Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse for stabiliserende operation i ryggen (rygdese)

 

 

 

 

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

 

Henvisning / Visitation

Pt. henvises fra egen læge, speciallægepraksis, hospitalsafdeling.

Henvisningen sendes elektronisk til Fællesvisitationen, der videresender til specialets visitation.

Der visiteres elektronisk til den aktuelle matrikel (afdeling) mhp. forundersøgelse.

 

Koordinering

 

Inden for maks. en uge modtager patienten meddelelse om tidspunkt for forundersøgelse.

 

 

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

Der fremgår af indkaldelsesbrev, at der opfordres til at en pårørende eller nær bekendt deltager ved forundersøgelsen.

 

Patientinformation

 

Sammen med indkaldelsesbrevet modtager patienten:

Patientoplysningsskema

Husk, når du skal til undersøgelse

 

 

 

 

Første kontakt

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

Forundersøgelse i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Frederikshavn

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

Patienten modtages af lægesekretær. Patientoplysningsskema modtages og der tjekkes, at dette er udfyldt.

Har patienten ikke medbragt udfyldt oplysningsskema – udleveres dette og patienten bedes om, at det udfyldes inden, at der kaldes ind til læge.

 

Der informeres om eventuel ventetid og henvises til venterummet.

 

lægesekretær

Diagnostiske undersøgelser

 

Vurdering

 

 

 

Samtale med ortopædkirurgisk læge – ambulatorieplejepersonale i Ortopædkirurgisk Ambulatorium.

Forundersøgelsen udføres af rygkirurgisk læge og der træffes beslutning om behandlingstilbud.

Samtale med patient og pårørende om nuværende situation samt information om behandlingsforløb, indgreb, herunder eventuel indsættelse af knoglegraft samt risici og realistiske forventninger til resultatet af operationen jf. Fælles regional retningslinje om informeret samtykke.

Aftales der operativt indgreb;

 • • dikteres dette samt indgrebets art til journalen - patienten indkaldes efterfølgende til journaloptagelse og operationsklargøring

 • • opfølgende/ afsluttende samtale med ambulatorieplejepersonale;

- Oplysningsskema skal returneres til patienten og der informeres om, at dette SKAL MEDBRINGES OPDATERET, når der indkaldes til journalskrivning / operationsklargøring

- udlever pjecen Stabiliserende operation i ryggen

- - foretager KRAM-screening og evt. interventioner

rygkirurgisk læge

Forebyggelse

Hvis patienten ud fra KRAM-screeningen har én eller flere risikofaktorer, gennemføres en uddybende livsstilssamtale, hvor patienten informeres om, hvordan den aktuelle livsstil kan påvirke den forestående operation, og der tilbydes hjælp til, hvordan ventetid kan gøres til forberedelsestid.

 

Kostvane afdækkes - der vejledes omkring sufficient kost i forbindelse med operation og der udleveres pjecen God kost før og efter din operation.

 •  Øget sundhedsmæssig risiko ved BMI under 20,5 og over 25.

 •  Afklaring om der ønskes hjælp til at ændre kostvaner og evt. henvisning til FIND DIT NORDJYSKE SUNDHEDSTILBUD PÅ SUNDHED:DK - der udleveres folder

Rygevane afdækkes – der vejledes om rygnings betydning ved operationer og udleveres Sundhedsstyrelsens vejledning RYGNING og operationer

 • Afklaring om der ønskes hjælp til rygestop og evt. henvisning til FIND DIT NORDJYSKE SUNDHEDSTILBUD PÅ SUNDHED:DK - der udleveres folder

 • Afklaring om der er behov for substitut under indlæggelsen.

