Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation og triagering af fødende til barselsforløb, RHN

 

Beskrivelse

 

Mulige barselsforløb

På Regionshospital Nordjylland inddeles i følgende barselsforløb:

 • • Ambulant fødsel

 • • Forlænget ambulant fødsel

 • • Barselsforløb på Sengeafdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Barsel (afdeling 504).

 

På Regionshospital Nordjylland føder alle i ambulante forløb, såfremt kriterierne herfor er opfyldt.

 

Triagering

Når kvinden har født, laves der en triagering, og kvinden og barnet tildeles en farvekode efter hvilket barselsforløb og plan de visiteres til.

Triageringen med farvekode foretages af jordemoder evt. i samarbejde med for-/eller bagvagt med baggrund i nedenfor skrevne kriterier for de enkelte barselsforløb.

 

Hvis kvinden ikke føder ambulant, men visiteres til et forløb der involverer afdeling 504, meldes familien til sengeafdelingen. I overleveringen meddeles desuden hvilken farvekode forløbet er tildelt.

 

Farvekoden indikerer hvornår i forløbet der igen skal ske en vurdering op imod plan. Ved fastlagte næste vurdering afgøres om der fortsat er et behandlings- og/eller observationsbehov eller om familien kan udskrives, gives orlov eller om der skal ske en opfølgning ambulant.

Vurderingen sker i samarbejde mellem for-/eller bagvagt og plejepersonalet på afdeling 504.

 

Indlæggelsesforløbet kan undervejs nedskaleres fra rød til orange eller gul. Opskalering er også en mulighed.

 

Den farvekode barselsforløbet tildeles initialt, afgør hvilken opfølgning der skal være i de enkelte forløb.

Dog vil en opskalering fra grøn og gul til orange eller rød, altid give anledning til en individuel vurdering ift. opfølgning. Denne opfølgning vil altid foregå fra afdeling 504.

 

Farvekoder

 

 

 

 

Alle ambulante fødselsforløb, udskrives fra Fødegangen

 

Opfølgning:

Førstegangsfødende Hjemmebesøg ved jordemoder 1. dag efter fødslen, kontrol i Svangre/Barsel ambulatoriet på 2.-3. dagen efter fødslen inkl. PKU+HØ i jordemoderambulatoriet.

Henvendelsesret de første 7 dage efter fødslen med spørgsmål vedr. ammeetablering og trivselsvurdering af barnet.

 

Flergangsfødende Telefonsamtale ved jordemoder 1. dag efter fødslen, på 2.-3. dagen PKU+HØ i jordemoderambulatoriet.

Henvendelsesret de første 7 dage efter fødslen med spørgsmål vedr. ammeetablering og trivselsvurdering af barnet.

 

Vurdering igen senest efter 6 timer

 

Herunder hører f.eks. forlænget ambulante fødselsforløb både for første- og flergangsfødende, hvor familien kan opholde sig på afdeling 504 i op til 12 timer efter fødslen. I sengeafdelingen vurderes igen senest efter 6 timer, fra ankomst i afdeling 504. Er familien ikke klar til at gå hjem, vurderes igen efter senest 6 timer. Hvis familien fortsat ikke er klar til at gå hjem, indlægges de og farvekode tildeles efter indikationen for indlæggelsen.

 

Obs! ved indlæggelse bortfalder hjemmebesøg til de førstegangsfødende og telefonsamtale med jordemoder til de flergangsfødende. Opfølgning foregår fra afdeling 504 og planlægges individuelt.

 

Opfølgning:

Forlængede ambulante forløb som ved ambulante fødselsforløb for første- og flergangsgangsfødende (se ovenstående).

Ved øvrige følges op som beskrevet nedenstående, ved farvekode orange og rød.

 

 

 

Vurdering igen efter 12 timer

 

Fødselsforløb der pga. af kriterier hos mor eller barn visiteres til indlæggelse på afdeling 504.

 

Opfølgning

Forløb med orange kode (tildelt initialt) er behovsorienteret og med baggrund i den plan der er lagt og ift. igangværende ammeetablering og trivselsvurdering af barnet.

Mor og barn gives orlov (partner udskrives). Fremmøde planlægges og bookes med dato og tidspunkt i Svangre-/Barselsambulatoriet. Orlov kan gives i op til 3 dage ad gangen. Orlov kan forlænges indtil forløbet kan afsluttes. En forlængelse af orlov kan kun ske efter fremmøde fra gang til gang.

Husk medicinafstemning og udskrivelse i EPJ når kvinden og barnet afsluttes.

Også her er der henvendelsesret de første 7 dage efter fødslen med spørgsmål vedr. ammeetablering og trivselsvurdering af barnet.

 

 

 

Vurdering igen efter 24 timer

 

Fødselsforløb der pga. af kriterier hos mor eller barn visiteres til indlæggelse på afdeling 504.

 

Opfølgning

Forløb med rød kode (tildelt initialt) er behovsorienteret og med baggrund i den plan der er lagt og ift. igangværende ammeetablering og trivselsvurdering af barnet.

