Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientansvarlig læge – Ortopædkirurgisk speciale, Hjørring

 

Definition

Den patientansvarlige læge (PAL) er en navngiven læge, som er udpeget til at bære det overordnede ansvar og overblik for en given patients forløb på sygehuset

PAL er ikke fagligt ansvarlig ud over eget speciale eller behandling, men har en funktion som koordinator og bagstopper/tovholder for det samlede udrednings- og behandlingsforløb.

 Formål

  • • - At styrke den faglige kontinuitet med fokus på, hvem der har ansvaret for det enkelte patientforløb

  • • - At øge medinddragelsen af patienter og pårørende i behandlingen

- At sikre overgange til andre relevante aktører i forløbe

 

Kriterier for tildeling af PAL i Ortopædkirurgisk speciale, Hjørring

Patienter skal, i tilfælde hvor det er fagligt relevant, have tilknyttet en PAL. Ved fagligt relevant forstås, når et diagnostisk- og/eller behandlingsforløb forventes at være komplekst og omfatter en for ortopædkirurgien specialerelevant problemstilling.

Der skal altid tildeles en PAL ved det mere komplekse og længerevarende og/eller tværgående behandlingsforløb, og den patientansvarlige læge skal være en aktiv deltager i patientens forløb.

PAL skal besidde bred klinisk erfaring og skal i udgangspunktet være speciallæge. Læger i videreuddannelsesforløb skal oplæres i funktionen og kan i mindre komplicerede patientforløb få tildelt opgaven som PAL. Det er lægens opgave at tildele sig selv eller efter konferering relevant kollega PAL-opgaven.

En patient kan kun have én PAL ad gangen, men flere læger kan have behandlingsansvar både indenfor det enkelte speciale og på tværs af flere specialer.

Indlagte pt med simple forløb, hvor der ikke forventes ortopædkirurgisk opfølgning og har forventet kort indlæggelsestid (f.eks. patienter til observation for hjernerystelse, traumepatienter til observation uden reel knogle- eller organskade) samt skadestuepatienter og ambulante patienter i simple forløb skal ikke tildeles en PAL.

Diagnoser, hvor ortopædkirurgisk læge vurderes relevant altid at være PAL:

Traume:

Kompartmentsyndrom

Nekrotiserende fascitis

Pseudoartrose

Postoperativ infektion

Permanent Extern Fixation’s behandling

Multiple skader/ multitraume

 

Skulder:

Purulent artrit i skulder og albueregion

Klavikelfraktur – operativ behandlet

Humerusfraktur – operativ behandlet

Patienter, opereret for multiple senelæsioner i rotator cuffen

Patienter med komplekse instabilitets - problematikker

 

Sår – infektioner – amputation

Diabetiske fodsår

Kroniske arteriosklerotiske og venøse sår

Amputationer UE

 

Knæ

Purulent artrit i knæ (og hofter)

Artrofibrose (DM245).

Rerekonstruktion af MPFL

 

Hånd

Komplekse/multiple sårskader på håndled, hånd og fingre (DS617)

Infektioner i håndled, hånd og fingre i sener, led og knogler (DL030, DL031B)

Multiple fleksor og/eller ekstensorseneskader (DS666, DS667)

Komplekse led- og knogleskader i hånd (DS627, DS630, DS632)

 

Ansvarsområde for PAL / overdragelse af ansvar til anden læge

PAL er den gennemgående lægelige figur, der har det overordnede ansvar for patienten og dennes udrednings- og/eller behandlingsforløb. PAL sikrer, at de nødvendige fagkompetencer er inddraget og kordineret på tværs af specialer, faggrupper og hospitaler.

PAL er ansvarlig for at tydeliggøre sin rolle som koordinator og ankerperson over for patient og pårørende, så de ved, hvem de kan henvende sig til ift. at have en gennemgående dialog om behandlingsforløb mv. på tværs af specialer.

Overdragelse af ansvar til anden læge skal ske ved overlevering af relevant viden om patienten og udrednings- og/eller behandlingsforløbet. Overdragelsen har først fundet sted, når denne er accepteret af den modtagende læge og patienten samt dokumenteret i patientens journal.

Opgaver for PAL

PAL har koordineringsansvar for en række opgaver, som anført nedenfor. PAL har ikke medicinsk/fagligt ansvar ud over eget speciale.

  • • Sikre inddragelse af patient og evt. pårørende.

  • •  Sikre individuel behandlingsplan.

  • • Sikre fremdrift i patientens udrednings- og behandlingsplan

  • • Sikre overdragelse af patientansvar når relevant.

Det er ikke praktisk muligt, og der er ingen forventning om, at PAL altid er til stede eller tilgængelig, men PAL skal kunne rådføres ved behov, hvis en opgave eller henvendelse kræver det.

Behandlingsansvarlige teams

Behandlingsansvarlige teams i ambulatorium og sengeafsnit skal understøtte PAL´s mulighed for at varetage rollen, og sikre understøttelse af patienters og pårørendes oplevelse af kontinuitet. Organisering i teams skal sikre god dialog mellem forskellige behandlere og sikre fordeling af behandlingsansvar i fravær af PAL.

PAL skal efter bedste evne og under hensyntagen til øvrige planlagte opgaver bidrage bedst muligt med det videre behandlingsforløb og udredningsforløb.

Patientinformation

Alle patienter skal være informeret og indforstået med tildeling af behandlingsteam og PAL.

 

Reference

www.regioner.dk/media/4727/hvidbog-for-den-patientansvarlige-laege-2017.pdf