Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Frihedsberøvelser på psykiatrisk sengeafsnit N8, Thisted

Beskrivelse

Retningslinje for beskrivelse af struktur ved frihedsberøvelser på psykiatrisk sengeafsnit N8, Thisted, efter almindelig arbejdstid og i weekender/helligdage.

Målgruppe – modtagelse

Forvagter på medicinsk afdeling Thisted sygehus og bagvagter i Klinik Psykiatri Nord

Formål

At sikre en tydelig og hensigtsmæssig arbejdsgang samt ansvarsfordeling

Problemstilling

Medicinske forvagters kompetencer og erfaring med varetagelse af frihedsberøvelser i henhold til Psykiatrilovens bestemmelser herom antages at give behov for en særlig arbejdsgang og instruktion. Derfor tydeliggøres dette herunder.

Metode

Bagvagten i Klinik Psykiatri Nord varetager al indkommende korrespondance fra såvel N8 som lægevagt, praktiserende læger samt alle andre udefra kommende kontakter efter almindelig arbejdstid og i weekender/helligdage. Det er bagvagten alene, som efter almindelig arbejdstid og i weekender/helligdage vurderer behovet for iværksættelse af frihedsberøvelser af patienter indlagt på N8. Når bagvagten vurderer, at det er nødvendigt at frihedsberøve, og bagvagten skønner, at kriterierne herfor er opfyldte, kontakter bagvagten den medicinske forvagt og forelægger denne opgaven. Herunder skal bagvagten tydeliggøre, hvilke af psykiatrilovens kriterier, som er opfyldte, informere om patientens sygdom og konkrete aktuelle tilstand, formålet med frihedsberøvelsen samt orientere om, hvad patienten skal informeres om. Dertil skal bagvagten give en konkret og grund instruktion i, hvorledes den medicinske forvagt bedst griber opgaven an. Såfremt der herefter er uklarheder eller ubesvarede spørgsmål, skal den medicinske forvagt tilse, at bagvagten orienterer yderligere. Det vil være formålstjenligt, at den medicinske forvagt efterfølgende kort rekapitulerer samtalens indhold og forståelsen heraf inkl. den forestående opgave overfor bagvagten, således både medicinsk forvagt og psykiatrisk bagvagt er enige. Derved sikres såvel medicinsk forvagt og psykiatrisk bagvagts tryghed i opgavens udførelse. Bagvagten skal altid sikre, at den medicinske forvagt er orienteret om evt. kendt eller potentiel farlighed i opgaven samt sikre, at såvel personale som medicinsk forvagt optræder i henhold til imødegåelse heraf. Herunder skal tilstrækkeligt antal personale kunne aktiveres hurtigt, og den medicinske forvagt foretager aldrig patientundersøgelsen og informationen alene, da tilstedeværelse af mindst ét personale fra N8 er obligat. Dette personale bistår den medicinske forvagt i alle aspekter og sikrer dennes tryghed. Efter patientundersøgelsen og informationen iværksættes den påtænkte frihedsberøvelse med samtidig telefonisk kontakt til den psykiatriske bagvagt, således:

 

  1. 1. Der udføres skriftlig information til patienten omkring frihedsberøvelsen, da dette iht. Psykiatriloven er obligat.

  2. 2. Der udfyldes tvangsprotokol 3 se https://pri.rn.dk/Sider/31696.aspx#a_Toc49405736

  3. 3. Der skrives tvangsnotat i patientens journal

  4. 4. Det sikres, at personalet aktiverer patientrådgiver

 

Herefter er den medicinske forvagts opgave løst, og denne kan vende tilbage til medicinsk afdeling i Thisted.

 

Transporten af patienten til lukket akut modtageafsnit N6 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus varetages som udgangspunkt som ordinær patienttransport og i særlige tilfælde og kun om muligt og efter aftale af Politiet. Såfremt det er nødvendigt med personaletilstedeværelse under transporten varetages dette af personale fra N8. Det vil aldrig være en opgave for den medicinske forvagt.

 

Der udarbejdes tilsvarende instruktion til psykiatrisk bagvagt i vagtinstruksen.

 

 

Referencer