Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Følger efter fraktur behandlet med THA (safe-track) - Forløbsbeskrivelse

 

Formål

Patienter der tidligere er behandlet for en hoftenær fraktur med enten osteosyntese eller hemialloplastik, og som nu har behov for konvertering til THA, har højere risiko for genindlæggelse sammenlignet med den gennemsnitlige THA patient. (DHR 2021). Herudover er casemix anderledes med en større andel med betydende ko-morbiditeter, højere alder og lavere funktionsniveau.

Formålet med aktuelle forløbsbeskrivelse er at standardisere forløbet for denne patientgruppe og der igennem forebygge komplikationer og genindlæggelser. Forløbsbeskrivelsen omhandler de lægefaglige forskelle til det standardiserede fast-track forløb med operation for artrose og indsættelse af en THA i patienter uden tidligere operationer i samme hofte.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle patienter opereret med en hemialloplastik eller osteosyntese for en hoftenær fraktur.
Der opereres ca. 40 patienter pr. år i Region Nordjylland.

 

Forløb - elektive
Visitation

Frederikshavn:
Hemialloplastik samt 2-huls DHS uden væsentlig forkortning eller behov for optransplantering med allograft. Patientens ko-morbiditeter skal tillade anæstesi i Frederikshavn.


Aalborg:

Alle andre patienter.
 

Ambulant forundersøgelse
I forbindelse med forundersøgelse, der skal udover vanlig praksis iagttages følgende:

 • • Beskrivelse af indsatte protese eller osteosyntese for at sikre at sufficient udstyr er til rådighed under operation, inklusive årstal og sygehusnavn for den tidligere operation.

 • • Screening af patient om geriatrisk forundersøgelse samt gennemgang af medicin ved farmaceut er indiceret m.h.p. præ-operativ optimering).

 • • Patienter som henvises til geriatrisk vurdering skal opereres i Aalborg.

 • • Biokemi skal som minimum indeholde: infektions tal, væsketal, anæmiprøver, osteoporose prøver (kvinde pakke), bac-test (Aalborg) samt EKG.

 

Farmaceutisk og geriatrisk optimering af patient
Patienter, som efter screening (
se bilag 1) med scorer 2 eller mere henvises til:

 

 • • Gennemgang af medicin ved farmaceut med henblik på medicinanamnese og eliminering af uhensigtsmæssige interaktioner (se bilag 2).

 • • Efterfølgende ambulant forundersøgelse med geriater med henblik på præoperativ optimering, herunder seponering af evt. ikke indiceret medicin.

 • • Henvisning til farmaceut og geriater sker ved brug af standard henvisning (bilag 3), som sekretær sender.

 

Booking af operation

I forbindelse med ambulant forundersøgelse planlægges dato for operation. Hvis man ved geriatrisk vurdering finder faglig grund til at udskyde denne dato, så meddeles dette til alloplastik sekretær i Aalborg.

 

Forløb - Akutte
Patienter med akut svigt af osteosyntese eller multiple luksationer indenfor kort tid indlægges via skadestue på afd. O1, Aalborg Sygehus. Operation foretages i Aalborg.

I forbindelse med indlæggelse vurderes patient af geriater.

 

Operation og postoperativt forløb - alle

Protesekoncept
Femur: cementeret stem

Acetabulum: dual mobility cup

 

Der henvises til PRI-dokument om dual mobility cup.

 

Operation
Under operation skal der tages vævsbiopsier ad modum Kamme-Lindberg.

 

Postoperativ forløb
Pt. underlægges bevægerestriktioner (
Se PRI dokument).

Pt. følger herudover vanlig forløb med fokus på accelereret mobilisering.

 

Biokemi

 1. 1. Postoperative dag: Væske- og infektionstal

 2. 2. Postoperative dag: Væske- og infektionstal

Herudover blodprøver som ordineret af patientansvarlig læge.

 

Overflytning fra Aalborg til Frederikshavn

For at sikre et patientsikkert forløb skal følgende krav være opfyldt for at en patient kan overflyttes fra Aalborg til Frederikshavn:

 

 • • Postoperativt røntgen af hoften er godkendt af speciallæge i alloplastikfagområdet.

 • • Biokemi er godkendt af læge

 • • Der foreligger en postoperativ plan for smertebehandling, mobilisering og kontrol.

 • • Har gentagne TOKS værdier på max. 3 målt over 4 timer på sengeafdelingen samt umiddelbar inden overflytning.

 

Formålet med overflytning er smertebehandling og mobilisering. Overflytning er kun relevant hvis indlæggelsestiden skønnes at vare mere end 2 døgn. Overflytning op til en weekend skal aftales med vagthavende læge i Frederikshavn, da der ikke er ortopædkirurgisk læge fysisk tilstede i vagten. Ved saturation under 96% skal overflytning ske med en behandlingskrævende transport.

 

Efter overflytning til Frederikshavn kan geriater fra Aalborg inddrages til telefonkonference eller evt. virtuel stuegang.

 

Udskrivelse
For at iagttage patientsikker udskrivelse skal følgende krav være opfyldt:

 

Funktionelle krav:

 • • Patient kan selvstændigt forflytte sig ind og ud af seng.

 • • Kan varetage personlig hygiejne/ den nødvendige hjælp arrangeret.

 • • Anvender hjælpemidler sikkert

 • • Sikker trappegang, hvis patient har trapper i hjemmet.

 • • Sikker gang med hjælpemidler (mindst 50 m)

 • • NRS mindre end 5 i aktivitet samt NRS mindre end 3 i hvile

 

Fysiologiske krav:

 • • Gang i maven

 • • Normal vandladning

 • • Operationssåret er tørt

 

Biokemi:

 • • Habituel creatinin (+/- 10)

 

Ved ∆Hgb < 2 skal der foreligge en lægefaglig plan for behandling/opfølgning af dette.

 

Ved afvigelse fra ovenstående skal der foreligge en lægefaglig begrundelse.

 

Ambulant opfølgning
Operatør har ansvar for angivelse af plan for opfølgning i operationsnotat, eller i operatørens opfølgende journalnotat når han/hun godkender røntgenkontrollen.

Som standard er opfølgning:

 • • Agraffjernelse ved egen læge ca. 14 dage postoperativt.

 • • Røntgen 3. mdr. postoperativ ved operatør – med angivelse af ønsket matrikel

 

Opfølgning inklusive svar på røntgen kan ske med fysisk ambulant fremmøde eller telefonisk afhængig af patientpræference, herunder geografi.

 

Afvigelse fra forløbsbeskrivelsen dokumenteres i journal ved patientansvarlig læge.