Alkoholvane afdækkes - Hvordan er forbruget af alkohol alkoholanbefalinger: Kvinder <7 genstande ugentligt og Mænd <14 genstande ugentligt. Der vejledes om Alkohols betydning ved operationer og udleveres Sundhedsstyrelsens vejledning ALKOHOL og operationer

 • Afklaring om der ønskes hjælp til reducering af Alkoholforbrug og evt. henvisning til FIND DIT NORDJYSKE SUNDHEDSTILBUD PÅ SUNDHED:DK - der udleveres folder

Motionsvane afdækkes  Hvordan er patientens nuværende aktivitetsniveau anbefaling vedr. motion: Voksne - mindst 30 minutters fysisk aktivitet dagligt.

 • Information om vigtigheden af, at være i god fysisk form og dennes betydning for operationsresultatet.

 • Opfordre til motion og vedligeholdelsestræning før og efter operationen.

 

 

Koordinering

 

Opfølgning ved Ortopædkirurgisk Sekretariat

Udfærdige indkaldelsesbrev med tidspunkt for journaloptagelse og operationsdag - dato for journaloptagelse bør være minimum en uge før operationsdato.

 

lægesekretær

 

Anden kontakt

Patientens anden fysiske kontakt med hospitalet - hvad der sker inden patienten bliver opereret.

 

 

 

 

Indlæggelsesjournal – Klargøring til operation

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

 

Koordinering

Patienten indkaldes til journaloptagelse og operationsklargøring - dato for journal-optagelse bør være minimum en uge før operationsdato.

 

lægesekretær

 

 

Modtagelse i Ambulatorium for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

Patienten modtages af sekretær.

Oplysningsskema modtages, og der tjekkes med patienten, at dette er opdateret, hvis der er sket ændring siden forundersøgelse (ved manglende opdatering bedes patienten gøre dette inden samtale med læge).

Der informeres om evt. ventetid og henvises til venterummet. Modtagelsen dokumenteres i bookingsystemet.

 

lægesekretær

Diagnostiske undersøgelser

 

Administrativ klargøring ved sygeplejerske

 

Sygeplejerske

Observation

 

Behandling og pleje

 

Samtale med sygeplejerske

 • • Gennemgang af Patientoplysningsskema obs. korrekt angivet vanlig medicin og patientunderskrift.

 • • Måling af BT, P, vægt og højde samt beregning af BMI – værdier indskrives i EPJ inden tilsyn ved anæstesilæge.

 • • Sygeplejeanamnese og - status oprettes i EPJ. – obs. specifikt optages der beskrivelse af;

a. smerteniveau og karakter af rygsmerter og radikulære symptomer (nerverodspåvirkning), samt beskrivelse af eventuelle føleforstyrrelser

b. udskillelsesmønster (vandladning og mavetarmfunktion)

c. Der laves smertevurdering og patienten undervises i brug af smertescore (VDS, VAS, NRS) jf. Smerteguide

 • • Patientens informeres om, at egen vanlige medicin SKAL medbringes i originale pakninger.

 • • Gennemgang af indlæggelsesforløbet, herunder:

  • Faste fra midnat og tørste fra kl. 06.00, jf. Præoperative fasterutiner

   • ▪ HUSK at understrege vigtigheden i ;

    • at indtage klare sukkerholdige drikke (saftevand, æblejuice + kaffe/the med sukker) indtil kl. 06.00 – med undtagelse af diabetes patienter.

    • at patienten ikke må tage egen vanlig morgenmedicin på operationsdagen – der gives af personalet den præ-medicin som ordineret af anæstesilægen.

  • Anlæggelse af epiduralt kateter til postoperativ smertebehandling, dræn og blærekateter.

  • Postoperativ kvalme – behandling.

  • Postoperativ I.V.-antibiotika behandling.

  • Overnatning på Opvågningen (OM2).

  • Patienten instrueres i brugen af vendelagen, og introduceres til de postoperative mobiliserings-teknikker.

  • At det er vigtigt, at medbringe tøj/sko brugbart til træning, og der forventes at man bruger eget tøj efter operationen.

  • Postoperativ røntgenkontrol 3. post-operativt døgn.

