Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intravenøs behandling med antibiotika i hjemmet – Regional lægefaglig instruks

Formål

At sikre ensartede og patientsikre forløb for patienter, der udskrives til intravenøs behandling med antibiotika i hjemmet. At give den behandlingsansvarlige læge et overblik over de forskellige praktiske muligheder for intravenøs antibiotisk hjemmebehandling.

 

Målgruppe

Patienter med lokale eller systemiske infektioner med indikation for intravenøs antibiotisk behandling, hvor behov for anden behandling og pleje også kan varetages i hjemmet.

Findes en ligeværdig peroral antibiotisk behandling, anbefales dette frem for intravenøs antibiotisk behandling, og mulighed for skifte til peroral administration skal løbende revurderes.

 

Forudsætninger for hjemmebehandling

  • • At patienten er i stand til at forstå de givne instruktioner og særligt kan indgå og honorere aftale om øjeblikkeligt at kontakte afdelingen eller kommunalt plejepersonale i tilfælde af problemer med udstyret eller ved systemiske tegn på sygdom. Usikkerhed herom kontraindicerer hjemmebehandling

 

  • • Patienten skal have tolereret behandling med det valgte antibiotika før behandling i hjemmet*.

 

  • • Der skal være dokumenteret tydelig klinisk- (bedret almentilstand, fravær af feber) og paraklinisk (faldende CRP og leukocytter) effekt af den pågående antibiotiske behandling før udskrivelse. Eventuelle komorbide tilstande skal være stabiliserede.

*Der er ikke krav om epi-pen eller observation mhp. anafylaksi under og i forlængelse af indgift af IV-antibiotika i hjemmet. Som vanligt skal der ifølge Sundhedsstyrelsen som udgangspunkt være adrenalin til rådighed ved injektions- og infusionsbehandling, og der henvises til lokale kommunale retningslinjer herfor. 

 

Praktiske muligheder for intravenøs behandling med antibiotika i hjemmet

Intravenøs behandling med antibiotika kan fortsættes i hjemmet på en af følgende måder:

  1. 1. Intravenøs behandling administreret via den kommunale hjemmesygepleje. På nuværende tidspunkt kan der i kommunalt regi maksimalt gives infusion x 3 per døgn. . I særlige tilfælde og efter konkret faglig vurdering ved klinisk mikrobiologisk eller infektionsmedicinsk speciallæge kan infusion x 4 per døgn erstattes af infusion x 3 per døgn (evt plus tablet x 1 per døgn). For opstart af behandling via Hjemmesygeplejen se regional instruks (https://pri.rn.dk/Sider/31543.aspx).

 

  1. 2. Intravenøs behandling via pumpe (CADD-pumpe eller elastomerisk pumpe). Behandling via pumpe er for nuværende muligt med Cloxacillin, Piperacillin-Tazobactam og Vancomycin. For opstart af behandling med antibiotika-pumpe der til regional instruks (https://pri.rn.dk/Sider/33417.aspx).

 

  1. 3. Daglig infusion via lokalt Daghospital. Denne tilgang er begrænset til antibiotikatyper, som doseres en gang dagligt (fx Ceftriaxon, Ertapenem), og logistikken afhænger af lokale forhold.

 

Information til patienten

Forud for udskrivelsen informeres patienten om baggrunden for den fortsatte behandling samt plan for det videre forløb inklusive klinisk og paraklinisk opfølgning. Det understreges, at øjeblikkelig kontakt til afdelingen eller kommunalt plejepersonale af sikkerhedsmæssige årsager er et ufravigeligt krav i tilfælde af mekaniske problemer (iv-adgangen, pumpen eller infusionssættet) eller ved udvikling af feber, smerter, nytilkommet udslæt eller andre tegn på systemisk sygdom.

Ved udskrivelsen medgives patienten skriftlig information (se venligst Bilag 1+2+3), som inkluderer telefonnummer på den behandlingsansvarlige afdeling.

 

Anlæggelse af intravenøs adgang

Patienten skal inden udskrivelsen have anlagt en sikker og stabil intravenøs adgang. Ved behandlingsvarighed under 30 dage tilrådes anlæggelse af Midline, mens PICC-line anbefales ved behandlingsvarighed over 30 dage. Venflon anbefales ikke som iv-adgang ved intravenøs behandling i hjemmet.

Anlæggelse af Midline eller PICC-line foregår efter aftale med lokal Anæstesiologisk Afdeling.

 

Behandlingsansvar og plan for opfølgning

Behandlingsansvaret påhviler den ordinerende læge og i tilfælde af fravær dennes afdeling.

Inden udskrivelsen lægger den behandlingsansvarlige læge en plan for klinisk og paraklinisk opfølgning og patienten medgives tid for den første kontakt. Hyppigheden for klinisk opfølgning varierer fra patient til patient, men som minimum tilrådes der blodprøvetagning samt konsultation (telefonisk eller fysisk fremmøde) to gange ugentligt.

 

Mulighed for rådgivning og henvisning til intravenøs behandling med antibiotika i hjemmet

I tilfælde af praktiske spørgsmål vedrørende rekvisition, opbevaring og transport af antibiotika til pumpebehandling tilrådes der telefonisk kontakt til Sygehusapoteket Region Nordjylland. Ved ændringer af behandlingsplanen og dermed bestilling af antibiotika til patient i OPAT-behandling, skal lægen, der har behandlingsansvaret for patient i OPAT-behandling sikre, at der gives besked til medicinservice om, at bestillingen er ændret.

For patienter indlagt på Aalborg Universitetshospital (Aalborg matrikel) er det dertil muligt at henvise til intravenøs behandling med antibiotika i hjemmet via Infektionsmedicinsk Afdeling. Ved opstart af forløb overgår behandlingsansvaret til Infektionsmedicinsk Afdeling, hvorefter der udarbejdes plan for den antibiotiske behandling og indledes standardiseret opfølgning af infektionen, mens eventuelle specialespecifikke problematikker fortsat håndteres af det henvisende speciale. Der sendes skriftlig elektronisk henvisning til Infektionsmedicinsk Afdeling og henvisningerne visiteres dagligt i hverdage, hvorefter den henvisende afdeling kontaktes.