Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Regler om magt og tvang i forbindelse med sygehusbehandling

Beskrivelse

Instruksen opregner følgende regler for anvendelse af magt eller tvang for at sikre behandling af livs- eller helbredstruende sygdom:

 1. 1. Sundhedsloven kapitel 6a

 2. 2. Sundhedsloven § 19 om øjeblikkeligt behandlingsbehov

 3. 3. Straffelovens §§ 13 og 14 om nødværge og nødret

 4. 4. Psykiatrilovens regel om tvangsindlæggelse

 5. 5. Psykiatrilovens regel om tvangsbehandling af somatisk lidelse

 6. 6. Lov om somatisk tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

 

Se referencer for en grundigere gennemgang af reglerne samt bilag (lommekort, eksempelkatalog og beskrivelse af sundhedsloven § 19 og nødret)

 

 

 1. 1. Patienter indlagt i somatikken – sundhedsloven kapitel 6a

Behandling af habile patienter kræver patientens informerede samtykke (sundhedsloven §§ 15-17).

 

Overfor inhabile patienter over 15 år, kan der anvendes følgende tvang/magt:

 • • Sundhedsloven § 27e: Tilbageholde eller tilbageføre.
  Personale på somatisk afdeling kan fysisk tilbageholde eller tilbageføre en varig eller midlertidig inhabil patient, som vil forlade afdelingen og som derved udsættes for at lide personskade. Tilbageførsel kan kun ske, så længe patienten er på sygehuset område. Patienter må ikke fastspændes eller låses inde. Der er indberetningspligt til Regionsrådet

 • • Sundhedsloven § 27d: Personlige alarm- og pejlesystemer
  Overlægen på somatisk afdeling kan, med samtykke fra patientens nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig, beslutte at anvende personlige alarm- og pejlesystemer, hvis det vurderes som den bedste løsning af hensyn til patientens sikkerhed

 

 1. 2. Øjeblikkeligt behandlingsbehov – sundhedsloven § 19

En varig eller midlertidig inhabil patient kan behandles uden samtykke, hvis akut behandling er nødvendig for at redde patientens liv eller for på længere sigt at forbedre patientens chance for overlevelse eller et væsentligt bedre resultat af behandlingen, kan en varig eller midlertidig inhabil patient behandles uden samtykke.

 

Sundhedslovens § 19 hjemler ikke direkte, at akut behandling kan gennemføres ved anvendelse af magt. Reglen er tæt forbundet med reglen om nødret, som giver den fornødne hjemmel til om nødvendigt at anvende magt for at gennemføre den livsvigtige behandling. Se supplerende bilag om § 19 og nødret.

 

 1. 3. Nødværge og nødret – straffeloven §§ 13 og 14

I en akut situation kan det være nødvendigt at gribe ind af hensyn til patienten, sundhedspersoner eller andre, fx hvis en patient ved sin adfærd forvolder fare i forhold til sig selv eller andre.

Nødret er en regel om at afværge truende skade på personer eller gods.
Nødværge er en regel om at afværge overhængende uretmæssige angreb.

 

 1. 4. Tvangsindlæggelse - psykiatriloven § 5

Hvis en person er sindssyg eller i en ligestillet tilstand og farlig eller behandlingskrævende og ikke accepterer frivillig indlæggelse, kan og skal personen tvangsindlægges på psykiatrisk sygehus. Den almindelige procedure for tvangsindlæggelse involverer politi og en udefrakommende læge (indlæggelse).

 

 1. 5. Somatisk tvangsbehandling af livstruende sygdom – psykiatriloven § 13

Hvis en indlagt patient på grund af sindssyge eller ligestillet tilstand afviser behandling af en livstruende somatisk sygdom, kan patienten frihedsberøves og dobbeltindlægges til tvangsbehandling af den somatiske sygdom efter psykiatrisk og somatisk overlæges fælles beslutning.

 

Er patienten forud for beslutning om somatisk tvangsbehandling indlagt på psykiatrisk sygehus, tvangstilbageholdes patienten før overflytning til somatisk sygehus. Tvangstilbageholdelsen skal ske på baggrund af enten farekriterium eller behandlingskriterium ud fra en konkret vurdering.

 

Er patienten forud for beslutning om somatisk tvangsbehandling indlagt på somatisk sygehus, udarbejder somatisk sygehuslæge erklæring om tvangsindlæggelse på relevante blanket. Ved tvangsindlæggelse med henblik på tvangsbehandling på vital indikation anvendes røde papirer, med beskrivelse af farekriteriet. Ved tvangsindlæggelse med henblik på tvangsbehandling af lidelse, som udsætter patientens helbred for væsentlig fare, anvendes gule papirer.

 

Psykiatrisk overlæge afgør ud fra tvangsindlæggelseserklæring og tilsynsnotat fra psykiatrisk læge, om betingelserne for tvangsindlæggelse er opfyldt (psykiatriloven § 9 stk. 2 vurdering), hvorefter patienten er dobbeltindlagt. Da patienten allerede er indlagt og fysisk opholder sig på somatisk sygehus, skal politiet ikke medvirke i forbindelse med tvangsindlæggelsen.

 

 1. 6. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Lovens formål er at styrke omsorgen for og sikre behandling til varigt inhabile patienter, der på grund af en varigt nedsat psykisk funktionsevne ikke formår at tage vare på sig selv og af den grund afviser behandling. Loven kan anvendes når en patient i målgruppen har et somatisk behandlingsbehov. Loven fastsætter betingelser og procedure for at gennemføre den somatiske behandling ved brug af tvang.

