Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Særlig koordinerende funktion udover eget afsnit for sygeplejersker i Psykiatrien i Region Nordjylland

Beskrivelse

Der kan kun være sygeplejedækning til et afsnit udover sit stamafsnit.

I de særlige tilfælde hvor et afsnit ikke selv kan dække vagten med en sygeplejerske, kan der laves aftaler om sygeplejedækning fra et andet afsnit. Formålet med funktion er desuden at skabe fleksibilitet og gode vilkår for sygeplejerskernes arbejdsmiljø.

 

Retningslinjen skal være med til at sikre en kvalificeret stillingtagen til beslutning om, hvorvidt det er forsvarligt med særlig koordinerende sygeplejerske fra et andet afsnit, samt skabe klarhed omkring opgaver og forventninger.

 

Aftale om særlig koordinerende funktion til andet afsnit ud over eget stamafsnit.

 1. 1. I de situationer hvor et afsnit ikke selv kan dække en vagt med en sygeplejerske fx ved sygdom eller vakante stillinger, kan der laves aftaler om sygeplejerskedækning fra et andet afsnit. Dette skal aftales mellem de to ledende oversygeplejersker, klinisk afsnitskoordinator (KAK) eller kompetente sygeplejersker.

 2. 2. Ledende oversygeplejerske, KAK eller den kompetente sygeplejerske vurderer, om det er forsvarligt at benytte en sygeplejerske fra et andet afsnit til den særlig koordinerende funktion i afsnittet.

 3. 3. Ledende oversygeplejerske, KAK eller kompetente sygeplejersker på adspurgte afsnit vurderer, hvorvidt opgaven som særlig koordinerende sygeplejerske til andet afsnit udover sit eget afsnit kan påtages. Den sygeplejerske, der påtænkes som særligt koordinerende funktion, skal kunne opfylde kriterierne for at modtage det regionale kompetencetillæg. Det skal forudgående være aftalt mellem den ledende oversygeplejerske og den respektive sygeplejerske, hvorvidt vedkommende kan varetage funktionen som særligt koordinerende funktion udover eget afsnit.

 4. 4. Er der specielle opgaver i afsnittet for sygeplejersken, skal det adspurgte afsnit orienteres inden vagten starter. De sygeplejefaglige opgavers omfang og indhold skal indgå i vurderingen af, hvorvidt man kan påtage sig den særlig koordinerende funktion udover eget afsnit. Fx opstart af ny medicin, og de deraf følgende observationskrav.

 

Opgaver for sygeplejerske med særlig koordinerende funktion udover eget afsnit

 1. 1. Ved tilkald af lægelig forvagt orienteres den særlig koordinerende sygeplejerske inden – ved akutte situationer, så hurtig som muligt.

 2. 2. Akutte medicinordinationer og nye ordinationer, som patienten ikke tidligere har modtaget, kan kun modtages af den særligt koordinerede sygeplejerske. Denne er ansvarlig for den akutte medicingivning samt nye ordinationer herunder observationerne i forbindelse hermed.

 3. 3. Den særlig koordinerende sygeplejerske kontakter de pågældende afsnit minimum 2 gange i en vagt og derudover efter behov. Første kontakt foregår i vagtens start og anden gang i slutningen af vagten.

 

Eksempler på hvornår den særligt koordinerende sygeplejerske skal kontaktes telefonisk (ikke udtømmende)

 • • Ved personalets utryghed og tvivlsspørgsmål

 • • Ved akutte situationer hvor den særligt koordinerende sygeplejerske ikke kan kontaktes umiddelbart, skal vedkommende kontaktes straks derefter

 • • Hvis en patient ønsker at forlade afsnittet, eller er udeblevet fra udgang

 • • Ved mærkbare ændringer i patients såvel psykiske som fysiske tilstand

 • • Ved udadreagerende adfærd

 • • Ved hjertestop

 • • Ved Mors

 • • Ved overflytning til andet afsnit (internt/eksternt)

 • • Ved sygdom hos personalet i den pågældende vagt

 • • Øvrige situationer som vurderes af plejepersonalet

 

Referencer

Regional funktionsbeskrivelse for sygeplejersker i Region Nordjylland