Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Neuro – Orto og Traume Intensiv (NOTIA) og Neurokirurgisk Sengeafsnit NHH, Aalborg Universitetshospital

1. Baggrund

Neurokirurgisk Sengeafsnit har ofte patienter indlagt på NOTIA, dels hovedtraumepatienter, dels patienter der har gennemgået elektiv kirurgi, og endvidere andre neurokirurgiske patienter med intensivt behandlingsbehov. Da der er tale om patienter med alvorlig sygdom og deraf følgende komplekse behandlingsforløb, er det fundet hensigtsmæssigt at indgå en samarbejdsaftale om behandlingen/håndteringen af disse patienter.

 

Samarbejdsaftalen beskriver arbejdsgange og kommunikation i forbindelse med evt. overflytning og behandling på NOTIA og tilbageflytning til Neurokirurgisk Sengeafsnit.

 1. 1. Koordinering af samarbejde

Specialeansvarlig overlæge på NOTIA og specialeansvarlige overlæge i fagområdet for Neurokirurgi har det daglige lægefaglige ansvar for koordineringen af samarbejdet i henhold til denne aftale, mens afsnitsledende sygeplejerske på NOTIA og den afsnitsledende sygeplejerske på Neurokirurgisk Sengeafsnit har det sygeplejefaglige ansvar. I vagten løses opgaven af den ansvarshavende/koordinerende sygeplejerske og vagthavende læge.

 1. 2. Evaluering

Samarbejdsaftalen vil blive evalueret årligt, eller tidligere ved behov. Første gang dog efter seks måneder.

 1. 3. Samarbejdssituationer

Hvornår skal en neurokirurgisk patient konfereres med vagthavende fra NOTIA/overflyttes til NOTIA?

• Når en patient vurderes ustabil i en sådan grad, at dette kræver vejledning/hjælp til intensiv behand-
ling/pleje

• Når en patient til planlagt kirurgi allerede præoperativt vurderes at have behov for postoperativ observa-
tion/behandling i intensivt regi

Hvornår kan en patient tilbageflyttes fra NOTIA til Neurokirurgisk Sengeafsnit?

• Når patienten af stuegangsgående/vagthavende læge på NOTIA vurderes at være stabil respiratorisk og
cirkulatorisk til videre behandling/pleje på NHH, og efter aftale med vagthavende Neurokirurg.

 1. 4. Arbejdsgange ved overflytning af patient fra Neurokirurgisk Sengeafsnit til NOTIA

Læge

 • • Vagthavende neurokirurg kontakter NOTIA-vagthavende og aftaler overflytning til intensivafsnit.

 • • NOTIA-vagthavende kontakter intensivkoordinator og aftaler, hvilket intensivt afsnit patienten skal overflyttes til

 • • Ansvarshavende sygeplejerske på NOTIA informeres af NOTIA-vagthavende om overflytning

 • • Patienten ledsages som hovedregel af sygeplejerske fra NHH og læge til NOTIA. Anæstesiolog, hvis denne finder det indiceret

 • • Behandlingsansvarlig neurokirurg møder på NOTIA og laver behandlingsplan med NOTIA-vagthavende, herunder stillingtagen til lejring og mobilisering. Dette dokumenteres i journalen sammen med indikation og baggrund for overflytning

Medicinafstemning

 • • Det er neurokirurgens ansvar, at patientens vanlige og aktuelle medicin fremgår af EPJ ved overflytningen eller snarest herefter

 • • I forbindelse med overflytningen afstemmes medicin; NOTIA-vagthavende vurderer ud fra ovennævnte medicinliste, hvilken medicin patienten skal fortsætte med. Dette dokumenteres sammen med evt. ny medicin i EPJ. I journalen dokumenteres medicinafstemning og det noteres, hvis der er medicin, der seponeres eller pauseres

 

Sygeplejerske NHH

 • • Sygeplejerske fra NHH opdaterer sygeplejestatus og registrerer vitale værdier (TOKS) i EPJ

 • • Væskeskema for perioden op til overflytningen

 • • Er ansvarlig for at pårørende informeres om overflytning

 • • Herudover gives der mundtlig rapport angående de pårørende samt væsentlige problemstillinger i relation til den akutte situation eks. medicin indgift, væskeindgift og –udgift, relevant monitorering (BT, puls, temperatur, respirationsfrekvens, andet)

 • • Patientens ejendele opbevares på NHH (dokumenteres på Cetreatavle)

 1. 5. Arbejdsgange ved overflytning af neurokirurgisk patient fra andet sygehus til NOTIA

Læge

 • • Vagthavende neurokirurg kontakter NOTIA-vagthavende og aftaler overflytning til intensiv afdeling

 • • NOTIA-vagthavende kontakter intensivkoordinator og aftaler, hvilket intensivt afsnit patienten skal overflyttes til

 • • Der aftales, hvor patienten modtages, oftest på akutstuen på K-OP., hvis behandlingsplan ikke er endeligt afklaret inden overflytningen, ellers direkte på NOTIA

 1. 6. Arbejdsgange ved postoperativ observation/behandling på NOTIA efter elektive operationer

Læge

 • • Patienten skrives på operationsprogrammet til næste dag

 • • Vagthavende på NOTIA vurderer sammen med intensiv koordinator intensive pladsforhold om morgenen, senest ved møde kl. 07.30, og giver umiddelbart besked til ledende overlæge fra neurokirurgien, hvis der er tvivl om, hvorvidt det planlagt program kan gennemføres