 

Loven kan ikke anvendes overfor patienter, som er indlagt på psykiatrisk afdeling efter psykiatriloven, herunder dobbeltindlagte psykiatriske patienter, som er indlagt i somatikken til somatisk tvangsbehandling efter psykiatrilovens § 13. Når en patient er omfattet af psykiatrilovens anvendelsesområde og er undergivet tvang efter psykiatriloven, er det psykiatriloven, som sikrer patientens retssikkerhed.

 

Fra det tidspunkt, hvor patienten ikke længere opfylder betingelserne for tvang efter psykiatriloven, reguleres patientens selvbestemmelsesret af reglerne i sundhedsloven og lov om anvendelse af tvang af somatisk behandling af varigt inhabile.

 

Lovens anvendelsesområde – Persongruppe.

Loven kan anvendes overfor varigt inhabile patienter, der er fyldt 15 år, og som varigt mangler evnen til at give informeret samtykke efter sundhedsloven. Evnen til at handle fornuftsmæssigt er varigt fraværende, f.eks. på grund af manglende mental udvikling eller på grund af alderssvækkelse, kognitive forstyrrelser eller lignende. Afgørende er, om patienten kan forholde sig fornuftsmæssigt til behandlingsforslag m.v. i en behandlingssituation og afgive et gyldigt informeret samtykke.

 

Den varigt nedsatte psykiske eller kognitive funktionsevne kan være medfødt eller erhvervet, f.eks. mentalt retarderede, udviklingshæmmede, patienter med demens, hjerneskadede m.v. Det kan også gælde for svært kronisk sindslidende. Det afgørende kriterium er, om patienten som følge af funktionsnedsættelsen i den konkrete behandlingssituation kan eller ikke kan varetage egne interesser og overskue konsekvenserne af et behandlingsbehov. Persongruppen svarer til patienter, som omfattes af sundhedsloven § 18 om stedfortrædende samtykke fra nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig.

 

Vurdering af patientens habilitet

Det er en forudsætning for anvendelse af loven, at det ved en sundhedsfaglig vurdering er konstateret, at patienten er varigt inhabil. Denne vurdering foretages af den somatiske læge ud fra en konkret vurdering af omstændighederne og den konkrete behandlingssituation. Hvis lægen skønner, at der er behov for en yderligere vurdering af patientens habilitet, kan det være nødvendigt at tilkalde en speciallæge i geriatri, psykiatri eller neurologi eller andre med særlig viden om patientgruppen. Det er den behandlingsansvarlige somatiske læge, som træffer den endelige vurdering af patientens habilitet.

 

Betingelser og typer af tvang
Ved tvang forstås i loven anvendelse af foranstaltninger, som patienten i ord eller handling modsætter sig. Tvang kan bestå af tvangsbehandling (kapitel 2) og tvangsindgreb (kapitel 3).

 

Betingelser for at læge kan beslutte tvangsbehandling:

 • • At det ikke har været muligt at motivere patienten til frivilligt at medvirke til behandlingen

 • • At behandling er nødvendig for at forhindre, at patientens helbred/sundhedstilstand væsentligt forringes, og at det vurderes som den bedste løsning for patienten at gennemføre behandlingen

 • • At lægens beslutning vedrører en konkret og aktuel behandling. Beslutninger er gyldige i den periode, der er nødvendig for behandlingen, dog højst 4 måneder. Eventuelle tilkendegivelser i patientens livs- eller behandlingstestamente skal overholdes

 • • Samtykke fra nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig (eller tilslutning fra en anden uvildig læge med faglig indsigt på området) – til behandling og at denne gennemføres med tvang

 

Følgende former for tvang kan anvendes for at gennemføre tvangsbehandlingen:

 • • Tvangsindlæggelse på et offentligt sygehus

 • • Tvangstilbageholdelse/tilbageførsel

 • • Fysisk fastholdelse

 • • Beroligende medicin

 • • Personlig hygiejne på tvangsindlagte patienter

 

Loven fastsætter et mindstemiddelprincip og har regler om revurdering og indberetning/tvangsprotokol samt klageadgang til Tvangsbehandlingsnævnet. En klage har opsættende virkning. Tvangsbehandlingsnævnet skal træffe afgørelse inden 14 hverdage efter af klage er modtaget.

Definition af begreber

Habilitet: retlig handleevne
 

Patientens habilitet: at patienten kan afgive et gyldigt informeret samtykke, jf. sundhedsloven.

 

Midlertidig inhabil patient: en sundhedsfaglig vurdering, at patienten er midlertidigt ude af stand til at tage stilling til behandlingsforslag, fx pga bevidstløshed, delirøs tilstand eller lignende

 

Varig inhabil patient: en sundhedsfaglig vurdering, at patienten varigt mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt og tage stilling til behandling. Patienten kan ikke give informeret samtykke efter sundhedsloven. Relevante sundhedsperson foretager en konkret vurdering af, om patienten er i stand til at forstå alvorligheden af den aktuelle situation og konsekvensen af sine valg. Det afgørende er, om patienten kan forholde sig fornuftsmæssigt til behandlingsforslag med videre.

 

Dobbeltindlæggelse: patient er indlagt på psykiatrisk sengeafsnit og frihedsberøvet efter psykiatriloven, men med aktuelt ophold og indlæggelse på somatisk sengeafsnit til behandling for en legemlig lidelse

 

Målgruppe

Instruksen er målrettet læger i psykiatrien, som en oversigt og et supplement til den regionale instruks Tvang og magtanvendelse i somatikken

 

Formål

At medvirke til at sikre patienter somatisk behandling i situationer, hvor patienten er inhabil eller eventuelt psykotisk – herunder at forebygge anvendelse af psykiatrilovens regler i situationer, hvor andre regler er relevante.
 

Referencer

PRI-instrukser: