Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation og triagering af fødende til barselsforløb, RHN

 

Beskrivelse

 

Mulige barselsforløb

På Regionshospital Nordjylland inddeles i følgende barselsforløb:

 • • Ambulant fødsel

 • • Forlænget ambulant fødsel

 • • Barselsforløb på Sengeafdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Barsel, som består af:

 • Afsnit 504, barsel i komplicerede forløb

 • Afsnit 502, barsel i ukomplicerede forløb

 

Alle flergangsfødende føder i ambulante eller forlængede ambulante forløb, såfremt kriterierne herfor er opfyldt.

 

Til førstegangsfødende er sammensat et særligt opfølgende forløb, således de også kan føde i ambulante eller i forlængede ambulante forløb, såfremt kriterierne herfor er opfyldt.

 

Ved ønske herom, kan førstegangsfødende med ukomplicerede forløb sammen med partner indlægges til barselophold i op til max 2 dage på afsnit 502 - Barsel i ukomplicerede forløb. Barselophold på afsnit 502 ukomplicerede forløb kriterier og rammer (rn.dk)

 

Øvrige indlægges efter fødsel på afsnit 504, Barsel med komplicerede forløb.

 

Henvendelsesret

Efter udskrivelse uanset paritet, har forældrene mulighed for at henvende sig telefonisk til sengeafdelingen ved behov for hjælp og rådgivning, ifm. ammeetablering og vurdering af barnets trivsel, i op til 7 dage efter fødslen.

Familien kan efter henvendelse henvises til ekstra kontroller i afdelingens Svangre-/Barsels Ambulatorium eller indlægges direkte i afdelingen, hvis personalet i sengeafdelingen vurderer et behov herfor.

Dette er ligeledes en mulighed i op til 7 dage efter fødslen.

 

Ved komplicerende forhold i graviditeten, fødslen eller barselsforløbet (jf. actioncard), hvor der er øget risiko i forhold til barnets trivsel lægges en ernæringsplan. Hvis ernæringsplanen ikke afsluttes ifm. med indlæggelse i sengeafdelingen eller kan videreføres af sundhedsplejen, følges op med kontroller i Svangre-Barsel Ambulatorium.

 

Opfølgning i Svanger-Barsel Ambulatorium

Alle nyfødte som indlægges på afsnit 504 vejes, når der er 2 døgn gamle.

Familier der tager hjem fra 504 før barnets 2. levedøgn planlægges med opfølgning i Svanger-Barsel Ambulatorium (svangre/barsel amb) Familien udskrives ikke, men gives orlov. Tid bookes i Bookplan.

 

Førstegangsfødende indlagt på 502 kan planlægges med en tryghedsopfølgning i svangre/barsel amb, hvis de tager hjem før de to dage, og i øvrigt bookes til kontrol hvis personalet vurderer behov herfor. Vægt på nyfødte kun på indikation.

 

For videre vejledning for hvornår der følges op i svanger/barsels amb, se under de enkelte farvekoder i næste afsnit og instruks Svanger-Barsel Ambulatorium.

Alle tider i svanger/barsel amb. der bookes til samme dag, som der skal tages PKU+HØ på barnet i Jordemoder ambulatoriet, skal så vidt muligt bookes med tidspunkt forud for PKU+HØ. Desuden noteres i bemærkningsfeltet i Jordemoderens ambulatoriebillede, at familien har planlagt tid til kontrol i svanger-barsel amb.

 

 

Triagering, når kvinden har født

Når kvinden har født triageres, og kvinden og barnet tildeles en farvekode efter hvilket barselsforløb og plan de visiteres til.

Triageringen med farvekode foretages af jordemoder evt. i samarbejde med for-/eller bagvagt med baggrund i nedenfor skrevne kriterier for de enkelte barselsforløb.

 

Hvis kvinden ikke føder ambulant/forlænget ambulant, men visiteres til et indlæggelsesforløb pga. komplicerende forhold, meldes familien til sengeafdelingen (afsnit 504). I overleveringen meddeles desuden hvilken farvekode forløbet er tildelt.

 

Farvekoderne gul, orange og rød indikerer, hvornår i forløbet der igen skal ske en vurdering op imod plan. Ved fastlagte næste vurdering afgøres om der fortsat er et behandlings- og/eller observationsbehov eller om familien kan udskrives eller gives orlov med opfølgning.

Orlov kan forlænges indtil forløbet kan afsluttes. En forlængelse af orlov kan kun ske efter fremmøde fra gang til gang.

