Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transport af børn og unge fra Børne- og Ungeafdelingen, Regionshospital Nordjylland


Formål

At beskrives forholdene vedr. transport af børn og unge fra Børne- og Ungeafdelingen til andet hospital.

 

Anvendelsesområde
Transport af børn fra 28 dage til og med 17 år indlagt på Børne- og Ungeafdelingen, Regionshospital Nordjylland.

 

Målgruppe – modtagelse

Læger og sygeplejersker ansat ved Børne- og Ungeafdelingen, Regionshospital Nordjylland

 

Beskrivelse

Beslutningsstøtte forud for transport

Hvis barnet/den unge har behov for yderligere specialiseret eller intensiv behandling, yderligere undersøgelser eller lignende vurderes mulighederne for transport. Forinden bør barnet stabiliseres mest muligt. Herefter kan situationen tilgås ud fra ACCEPT-modellen:

 

 • • Assessment: vurdering af situationen med fokus på patientens kliniske hovedproblem.

 • • Control: etablering af teamledelse og uddelegering af opgaveansvar.

 • • Communication: herunder med modtagende afdeling/transporthold/transportudbydere.

 • • Evaluation: kan og skal barnet flyttes? Hvornår, hvordan med hvilke kompetencer?

 • • Preparation, Packaging and Pre-departure checks: patient, personale og udstyr.

 • • Transport: plan for selve transporten herunder håndtering af mulige problemer undervejs, overlevering af patienten og personalets hjemtransport.

 

Ledsagelse af børn efter neonatalperioden

 • • Høj transportrisiko: ledsagelse af speciallæge i anæstesiologi. Gælder ustabile patienter med manifest eller truende svigt af luftveje, vejrtrækning og/eller kredsløb (ABC-ustabile patienter).

    • • Ved børn < 15 år kontaktes børneanæstesiologisk bagvagt (telefon (976)62910).

Aktivering af børnetransportholdet https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/7235.aspx

Visitation: Børneanæstesiologisk bagvagt (telefon (976)62910) kontaktes og denne aktiverer transportholdet. Orientering om barnets tilstand tilgår børneanæstesiologisk bagvagt.

Transportmåde besluttes af børneanæstesiologisk bagvagt.

   • • Ved børn/unge > 15 år kontaktes den lokale anæstesiologiske forvagt (telefon(976)41113).

Lokal instruks https://pri.rn.dk/Sider/9045.aspx

 

 • • Intermediær transportrisiko: Bør konfereres med børneanæstesiolog/anæstesiolog for at afklare transportmåde/-behov. Beslutningen journalføres. Gælder patienter med akut svigt eller påvirkning af et enkelt vitalt organ, som er i stabil fase uden truende svigt af andre vitale organer samt patienter som kræver særlig observation og eventuel medicinsk behandling under transport. Der vil være tale om akutte, men stabile patienter med medicinske eller kirurgiske lidelser.

Hvis der ikke findes indikation for overflytning med anæstesiologisk støtte, kan barnet transporteres ledsaget af lokal sygeplejerske. Inden overflytningen udfyldes transportskema (se bilag). Ved forværring af barnets tilstand under transporten, vil der være mulighed for rendez-vous med akutlægebil ved behov for akut assistance. Skønnes dette nødvendigt, evt. efter konference med vagthavende bagvagt (telefon(976)41008), kan personalet i ambulancen tilkalde akutlægebil, der kan bistå med akut behandling af barnet.

 

 • • Lav transportrisiko: ledsagelse af lokal sygeplejerske eller ambulancebehandler. Gælder patienter uden manifest eller truende svigt af vitale organer. Typisk vil der være tale om patienter, der skal overflyttes mellem sengeafdelinger eller patienter, der skal til undersøgelse på andet hospital. Man kan overveje, om forældrene selv kan transportere barnet/den unge.

 

 

Uddannelse, kompetencer og ansvar

Transporter med ledsagelse af lokal sygeplejerske kan gennemføres af sygeplejerske med minimum 6 måneders pædiatrisk erfaring. Sygeplejersken skal være fortrolig med ABCDE-vurdering og -optimering. Den behandlingsansvarlige læge (den lokale bagvagt eller den anæstesilæge, der ledsager barnet) har det overordnede behandlingsansvar.

 

Bestilling af transport

Bestilles af børneanæstesiologisk bagvagt ved behov for involvering af børnetransportholdet.

Ved øvrige transporter bestilles denne af den lokale sygeplejerske.

Hastegrad for gennemførelse af transport afklares i konference mellem behandlingsansvarlig læge og evt. anæstesiologisk læge. Hastegrad bestemmes af patientens aktuelle tilstand, behandlingsbehov og risiko for forværring under overflytningen. Der opereres med følgende hastegrader for akutte overflytninger:

 

  • • Kørsel A afgang straks. Livstruende sygdom.

  • • Kørsel B afgang inden for 30 minutter. Akut alvorlig sygdom, men ikke livstruende.

  • • Kørsel C afgang inden for 120 minutter. Kørsler med behov for observation og/eller behandling.

  • • Kørsel D ikke akutte ambulancetransporter gennemføres efter nærmere aftale om tidshorisont.

 

Information og samtykke

Der bør indhentes samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere til gennemførsel og evt. behandlingsintensivering under transporten. Information og samtykke noteres i journalen.
Hvis barnet har en livstruende tilstand, bør man overveje at tale med forældrene om nøddåb.

 

Billede 1