 • • Koordinerende K-anæstesisygeplejerske informeres af NOTIA-vagthavende om planlagt program kan gennemføres eller der er ændringer

 • • Ledende overlæge fra neurokirurgien vurderer, om det er mest hensigtsmæssigt at bytte om på patienterne på dagens operationsprogram og informerer OP koordinator på K-OP, som giver besked videre til anæstesiens koordinator, og relevante kirurger

Stuegang på NOTIA

 • • Stuegang på NOTIA sker i et samarbejde mellem NOTIA-vagthavende, den patientansvarlige sygeplejerske og den behandlingsansvarlige neurokirurg

 • • Den stuegangsgående neurokirurg tilstræber at møde daglig mellem kl. 8.30 og kl. 10 på NOTIA til stuegang. Ved andet uopsætteligt arbejde kontaktes vagthavende på NOTIA for at aftale andet tidspunkt for stuegang

 • • Patienten gennemgås, og der lægges behandlingsplaner

 • • Stuegangsgående neurokirurg sikrer udfærdigelse af journalnotat vedrørende relevante undersøgelser, fund og konklusioner inden for det neurokirurgiske speciale

 • • Såfremt neurokirurgisk læge ordinerer ny eller ændret behandling, skal dette altid ske i samråd med NOTIA-vagthavende

 • • Samtaler med pårørende vedrørende operative indgreb varetages af neurokirurgisk læge, mens samtaler vedrørende tilstanden i øvrigt varetages af NOTIA-vagthavende. Hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt, deltager begge parter og patientansvarlige sygeplejerske

 1. 7. Overflytning fra NOTIA til Neurokirurgisk Sengeafsnit

Læge

 • • Det tilstræbes aftalt på daglige stuegange, hvornår patienten er klar til overflytning til NHH

 • • Der ordineres af neurokirurg om patienten kan overflyttes til intermediærstue eller almindelig stue

 • • Ved behov for akut overflytning til NHH grundet kapacitetsproblemer, konfereres dette mellem NOTIA-vagthavende og neurokirurgisk vagthavende. Neurokirurg informerer koordinerende sygeplejerske på NHH.

 • • Ved overflytning til NHH afstemmer NOTIA-læge medicin i EPJ, herunder plan for smerter, abstinenser, antibiotika

 • • Der udfærdiges udskrivningsnotat, hvoraf øvrige fremadrettede ordinationer fremgår (iltterapi, CPAP, væskeordinationer, forslag til blodprøvekontrol og lignende) samt kort resume, hvor dette findes relevant

 

Sygeplejerske NOTIA

 • • Hvis patienten har været indlagt længere tid i NOTIA og/eller er særligt kompliceret, tages så vidt muligt kontakt til NHH mhp. besøg i NOTIA eller NHH inden overflytning. Eventuelt indkaldes til udskrivningskonference med neurokirurg, anæstesilæge, sygeplejerske fra NHH og NOTIA og terapeuter. Dette for at optimere overgang både for patient, pårørende og personale

 • • Det tilstræbes, at ansvarshavende sygeplejerske fra NOTIA senest dagen før overflytning adviserer koordinerende/ansvarshavende sygeplejerske på NHH, og oplyser om plejebehov. Der sendes advis på Cetreatavle

 • • Afdeling NHH orienteres telefonisk om, at patienten flyttes, og der aftales et tidspunkt for overflytningen

 • • Er ansvarlig for at patientens pårørende informeres om overflytning

 • • Informerer fysioterapeut/ergoterapeut om overflytning

 • • Dokumenterer EPJ:

  • • Opdaterer sygeplejeanamnesen

  • • Skriver sygeeplejestatus

  • • Register sidste aktuelle TOKS

 • • Monitorering fjernes og a-kanyle seponeres, eventuel stillingtagen til længerevarende invasive adgange

 • • Følger patienten til afdeling NHH og giver rapport til modtagende sygeplejerske.

 • • Når patienten ankommer til NHH installerer sygeplejersken på NHH og NOTIA-sygeplejersken sammen patienten, og evt. særlige problemstillinger forelægges

 • • Observationsskema for overflytningsdøgn og ernæringsskema medsendes til NHH. Er der udfyldt kontaktbog medsendes denne.

 • • Eventuelle hjælpemidler afleveres til NHH

 • • Patienten udskrives i patientregistreringsmappe og Cetreatavle

 1. 8. Definition af begreber

NHH: Neurokirurgisk sengeafsnit

NOTIA: Neuro- orto og traumeintensivt afsnit

 1. 9.  Referencer

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse

 

Boyd, J., Robertss D., Leigh, J., Stelfox H. Administrator Perspectives on ICU-to-Ward Transfers and Content Contaained in existing Transfer Tools: a Cross-sectional Survey. Journal of General Internal Medicine (2018) 33, 1738-45

 

Grood, C., Leigh, J., Bagshaw, S., Dodek, P., Fowler, R., Forster, A., Boyd, J., Stelfox, H. Patient, family and provider experiencces with transfers from intesive care unit to hospital ward: a multicentre qualitative study. CMAJ (2018), 190, 669-76

 

Häggström, M., Asplund, K., Kristiansen, L. How can nurses facilitate patient´s transitions from intensive care? A grounded theory of nursing. Intensive and Critical Care Nursing (2012) 28, 224-233