Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgangsbeskrivelse - Epikrisen i hånden gældende for Infektionsmedicinsk Sengeafsnit 7ø, Aalborg Universitetshospital

 

Beskrivelse

Instruksen beskriver de involverede faggruppers opgaver i forbindelse med at få udarbejdet epikrise, og få den klargjort til, at patienten kan få den med i hånden ved udskrivelse.

 

Lægens opgave

Det er udskrivende læge, der har ansvaret for, at udskrivningsnotatet dikteres med det fastsatte minimumsindhold samt at videregive diktatet til sekretær tidligst muligt og senest klokken 14:00 samme dag som udskrivelsen. Epikrisen skal om muligt dikteres dagen inden planlagt udskrivelse. Lægen dikterer en ”epikrise i hånden” som fremskyndet.

Eventuelle ændringer tilføjes på udskrivelsesdagen. Lægen informerer mundtligt sekretær i Infektionsmedicinsk sengeafsnit om, at der skal udfærdiges ”epikrise i hånden”. Lægen gør sekretæren mundtligt opmærksom på, hvis der er en korrektion eller tilføjelse til en allerede dikteret epikrise.

Skabelon for ”Den gode Epikrise” anvendes: Epikrise - Udarbejdelse og indhold af den gode epikrise (rn.dk)

Patienten kan frasige sig ”epikrise i hånden”, og da skal tilbydes udskrivningsark udfyldt ved læge.

 

Sekretærens opgave

Hverdage, dagtid: Sekretæren skriver den dikterede epikrise i EPJ under den relevante kontakt (notattype ”Epikrise”). Tekst skrives ind i skabelonen iht. lægens diktat.

Epikrisen printes efter færdigskrivning ved sekretær i Infektionsmedicinsk Sengeafsnit. Sekretær overleverer den printede epikrise til relevante gruppeleder i sygeplejen.

 

Aften, weekender/søgnehelligdage: Hverdag klokken 16.00-07.30 og i weekender/søgnehelligdage varetages epikrise skrivning af sekretærerne ved ATC. Uden for dagtimerne og i weekend/søgnehelligdage kan ATC sekretær kontaktes i særlige situationer med behov for epikrisen i hånden.

 

Sygeplejerskens opgave

Sygeplejersken laver identitetskontrol, og udleverer den printede epikrise til patienten.

Epikrisen kan læses på Sundhed.dk

 

E-breve

Er der planlagt opfølgning i kommunalt regi/hjemmesygepleje, skal epikrisen sendes via E-breve til primær sektor.

Korrespondance - Udfyld korrespondance (rn.dk)

Her kan der foreligge afdelingsspecifikke aftaler for, hvem der sender epikrisen via E-breve.

 

Definition af begreber
Epikrise: Et kort sammendrag af en patients sygehistorie og indlæggelsesforløb. Epikrisen bruges synonymt med udskrivningsbrev/-notat.

Epikrisen i hånden: Udlevering af epikrise i fysisk udgave til patient ved udskrivelse

EPJ: EPJ er det elektroniske patientjournalsystem i Region Nordjylland

E-breve: Kommunikationskanal i det elektroniske patientjournalsystem, hvor plejerelevante beskeder mellem primær og sekundær sektor udveksles

Udskrivningsark: Infektionsmedicinsk afdeling har standard informationsark om indlæggelsesårsag og behandlinger, fund, fast og ny medicin, opfølgning og opmærksomhedspunkter.

 

Indikatorer og tærskelværdier

90% af alle patienter udskrevet fra Aalborg Universitetshospital skal have udleveret egen epikrise i hånden. Undtagelser kan være, hvis de ikke ønsker dette, eller selv finder epikrisen via Sundhed.dk.

I de tilfælde hvor patienten har kontakt til hjemmesygeplejen, skal der også sendes elektronisk epikrise via e-breve til kommunen.

 

Formål

At sikre trygge og sammenhængende patientforløb ved at sikre kommunikationen mellem hospital og primær sektor ved tværsektorielle overgange, samt at medvirke til at forebygge genindlæggelser.