Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning af voksen intensiv patient imellem de to hospitalsmatrikler i Aalborg

 

Stillingtagen til, hvorvidt en given intensiv patient kan overflyttes, påhviler den for patienten i øjeblikket ansvarlige speciallæge i intensivt afsnit (herefter kaldet afsender). Stamspecialets bagvagt skal altid høres.

 

Intensivkoordinator (tlf. 6 19 00) formidler kontakt til ansvarshavende speciallæge i det intensive afsnit, hvortil patienten planlægges overflyttet (herefter kaldet modtager).

Endelig beslutning om overflytning træffes i dialog mellem afsender og modtager.

Aftalen dokumenteres i patientjournalen, med angivelse af involverede parter.

Når aftale om overflytning er indgået, påhviler det afsender at fastlægge niveauet for sundhedsfaglig ledsagelse under ambulancetransporten:

 

  • • Som hovedregel ledsages intensive patienter af læge og intensivsygeplejerske.

 

  • • Patienter, som ikke er akut bevidsthedspåvirkede, og ikke umiddelbart truede på respiration og/eller kredsløb, kan dog transporteres alene med ledsagelse af intensivsygeplejerske, såfremt pågældende er fortrolig med opgaven.

 

Matriklerne stiller ledsagende personale og udstyr til rådighed efter følgende algoritme:

 

Transport fra matrikel Syd til matrikel Nord

Hverdage, kl. 08.00 - 15.00.
Læge og/eller intensivsygeplejerske fra matrikel Nord.

Respirator og øvrigt hospitalsbaseret transportudstyr fra matrikel Nord.

 

Øvrige tidsrum.
Læge fra matrikel Syd* og/eller intensivsygeplejerske fra matrikel Nord.

Respirator fra matrikel Syd**. Øvrigt hospitalsbaseret transportudstyr fra matrikel Nord.

 

Transport fra matrikel Nord til matrikel Syd

Hverdage, kl. 08.00 - 15.00.
Læge fra matrikel Nord og/eller intensivsygeplejerske fra matrikel Syd.

Respirator fra matrikel Nord. Øvrigt hospitalsbaseret transportudstyr fra matrikel Syd.

 

Øvrige tidsrum.
Læge og/eller intensivsygeplejerske fra matrikel Syd.

Respirator og øvrigt hospitalsbaseret transportudstyr fra matrikel Syd.

 

 

* Dog læge fra matrikel Nord, hvis vagtbemandingen her er dubleret.

** Dog respirator fra matrikel Nord, hvis ledsagende læge udgår herfra.

 

 

Der anvendes rutinemæssigt følgende transportudstyr:

 

  • • Zoll X monitor/defibrillator samt iltforsyning:

Indgår i ambulancens standardbestykning.

Leveres af ambulancepersonalet.

 

  • • Hamilton T1 respirator med tilhørende transportbeslag:

Er hospitalsbaseret.

Medbringes på vej til og/eller fra patienttransport af ledsagende læge.

Afleveres efter brug til rengøring m.v. i det involverede intensive afsnit på matriklen, hvor lægen er hjemmehørende.

 

  • • Hissin transportkassetter til Braun Perfusor Space sprøjtepumper samt Lowepro transporttaske med medicin og utensilier:

Er hospitalsbaseret.

Medbringes på vej til og/eller fra patienttransport af ledsagende intensivsygeplejerske.

Afleveres efter brug til rengøring, opfyldning m.v. i det involverede intensive afsnit på matriklen, hvor sygeplejersken er hjemmehørende.

 

Det hospitalsbaserede transportudstyr henstår, når ikke i brug, centralt placeret: på matrikel Syd i konferencerummet på TIA; på matrikel Nord i depotet på tidligere operationsstue 9.

Når niveauet for sundhedsfaglig ledsagelse er fastlagt, og patienten og det ledsagende personale er samlet og klar, kan transporten iværksættes. Medmindre andet aftales, påhviler opgaven hermed afsender, som også sikrer, at retningslinjen Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse er overholdt.

 

Ambulance rekvireres i henhold til dokumentet Rekvirering af ambulance til akut interhospital transport af voksen intensiv patient

 

Ansvaret for patienten undervejs i transporten påhviler som udgangspunkt afsender. Hvis en anden speciallæge ledsager patienten, overgår ansvaret dog til denne.

 

Ambulance anvendes kun til selve patienttransporten. Forudgående og/eller efterfølgende transport af personale og udstyr mellem matriklerne foregår med taxi.