Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vaccination – Akutafdelingen, RHN

 

 

Dokumentation af vaccinationer

 

Alle vaccinationer skal dokumenteres i både Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og den elektroniske patientjournal (EPJ)

Dokumentation i DDV - Det Danske Vaccinationsregister

DDV er en national database, der samler information om alle vaccinationer, personer med dansk CPR har fået. Dette for at sikre, at der altid er mulighed for at få overblik over en borgers vaccinationsstatus i de tilfælde, hvor dette skønnes nødvendigt.

For at sikre ensartet dokumentation placeres ansvar for vaccinationens dokumentation hos den, der foretager selve vaccinationen ved patienten. Som regel vil denne sundhedsfaglige person være en sygeplejerske.
Se ”opskrift” på registrering i bilag: Dokumentation af vaccination i DDV.

DDV/faneblad ”vaccinationer” ligger på FMK-online (tilgås via ikon på skrivebordet eller via medicinmodulet).

 

Dokumentation i EPJ - Elektronisk Patientjournal

Vaccinationen skal samtidigt registreres i den elektroniske patientjournal.

 • • Lægen ordinerer vaccinationen i journalnotat

 

 

Tetanus/difteri-vaccination

Når patienter har pådraget sig et sår, hudafskrabning, brandsår eller fået noget i øjet, skal der gives tetanusvaccination.

Patienter, som ikke tidligere er vaccineret

Disse patienter skal vaccineres som angivet i nedenstående skema.

 • • Første gang gives både Tetagam® (antistof) og diTebooster® (vaccine)

 • • Begge dele gives intramuskulært, men ikke i samme ekstremitet.

Vaccinen opbevares i køleskab i medicinrummet og på traumestuen.

 

Vaccinationsskema:
Se i øvrigt bilag: Aldersopdelte vaccinationsdiagrammer

0,5 ml diTebooster + 1 ml Tetagam

Gives i skadestuen

Efter 1 måned: 0,5 ml diTebooster

Gives hos egen læge

Efter 2 måneder: 0,5 ml diTebooster

Efter 1 år: 0,5 ml diTebooster

 

Herefter er patienten dækket ind i 10 år.

 

Patienten informeres om at gå til egen læge og få de sidste vaccinationer.

Børn, som ikke har fulgt sit vaccinationsprogram hos praktiserende læge, skal følge ovenstående skema (samme dosis som en voksen).

 

Patienter, som tidligere er vaccineret for mere end 10 år siden

Disse patienter skal have en diTebooster® 0,5 ml.

 • • Vaccinationen gives hvert 10. år

 • • Vaccinationen gives intramuskulært i m. deltoideus

 • • Der gives 1 dosis af diTeBooster, svarende til 0,5 ml

 • • Ved større sår vurderes, om patienten også skal have Tategam (altså antistof), selvom patientens tetanusvaccination er intakt.

Vaccinen opbevares i køleskab i medicinrummet og på traumestuen.

 

 

Hepatitis B vaccination af personale forud for eksposition

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod hepatitis B virus som forebyggelse til personalegrupper med øget risiko for smitte. Det er den nærmeste leder, der afgør, om en ansat skal vaccineres.
Eksempler på personalegrupper er:

 • • Læger i kirurgiske specialer 

 • • Jordemødre 

 • • Patologer og kapelassistenter 

 • • Bioanalytikere 

 • • Tandlæger og andet klinikpersonale 

 • • Andet personale, f. eks. på Akutafdelinger, medicinske afdelinger, som har væsentlig risiko for smitteoverførsel og stiklæsioner

 • • Øvrige læger, der jævnligt udfører invasive procedurer

 

Fremgangsmåde

Når en ansat opfylder ovennævnte kriterier, aftaler den ansattes nærmeste leder tidspunkt for vaccinationen med den afsnitsledende sygeplejerske i Akutbehandlingsenheden (ABE) på 404. Hvis der er usikkerhed angående medarbejderens vaccinationsstatus (ikke sikker på, at vedkommende har fået alle tre vaccinationer e.l.), kan dette tjekkes ved at kontrollere antistoffer mod Hepatitis B-virus´ overfladeantigen (”HbsAb” i Labka). Værdier over 10 internationale enheder viser, at vedkommende tidligere er vaccineret eller har gennemgået infektion med Hepatitis B.
Sygeplejerske i ABEn udfører vaccinationen og dokumenterer vaccinationen i Det Danske Vaccinationsregister (DDV, se ovenfor).

Alle tre vaccinationer foretages i dagafsnittet efter nedenstående fremgangsmåde:

 • • En forebyggende vaccination gennemføres ved 3 injektioner med Engerix-B, hvor 2. og 3. injektion gives henholdsvis 1 måned og 6 måneder efter den første vaccination.

 • • Vaccinen indgives intramuskulært i m. deltoideus.

 • • Vaccinationen undgås så vidt muligt under graviditet. Amning er ikke kontraindikation.

Alvorlige bivirkninger er ekstremt sjældne og skyldes oftest allergisk reaktion mod tilsætningsstof (inkl. gær). Det er almindeligt at udvikle lokal ømhed svarende til indstikssted. Enkelte kan få lette almene symptomer med feber, myalgi og udslæt.

 

Personer med vedvarende risiko for blodeksposition kontrolleres for anti-HBs (”HBsAb” i Labka) 1 måned efter endt vaccinationsserie. Såfremt niveauet af HBs-antistof er ≥ 10 IU/l hos immunkompetente anses beskyttelsen for livsvarig også selvom antistofniveauet senere er < 10 IU/l.

 

Særlig dokumentation

Sekretæren opretter skadekontakten (diagnosekode DZ246 og standardteksten ”patienten møder til x. Hepatitis B-vaccination. Er ansat på (ansættelsessted)”.

Sygeplejersken dokumenterer evt. reaktioner i sygeplejenotatet. Den ansatte får udleveret et vaccinationskort.

 

 

Hepatitis B vaccination af patienter udsat for smitte efter uheld (”stikuheld”)

Læge eller behandlersygeplejerske vurderer, om kriterierne ifølge særskilt instruks for forholdsregler mod smitte efter uheld (se instruks) er opfyldt. I givne fald håndteres vaccinationen efter samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor med følgende afvigelser:

 • • Den første vaccination gives altid i Akutmodtagelsen

 • • Hvis patienten er ansat på et regionalt sygehus, foretages de følgende vaccinationer (efter 1, 2 og 12 måneder efter 1. stik) og kontrol af Anti-HBs i Intern Medicinsk Ambulatorium. Patienten skal selv aftale tid til det, men der skal sendes henvisning dertil.

 • • Hvis patienten ikke er ansat på et regionalt sygehus, skal egen læge foretage de supplerende vaccinationer på regionens regning.

 

Definition af begreber

DiTebooster (VAT): er en kombinationsvaccine mod difteri og tetanus

Tetagam (TAT): er en human tetanus immunoglobulin, som gives ved opstart af tetanusvaccination.

Engerix-B: Vaccine mod Hepatitis B

 

Referencer

Vaccinationsregister: (http://sundhedsdatastyrelsen.dk/vaccinationsregister)

Regional instruks: Det Danske Vaccinationsregister

Vejledning fra Dansk Selskab for Infektionsmedicin: Anbefaling for profylakse og opfølgning af stikuheld og anden blodeksposition