Vurderingen op imod planen sker i samarbejde mellem for-/eller bagvagt og plejepersonalet på afsnit 504.

 

Indlæggelsesforløbet kan undervejs nedskaleres fra rød til orange eller gul. Opskalering er også en mulighed.

Den farvekode barselsforløbet tildeles initialt, afgør hvilken opfølgning der skal være i de enkelte forløb.

Dog vil en opskalering fra grøn og gul til orange eller rød, altid give anledning til en individuel vurdering.

 

Opfølgning vil altid foregå i svangre/barsels amb, også i orlovsforløbene.

 

 

 

Farvekoder

 

 

 

 

Grøn - Alle ambulante fødselsforløb, udskrives fra Fødegangen.

 

Opfølgning:

Førstegangsfødende, der går hjem ambulant Hjemmebesøg ved jordemoder 1. dag efter fødslen, kontrol i svanger/barsel amb. på 2.-3. dagen efter fødslen inkl. PKU+HØ i jordemoderambulatoriet.

 

Flergangsfødende Telefonsamtale ved jordemoder 1. dag efter fødslen, på 2.-3. dagen PKU+HØ i jordemoderambulatoriet.

 

 

 

 

 

Grøn - Førstegangsfødende med ukomplicerede forløb, som ønsker barselsophold på afsnit 502.

 

Opfølgning: se instruks Barselophold på afsnit 502, ukomplicerede forløb- kriterier og rammer

Barselophold på afsnit 502 ukomplicerede forløb kriterier og rammer (rn.dk)

 

 

Gul - Vurdering igen senest efter 6 timer (fra fødslen)

Herunder hører f.eks. forlængede ambulante fødselsforløb både for første- og flergangsfødende, hvor familien kan opholde sig på afsnit 502 i op til 12 timer efter fødslen. Forløbet vurderes igen senest efter 6 timer fra fødslen. Er familien ikke klar til at gå hjem, vurderes igen efter senest 6 timer. Hvis familien fortsat ikke er klar til at gå hjem, indlægges de og farvekode tildeles efter indikationen for indlæggelsen. Indikationen for den videre indlæggelse afgør om indlæggelsen fortsætter på afsnit 502 (tryghed, 1.gangsfødende) eller om familien flyttes på afsnit 504 (medicinsk indikation)

 

Opfølgning i svanger/barsel amb.

Forlængede ambulante forløb som ved ambulante fødselsforløb for første- og flergangsgangsfødende (se ovenstående).

 

Obs! hvis forløbet ender i indlæggelse bortfalder hjemmebesøg til de førstegangsfødende og telefonsamtale med jordemoder til de flergangsfødende .Opfølgning kan planlægges, hvis plejepersonalet vurderer et behov her for (f.eks s-bill. eller vægtkontrol) Mor og ban gives da orlov (partner udskrives) indtil forløbet kan afsluttes. Fremmøde bookes i Bookplan.

Se uddybende beskrivelse under ”opfølgning” i farvekode orange og røde forløb.

 

 

 

 

 

 

Orange - Vurdering igen efter 12 timer (fra fødslen)

 

Fødselsforløb der pga. af kriterier hos mor eller barn visiteres til indlæggelse på afsnit 504.

 

Opfølgning i svanger/barsel amb.

Opfølgning på forløb med orange kode (tildelt initialt) er behovsorienteret og med baggrund i den plan der er lagt og i forhold til igangværende ammeetablering og trivselsvurdering af barnet, herunder vægtkontrol.

 

Mor og barn gives orlov (partner udskrives) indtil forløbet kan afsluttes. Fremmøde bookes i Bookplan.

Husk medicinafstemning og at udskrivelse mor og barn i EPJ, når forløbet afsluttes.

 

Førstegangsfødende hvor indikationen for indlæggelse på afsnit 504 ophører i orangeforløb, kan flyttes på afsnit 502 ved ønske herom ( i op til max. 2 dage efter fødslen)

 

 

 

Vurdering igen efter 24 timer (fra fødslen)

 

Fødselsforløb der pga. af kriterier hos mor eller barn visiteres til indlæggelse på afsnit 504.

 

Opfølgning i svanger/barsel amb.

Opfølgning på forløb med rød kode (tildelt initialt) er behovsorienteret og med baggrund i den plan der er lagt og ift. igangværende ammeetablering og trivselsvurdering af barnet, herunder vægtkontrol.

 

Mor og barn gives orlov (partner udskrives) indtil forløbet kan afsluttes. Fremmøde bookes i bookplan.

