Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sikkert patientflow på Aalborg UH

Beskrivelse

Sikkert Patientflow er en systematisk tilgang, der bidrager til et overblik og en forudsigelighed til gavn for patienten med henblik på at øge patientsikkerheden og minimere den ikke-fagligt begrundede ventetid. De overordnede mål er:

 • • Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt

 • • Sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid

De centrale formål er at:

 • • Sikre sammenhæng og gode patientforløb internt på hospitalet, med andre hospitaler samt kommuner og praktiserende læger

 • • Nedsætte silotænkning og fremme samarbejdet på tværs af afdelinger

 • • Flytte fokus på indlæggelser fra dage og uger til time for time

 • • Højere patientsikkerhed ved at reducere overbelægning og dermed bedre kvalitet for både patienter og personale

 • • Identificere flaskehalse og igangsætte løbende forbedringer 

Der er tre vigtige elementer i Sikkert Patientflow:

 1. 1. Daglige, tværfaglige tavlemøder på alle sengeafsnit

 2. 2. Daglig kapacitetskonference på hospitalsniveau, link til belægningsoverblik: Kapacitetsoverblikket

 3. 3. Model for opskalering af sengekapacitet

 

 

Tavlemøder

Tavlemødet er en daglig, tværfaglig konference af ca. 10 minutters varighed, afsluttet senest kl. 10.30.

Formålet er at skabe overblik over:

 • • Afsnittets patienter og patientforløb

 • • Fordelingen af almene og specialiserede patienter

 • • Kommende udskrivninger før og efter kl. 12.00

 • • Manglende svar og undersøgelser

 • • Afsnittets kapacitet

Med afsæt i fælles actioncard (vedlagt som bilag) gennemgås hver enkelte patient i prioriteret rækkefølge. Af hensyn til patientsikkerheden skal der være særligt fokus på:

 • • Er der patienter, der kræver særlig opmærksomhed i forhold til deres kliniske tilstand, inklusiv TOKS?

 • • Er der taget stilling til behandlingsniveau?

 • • Øvrige elementer, som er relevante for den enkelte patient

 

Via tavlemødet bliver der genereret data til kapacitetskonferencen.

Koordinerende person i det enkelte afsnit leder tavlemødet, hvor der endvidere deltager sygeplejersker med plejeansvar samt speciallæge. Deltagerantal tilpasses det pågældende afsnit og relevante fra plejegruppen og eventuelt terapeuter kan deltage efter vurdering.

Se i øvrigt Rammedokument for anvendelse af Cetrea-tavler på Aalborg Universitetshospital i henhold til Sikkert Patientflow

 

Billede 1

Kapacitetskonference

 

Kl. 11.30 alle hverdage à ca. 20 minutters varighed mhp overblik over hospitalets kapacitet.

Antal patienter, forventede udskrivelser samt eventuelle overflytninger gennemgås på hospitalsniveau med mulighed for orientering på tværs af specialer og sparring og feedback på kritiske patienter.

Formålet med kapacitetskonference er at:

 • • Skabe et systematisk overblik og gennemsigtighed i hospitalets samlede kapacitet

 • • Begrænse unødig ventetid samt unødige genindlæggelser

 • • Skabe fælles løsninger på fælles problemstillinger

Kapacitetskoordinator fra ATC leder konferencen.

Der er mødepligt, og for hvert sengeafsnit deltager en repræsentant, som er velforberedt via tavlemødet. Desuden deltager repræsentanter fra Klinik Diagnostik og serviceafdelingerne.

Forberedelse: Alle sengeafsnit indtaster dagligt belægning, forventede indlæggelser og udskrivelser i Kapacitetoverblikket

Indtastning kl. 8 med opdatering kl. 11 + mellem kl. 14-15 med opdatering inden kl. 18

Dette danner udgangspunkt for beslutninger på kapacitetskonferencen.

Opskalering af sengekapacitet

 

Nedenstående beslutningsmodel illustrerer opskalering af sengekapaciteten ved stigende belægningspres.

Overbelægning betragtes som et fælles problem på hospitalet, og alle afdelinger bidrager til løsningerne. Patienterne skal tilbydes sikre forløb med ophold på sengestue. Placering på gangene er ikke acceptabelt. I takt med stigende belægningspres udvides sengekapaciteten trinvist.

Kapacitetskoordinatorerne har kompetencen til at beslutte, om der er grundlag for at opgradere hospitalets belægningsstatus og dermed udvide sengekapaciteten.

 

Billede 3

 

Se i øvrigt detaljeret plan for Opskalering af sengekapacitet, hvor sengeafsnittenes sengekapacitet fremgår.

 

Trin 0: Alle afsnit har en belægning, der kan håndteres inden for den disponible sengekapacitet.

 

Trin 1: Når belægningssituationen på Aalborg UH nærmer sig 100%, er der brug for handling for at undgå, at patienter placeres på gangene. Således skal alle sengeafsnit på opfordring kunne etablere yderligere en sengeplads. Hvor pladserne konkret udmøntes, er afhængig af situationen på dagen samt hvilke patienter, der har behov for plads.

 

Trin 2: Er tiltagene i trin 1 ikke tilstrækkeligt og eneste mulige løsning er placering af patienter på gangen med brandvagt, overgår hospitalet til trin 2. Her pålægges udvalgte afsnit at åbne ekstra senge (jf. opskaleringsplan). Det forudsættes, at eventuelt ferielukkede senge åbnes først.

