Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultater Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg

Beskrivelse

Det er vigtigt, at alle undersøgelsesresultater ses rettidigt, så den relevante udredning/behandling kan iværksættes hurtigst muligt og så ingen patienter påføres skade eller oplever unødvendigt ventetid.

 

 Billede 1

 

VIGTIGT ved rekvisition

Når læge/sygeplejerske/sekretær opretter en rekvisition skal der i det omfang det er muligt

 • • anføres rekvirerende læge i ”Godkender person” – svaret vil i så fald komme ind på rekvirentens personlige opgaveliste, når det foreligger

 • • angives en ”Gruppe” = relevante fagområde i fritekstfeltet – (giver sorteringsmulighed og overblik på listen ”Svar til godkendelse”)

 

Rekvirering efter tilsyn fra anden afdeling

Såfremt rekvisitionen foretages efter anbefaling via tilsyn af læge fra anden afdeling, anføres den behandlingsansvarlige læge – alternativt den specialeansvarlige overlæge for relevant fagområde som ”Godkender person”

 

Rekvirering på patienter i ”lånesenge”

Ved rekvisitioner på patienter i ”lånesenge” anføres rekvirerende læge fra respektive speciale/afdeling som ”Godkender person”

 

Arbejdsgange - Hvad gør lægerne

Indlagte patienter

Som udgangspunkt er rekvirerende læge ansvarlig for elektronisk godkendelse af prøvesvar på den enkelte patient løbende under indlæggelsesforløbet, dog er det

 

Stuegangsgående læge der elektronisk godkender og handler på prøvesvar samt sørger for journalføring relateret til undersøgelsessvaret på den enkelte patient i forbindelse med stuegang.

 

Ved hastesvar eller skæve værdier, som meldes telefonisk, kontaktes ansvarlig sygeplejerske/læge.

 

Udskrivende læge gennemgår prøvesvar for den enkelte patient og godkender elektronisk eventuelt ikke-godkendte svar ved udskrivelse og i forbindelse med epikrisediktering.

 

Fremgangsmåde – elektronisk godkendelse

 • • I patientkontekst gå til ”Rekvisitioner og svar” + ”Rekvisition/svar”

 • • Højreklik på ikke-godkendte svar (vises med fed skrift) og vælg ”Godkend”

 

Udskrevne patienter

Ikke-godkendte prøvesvar på patienter, som er udskrevet fra sengeafsnittet bliver stående på sengeafsnittets liste ”Svar til godkendelse” – sengeafsnitssekretærerne registrerer ”Ansvarlig godkender” på de prøvesvar, hvor dette ikke allerede er angivet, så svaret lægger sig på rekvirerende læges opgaveliste.

 

Rekvirerende læge vil modtage prøvesvar vedrørende udskrevne patienter i ”Mine opgaver”, når svar foreligger (fx patologisvar eller mikrobiologisvar), og har ansvaret for at reagere på, journalføre og elektronisk godkende disse prøvesvar.

 

Fremgangsmåde – elektronisk godkendelse

 • • I organisatorisk kontekst gå til ”Afdelingsopgaver” + ”Mine opgaver”

 • • Højreklik på ikke-godkendte svar (status ”ikke godkendt”), vælg ”Vis svar” og tryk ”Godkend” (Alt+G)

 • • Skal der handles på svaret (fx indkaldelse) kan der oprettes opgave til sekretariatets funktionsrolle (ALBOFOD-SEKRETÆR, ALBOSÅR-SEKRTÆR osv.)

  • ➢ Marker opgaven, højreklik, vælg ”Videresend opgave” – vælg funktionsrolle + afdeling 80015390 og funktionsrolle (fx ALBOFOD-SEKRETÆR)

 

Ambulante patienter

Som udgangspunkt er rekvirerende læge ansvarlig for elektronisk godkendelse af prøvesvar på den enkelte patient. Lægerne er ansvarlige for, én gang dagligt, at gå via deres personlige opgaveliste (i menuen ”Afdelingsopgaver” + ”Mine opgaver”) med henblik på elektronisk at godkende og handle på prøvesvar samt sørge for journalføring relateret til undersøgelsessvaret på den enkelte patient.

