Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter der har overlevet hjertestop

 

Formål

At sikre høj faglig kvalitet, omsorg og patientsikkerhed i sygeplejen til patienter der har overlevet hjertestop.

 

Definition og beskrivelse

Patienterne er kendetegnet ved at have overlevet hjertestop. Patienterne kan have en varierende grad af neurologisk skade. Skaden kan være af motorisk, sensorisk, kognitiv og/eller sproglig karakter.

Der er stor variation i patienternes aktuelle funktionsevne og tilstanden hos den enkelte patient kan ændre sig i løbet af få timer i takt med, at de neurologiske skader foretager sig. Der er ofte behov for tæt tværfagligt samarbejde omkring patientgruppen.

 

Motoriske skader

 • Nedsat koordination, nedsat balance, motorisk uro, finmotoriske vanskeligheder, forstyrrelse i muskeltonus samt nedsat udholdenhed.

Kognitive skader

 • Nedsat hukommelse, opmærksomhed, sygdomsindsigt eller manglende initiativ. Derudover kan mange patienter opleve øget mental og fysisk træthed. Endvidere kan der forekomme symptomer på depression, angst og posttraumatisk stress.

Modtagelse af patienten fra intensiv

Læse om patienten i den elektroniske patientjournal inden modtagelse + få mundtlig rapport fra TIA-sygeplejerske. Vurdering af behov for fast vagt. Vær opmærksom på om der er sendt henvisning til fysioterapi mhp. Lungefysioterapi, mobilisering og genoptræningspotentiale https://pri.rn.dk/Sider/7958.aspx Ligeledes om der er sendt henvisning til ergoterapeut mhp. Vurdering sf kognitive, motoriske og sensoriske skader efter hjertestop https://pri.rn.dk/Sider/11962.aspx

 

Cirkulation/respiration

Telemetri påsættes og hændelser gennemgås og dokumenteres x 3 i hver vagt. Når patienten er i stand til at modtage information om ikke at forlade afdelingen, skal patienten informeres herom. I så fald patienten ønsker at forlade sengeafsnittet mod råd og vejledning, skal vedkommende underskrive dokument herpå og informeres om, at det noteres i journalen.

 

Pleje til patienten i sengeafsnittet

Respiration

 • Vurder behov for ilttilskud

 • Hvis patienten har behov for C-pap har fysioterapeuten ordineret hvor ofte dette skal foretages, samt om der er behov for ilt på næsebrille under C-pap. Hvis patienten har behov for PEP-fløjte vurderes dette ligeledes af fysioterapeuten.

Hvis patienten har trakeostomi, se https://pri.rn.dk/Sider/10324.aspx

Udskillelse

 • Vurder om evt. KAD kan seponeres.

 • Vurder om patienten har behov for Laksantia

 • Vær opmærksom på at få dokumenteres hvis patienten har haft afføring.

Mobilisering

 • Mobilisere patienten så tidlig som muligt, evt. I samarbejde med fysioterapeuten. Der kan være behov for at anvende hjælpemidler i en periode.

 • Vær opmærksom på om patienten har behov for hjælp til lejring.

Ernæring

 • Ernæringsscreening

 • Vær opmærksom på om patienten har dysfagi – overvej om der skal foretages en synketest, evt. I samråd med ergoterapeut. Vejledning til test findes i EPJ.

 • Hvis patienten har behov for sondeernæring, skal diætisten kontaktes mhp. udarbejdelse af en ernæringsplan. Se evt. PRI for vejledning til anvendelse af sonde: https://pri.rn.dk/Sider/5183.aspx

 • Hvis patienten har en ernæringsproblematik føres kostregistrering.

Smerter

 • Patienten er ofte plaget af smerter efter hjertemassage evt. Som følge af costae fraktur. Vær opmærksom på om der er iværksat en relevant smertebehandling.

 • Det er vigtigt, at patienten er smertedækket for at have en sufficient respiration.

 • Vurder behov for nyt EKG, eksempelvis ved mistanke om angina eller arytmi.

Hud, slimhinder og andre væv

 • Tryksårsscreen patienten. Hvis patienten er i høj risiko skal der bestilles en trykaflastende madras. Se PRI https://pri.rn.dk/Sider/18432.aspx

 • Vær opmærksom på om patienten her mere end èn IV adgang og om der er nogle som ikke anvendes og derved kan seponeres. Hvis patienten har et CVK og der er indikation for at bibeholde dette, se PRI https://pri.rn.dk/Sider/30520.aspx

 • Vær opmærksom på rødme af hud efter defibrilleringspads – ved smerter kan der smøres med installagel.

Søvn og hvile

 • Hvis patienten er delirøs skal han/hun skærmes for stimuli. Der skal lægges en medicineringsplan ved først kommende stuegang, eller ved behov i vagten.

Koordinering

 • Vurdere om der er behov for neurologisk tilsyn hvis patienten har pådraget sig betydelig cerebral skade. Evt. Henvisning til MR/CT-cerebrum.

Pårørende

 • Psykisk støtte og omsorg for pårørende. Informere om at Hjerteforeningen tilbyder en psykologsamtale til patienter med hjertesygdom og deres pårørende inkl. børn.

 • Hjertelinjen kan kontaktes på tlf.: 70250000 all hverdage fra kl.: 09.-16.00

 • Vurder behov for samtale med sygehuspræsten.

Inden udskrivelse

 • I samråd med terapeuter og læge vurdere hvilket rehabiliteringstilbud patienten skal henvises til.

 • Ved EF under 40 % - henvises til insufficiensklinikken.

 • Vær opmærksom på om patienten har og benytter erhvervskørekort. Hvis det er tilfældet, skal der laves en arbejdstest ca. 4 uger efter udskrivelse før genoptagelse af erhvervskørsel kan finde sted.

 • Stillingtagen til kørselsforbud.

 • Tale om sygemelding hvis patienten er aktiv på arbejdsmarkedet.

 • Informere patienten om at undersøge om vedkomne er dækket af kritisk sygdom.

 • Informere om at kontakte rejseforsikring mhp. Dækning ved forestående udenlandsrejse.

 • Vurdere om der er behov for at tale med en socialrådgiver. I dette tilfælde kontaktes Anne Marie Buus på tlf.: 97 66 26 80.

 • Det kunne ex. være ifht. at få dækket udgifter til medicin, for de patienter der ikke har økonomiske midler til at betale selv. Det kunne også være mhp. Hjælp til bolig eller jobsituation.

 • Informere om det nationale tilbud REPHA – et tilbud om et 3-dages ophold for mennesker der har haft hjertestop og som stadig har følger heraf : http://www.rehpa.dk/