Samtale med ortopædkirurgisk speciallæge

Opsamling på samtalen ved forundersøgelsen – gennemgang med patient og pårørende om nuværende situation samt information om behandlingsforløb, indgreb, risici og realistiske forventninger til resultatet af operationen jf. Fælles regional retningslinje om informeret samtykke

 • • Udfærdigelse af journal – anamnese, objektiv undersøgelse, samt information om præoperativt ophør/pausering med eventuel NSAID-behandling, AK - / blodfortyndende – behandling og naturmedicin.

 1. a) Ved AK-behandling lægges der behandlingsplan for den præoperative pause jf. Tromboseprofylakse og perioperativ håndtering af antitrombotika ved ortopædkirurgiske indgreb

Samtale med anæstesilæge

Sygeplejerske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-speciallæge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anæstesilæge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forebyggelse

 

Ved operationsprocedure med ”forreste adgang” (diskusprotese og rygdese med incision både for- og bagfra), skal tarmindhold udrenses præoperativt, for at mindske risikoen for postoperativ obstipation/ileus.

Patienten informeres om dette og får udleveret 4 stk. tablet Perilax á 5 mg og vejledes i at tage 2 stk. om aftenen to dage før operationsdagen

og 2 stk. om aftenen dagen før operationsdagen.

 

Screeninger udføres via EPJ

 

 

Patientens og

pårørendes

inddragelse som partnere

 

Der udleveres:

 

 

Koordinering

 

Lysegul tjek - liste” lægges foran på journalen og relevante krydser sættes.

Det skal tydeligt fremgå på den lysegule tjekliste, tidspunkt for indlæggelse, og hvad der evt. skal følges op ved indlæggelsen.

Der gives besked til sekretær, når journaloptagelsen er dikteret mph., at denne skrives før, der kaldes anæstesilæge.

I ventetiden henvises patienten til Klinisk Biokemisk Afdeling med henblik på, at få taget blodprøver og evt. EKG.

Efter anæstesitilsyn afsluttes patientens besøg med opsamling på dagen – evt. spørgsmål, samt der orienteres om, at der kan kontaktes Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, hvis der opstår yderligere spørgsmål inden indlæggelsen.

 

Opfølgning ved ambulatorieplejepersonale ved dagens afslutning / efterfølgende dag

 

Der sættes labels i bogen på sygeplejekontoret, hvis der er opfølgning på individuelle præoperative blodprøver.

 

 

 

 

Kerneydelser

 

 

Indlæggelsen – behandling

Patienten er indlagt

Aktivitet

 

 

 

 

 

Koordinering

 

Journalen klargøres og der foretages administrativ indlæggelses i EPJ ved Ortopædkirurgisk Sekretariat.

.

 

Modtagelse / dokumentation

Præ -operativt

 

 

 

Patienten møder til indlæggelse dagen før eller på operationsdagen, modtages af plejepersonalet og klargøres til operation

Plejepersonalet udfører følgende opgaver:

 • • Patient tildeles sengestue på Cetrea, der bestilles seng og findes vendelagen frem.

 • • Navneskilt (uden cpr.nr) påsættes sengen og label m. navn (uden cpr.nr) sættes på posen med vendelagen.

 • • Der tjekkes på lysegule tjekliste, at alt er klargjort.

 • • I nattevagten placeres på sengen patientoperationstøj – (vurderet ud fra højde og vægt i EPJ ) samt et tæppe jf. Klargøring af patient til operation ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (rn.dk).

 

Modtagelse af patienten i Sengeafsnittet for Ortopædkirurgi (indlæggelses - og operationsdagen)

Følgende opgaver løses af plejeansvarlige:

 • • Følger patienten til den tildelte sengestue og sikrer, at identifikationen på sengen stemmer overens med patienten.

 • • Identificerer patienten med armbånd.

 

 

 

Modtagelse,

Behandling, pleje

postoperativt

 

 

 

Modtagelse af patienten i Sengeafsnittet for Ortopædkirurgi fra Opvågningen

Plejeansvarlig orienterer sig om patientenss postoperative opvågningsforløb og der planlægges modtagelse af patienten fra Opvågningen/OM2.

