeskyttelse fra kolleger til Røntgenfysik.

 • • At overholde gældende regler og lovgivning for området

 • • Videreformidle informationer om strålebeskyttelse fra Røntgenfysik til kolleger.

 • • Være kontaktperson for Sundhedsstyrelsen vedr. praktiske opgaver på afdelingen.

 • • Vejlede kolleger i strålebeskyttelse samt i relevante instrukser omkring strålebeskyttelse.

 • • Indgå i samarbejde med lokal ledelse og Røntgenfysik omkring strålebeskyttelse.

 • • Deltage i regionalt forum for strålebeskyttelseskoordinatorer ledet af Røntgenfysik.

 • • Vidensdele med andre strålebeskyttelseskoordinatorer.

 • • Funktionen som strålebeskyttelseskoordinatorer varetages af afsnittes sygeplejerske med særlig klinisk funktion for undervisning og udvikling.

 • • Indkaldelse til årlig audit

 

Klinisk ansvarlig sundhedsperson

 

 • • Den specialuddannede ERCP-overlæger er den klinisk ansvarlige sundhedsperson for gennemlyseren på afsnittet.

 • • At overholde gældende regler og lovgivning for brugen af gennemlyser.

 • • Den klinisk ansvarlige sundhedsperson har ansvar for optimering af strålehygiejne: Dosis, procedurer, arbejdsgange og tekniske parametre på apparaterne.

 • • Den medicinsk-fysiske ekspert og den klinisk ansvarlige sundhedsperson aftaler optimering af en specifik undersøgelse.

 • • Den klinisk ansvarlige sundhedsperson finder billeder af gennemførte undersøgelser af standardpatienter, der er repræsentative for de patologier der ønskes diagnosticeret.

 • • Den klinisk ansvarlige sundhedsperson vurderer eventuelle billeder genereret af den medicinsk-fysiske ekspert og afgør den tilladelige dosisreduktion.

 • • Den klinisk ansvarlige sundhedsperson udpeger en eller flere testpatienter, hvor den valgte dosisreduktion gennemføres samt vurderer, om billedkvaliteten er tilstrækkelig god.

 • • Den medicinsk-fysiske ekspert dokumenterer hvilke undersøgelsesparametre der er ændret ved optimeringen, hvilken dosisreduktion dette giver, samt resultatet af den klinisk ansvarlige sundhedspersons vurdering af billeder. Det kliniske billedmateriale (originalt og optimeret) skal gemmes i anonymiseret form.

 

Konstanskontrolansvarlig

 

 • • Varetager den månedlige kontrol af gennemlyseren og indrapporterer i X-Base.

 

Læger som benytter gennemlyser på AKO

 

 • • Ved klinisk brug af gennemlyser er det den enkelte læge, som benytter apparaturet som er klinisk ansvarlig i situationen

 • • Den enkelte læge har ved brug af gennemlyser ansvaret for, at gældende regler og lovgivning overholdes

 

Plejepersonale som betjener, gennemlyser på AKO

 

 • • Det plejepersonale som betjener og håndterer gennemlyser har ansvar for at overholde gældende regler og lovgivning på området.

 

Definition af begreber

AKO: Abdominalkirurgisk operationsgang

Strålebeskyttende udstyr: Udstyr som blyforklæde, nederdel, vest, og thyroideabeskytter

X-Base: Et kvalitetssikringssystem for alle røntgenbærende afdelinger

RF-WIKI: Et kvalitetssikringssystem for værnemidler

Nøglepersoner og personalet, som anvender gennemlyser i AKO

Formål

 • • At beskrive de strålehygiejniske ansvarsområder for brugere og nøglepersoner i afsnittet.

 • • At sikre korrekt og optimal håndtering af gennemlyser, så patient, personale eller tredje person ikke lider skade ved brug af apparaturet.

 • • At sikre høj billedkvalitet med minimal stråledosis.

 

Referencer

Ansvarsområder og kliniske retningslinjer for brugen af C-buen i AKO

 

Leders ansvar ved gravide stråleudsatte arbejdstagere på afdelinger med røntgenudstyr der anvendes til diagnostisk brug

https://pri.rn.dk/Sider/30570.aspx

 

Organisatorisk håndtering af nødvendig supplerende uddannelse – røntgenkørekort https://pri.rn.dk/Sider/10578.aspx

 

Kursus i strålehygiejne for ikke-lægeligt personale og anæstesilæger fra juli 2019 https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=60471

 

Kursus i strålehygiejne - for læger fra juli 2019 https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=60472

 

Procedure for optimering af billedkvalitet og dosis https://pri.rn.dk/Sider/7644.aspx

 

Leders ansvar ved konstanskontrol af røntgenudstyr der anvendes til diagnostisk brug https://pri.rn.dk/Sider/29921.aspx

 

Strålebeskyttelseskoordinatorer, strålebeskyttelseseksperter og medicinsk-fysiske eksperter, Lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 4 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=197054#idee9a0ac4-d3b1-4af3-8649-2439a63e46d1

 

RF-WIKI: https://rfwiki.rn.dk/default.aspx

 

Instruks for konstanskontrol af værnemidler https://pri.rn.dk/Sider/8091.aspx

 

Vedligehold og bortskaffelse af blybeskyttelsesmateriale https://pri.rn.dk/Sider/30260.aspx

 

Retningslinje for patientdosimetri https://pri.rn.dk/Sider/5500.aspx

 

Instruks for patientdosimetri https://pri.rn.dk/Sider/11751.aspx

 

Forholdsregler ved utilsigtet bestråling https://pri.rn.dk/Sider/5484.aspx

 

Retningslinje for patientdosimetri: https://pri.rn.dk/Sider/5500.aspx