Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ADHD (voksen)

Beskrivelse

Retningslinjen er rettet mod udredning og behandling af patienter over 18 år med følgende lidelse:

 

F90 Hyperkinestiske forstyrrelser.

 

Udredning

Udredningen foregår ved klinisk interview og en grundig afdækning af de symptomer, der karakteriserer hyperkinetiske forstyrrelser.

Diagnosen stilles i henhold til ICD-10 kriterierne.

Udredningen vil i langt de fleste tilfælde indeholde selvvurderingsskemaet ASRS og / eller det semistruktureret interview DIVA 2.0. ASRS-skemaet kan udleveres til patienten eller udføres sammen med patienten. DIVA 2.0 skemaet er beregnet til et interview sammen med patienten og må ikke udleveres til selvudfyldning.

 

Det skal sikres, at der er foretaget somatisk udredning i almen praksis med fokus på hjertelidelser, lidelser der kan give ADHD-lignende symptomer fx endokrine sygdomme og hjerneskader samt en vurdering af, om der er brug for yderligere somatisk udredning.

Se retningslinje om ”Fysisk helbredsvurdering, livsstil og forebyggelse hos mennesker, der behandles i Psykiatrien”: https://pri.rn.dk/Sider/19098.aspx

 

Der skal altid optages misbrugsanamnese. Misbrug er ikke ekskluderende for henvisning. Udredningen vil være mere kompliceret. Patienten skal være indstillet på samtidig behandling af misbruget.

Ved erkendt misbrug henvises til relevant misbrugsbehandling i kommunalt regi, og der skal etableres et samarbejde mellem psykiatrien og de kommunale instanser.

Se retningslinje om Misbrugsanamnese i Psykiatrien: https://pri.rn.dk/Sider/13511.aspx
 

Behandling

Farmakologisk

Alle patienter vurderes med henblik på, om der er behov for farmakologisk behandling, og denne vurdering baseres på et samlet skøn og med udgangspunkt i sværhedsgraden af symptomerne, og påvirkning af funktionsniveauet. Præparaterne der anvendes i behandlingen af ADHD er Methylphenidat, Lisdexamphetamin, Dexamphetamin, Atomoxetin og Guanfacin.

Ved behandlingsstart anvendes almindeligvis Methylphenidat i hurtigtvirkende formulering, og afhængig af problematikken kan der senere skiftes til depotformulering, eventuelt suppleret med hurtigtvirkende formulering. Ved tidligere misbrug af centralstimulerende midler (amfetamin eller kokain) anvendes som udgangspunkt atomoxetin.

Man skal være opmærksom på, at den farmakologiske behandling af ADHD er meget individuelt tilpasset, og det er derfor vanskeligt at skitsere egentlige standardbehandlinger.
 

Psykologisk
Den primære behandling af ADHD består af en kombination af psykoedukation og farmakologisk behandling. Er der væsentlig co-morbiditet, vurderes det, om behandlingen skal suppleres med enten specifik medicin og/eller om der skal tilbydes specifik psykologisk behandling.

 

Der gives altid psykoedukation i et behandlingsforløb. Dette kan gøres enten individuelt eller i gruppe.

 

Der kan være behov for sociale interventioner, der som udgangspunkt ligger i regi af indsatser i primærsektoren.

 

Definition af begreber

Hyperkinetiske forstyrrelser er lidelser, der starter i barndommen, og som er karakteriseret ved forstyrrelse af opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter over 18 år med behov for udredning og behandling af én eller flere hyperkinetiske forstyrrelser

 

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre ensartet udredning og behandling af ADHD i Psykiatrien på tværs af Psykiatrien i Region Nordjylland samt sikre, at behandlingen er i overensstemmelse med den foreliggende evidens.

 

Anbefalingerne af denne kliniske retningslinje skal, som anden evidensbaseret faglig viden, indgå i beslutningsgrundlaget for patientbehandlingen. Den endelige beslutning om tilrettelæggelse af behandlingen er altid baseret på triaden bestående af gældende evidens, klinisk vurdering og patientens præferencer.

 

Problemstilling

Personer over 18 år, der lider af ADHD som i større eller mindre grad er påvirkede af sygdommen.

 

Metode

Retningslinjen er udarbejdet på baggrund af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos Voksne, 2015.

 

Referencer

  • Den nationale kliniske retningslinje for "Udredning og behandling af ADHD hos voksne - med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed samt opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet", udgivet 2015 af Sundhedsstyrelsen (Se HER )

  • Resumé over anbefalingerne (Quickguide) (Se HER)