Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgangsbeskrivelse – Epikrisen i hånden gældende for Hæmatologisk Sengeafsnit 7V, Aalborg Universitetshospital.

 

Beskrivelse

Instruksen beskriver de involverede faggruppers opgaver i forbindelse med at få udarbejdet epikrise, og få den klargjort til, at patienten kan få den med i hånden ved udskrivelse.

 

Diktering

Det er udskrivende læge, der har ansvaret for, at udskrivningsnotatet dikteres med det fastsatte minimumsindhold, samt at videregive diktatet til sekretær senest samme dag som udskrivelsen. Epikrisen kan dikteres dagen inden planlagt udskrivelse. Eventuelle ændringer tilføjes på udskrivelsesdagen.

Skabelon for ”Den gode Epikrise” anvendes.

 

Skrivning

Sekretæren skriver den dikterede epikrise i EPJ under den relevante kontakt (notattype ”Epikrise”).

Tekst skrives ind i skabelonen iht. lægens diktat. Fjern eventuelle overskydende overskrifter.

Den skrevne epikrise sendes til PAS. Sekretæren færdigregistrerer i PAS, og afsender epikrisen til egen læge.

 

Print

Forud for print af epikrisen spørges patienten hvorvidt han/hun ønsker en printet version af epikrisen. Det accepteres hvis patienten frasiger sig den printede epikrise. Epikrisen kan læses på Sundhed.dk

Såfremt patienten ønsker epikrisen medgivet, printes denne, når epikrisen er færdigskrevet.

Dette kan gøres som naturlig handling efter endt færdigregistrering af skrivende sekretær, eller det kan gøres på den afdeling, hvor patienten opholder sig.

Her kan der foreligge afdelingsspecifikke aftaler for, hvem der printer epikrisen ud.

 

Udlevering

Der laves identitetskontrol, hvorefter den printede epikrise udleveres til patienten.

Der kan foreligge afdelingsspecifikke aftaler for, hvem der udleverer epikrisen.

 

E-brev

Er der planlagt opfølgning i kommunal regi/hjemmesygepleje, skal epikrisen sendes via E-breve til primær sektor.

Korrespondance - Udfyld korrespondance (rn.dk)

Det er sygeplejerskerne, der sender epikrise til hjemmesygeplejen.

 

Definition af begreber

Epikrise: Et kort sammendrag af en patients sygehistorie og indlæggelsesforløb. Epikrisen bruges synonymt med udskrivningsbrev/-notat.

Epikrisen i hånden: Udlevering af epikrise i fysisk udgave til patient ved udskrivelse

EPJ: EPJ er det elektroniske patientjournalsystem i Region Nordjylland

E-breve:Kommunikationskanal i det elektroniske patientjournalsystem, hvor plejerelevante beskeder mellem primær og sekundær sektor udveksles

 

Indikatorer og tærskelværdier

90% af alle patienter udskrevet fra Aalborg Universitetshospital skal have udleveret egen epikrise i hånden. Undtagelser kan være, hvis de ikke ønsker dette, eller selv finder epikrisen via Sundhed.dk.

I de tilfælde hvor patienten har kontakt til hjemmesygeplejen, skal der også sendes elektronisk epikrise via e-breve til kommunen.

Formål

At sikre trygge og sammenhængende patientforløb ved at sikre kommunikationen mellem hospital og primær sektor ved tværsektorielle overgange, samt at medvirke til at forebygge genindlæggelser.

 

Referencer

Handleplan 2021 Aalborg Universitetshospital

Epikrise - Udarbejdelse og indhold af den gode epikrise (rn.dk)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210110

Vejledning nr. 10036 af 30/11/2018 om epikriser

 

Relateret til:

Epikrise - Udarbejdelse og indhold af den gode epikrise (rn.dk)

Korrespondance - Udfyld korrespondance (rn.dk)