Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Journalisering, aktindsigt med videre vedrørende mentalerklæringer, Psykiatrien modtager i forbindelse med behandling af retslige patienter (efter dom)

 

Beskrivelse

En mentalerklæring udarbejdes i henhold til aftale med Justitsministeriet til brug for domstolenes afgørelse i en retssag. Når der er sket domfældelse, og patienten er idømt psykiatrisk særforanstaltning, er mentalerklæringen samtidig et væsentligt grundlagsmateriale for behandlingen i Psykiatrien og indtager særstatus hvad angår journalisering, da den kan indeholde en række oplysninger, der ikke har relevans for behandlingen.

 

Retningslinjen beskriver særlige forhold vedrørende journalisering, aktindsigt og videregivelse af oplysninger fra mentalerklæringen.

 

Journalisering

  • • Afdelingen journaliserer mentalerklæringer, modtaget i henvisningsmaterialet med henblik på at fuldbyrde en behandlingsdom, i særskilt bilagsmappe i OnBase, ”Psykiatrien - Mentalerklæringer”.

  • • Ved skanning til mappen i OnBase vælges ”RN Psyk skjult, Mentalerklæringer” på printeren

  • • Kun mentalerklæringer journaliseres i denne særskilte bilagsmappe

  • • Bilagsmappen er fortrolig og kan ikke tilgås af ansatte uden for Psykiatrien

  • • Bilagsmappen må kun tilgås, hvis det har relevans for den aktuelle behandling

  • • Der må ikke printes fra mappen af hensyn til at sikre imod utilsigtet/uretmæssig videregivelse af oplysninger herfra

 

Aktindsigt

Mentalerklæringen er er retsligt dokument, og derfor vurderes aktindsigtsanmodninger efter offentlighedsloven.

 

Hvis en patient anmoder om aktindsigt i mentalerklæringen, vejledes patienten til at rette henvendelse til anklagemyndigheden med anmodningen.

 

Hvis patienten ønsker skriftligt svar fra Psykiatrien på anmodningen, videresendes anmodningen til ledelsessekretariatet. Psykiatriens jurister besvarer anmodningen i samarbejde med lægefaglig direktør. Svar sendes til patientens e-Boks, og kopi af svarbrev sendes til orientering til den relevante afdeling.

Tilsvarende sagsgang gælder, hvis tredjemand søger aktindsigt eller egenacces.

 

Anmodning om aktindsigt i mentalerklæringen fra tredjemand vil som oftest ikke kunne imødekommes.

 

Videregivelse af oplysninger fra mentalerklæring

Oplysninger i mentalerklæringer er fortrolige og omfattet af tavshedspligten.

 

Eventuel videregivelse af oplysninger fra mentalerklæringer til f.eks. kommunale sagsbehandlere og botilbud mv. håndteres efter vanlig praksis, som beskrevet i instruksen Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger.

Om videregivelse til andre formål end behandling beskriver instruksen bl.a., at der alene kan videregives oplysninger, som har væsentlig betydning for den rekvirerende myndigheds sagsbehandling. Sådanne oplysninger vil normalt være overført til patientjournalen, og hentes dermed ikke fra mentalerklæringen.

Definition af begreber

Mentalerklæring: er en særlig lægeerklæring, der ikke udfærdiges som led i egentlig patientbehandling, men til brug for retten ved afgørelse af en straffesag.

 

Egenacces: Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, har ret til at blive gjort bekendt med oplysningerne, uanset om den pågældende er part i sagen.

 

Målgruppe – modtagelse

Relevante sundhedspersoner og socialrådgivere i Psykiatrien.

 

Formål

Beskrive journalisering af mentalerklæringer og håndtering af anmodninger om aktindsigt i mentalerklæringer samt videregivelse af oplysninger i mentalerklæringer.

 

Referencer