 

Førstegangsfødende hvor indikationen for indlæggelse på afsnit 504 ophører i rødt forløb kan flyttes på afsnit 502 ved ønske herom ( i op til max. 2 dage efter fødslen)

 

 

Ambulant fødsel

Raske fødende med ukompliceret graviditet og fødsel og hvor der ikke er svære sprogvanskeligheder.

 

 

 

 

Kriterier

 

 • • Kvinden skal være selvhjulpen, gestationsalder ≥ 37+0 og fødselsvægt >2500 gram. Kvinden kan føde ambulant i tilfælde af partus provocatus medicamentalis, anvendelse af hindesprængning eller S-drop i fødselsforløbet og episiotomi.

 

 • • Barnet skal have Apgar score ≥ 9/5 og 10/10min.

 

 • • Hverken kvinden eller barnet skal have behov for observation eller behandling.

 

 • • Barnet skal være lagt til begge bryster og sutteevne set (have gennemgået de 9 trin) Kvinden skal desuden være vejledt i korrekt sutteteknik.

 

 • • Blødning op til 700 ml, såfremt kvinden er upåvirket.

 

 • • Har kvinden haft epidural/spinal som smertelindring, observeres hun 4 timer på fødegangen.

 

 • • Kvinder i profylaktisk antikoagulationsbehandling med lavmolekylært heparin kan føde ambulant, såfremt der ikke er behov for observation og kvinden er fortrolig med injektion.

 

 • • Perinealbristning grad 1 eller 2 er ingen hindring for ambulant fødsel. Ved partiel sphincterruptur eller høj vaginalbristning vurderes af læge i tilslutning til sutureringen.

 

 • • Øvrige vaginalbristninger og labiabristning ingen hindring for ambulant fødsel.

 

 • • Alle, hvor fødslen er afsluttet med udgangskop efter konferering med pædiater.

 

 • • Kvinder i behandling med antidepressiv medicin af typen SSRI (Sertralin, Citalopram, Venlafaxin) Hvis barnet ikke viser abstinenssymptomer efter fødslen, og hvis familien er tryg herved og grundigt instrueret i observation af symptomer (husk skriftlig patientvejledning). Ved tvivl om barnet udviser symptomer, gøres status igen efter 6 timer. Indlægges barnet kan denne pågå i optil til 2 dage efter fødslen.

 

Kvinden bliver på Fødegangen 2-4 timer efter fødsel. Er kvinden ikke klar til udskrivelse tilbydes forlænget ambulant forløb (se nedenstående)

 

Kan kvinden ikke selv transportere sig hjem, men skal bruge offentligt transportmiddel, bliver hun på hospitalet til dagstid, afsnit 502.

 

Førstegangsfødende med ukomplicerede forløb, som ønsker barselsophold meldes til afsnit 502.

Ved tvivl om visitation konfereres med for-/eller bagvagt.

 

 

Undersøgelse af barn

Jordemoder undersøger barnet efter fødsel. Der måles SAT og gøres fuld objektiv undersøgelse undtagen stetoskopi af hjerte og lunger. Resultatet anføres i Børnejournalen.

Ved patologisk fund konfereres med Fødegangsvagt. Det aftales om barnet skal ses umiddelbart eller om barn og mor skal forblive indlagt.

 

 

Inden udskrivelse:

 • • Udskrivningssamtale:

 • • Vejlede i den første tid efter fødslen og det nyfødte barn. Husk at informere om indikatorble.

 • • Medgive ambulante papirer.

 • • Medgive tid til ambulant PKU-test og hørescreening.

 • • Til 1. gangsfødende, også i forlænget ambulante forløb, medgives desuden tider til hjemmebesøg + opfølgende barselskontrol i Svangre-/Barselsambulatoriet (bookes som forløb).

 • • Til flergangsfødende bookes tid til barselstelefonsamtale. Kvinden informeres om, at hun vil blive kontaktet af jordemoder på telefon dagen efter fødslen.

 

Sikre, at vi har korrekt telefon nr. i EPJ.

 

Information:

 • • Kvinden informeres om, at hun kan henvende sig telefonisk til fødegangen det første døgn på tlf. 97 64 0686. Ved spørgsmål i forbindelse med ammeetableringen og trivselsvurdering af barnet kan afdeling 504 kontaktes alle døgnets 24 timer de første 7 dage efter fødslen på tlf. 9764 0667.

 

 • • Efter epiduralblokade: informeres om at kontakte fødegangen ved bivirkninger i form af besværet vandladning, hovedpine, rygsmerter eller føleforstyrrelser.