Patienten modtages og følgende handlinger udføres:

 • ▪ Temperatur målet med øretermometer- ved temperatur > 38,5°C, SKAL der efterflg. måles rektaltemperatur

 • ▪ Respiration

- Rygkirurgiske dese - patienter skal minimum have ilt -behandling til og med 1. postoperative døgn – efterflg. efter individuelt behov.

- der tjekkes, om der er udleveret PEEP -fløjte på Opvågningen, og sikres at patienten anvender denne,

- der vurderes ved rygkirurgisk læge behov for evt. CPAP-behandling jf. Intermitterende CPAP-behandling til voksne

 • Gennemgang af postoperative ordinationer.

 • ▪ Smertebehandling - Epidural smertebehandlings varighed og opstart af peroral analgesi er efter lægeordination.

 • ▪ Antiemetika.

 • ▪ Antibiotika - varighed som hovedregel 3 døgn jf. standard ordinationen inj. Cefuroxim 3 g peroperativt og fortsættes med 1,5 g x 3 post OP i 3 dage (= 9 gange i alt), - men må ikke seponeres, hvis patienten fortsat har epiduralt kateter

 • ▪ Laxantia – skal som udgangspunkt gives så længe patienten får opioider – der kan være brug for individuel vurdering.

 • Medicinfokus

  • ▪ Obs. at patientens vanlige medicin er ordineret i medicinmodulet.

  • ▪ Der foretages medicindispensering – og administration jf. Medicinering – Lægemiddeladministration – der skal forinden afklares, om patienten skal være selvadministrerende (der døgndoseres i doseringsæske) - der foretages gennemgang af vanlig medicin med patienten og der foretages vurdering af mulighed for selvadministration (vurderingen foretages ud fra patientens samlede funktionsevne, herunder evt. misbrugsproblematik) - hvis patienten ved gennemgang af medicin ikke genkender sammenhæng mellem tabletter og den angivne medicin på medicinskemaet skal patienten ikke være selvadministrerende) jf. Medicinering – Lægemiddeladministration.

  • ▪ Observation af smerter - smertestatus (VDS, NRS, VAS) jf. Smerteguide - smertebehandling justeres ved behov.

  • ▪ Adm. af epidural smertebehandling jf. Epidural smertebehandling ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (rn.dk)

  • ▪ Observation af epidural kateter jf. Spinale og epidurale katetre (5.1.6)

  • ▪ Observation / lindring af kvalme – opkastning.

  • ▪ Observation af underekstremiteterne - temperatur, farve, sensibilitet og bevægelighed herunder kraft ved dorsal- og plantarflektion ved fodled og quadricepskraft.

  • ▪ Observation af drænproduktion Hygiejne ved brug af dræn – eventuelt seponering af dræn efter lægeordination - se procedurenotat og/eller drøftes med ryglæge ved stuegang 1. postoperative dag.

  • ▪ Observation af forbindinger – evt. gennemsivning, udseende og mængde, jf. Præ-, per- og postoperativ. infektionsforebyggelse. Forbinding skiftes ved behov, senest 4. døgn.

  • ▪ Observation af og vejledning vedrørende væske- og fødeindtag, herunder, at der tilbydes proteindrik – der tilstræbes minimum 2 stk. dagligt – dokumentation af samlet ernæringsindtagelse i EPJ.

  • ▪ Observation af udskillelser; - der føres væske – og diureseskema. Væskedøgn fra kl. 00.00-23.59.

Måle timediurese (TD) – kan overgå til døgndiurese-måling, når TD har været over 80 ml/time det seneste døgn.

KAD fjernes efter epidural – kateter er seponeret.

Observation af flatusafgang – skal dokumenteres i EPJ i hver vagt.

