Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientsikkerhed ved indlagte patienters samtidige ophold i haver, rygegårde og patientstuer på Psykiatriens intensive sengeafsnit

 

Beskrivelse

Psykiatrien i Region Nordjylland ønsker at indskærpe nedenstående principper for højnelse af patientsikkerheden på de intensive sengeafsnit:

 

Ophold i have og rygegård

Hvis to eller flere patienter opholder sig i have eller rygegård samtidig, skal der være et personalemed-lem til stede. I særlige situationer kan der dog efter konkret faglig vurdering gives mulighed for udgang til have / rygeareal uden ledsagelse af personalemedlem.

 

Dette understøttes af kendte arbejdsgange:

 • • Det overordnede princip, at personalet er, hvor patienterne er, skaber tryghed og tilgængelighed

 • • Brugen af miljøpersoner i afsnittet

 • • Voldsrisikovurdering i henhold til gældende retningslinjer

 • • Selvmordsrisikovurdering i henhold til gældende retningslinjer

 • • Individuel vurdering af behov for skærmning (Skærmning i Psykiatrien)

 • • Øvrig klinisk vurdering

 • • Fælles risikovurdering i hver vagt – overblik over den samlede pleje- og behandlingssituation

 

Risiko i forhold til sikkerhed og andre risici dokumenteres i den enkelte patients pleje- og behandlingsplan.

 

Den faglige vurdering af mulighed for udgang til have/rygeareal uden ledsagelse af personalemedlem foretages med udgangspunkt i såvel individuelle risikovurderinger som samlet overblik over fælles risikovurdering for afsnittet.

 

Herudover gælder, at patienter i følgende kategorier skal følges af et personalemedlem ved individuelt ophold i haver og rygegårde (jr. PRI om Forebyggelse af flugtrisiko under ophold i have & gårdanlæg for at forebygge flugtrisiko):

 • • Retspsykiatriske patienter

 • • Mentalobservander

 • • Frihedsberøvede patienter på lukkede afsnit, som vurderes farlige for andre (jfr. psykiatriloven § 5 nr. 2)

 • • Patienter på de lukkede afsnit, som vurderes stærkt suicidaltruede

Sikkerhedsvurdering af haver og rygegårde

I tillæg til disse procedurer gennemføres sikkerhedsvurderinger af samtlige rygegårde og haver i Psykiatrien forud for ibrugtagning samt ved ændringer af disse fysiske rammer. Afsnitsledende sygeplejerske er ansvarlig for denne sikkerhedsgennemgang, som understøttes af arbejdsmiljøkoordinator og teknisk chef.

 

Ophold på medpatienters stuer

Af hensyn til patienternes sikkerhed samt behandlingshensyn i øvrigt skal samvær på patientstuer være aftalt med personalet.

 

Fælles samvær bag en lukket dør og uden opsyn forudsætter konkret vurdering af, at det kan ske uden risiko for patienternes sikkerhed. Personalet afvejer behov for privatliv over for behandlingshensyn og patientsikkerhed. Vurderingen dokumenteres i patientjournal.

 

Det enkelte afsnit kan fastsætte tidspunkt på døgnet, hvor samvær på stuen er mulig. Desuden kan afsnittet sætte grænser for besøg på stuerne af hensyn til den enkelte patients behandling og sikkerhed.

 

Referencer

Omhandler arbejde med forebyggelse af vold og trusler om vold for personale, patienter og pårørende.

Der skal være opmærksomhed på risikosituationer og relaterede forebyggende tiltag.

Handler bl.a. om at skabe en forebyggelseskultur med fælles forståelse af voldsproblematikken, hvor bl.a. ”risikosituationer defineres og vurderes med henblik på forebyggelse af voldsepisoder”