 

 

Rhesusprofylakse

Hvis der er taget navlesnorsprøve mhp rhesusprofylakse og der skal behandles med Anti-D, kontaktes kvinden og der aftales tid for Anti D injektionen - gives indenfor 48 timer (evt. 72 timer) p.p.

 

Den koordinerende jordemoder er ansvarlig for dagligt, at kontrollere om der er svar på navlesnorsprøver.

Booker desuden tid til injektionen, f.eks. i forbindelse med PKU, ved jordemoder i jordemoderambulatoriet.

 

Visitation fra Fødegang til forlænget ambulant forløb (både første-og flergangsfødende)

 

 

I situationer hvor ambulante fødende efter 2-4 timer ikke er klar til udskrivelse og hvor der ikke er indikation for indlæggelse, kan de fortsætte i et forlænget ambulant forløb i op til 12 timer efter fødslen.

 

Kriterier: som ved farvekode grøn.

 

Gul-markerede kriterier i afsnittet nedenfor, indlægges i afsnit 504 i op til 12 timer efter fødslen.

 

 

Indlæggelsesforløb på afdeling 504

 

 

 

 

 

Fødende med behov for observation eller behandling af kvinde og/eller barn (se kriterier nedenfor).

 

Fødende med særlige behov (f.eks. sårbarhedsniveau 3) tilbydes indlæggelse. Særlige behov kan også være unge eller tidligere ammeproblemer (indlæggelse ved ammeproblemer visiteres af jordemoder)

 

Indlæggelsen forløber indtil indikationen ophører. Se ovenstående afsnit ”triagering”

 

Kriterier

 

 • • Børn med Apgar score ≤ 8/5 eller < 10/10 samt navlesnors ph < 7,10

 

 

 • • Sectio

 

 • • Præeklampsi;

 

Levi gradu

 

Magnu gradu

 

 

 • • Hypertension

 

 

 • • Blødning >700 ml, selv om kvindens almentilstand ikke er påvirket. Udskrivelse vurderes efter 12 timer. Der anbefales Hgb kontrol hos egen læge efter udskrivelse

 

 • • Sphincterruptur grad 4, total sphincterruptur, vaginallæsioner med hæmatom

 

 

 • • Post partum indgreb, hvor kvinden har fået generel eller lokal anæstesi. Udskrivelse vurderes efter 12 timer, hvis der ikke er tiltrådt komplikationer

 

 

 • • Fødende i profylaktisk antikoagulationsbehandling med lavmolekylært heparin (Innohep, Fragmin, Klexane) og hvor der er behov for observation og/eller kvinden ikke er fortrolig med injektion

 

 • • Kvinder med medicinske sygdomme der kræver indlæggelse, vurderet og triageret med farvekode af læge.

 

 

 • • Kvinder med børn på Neonatal afsnit, med mindre hun kan indlægges som rask ledsager på Neonatal afsnit (Dette forudsætter, at kvinden ikke kræver særlig observation, pleje eller behandling)

 

 • • Børn med specielle observations- og plejebehov, eks:

 

 

 • Børn med risiko for hypoglykæmi

 • Børn med gestationsalder <37+0.

 • GDM hvis BS ikke er indenfor referenceværdier efter 2 timer (< 2,5)

 • Børn med behov for observation på grund af medicinsk behandling af mor, fraset Antidepressiv behandling af typen SSRI (se afsnittet ambulant fødsel)

 • Børn med behov for observation på grund af risiko for infektion (f.eks. ved febrilia hos kvinden

 

 

 

 

under fødslen eller langvarig vandafgang). OBS ved GBS se instruks; GBS-analyse (pcr) ved vandafgang og fødsel

 

 

 

 • • Alle med thyreotoxicose. Blodprøve på barnet 5. dag.

 

 

 • • Gemelli

 

 

 • • Flergangsfødende med tidligere ammeproblemer

 

 • • Brystopererede kvinder, der ønsker at amme;

 

- Forstørrende

 

- Reduktion

 

 • • Fødende med et vurderet behov for sygeplejefaglig observation, pleje eller behandling. Det kunne f.eks. være:

 

 • Ved mistanke om muligt omsorgssvigt (tidligere § 50).

 • Vurdering af forældreevne.

 • Sårbare, niveau 2 og 3.

 • Andre komplicerende forhold (efter en lægefaglig vurdering).

 

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Læger, jordemødre, sygeplejersker, SSA, ansat i Gynækologisk-Obstetrisk afdeling

Formål

At sikre fødende korrekt visitation til barselsforløb og at der med baggrund i en triagering vurderes og lægges plan i de enkelte forløb.