Mor og barn gives orlov (partner udskrives). Fremmøde planlægges og bookes med dato og tidspunkt i Svangre-/Barselsambulatoriet. Orlov kan gives i op til 3 dage ad gangen. Orlov kan forlænges indtil forløbet kan afsluttes. En forlængelse af orlov kan kun ske efter fremmøde fra gang til gang.

Husk medicinafstemning og udskrivelse i EPJ når kvinden og barnet afsluttes.

Også her er der henvendelsesret de første 7 dage efter fødslen med spørgsmål vedr. ammeetablering og trivselsvurdering af barnet.

 

Booking af tid i Svangre-/Barselsambulatoriet

Når der bookes tid i Svangre-/Barselsambulatoriet samme dag, som der tages PKU+HØ i Jordemoder ambulatoriet, skal besøget så vidt muligt bookes med tidspunkt inden PKU+HØ. Desuden noteres i bemærkningsfeltet i Jordemoderens ambulatoriebillede, at familien har planlagt tid til kontrol forud for planlagte PKU+HØ.

 

 

Ambulant fødsel

Raske fødende med ukompliceret graviditet og fødsel og hvor der ikke er svære sprogvanskeligheder.

 

 

 

 

Kriterier

 

 • • Kvinden skal være selvhjulpen, gestationsalder ≥ 37+0 og fødselsvægt >2500 gram. Kvinden kan føde ambulant i tilfælde af partus provocatus medicamentalis, anvendelse af hindesprængning eller S-drop i fødselsforløbet og episiotomi.

 

 • • Barnet skal have Apgar score ≥ 9/5 og 10/10min.

 

 • • Hverken kvinden eller barnet skal have behov for observation eller behandling.

 

 • • Barnet skal være lagt til begge bryster og sutteevne set (have gennemgået de 9 trin) Kvinden skal desuden være vejledt i korrekt sutteteknik.

 

 • • Blødning op til 700 ml, såfremt kvinden er upåvirket.

 

 • • Har kvinden haft epidural/spinal som smertelindring, observeres hun 4 timer på fødegangen.

 

 • • Kvinder i profylaktisk antikoagulationsbehandling med lavmolekylært heparin kan føde ambulant, såfremt der ikke er behov for observation og kvinden er fortrolig med injektion.

 

 • • Perinealbristning grad 1 eller 2 er ingen hindring for ambulant fødsel. Ved partiel sphincterruptur eller høj vaginalbristning vurderes af læge i tilslutning til sutureringen.

 

 • • Øvrige vaginalbristninger og labiabristning ingen hindring for ambulant fødsel.

 

 • • Alle, hvor fødslen er afsluttet med udgangskop efter konferering med pædiater.

 

 • • Kvinder i behandling med antidepressiv medicin af typen SSRI (Sertralin, Citalopram, Venlafaxin) Hvis barnet ikke viser abstinenssymptomer efter fødslen, og hvis familien er tryg herved og grundigt instrueret i observation af symptomer (husk skriftlig patientvejledning). Ved tvivl om barnet udviser symptomer, gøres status igen efter 6 timer. Indlægges barnet kan denne pågå i optil til 2 dage efter fødslen.

 

Kvinden bliver på Fødegangen 2-4 timer efter fødsel. Er kvinden ikke klar til udskrivelse tilbydes forlænget ambulant forløb (se nedenstående)

 

Kan kvinden ikke selv transportere sig hjem, men skal bruge offentligt transportmiddel, bliver hun på hospitalet til dagstid.

 

Ved tvivl om visitation konfereres med for-/eller bagvagt.

 

 

Undersøgelse af barn

Jordemoder undersøger barnet efter fødsel. Der gøres fuld objektiv undersøgelse undtagen stetoskopi af hjerte og lunger. Resultatet anføres i Børnejournalen.

Ved patologisk fund konfereres med Fødegangsvagt. Det aftales om barnet skal ses umiddelbart eller om barn og mor skal forblive indlagt.

 

 

Inden udskrivelse:

 • • Udskrivningssamtale:

 • • Vejlede i den første tid efter fødslen og det nyfødte barn. Husk at informere om indikatorble.

 • • Medgive ambulante papirer.

 • • Medgive tid til ambulant PKU-test og hørescreening.

 • • Til 1. gangsfødende, også i forlænget ambulante forløb, medgives desuden tider til hjemmebesøg + opfølgende barselskontrol i Svangre-/Barselsambulatoriet (bookes som forløb).

 • • Til flergangsfødende bookes tid til barselstelefonsamtale. Kvinden informeres om, at hun vil blive kontaktet af jordemoder på telefon dagen efter fødslen.

 

Husk at sikre, at vi har korrekt telefon nr. i EPJ.

 

Information:

 • • Kvinden informeres om, at hun kan henvende sig telefonisk til fødegangen det første døgn på tlf. 97 64 0686. Ved spørgsmål i forbindelse med ammeetableringen og trivselsvurdering af barnet kan afdeling 504 kontaktes alle døgnets 24 timer de første 7 dage efter fødslen på tlf. 9764 0667.

