Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for forvagten, Ortopædkirurgisk Afd. Hjørring

Beskrivelse

Formål

Beskrive ortopædkirurgisk forvagt i Hjørrings funktioner, ansvar og kompetencer ift at optimere forløb og højne patientsikkerheden for de ortopædkirurgiske patienter.

 

Generelt

Fra 3/1-2022 gælder at alle vagter dækkes af afdelingens egne forvagter.

Vagten er en delt tilstedeværelsesvagt.

 

Skadestue DV 1 møder kl. 08.00-17.00

Skadestue DV 2 møder kl. 12.00-19.00

Skadestue aften/nat (A/N) møder kl.16.30-09.00.

 

Forvagten (FV) varetages af KBU læger, introduktionslæger, u- klassificerede reservelæger og stud.med i lægevikariater.

 

FV bærer kalder/tlf. 40586.

Vagtværelse forefindes i den gule bygning – kaldet elevbygningen, Bispensgade 37D, værelse 24, 1.

 

O-Hjørring

Afdelingen varetager traumatologi, artroskopisk behandling af skulder, hofte og knæled, håndkirurgi, øvrig skulder-/albuekirurgi, fod-/ankelkirurgi, sår- og infektionskirurgi og amputationskirurgi og dækker følgende:

 • • Et sengeafsnit med 19 senge og i tilknytning et sårambulatorium med telemedicinsk funktion

 • • Et operationsafsnit med 5 stuer, heraf 2 i Artroskopisk Center.

 • • Et afsnit for dagkirurgi med 10 senge

 • • Et ambulatorium med akut og elektiv funktion indenfor traumatologi, hånd- og fodankelkirurgi

 • • Artroskopisk Center med egne operationsstuer, opvågning og ambulatorium.

 • • Skadestuefunktion

 • • Traumecenter Level II

Afdelingen hører sammen med de øvrige fire ortopædkirurgiske afdelinger i Region Nordjylland organisatorisk under Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital.

Funktioner

Dagtid på hverdage:

Morgenkonference: mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00-08.20, tirsdag kl. 08.50 - 09.10. Afgående og tilgående FV deltager. Afgående forvagt bidrager med relevant information om vagtens patienter. Tilgående FV går i skadestuen kl 0900 og kaldes ved behov forud.

Skaderøntgen konference: mandag, onsdag, fredag kl. 08.20, tirsdag og onsdag kl. 09.00. Afgående FV deltager. Tilgående FV deltager indtil kl 0900. Afgående forvagt bidrager med relevant information om vagtens patienter.

Det påhviler bagvagten at dokumentere ændring i behandlingsplan, kontakte patienter vedr. ændret behandlingsplan og informere de relevante afsnit i afdelingen.

 

Hele døgnet:

Skadestue: Varetage undersøgelse, behandling og evt. indlæggelse af akutte patienter i skadestuen iht. Skadestueinstruks og afdelingens retningslinjer i øvrigt herunder

 • • Diktering af skadekort med årsag til henvendelse / traumemekanisme / traumetidspunkt, vaccinationsstatus, objektiv undersøgelse, indikation for supplerende undersøgelse (ex rtg), røntgen beskrivelse, diagnose og behandling / behandlingsplan samt procedure kode. Der noteres tillige plan for efterforløb samt gives information til patient og eller pårørende.

 • • Hvis der findes indikation for indlæggelse, tager forvagten kontakt til bagvagten mhp afklaring og indikation for akut behandling / indlæggelse. I tilfælde af akut indlæggelse dikteres indlæggelses journal, og bagvagten noterer indikation for behandling, operatørsamtale og plan herunder forventet udskrivelses dato.

 • • I tilfælde af subakut behandling i sammedagskirurgisk regi, dikteres journal, og bagvagten noterer indikation for behandling / operation, og noterer operatørsamtale. Modtagelse i sammedagskirurgisk regi planlægges.

