Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til patienter med cancer mammae, der har fået foretaget lumpektomi med sentinel node operation (SN)

 

1. Formål1

2. Definition af begreber1

3. Beskrivelse2

3.1 Patientgruppe2

3.2 Overordnet fremgangsmåde2

3.3 Før patientkontakt2

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere2

3.3.2 Forholdsregler efter operationen3

3.4 Fysioterapi før operationen3

3.4.1 Præoperativ undersøgelse3

3.4.2 Konklusion4

3.4.3 Præoperativ instruktion og information4

3.7 Vedrørende rehabilitering efter det specialiserede ambulante forløb5

4. Referencer5

 

1. Formål

Formålet med instruksen er at beskrive den fysioterapeutiske undersøgelse og behandling til patienter med cancer mammae, der har fået foretaget lumpektomi med sentinel node diagnostik SN) med henblik på at

 • • sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske ydelser

 • • sikre, at fysioterapeuter i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital, med særligt fokus på Mamma/Lymfødem Team, har eller kan opnå kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandling af patienter med cancer mammae

 

2. Definition af begreber

Funktionsniveau: I denne instruks er funktionsniveau et begreb, der udtrykker i hvilket omfang en person er i stand til at klare dagligdagens gøremål og opretholde fysisk uafhængighed.

Fysisk aktivitet: Alle former for bevægelse, der involverer et vist energiforbrug. Fysisk aktivitet er i princippet ethvert muskelarbejde, der øger energiomsætningen og omfatter eksempelvis dagligdags fysisk aktivitet, motion, træning og sport (1).

 

3. Beskrivelse

3.1 Patientgruppe

Instruksen retter sig mod patienter med cancer mammae, der gennemgår et brystkirurgisk forløb på Mammakirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Patientgruppen er kendetegnet ved postoperativt at have ganske få gener, oftest kun let stramhed af vævet i operationsområdet og hen over cikatricen.

 

3.2 Overordnet fremgangsmåde

Fysioterapi til patienter opereret for cancer mammae iværksættes efter lægeordination, der gælder for det samlede fysioterapeutiske behandlingsforløb.

Præoperativt instruerer fysioterapeuten patienten i et øvelsesprogram og informerer om hensigtsmæssige forholdsregler efter operationen samt vejleder om betydningen af fysisk aktivitet under og efter behandlingsforløbet for brystkræft.

Patienten ses kun af fysioterapeut postoperativt i tilfælde af postoperative komplikationer.

Ved telefonisk lægekonsultation cirka 10 dage efter operationen vurderer lægen patientens behov for videre fysioterapi. Ved ukomplicerede forløb udarbejder sygeplejersken almen genoptræningsplan med henblik på individuel fysioterapi i kommunalt regi.

Hvis lægen vurderer, at patienten har behov for et specialiseret tilbud på Aalborg Universitetshospital, henvises patienten til fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering med henblik på at tilpasse det videre fysioterapeutiske tilbud til patienten. I tilfælde heraf henvises til den kliniske instruks for Fysioterapi til patienter med cancer mammae, der har fået foretaget simpel mastektomi eller mastektomi med sentinel node operation (SN), hvor det ambulante tilbud beskrives.

Den fysioterapeutiske undersøgelse og behandling i denne instruks bygger på nationale anbefalinger i ”Forløbsbeskrivelse for fysioterapi under brystkirurgiske patientforløb” (2) udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe under Danish Breast Cancer Cooperation Group (DBCG) på baggrund af en litteraturgennemgang af forskning på området samt på National Klinisk Retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft (3).

 

3.3 Før patientkontakt

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Før præoperativ instruktion og information

Fysioterapeuten indhenter oplysninger om

 • • planlagt operationstype

 • • konkurrerende lidelse med relevans for den fysioterapeutiske behandling, herunder tidligere skulderproblematikker

 

3.3.2 Forholdsregler efter operationen

Fysioterapeuten skal være opmærksom på følgende postoperative leve- og forholdsregler, som er aftalt med kirurgerne tilknyttet Mammakirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og som bygger på anbefalinger i ”Forløbsbeskrivelse for fysioterapi under brystkirurgiske patientforløb” (2):

 • • Patienten må bevæge opererede sides arm frit indenfor smertegrænsen. Det er dog vigtigt at øge bevægeligheden i skulderleddet gradvist inden for smertegrænsen

