Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Billede 3

Patientansvarlig læge og Patientens Team

Tjekliste: Hvor langt er vi?  

      

I Region Nordjylland skal alle patienter i somatikken som udgangspunkt have en patientansvarlig læge. Undtaget er de patienter, der er i forløb af kortvarig karakter i et enkelt speciale, der efterfølgende ikke fordrer sundhedsfaglig koordinering.

 


Målgruppe og tidspunkt for PAL og Patientens Team

 

 

Egne noter

 

Hvornår i patientforløbet tildeles PAL, og hvornår skal teamet sammensættes?

  • Er der behov for konkrete tidsfrister?

Vi skal sikre særligt fokus på tværgående forløb (afdelings-matrikel- og sektorskifte)

 

Ved modtagelse af henvisning tildeles BAL/primærlæge i NordEPJ under sygdomsforløb (1. rådgiver) samt genetisk vejleder registreres under anden behandler.

Ved de patienter, hvor det efter udredningen besluttes, at Klinisk Genetisk Afdeling skal være tovholder, kan der ved udredningssagens afslutning tildeles en PAL efter 1. rådgivers anmodning.

Hvis patienten i forvejen er registreret med en PAL, skal der tages aktiv stilling til, om KGA skal overtage funktionen.

 

 

Hvem kan tildeles rollen som PAL?

  • Kan fx Uddannelseslæge være PAL?

 

 

Fastansatte speciallæger.

 

Sammensætning og formidling

 

 

Hvordan og hvornår udpeger lægen PAL-funktionen?

Hvis det ikke er lægen (som har vurderet behovet), der påtager sig opgaven, hvordan gives den så videre?

 

Ved de patienter, hvor det efter udredningen besluttes, at Klinisk Genetisk Afdeling skal være tovholder, kan der ved udredningssagens afslutning tildeles en PAL efter 1. rådgivers anmodning.

 

 

Hvordan og hvornår informeres personalet om, at de indgår i teamet?

 

Primær udreder er altid BAL.

Ved behov for udnævnelse af PAL, informeres lægen ved konference.

 

 

Hvordan og hvornår informeres patienten og dennes evt. pårørende om PAL og teamets sammensætning?

  • Udleveres der fx Patientens Team kort eller anden skriftlig information?

  • Hvilke kontaktoplysninger på teamet skal der være, hvis patienten har behov for at henvende sig?

 

 

Patientens informeres om BAL ved første konsultation / udlevering af kontaktkort.

 

Er der klare aftaler om, hvad patienten og evt. pårørende kan forvente af PAL og Patientens Team?

  • Udleveres der skriftligt materiale om indholdet? (forventningsafstemning)

 

 

 

Afslutning/overgang

 

 

Er der klare aftaler for, hvordan og hvornår PAL og teamets sammensætning skifter, fx ved overgang til anden enhed eller ved udskrivelse?

  • Er der behov for klare samarbejdsaftaler herom?

Hvordan og hvornår orienteres patient og evt. pårørende om skift i PAL og teamsammensætning?

 

 

Hvis patienten i forvejen er registreret med en PAL, skal der tages aktiv stilling til, om KGA skal overtage funktionen.

BAL afsluttes, når forløbet afsluttes.

 

Arbejdstilrettelæggelse

 

 

Tager arbejdstilrettelæggelsen højde for arbejdet i PAL-funktionen samt teams?

 

 

BAL = Ja.

PAL = På sigt.

 

Er der aftaler for, hvordan sygdom og fravær i PAL-funktionen og teamet håndteres?

  • Får patienten fx en ny PAL ved længerevarende fravær?

 

 

På grund af få patienter med behov for PAL-funktion vurderes dette ikke relevant.

 

Er der mulighed for ændring i PAL og teamet, hvis patienten (eller personalet) ønsker det?

 

 

Ja.

 

Er der aftaler om, hvem der registrerer PAL og team-medlemmer i EPJ?

 

 

Sekretær.