 

Trin 3: Bliver det nødvendigt efter åbning af de ekstra senge i trin 2 at placere patienter på gangen med brandvagt mere end 2 steder, overgår hospitalet til trin 3. Her inddrages yderligere sengeafsnit på hospitalet. Det kan blive nødvendigt at aflyse operationer og/eller ambulante besøg, hvilket de berørte afdelinger har forberedt inden kapacitetskonferencen.

 

Yderligere tiltag for at reducere presset hurtigst muligt: Ekstra speciallægekvalificeret stuegang om aftenen mhp. plan og udskrivelse.

 

 

Aftaler om lånesenge

 

Ved behov for overflytning af patienter mellem sengeafsnit af kapacitetsmæssige årsager anvendes af hensyn til patientsikkerheden udelukkende lånesenge, hvor behandlingsansvaret fastholdes i stamafdelingen.

Det sygeplejefaglige ansvar påhviler modtagende afsnit.

Som udgangspunkt flyttes ”sikker 1’er” til andet afsnit. Det er den patient, som afdelingen vurderer, er bedst egnet til overflytning til andet sengeafsnit

 

Nedenstående principper er gældende ved brug af lånesenge:

 • • Bagvagten på stamafdelingen afgør, om en patient er egnet til en udflytning – fortrinsvis patienter defineret som ”sikker 1’er”

 • • Patienten skal være afklaret med en tentativ diagnose, behandlingsplan og forventet udskrivningsdato

 • • Der skal være udarbejdet et overflytningsnotat

 • • Den endelige aftale indgås mellem de involverede specialers bagvagter

 • • Aftaler skal som udgangspunkt indgås i tidsrummet kl. 8-17 og primært være mellem stationære

sengeafsnit

 • • I særlige tilfælde, f.eks. når der er risiko for, at Aalborg UH kommer i ”rød” belægning, har kapacitetskoordinatoren i samarbejde med afdelingsledelsen i AMA mulighed for overflytning uden for dette tidsrum.

 

Ved brug af lånesenge har stamspecialet ansvar for:

 • • At afsætte lægeressourcer til stuegang til patienter i lånesenge

 • • At tildele en patientansvarlig læge, som fremgår af Cybertavlen og af journalen

 • • Ved behov for akut tilkald til patienter i lånesenge uden for normal dagtid kontaktes stamspecialets vagthold

 • • Sekretariatsbetjening foretages af stamspecialet, der foretager registrering såvel som notatskrivning. Patienten registreres med adresseafdeling på det afsnit, hvor lånesengen placeres.

 

 

Processen ved brug af lånesenge

1. Kapacitetskoordinatoren kontakter den vagthavende læge i stamafsnittet og orienterer om muligheden for at benytte låneseng i et specificeret sengeafsnit. Primært til patienter defineret som ”sikker 1’er”

2. Stamafsnittets bagvagt:

a) Kontakter kollega i det speciale, hvori det modtagende sengeafsnit er placeret
b) Sikrer at patienten er færdigudredt med en diagnose, behandlingsplan samt en forventet udskrivningsdato. Der skal ligeledes være udarbejdet et overflytningsnotat.

3. Stamafsnittets ansvarshavende sygeplejerske:

a) Orienterer kollega i modtagende sengeafsnit om de sygeplejefaglige forhold omkring patienten
b) Sikrer at plejeplan for patienten er opdateret i EPJ, samt at der medsendes eventuel specialespecifik medicin, utensilier, PRI-dokumenter mv.
c) Orienterer kapacitetskoordinatoren om den konkrete patientflytning
d) Sikrer at patient og pårørende orienteres I nogle situationer vil det frem for at bruge en låneseng være relevant at overflytte en patient til en anden hospitalsmatrikel, som derfor overtager behandlingsansvaret

 

Kapacitetsbetingede overflytninger

Der kan ske kapacitetsbetingede overflytninger mellem matrikler.

 

Koordinering og ledelse

Kapacitetskoordinatoren beslutter på baggrund af kapacitetskonferencen, om belægningsstatus skal opskaleres. Beslutningen tages ud fra begivenheder frem for procentuelle belægningstal og de normale beslutningsveje mellem trin 0, 1 og 2.

Afdelingsledelserne har ansvaret for at holde sig løbende orienteret og være opmærksom på behov for skærpet indsats i forhold til udskrivelse mv. allerede, når trin 1 er aktiveret for at undgå eskalering til højere trin.

 

Kommunikation

Hospitalets daglige belægningssituation skal være synlig for alle, og ses i Kapacitetsoverblikket samt på forsiden af Personalenet. Modellen for opskalering af sengekapacitet skal ligeledes væres synlig på kapacitetskonferencen.

Afdelingsledelserne har ansvaret for løbende at informere eget personale om situationen.

 

Koordinationsgruppen

 

Kommissorium, deltagere samt referater fra gruppen, der arbejder med Sikkert patientflow findes her:

​Koordinationsgruppe

 

Dokumentsamling

 

Der findes en række PRI-dokumenter, der vedrører Sikkert patientflow. Disse er samlet her: Dokumentsamling for Sikkert Patientflow.