 • •  Akutte patienter meldes i afdelingen sammen med information om indikation og umiddelbare plan (undersøgelser, medicin, operation med mere) og behov for observation. Journal udfærdiges og medicin indføres snarest muligt.

Forvagten har ansvaret for at konferere alle, hvor der er tvivl om undersøgelse og behandling med BV.

BV har ansvaret for at yde forvagten den nødvendige vejledning og supervision under vagten. BV har ansvaret for at patienter i Skadestuen behandles inden for en lægefaglig forsvarlig tidshorisont og ved behov medvirker til afviklingen af behandlinger og indlæggelser. BV forventes at give fremmøde i skadestuen ift. både FV i dagtid og A/N, således der er kommunikation vagtholdene i mellem.

Vagttid på hverdage samt weekend og søgnehelligdage:

Afdeling 109: Det påhviler BV at foretage klinisk vurdering af akut forværring eller betydende ændring af en indlagt patients tilstand i vagttid. Ved dennes forfald grundet andet uopsætteligt bagvagtsarbejde i vagten kontaktes forvagten. Der iværksættes nødvendige undersøgelser/behandling og rekvirerer om nødvendigt tilsyn fra andre specialer med henblik på vurdering samt eventuel overflytning til andre afdelinger / sygehuse til videre behandling.

 

Akutte operationer: BV kan pålægge forvagten at assistere til en akut operation, hvis proceduren kræver det og det ikke er muligt at få anden assistance ind. Dog skal FV kunne gå i skadestuen hvis en patients tilstand kræver akut lægefaglig tilstedeværelse.

 

Ansvar

Forvagten har ansvaret for at konferere alle, hvor der er tvivl om undersøgelse og behandling med BV.

Forvagten har ansvar for at orientere BV om akutte indlæggelser.

Ved lang ventetid i skadestuen har forvagten ansvaret for at orientere bagvagten, se ovenstående ift. ansvar for afvikling af patienter indenfor lægefaglig forsvarlig tidshorisont.

 

Ved sygdom i FV i weekend eller helligdage, har FV selv ansvaret for at finde en afløser. Kan FV ikke finde en afløser eller forespurgt BV ikke være behjælpelig, kan ledende overlæge eller dennes stedfortræder kontaktes med henblik på en løsning.

 

Kompetence

FV har kompetence til efter konference med BV at indkalde ekstra lægefagligt personale til at varetage vagten i skadestuen, hvis tilstedeværende kapacitet ikke mulig gør afvikling af patientindtaget inden for en lægefaglig acceptabel tidsramme.

 

Øvrige forvagtsfunktioner

Mødetid i dagtid kl. 08.00-15.00.

Stuegang 109: Stuegang på hverdage med deltagelse i tavlemøde kl 08.45. Stuegangen afvikles med yngre og senior læge til understøttelse af patientflowet og vidensdeling. Samme FV har stuegangen alle hverdage i en uge aht. læringspotentiale og kompetence erhvervelse i funktionen.

Skadeambulatorium: FV har selvstændigt skadeambulatorium i OKA. Tirsdage og torsdage er der samtidigt traumeambulatorium, hvor ptt kan konfereres med traumatologisk speciallæge. Øvrige dage henvendelse til relevant speciallæge indenfor det fagområde patienten tilhører. Hvis det ikke er muligt kan BV kontaktes.

OP / øvrige specialambulatorier: Efter eget ønske benyttes uddannelsesdagene i rullet til at gå med på OP eller i specialeambulatorier.

 

Målgruppe – modtagelse

Gældende for ortopædkirurgisk speciale, Hjørring, læger.

 

Referencer:

Skadestueinstruks:

https://pri.rn.dk/Sider/16641.aspx

 

Beredskabsplan Regionshospitalet Nordjylland: https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/RHNordjylland/Sider/Beredskabsplan.aspx

 

Beredskabsplan Aalborg Universitetshospital: https://pri.rn.dk/Sider/5448.aspx