 • • Patienten må bruge armen til daglige gøremål og gradvist øge belastningen på armen

 • • Patienten må gerne dyrke sport, herunder styrketræning, men bør starte langsomt og gradvist øge belastningen på opererede sides arm. Armen må gerne belastes, men må ikke overbelastes

 • • Patienten må køre bil og motorcykel, cykle etc., når vedkommende er i stand til at reagere adækvat i trafikken

 • • Det anbefales, at patienten er fysisk aktiv minimum 30 minutter dagligt. Fysisk aktivitet under og efter behandling for brystkræft har positiv effekt på kondition, livskvalitet og overlevelse

 • • Patienten skal informeres om, hvor hun kan henvende sig i tilfælde af opstået ødem i den opererede sides arm med henblik på lægelig udredning af, om hun eventuelt har udviklet lymfødem og har behov for fysioterapeutisk behandling heraf.

Hvis der er spørgsmål i forbindelse med genoptræningen, er patienten velkommen til at kontakte den behandlende fysioterapeut i de første måneder efter operationen. Patienter, som modtager strålebehandling, informeres om muligheden for at ringe til kontaktfysioterapeuten med henblik på en ekstra undersøgelse og instruktion, da strålebehandling kan give stramning af vævet i strålefeltet. Patienten har mulighed for at henvende sig indenfor en måned efter endt strålebehandling.

 

3.4 Fysioterapi før operationen

3.4.1 Præoperativ undersøgelse

3.4.1.1 Formål

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand præoperativt, specielt med henblik på at tilpasse det videre fysioterapeutiske tilbud til patienten, herunder om patienten har behov for hurtig iværksættelse af almen genoptræning i kommunalt regi.

3.4.1.2 Indhold

Til denne patientgruppe er indholdet i den fysioterapeutiske undersøgelse som udgangspunkt som følger

I anamnesen klarlægges

 • • Lidelser i bevægeapparatet med særlig fokus på skulderleddet

 • • Arbejdsmæssige forhold

 • • Fritidsaktiviteter

 • • Sociale forhold

 

Funktionsundersøgelse

 • • Patientens spontane bevægemønstre

 

Inspektion

 • • Holdning, skulderens og scapulas stilling

 • • Respiration med fokus på dybde og frekvens

 • • Vegetative reaktioner

 

Ledbevægelighed og muskelfunktion

 • • Den aktuelle bevægelighed og muskelfunktion i skulderled bilateralt
   

I forbindelse med undersøgelserne vurderes patientens ressourcer og compliance.

 

3.4.2 Konklusion

Der konkluderes på undersøgelserne, og med baggrund heri tilpasses den præ-operative instruktion og information til patienten.

 

3.4.3 Præoperativ instruktion og information

3.4.3.1 Formål

Formålet med præoperativ instruktion og information er at

 • • give patienten redskaber til at opnå habituel funktion i afficerede arm under hensyntagen til postoperative leve- og forholdsregler

 • • patienten på sigt genvinder habituel muskelfunktion og bevægelighed i afficerede arm

 • • patienten bliver tryg ved at bruge opererede sides arm

 • • patienten bliver i stand til at tage ansvar for egen situation i forhold til selvtræning og leveregler

 • • patienten informeres om det ambulante genoptræningstilbud

 

3.4.3.2 Indhold

Præoperativ instruktion og information

Fysioterapeuten gennemgår det fysioterapeutiske behandlingsforløb med patienten.

Fysioterapeuten instruerer i og afprøver øvelser fra øvelsesprogram fra pjecen ”Sådan træner du efter en brystoperation” sammen med patienten. Endvidere informeres om hensigtsmæssige leve- og forholdsregler efter brystoperation. Der er fokus på betydningen af fysisk aktivitet under og efter behandlingsforløbet for brystkræft.

 

3.7 Vedrørende rehabilitering efter det specialiserede ambulante forløb

Fysioterapeuten vurderer om der er behov for almen genoptræning i kommunalt regi og udfærdiger i relevante tilfælde en almen genoptræningsplan.

 

4. Referencer

 1. 1. Beyer N, Lund H, Klinge K. Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering. 2. udgave. Kbh. Munksgaard Danmark 2010

 2. 2. Forløbsbeskrivelse for fysioterapi under brystkirurgiske patientforløb udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe under Danish Breast Cancer Cooperation Group (DBCG), 2021.

 3. 3. National klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft. Sundhedsstyrelsen; 2015.