Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk behandling med Darolutamid

Beskrivelse:

Darolutamid er et antiandrogen, som virker ved at hæmme signalering fra androgenreceptoren. Det blokerer aktiviteten af androgener, som reducerer proliferationen af prostatatumorceller. Det medfører en potent anti-tumoraktivitet. Darolutamid er godkendt af EMA som førstelinjebehandling i kombination med ADT til patienter med højrisiko nmCRPC. Højrisiko nmCRPC defineres ved en fordoblingstid på 10 måneder eller mindre. De fleste patienter er asymptomatiske og har forholdsvis god livskvalitet. Medianoverlevelsen for patienter med højrisiko nmCRPC er ca. 3 år. Det anslås, at 5-års-overlevelsen er ca. 20 %.

Ved kombinationsbehandling med Darolutamid og ADT øges den metastasefri overlevelse øges med 22 måneder. Den samlede overlevelse viser positiv tendens, men endnu usikkert hvor meget.

 

Ved behandlingsstart:

Patienten i behandling med relevant LHRH-agonist eller kirurgisk kastration.

Serum testosteron i kastrationsniveau (< 0,5 ng/mL eller 1,7 nmol/L).

PSA fordoblingstid ≤ 10 måneder.

Blank metastaseudredning.

Performance status 0-2.

Patienten diskuteret på MDT.

 

Ved opstartsbesøg i ambulatoriet:

Prostatatal og levertal. Der er ikke indikation for differentialtælling.

Medicingennemgang – obs interaktioner

Følgende præparater reducerer virkning af Darolutamid: Rifampicin, Carbamazepin, Phenobarbital, og Perikon

Øger eksponering af Darolutamid: Itraconazol

Øget plasmakoncentration af følgende præparater ved brug af Darolutamid: MTX, Rosuvastatin

Samtidig brug af lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet eller kan inducere torsades de pointes bør evalueres omhyggeligt: Amiidaron, Sotalol, Moxifloxacin

Blodtryk-måling

 

Information til patienten

Der udleveres produktinformation

Information om virkning og bivirkninger (se nedenstående)

Indtagelse: 2 tbl. a 300 mg x2 dagligt (1200 mg dagligt). Skal sluges hele og skal indtages med mad.

Medicinen udleveres til 4 uger ad gangen (112 stk)

Informeres om næste tid og om kontrolforløb

Ved feber over 38.5 g skal egen læge kontaktes

 

Opfølgning

Patienten møder i S3 hver 4. uge forudgået af prostatatal (max 3 dage gamle). Hver 12 uge ses patienten af BP-læge forudgået af prostatatal samt levertal.

12 uger efter opstart PROTEME-tal, herefter årligt

Ved hvert besøg vurderes effekt og evt. bivirkninger samt BT-måling.

Stillingtagen til videre behandling vurderes hver gang ud fra patientens objektive tilstand og blodprøvesvar.

Behandlingsophør ved tegn på progression i form af klinisk, billeddiagnostisk eller PSA – progression ved 2 målinger efter hinanden. Ved uacceptable bivirkninger overvej behandlingsophør, behandlingspause eller nedsat dosering (300 mg x2)

 

Bivirkninger

Meget almindelige:Agranulocytose hos 19% (uden klinisk betydning)   kraftesløshed, forhøjet ASAT og bilirubin

Almindelige: Hjerteinsufficiens, myocardieiskæmi, fraktur, knoglesmerter,  muskuloskeletale og ekstremitetssmerter, hududslæt.

 

Definition af begreber

Kastrationresistens: tre på hinanden stigende PSA-målinger og P-testosteron <1.7 NMOL/L

NmCRPC: ikke metastatisk kastrationsresistent prostata cancer

 

Målgruppe- modtagelse

Læger og sygeplejersker, der varetager behandling af patienter, der får Darolutamid.

 

Referencer

https://medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger/laegemidler-og-indikationsudvidelser/a-d/darolutamid-i-kombination-med-adt-nubeqa-prostatakraeft