Vigtigt - senest 2-3 postoperative døgn skal der være ”gang i maven”– hvis ikke gives

supplerende laksantia.

 • Patienten informeres om

  • ▪ hovedgærdet må max. eleveres 30°

  • ▪ hvordan mobilisering efter rygdese–regime med vending ved sengeleje ”en bloc”, til den side patienten skal ud af sengen. (Patienten er liggende på siden – og mobiliseres til sengekanten ”en bloc”, (uden at vride i ryggen) ved benene let flekteret og eventuel en pude mellem knæene, samt brug af glidestykke)

  • ▪ at sige til ved behov for hjælp til vending - skal i starten eventuel opfordres til dette

må gerne selv vende sig, så snart smerterne tillader det

det store glidestykke seponeres, når patienten selvstændigt kan vende sig, og der udleveres lille glidestykke

  • ▪ at man skal skiftevis gå, stå og ligge indenfor smertegrænsen

  • ▪ at man må sidde oppe på sengekant/stol indenfor smertegrænsen

 

 

 • Patient mobiliseres – der stiles mod mobilisering 2-3 gange i 1. postoperative døgn

  • ▪ efter rygdese –regime med vending ved sengeleje ”en bloc”, til den side patienten skal ud af sengen. (Patienten er liggende på siden – og mobiliseres til sengekanten ”en bloc”, (uden at vride i ryggen) ved benene let flekteret og eventuel en pude mellem knæene, samt brug af glidestykke

SKAL mobiliseres med høj gangvogn de første gange - høj gangvogn forventes kun

brugt de første døgn.

  • ▪ Ved toiletbesøg/bad/personlig hygiejne de første døgn SKAL der være en bækkenstol i nærheden, til brug i tilfælde af at patienten bliver svimmel/ utilpas

  • ▪ Fra 2. postoperative døgn vejledes der af plejepersonalet i træning med selvstændigt at klare forflytninger, personlig hygiejne samt toiletbesøg. Der skal individuelt vurderes, hvor stort et behov patienten har for hjælp og vejledning fra plejepersonalet samt, om der skal udleveres hjælpemidler; dese -pude, gribetang, strømpepåtager, numsetørrer - (Easywipe). Vurdering af behov for/ introduktion til hvordan anvendes/ udlevering af hjælpemidler kan drøftes med / foregår i samarbejde med fysioterapeut.

  • ▪ Der stiles mod at fra 2. postoperative døgn har man eget tøj på – obs. hjælp til tøj/ sko. Skal være egnet til træning.

 

Plejeansvarlig

Forebyggelse

 

 

LAKSANTIA – Skal som udgangspunkt gives så længe patienten får opioider – der kan være brug for individuel vurdering.

Vigtigt - senest 2.-3. postoperative døgn skal der være ”gang i maven” – hvis ikke opstartes med supplerende laksantia.

 

 

Koordinering

 

 

Patienten modtager stuegang ved ortopædkirurgisk læge og plejeansvarlig sygeplejerske jf. Stuegang

- med information om operationen, drøftelse af aktuelle situation og medicinstatus, jf. Medicinering - Medicingennemgang

(obs. stillingtagen til eventuel pausering/reducering af hypertensionsbehandling)

- VIGTIGT m. stillingtagen til dosis af inj. Fragmin.

- hydreringstilstand vurderes og der tages stilling til eventuel regulerende behandling af væskebalance

- evt. drøftelse af planen for dræn – hvis dette ikke beskrevet i procedurenotat

- blodprøvesvar ses – stillingtagen til eventuel regulerende behandling

- stillingtagen til aktuel smertebehandling, herunder opstart af peroral smertebehandling og seponering af epiduralt kateter

..(obs. hvad der fremgår af procedurenotat og/eller medicinmodulet)

 • • der afholdes en kort briefing mellem den plejeansvarlige og fysioterapeuten inden første træning, hvor tidspunkt for træning aftales - fysioterapeuten introducerer patienten til genoptræningsforløbet, jf. Spondylodeseoperation – fysioterapi til opererede patienter og ”Øvelsesprogram efter rygstabiliserende operation i lænden”. Patienten modtager fysioterapi én gang i døgnet.