 

Såfremt lægen der ser patienten i ambulatoriet ikke er lig med rekvirerende læge, kan denne elektronisk godkende og handle på prøvesvar samt sørge for journalføring relateret til undersøgelsessvaret på den enkelte patient.

 

Fremgangsmåde – elektronisk godkendelse

 • • Se fremgangsmåde under ”Udskrevne patienter”

 

Arbejdsgange - Hvad gør sekretariatet

Sekretariatet gennemgår dagligt listen ”Svar til godkendelse”.

 

Indlagte patienter

Sengeafsnitssekretærerne

Ambulante patienter

Ambulante sekretærer efter rul

 

 • • Såfremt rekvirenten ved oprettelse har angivet relevant ”Gruppe”, kan listen sorteres på disse

 • • Ved manglende ”godkender person” påføres dette = rekvirerende læge/alternativt fagområdets specialeansvarlige overlæge – via listen ”Svar til godkendelse”

 

Alle svar på listen ”Svar til godkendelse” med angivet ”Godkender person” er videregivet til relevant fagområde/læge. Disse forsvinder først fra listen når lægen har godkendt svaret.

 

Overblik over patienter, som afventer prøvesvar

Sekretærerne i det enkelte fagområde booker patienter, som afventer prøvesvar enten via huskelisten i Bookplan eller via oprettet patientliste med henblik på sikring af overblik over rekvirerede prøver/undersøgelser.

Sekretærerne holder øje med at prøvesvarerne indløber og rykker eventuelt for disse ved manglende svar.

 

Modtagelse elektroniske prøvesvar

Elektroniske prøvesvar og undersøgelsesresultater bliver automatisk sendt til afdelingen og bliver præsenteret via menuen ”Afdelingsopgaver” og ”Svar til godkendelse”.

Alle elektroniske prøvesvar og undersøgelsesresultater i NordEPJ godkendes digitalt i NordEPJ.

Listen ”Svar til godkendelse” indeholder både biokemiske, mikrobiologiske, billeddiagnostiske, patologiske og genetiske svar til godkendelse samt dokumenter fra arkiv, som skal godkendes.

 • • Fra listen kan man åbne svaret og godkende det (højreklik, vælg ”Vis svar” og ”Godkend”), eller gå til den enkelte patients journal og godkende svaret. Når man godkender et svar fra listen ”Svar til godkendelse”, opdateres listen automatisk

 

Undtagelse
Prøvesvar fra Klinisk Neurofysiologisk Afdeling (fx ENG/EMG) forefindes ikke i listen ”Svar til godkendelse”, men skal fremfindes i patientkontekst under menuen ”Arkiv

 • • Rekvirerende læge kan her sættes på som godkenderperson med henblik på læge-godkendelse

 

Modtagelse af papirsvar

Papirsvar (fx fra SSI) modtages af sekretæren, som scanner svaret til NordEPJ ArkiveringNordEPJ.pdf (rn.dk) og lægger svaret til læge-godkendelse ved rekvirerende læge i NordEPJ.

 

Modtagelse af mundtlige prøvesvar

Den, der modtager et mundtligt svar, er ansvarlig for, at dette fremlægges for lægerne. Primært vidergives svaret til den læge, der har haft med patienten at gøre, sekundært en af de andre læger i pågældende fagområde.

 

Målgruppe – modtagelse

Lægesekretærer, læger og sygeplejersker

 

Formål

At der følges op på modtagne prøver og undersøgelse, således patienterne sikres hurtig og effektiv behandling samt undgår skade eller unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultat.
 

Referencer

Håndtering af parakliniske svar

Opret opgaver

KP - Opret opgave (Huskeseddel)

RSM - Biokemi (Huskeseddel)

RSM - Opret mikrobiologisk rekvisition (Navigationsseddel)

RSM - Patologi (Huskeseddel)

RSM - Print i parakliniske systemer (Huskeseddel) (TILFØJET 01-03-2022)

ArkiveringNordEPJ.pdf (rn.dk)