 

 • • Efter epiduralblokade: informeres om at kontakte fødegangen ved bivirkninger i form af besværet vandladning, hovedpine, rygsmerter eller føleforstyrrelser.

 

 

Rhesusprofylakse

Hvis der er taget navlesnorsprøve mhp rhesusprofylakse og der skal behandles med Anti-D, kontaktes kvinden og der aftales tid for Anti D injektionen - gives indenfor 48 timer (evt. 72 timer) p.p.

 

Den koordinerende jordemoder er ansvarlig for dagligt, at kontrollere om der er svar på navlesnorsprøver. Prøvesvar tilgås via opgavelisten.

Booker desuden tid til injektionen, f.eks. i forbindelse med PKU, ved jordemoder i jordemoderambulatoriet.

 

Visitation fra Fødegang til forlænget ambulant forløb (både første-og flergangsfødende)

 

 

I de situationer hvor kvinden efter 2-4 timer ikke er klar til udskrivelse og hvor der ikke er indikation for indlæggelse, kan kvinden og barnet fortsætte i et forlænget ambulant forløb i afdeling 504, i op til 12 timer efter fødslen.

Hvis familien indlægges, aflyser plejepersonalet på 504 planlagte hjemmebesøg af jordemoder.

Opfølgning på indlæggelse planlægges ud fra triageringen, se ovenstående.

 

 

Indlæggelsesforløb på afdeling 504

 

 

 

 

 

Fødende med behov for observation eller behandling af kvinde og/eller barn (se kriterier nedenfor).

 

Fødende med særlige behov tilbydes indlæggelse. Særlige behov kan være: unge, socialt belastede og flergangsfødende med tidligere ammeproblemer (indlæggelse ved ammeproblemer visiteres af jordemoder)

 

Indlæggelsen forløber indtil indikationen ophører. Se ovenstående afsnit ”triagering”

 

Kriterier

 

 • • Børn med Apgar score ≤ 8/5 eller < 10/10 samt navlesnors ph < 7,10

 

 

 • • Sectio

 

 • • Præeklampsi;

 

Levi gradu

 

Magnu gradu

 

 

 • • Hypertension

 

 

 • • Blødning >700 ml, selv om kvindens almentilstand ikke er påvirket. Udskrivelse vurderes efter 12 timer. Der kan anbefales Hgb kontrol hos egen læge efter udskrivelse

 

 • • Sphincterruptur grad 4, total sphincterruptur, vaginallæsioner med hæmatom

 

 

 • • Post partum indgreb, hvor kvinden har fået generel eller lokal anæstesi. Udskrivelse vurderes efter 12 timer, hvis der ikke er tiltrådt komplikationer

 

 

 • • Fødende i profylaktisk antikoagulationsbehandling med lavmolekylært heparin (Innohep, Fragmin, Klexane) og hvor der er behov for observation og/eller kvinden ikke er fortrolig med injektion

 

 • • Kvinder med medicinske sygdomme der kræver indlæggelse, vurderet og triageret med farvekode af læge.

 

 

 • • Kvinder med børn på Neonatal afsnit, med mindre hun kan indlægges som rask ledsager på Neonatal afsnit (Dette forudsætter, at kvinden ikke kræver særlig observation, pleje eller behandling)

 

 • • Børn med specielle observations- og plejebehov, eks:

 

 

 • Børn med risiko for hypoglykæmi

 • Børn med gestationsalder <37+0.

 • GDM hvis BS ikke er indenfor referenceværdier efter 2 timer (< 2,5)

 • Børn med behov for observation på grund af medicinsk behandling af mor, fraset Antidepressiv behandling af typen SSRI (se afsnittet ambulant fødsel)

 • Børn med behov for observation på grund af risiko for infektion (f.eks. ved febrilia hos kvinden

 

 

 

 

under fødslen eller langvarig vandafgang). OBS ved GBS se instruks; GBS-analyse (pcr) ved vandafgang og fødsel

 

 

 

 • • Alle med thyreotoxicose. Blodprøve på barnet 5. dag.

 

 

 • • Gemelli

 

 

 • • Flergangsfødende med tidligere ammeproblemer

 

 • • Brystopererede kvinder, der ønsker at amme;

 

- Forstørrende

 

- Reduktion

 

 • • Fødende med et vurderet behov for sygeplejefaglig observation, pleje eller behandling. Det kunne f.eks. være:

 

 • Ved mistanke om muligt omsorgssvigt (tidligere § 50).

 • Vurdering af forældreevne.

 • Sårbare, niveau 2 og 3.

 • Andre komplicerende forhold (efter en lægefaglig vurdering).

 

 

 

 

Definition af begreber

 

Indikatorer og tærskelværdier

 

Målgruppe – modtagelse

Læger, jordemødre, sygeplejersker, SSA, ansat i Gynækologisk-Obstetrisk afdeling

Formål

At sikre fødende korrekt visitation til barselsforløb og at der med baggrund i en triagering vurderes og lægges plan i de enkelte forløb.

Problemstilling

 

Metode

 

Referencer