Læge/sygeplejerske

 

 

Diagnostiske undersøgelser

 

 

 

 

 

 

 

Udskrivelse/Afslutning

 

Kerneydelser

 

 

 

Aktivitet

 

 

 

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

Udskrivningsstatus vurderes i samarbejde med patient, rygkirurg, den plejeansvarlige og fysioterapeuten.

 • • Planlægning /forberedelse til udskrivelse – er der behov for hjælp fra hjemmeplejen skal der senest 2. postoperative døgn opstartes Plejeforløbsplan ( PFP) jf. Kommune- og tværsektorielt samarbejde.

 • • Funktionsstatus observeres- patienten går selvstændigt med relevant gangredskab.

 • • Rygkirurgisk læge vurderer smertebehandling, og der justeres efter behov. Der lægges plan for smertebehandling/ nedtrapning af smertestillende efter udskrivelse. En overvejende del af rygpatienter har behov for fuld dosis til ca. 6 uger efter operationen – vigtigt, at pt. gives information om, at medgivet nedtrapningsskema er vejledende.

 • • Stuegang og udarbejdelse af med udskrivelsesnotat, epikrise jf. Epikrise - Udarbejdelse og indhold af den gode epikrise og medicin- ajourføring jf. Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort og recepter lægges på recepserver.

 • • Der pakkes kuvert til patienten med agraftang, forbinding 2 stk., udskrivningsbrev; Tak for denne gang, , udskrift af medicinliste fra FMK (Fælles medicinkort), udskrift af epikrisen samt Patientspørgeskemaet til telefonisk 6-ugers ambulantkontrol (obs. om det fremgår i journalen, at der ordineret ambulant kontrol ved læge med fremmøde).

 • • Aftale vedrørende hjemtransport, jf. Patientbefordring - kørsel til og fra hospital

Når der bestilles kørsel til patienterne skal der præciseres; Lav vogn, forsædeplads u. passager bag sig, direkte hjemkørsel og evt. hjælpemidler skal afhentes på afsnittet og patienten skal følges ind på hjemadressen).

 

 

Behandling, pleje

 

 • • Operationssår tilses og soigneres jf. Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse . Det skal aftales med patienten/pårørende, hvordan der sikres skift af forbinding efter udskrivelse. Der skal vurderes mængden af gennemsivning samt patientens ressourcer i forhold til selv at skifte plaster. Skal patienten have hjælp fra hjemmeplejen til at skifter plaster skal der udarbejdes Plejeforløbsplan (PFP) jf. Kommune- og tværsektorielt samarbejde.

 • • Dokumenteres i EPJ.

 • • Der udleveres udskrivningskuvert og gennemføres afsluttende samtale - se nedenstående.

 

 

Forebyggelse

 • • Der gives vejledning om smertebehandling, og nedtrapningsplan for den smertestillende (medfølgende nedtrapningsskema fra FMK), samt brug af laksantia i forbindelse med brug af opioid.

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

Afsluttende samtale:

 • • Patienten/pårørende bedes på udskrivelsesdagen, at læse udskrivningsbrev ”Tak for denne gang”, de anviste afsnit i Patientinformationspjece Stabiliserende operation i ryggen og for patienter, der selv er ansvarlig for medicinering efter udskrivelse gennemgås udskrift af FMK.

 • • Der informeres om, at ambulant efterkontrol er sygeplejefaglig telefonisk kontakt (obs. om lægefagligt ordineret ambulant kontrol med fremmøde). Patientspørgeskemaet til telefonisk 6-ugers ambulantkontrol patientspørgeskema gennemgås og der informeres om, at der fremsendes brev med dato for telefonopkaldet.

 • • Der gives vejledning om smertebehandling, ned/udtrapning af smertestillende og opfordring til patienten om, at drøfte smertestatus med egen læge ved agraf – fjernelse.

 • • Den plejeansvarlige stiller efterfølgende uddybende spørgsmål med henblik på afklaring af patientens forståelse omkring det udleverede materiale. Der gives vejledning om smertebehandling, ned/udtrapning af smertestillende og opfordring til patienten om, at drøfte smertestatus med egen læge ved agraf – fjernelse.

 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

Instruktion fra fysioterapeut i træning efter udskrivelsen samt information om fremsendte genoptrænings plan (GOP) jf. Genoptræningsplan (GOP) til deseopererede rygkirurgiske patienter med opstart efter 6-ugerskontrollen.

 

Ambulant efterkontrol

- Sygeplejefaglig 6-ugers postoperativ telefonisk kontrol.

- Efter ca. 1 år indkaldes til røntgen og klinisk kontrol ved rygkirurgisk læge i Ortopædkirurgisk Ambulatorium

(enten i Aalborg eller Frederikshavn).

 

 

 

Ambulant efterkontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

 

Koordinering

 

Der bookes til ambulant telefonisk kontakt (6-ugerskontrol) – eller ambulant besøg med fremmøde ved læge, hvis der lægefagligt er ordineret dette.

Patienten vil modtage SMS påmindelse om telefonopkald samt påmindelse om udfyldelse af patientspørgeskema.

Efter ca. 1 år indkaldes til røntgen- og klinisk kontrol v. rygkirurgisk læge i Ortopædkirurgisk Ambulatorium (enten i Aalborg eller Frederikshavn).

Afvigelser fra de vanlige kontroller for rygpatienter, vil fremgå af patientens journal.

 

 

Behandling, pleje og rehabilitering

 

 

Udpegede sygeplejersker med indsigt i rygkirurgi kontakter pr. telefon patienten og der udføres sygeplejefaglig 6-ugers postoperativ telefonisk kontrol jf. Sygeplejefaglig 6-ugers postoperativ telefonisk kontrol af patienter, der har fået foretaget rygkirurgisk deseoperation - dekompression i lændedelen (pga. degenerativ lændelidelse)

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal have foretaget rygdese på ortopædkirurgisk afdeling i Frederikshavn

 

Formål

• At der er en ensartet høj kvalitet i modtagelse, behandling, pleje og rehabilitering af patienter, der får foretaget rygdese.

• At alt personale kender egen rolle og ansvar i samarbejdet med/og omkring patienten.

• At patientforløbet er tilrettelagt, så unødig ventetid undgås.

• At patientforløbet hviler på faglig evidens og ”Best practice”.

 

Definition af begreber

Rygdese: betyder at der dannes en stiv bro mellem to eller flere ryghvirvler og bevægeligheden mellem dem ophæves.

En stivgørende operation i ryggen kan udføres på to forskellige måder. Ved den ene måde isættes der skruer (instrumenteret dese) for at forstærke den stivgørende operation. Ved den anden måde isættes der ikke skruer (uinstrumenteret dese).

NRS: Numerisk rangskala. Et måleredskab til vurdering af smerteintensitet. NRS kan graduere patientens oplevelse af smerten – målt på skala fra 1 – 10. Flere målinger over tid kan vise, om der er sket en ændring i patientens smerteoplevelse (2).

 

VRS: Verbal Rating Skala. Et måleredskab til vurdering af smerteintensitet. Ved anvendelsen af VRS opfordres patienten til mundtligt at beskrive sine smerter på baggrund af 5 udsagn: ingen smerter, lette smerter, moderate smerter, svære smerter og uudholdelige smerter (3).

 

VAS: Visuel Analog Skala. Et måleredskab til vurdering af smerteintensitet. Måleredskabet er en 10 cm lang horisontal, u gradueret linje med to endepunkter. Ved anvendelse opfordres patienten til at markere på linjen, hvor stærk smerten føles.

Jf. Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt