Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse - Patientforløbet for hoftenære frakturer

 

 

 

Billede 1 

Målgruppe  

Patienter, der indlægges med hoftenær fraktur i Region Nordjylland 

Formål 

 At sikre faglig kvalitet, patientinddragelse og et sammenhængende patientforløb

  

Første kontakt i akutmodtagelsen

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret. 

  

  

Kerneydelser 

  

  

Aktivitet - Aalborg

  

Ansvarlig 

Modtagelse / dokumentation 

  

  

Inden indlæggelse 

 • • Patienten ankommer med Falck og modtages af sygeplejerske i skadestuen eller patienten køres direkte til røntgen afhængig af henvisning 

 • • Falck afgiver rapport til sygeplejerske  

 • • Sekretæren registrerer patienten som skade-patient og opretter Sygdomsforløb/Forløbslabel (rn.dk) 

 • • Falck lejrer patienten på røntgenskadeleje 

 • • Sygeplejerske skriver røntgenhenvisning + bestiller blodprøver (ATC, basisprofil og BAC test) og EKG 

 • • ID armbånd påsættes Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland (rn.dk) 

 • • Portør bestilling -  patienten til røntgen  

  

  

Falck 

O-læge  

Sygepleje 

Sekretær 

Portør 

Bioanalytiker 

  

  

Ved indlæggelse 

Akutmodtagelsen 

  

  

 • • Patienten modtages af sygeplejerske i akutmodtagelsen mht. klargøring til indlæggelse (omklædning, lejring i hofteseng (med trykaflastende madras), armbånd, værdigenstande) 

 • • Sygeplejerske i akutmodtagelsen melder patienten i kode 486 

 • • Sekretæren registrerer patienten i EPJ 

  

Sygepleje 

O-Sekretær 

  

 

Anæstesilæge

O- læge  

 

Observation 

Inden indlæggelse 

Akutmodtagelsen 

  

  

  

  

  

  

  

Sygeplejerskehandlinger, informationer og observationer dokumenteres i EPJ 

  

  

  

Sygepleje 

O-Læge 

  

  

  

  

  

  

  

Ved indlæggelse 

O1 

 • • Monitorering 

 • • VAS score 

 • • Tryksårsscreening og revurdering 

 • • Obs vandladning evt. SIK (IKKE anlæggelse af kateter a demure) 

 • • Handlinger, informationer og observationer dokumenteres i EPJ  

 • • Pt. optimeres med væsketerapi, anæstesiskema færdiggøres. Følg op på blodprøvesvar, OBS BAC-test 

  

Sygepleje 

  

  

Diagnostiske undersøgelser 

Inden indlæggelse 

  

 • • Blodprøver, EKG, type og BAC 

 • • Røntgen af hoften 

 • • Er der behov for supplerende undersøgelser af bækken eller hele femur? 

 • • Røntgenbilledet vurderes af lægen, når patienten returnerer til Akutmodtagelsen 

 • • Blærescanning  

 • • Antikoagulerende (AK) behandling: Kirurgien i sig selv kræver ikke nødvendigvis revertering 

  • • Vitamin K antagonister: revertering med frisk frosset plasma (maksimal effekt efter 2 timer), octaplex®     (effekt efter 10 min). 

 • • INR <3,5: patienten går til operation uden revertering af AK-behandling.  

 • • Non-vitamin K orale antikoagulantia: følg blodprøvesvar, rotemanalyse, telefonisk vejledning fra klinisk immunologisk afdeling 65550 og PRAB rapport.  

Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling (rn.dk)

  

Bioanalytiker/Radiograf 

  

O- læge  

Sygepleje 

  

Vurdering 

Inden indlæggelse 

  

  

 • • Svar på blodprøver  

 • • Anæstesilæge tilser patienten og lægger en præoperativ plan 

  

  

O-Læge 

  

  

Anæstesilæge  

Koordinering 

  

 • • Portør - til røntgen, hofteseng, O1  

 • • Forvagten melder patienten til sengeafsnittet og OP eller registrerer patienten til OP (fx kontakt til sengeafsnit, operationsafsnit) 

 • • Akutsygeplejerske finder stamafsnit  

 • • Journalen skrives akut af sekretæren  

  

Portør 

Sygepleje 

O-læge 

Sekretær 

Behandling og pleje 

Inden indlæggelse 

  

  

Sygepleje  

O-Læge  

  

Forebyggelse 

  

Sygepleje 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

  

  

  

  

Sygepleje 

O-Læge 

  

Kerneydelser 

  

  

Aktivitet – Hjørring og Thisted

  

Ansvarlig 

Modtagelse / dokumentation 

  

  

  

  

Inden indlæggelse - skadestuen 

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 • • Patienten ankommer med Falck og modtages af sygeplejerske i skadestuen eller patienten køres direkte til røntgen afhængig af henvisning 

 • • Falck afgiver rapport til plejepersonalet 

 • • Sekretæren registrerer patienten som skadespatient og opretter forløbslabel 

 • • Falck lejrer patienten på røntgenleje 

 • • ID armbånd påsættes jf. Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland 

 • • Sygeplejersken kontakter anæstesilægen m.h.p. anlæggelse af blok, hvor der er mistanke om hoftebrud inden patienten kører i røntgen 

 • • Sygeplejersken bestiller blodprøver på patienten – akutpakken, type og BAC 

   • • I Thisted bestilles osteoporoseprøver også her. 

 • • Sygeplejersken koder bioanalytiker m.h.p. blodprøver  

 • • Læge/behandlersygeplejersken skriver røntgenhenvisning samt ordinerer anlæggelse af enten Nervus femoralis eller Fascia Iliaca blok. Nervus femoralis blokade, hoftenære frakturer  

 • • Plejepersonalet kontakter røntgen med henblik på akut røntgen af hoften 

 • • Patienten modtages af 1-2 sygeplejersker i modtagelsen m.h.p. klargøring til indlæggelse 

 • • Sekretæren registrerer patienten i EPJ 

 • • Skadesygeplejersken/Flow koordinator melder patienten i afsnittet 

 • • Patienten hjælpes i hospitals tøj 

 • • Blå Triage   instruksen hedder Blå Triage, men patienter med hoftenær fraktur vurderes orange 

 

  

Falck 

  

  

Sekretær 

  

  

Sygepleje 

  

 

  

O-læge   

Sekretær 

Sygepleje  

  

  

 

  Akutmodtagelsen, når patienten skal indlægges  

  

  

  

Sygeplejerske 

  

  

  

Diagnostiske undersøgelser 

Inden indlæggelse 

  

  

 • • Røntgen af hoften 

 • • Røntgenbilledet vurderes af lægen, når patienten returnerer til skadestuen  

  

Radiograf 

O-læge  

  

Vurdering 

Ved indlæggelse 

  

  

 • • Lægen udarbejder en behandlingsplan i samråd med bagvagten ift. operations type og prioritering  

Subtrokantær fraktur, Pertrokantær fraktur, Behandling af disloceret collum femoris fraktur 

 • • Operatørsamtale udarbejdes 

 • • Svar på blodprøver ses og dokumenteres via EPJ i ”svar til godkendelse”.  

  

O-læge 

Koordinering 

  

  

 • • Forvagten melder patienten til sengeafsnittet og OP eller registrerer patienten til OP (Fx kontakt til sengeafsnit, operationsafsnit) 

Thisted: Flowkoordinator melder patienten til afdelingen, og bagvagt melder patienten til operation. 

 • • Journalen skrives akut af sekretæren i skadestuen/modtagelsen  

  

O-læge 

Sekretær 

Behandling og pleje 

  

Her beskrives den indledende behandling og pleje. 

  

  

O-læge  

Sygepleje 

Forebyggelse 

  

 • • Lejring på relevant madras ud fra Tryksårsscreening og revurdering 

 • • Sygeplejerskens tidlige mistanke om hoftebrud, hvor anæstesien kontaktes angående blok. Indsatsen forventes at kunne nedbringe mængden af ordineret morfika til patientgruppen, hvilket kan mindske konfusion og kvalme samt øge søvnkvaliteten.  

  

  

Sygepleje 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

  

Her beskrives hvilken dialog, der foregår mellem patient og sundhedsfaglig personale, herunder hvilken information der udveksles mundtligt og skriftligt. 

Det sikres at patient og evt. pårørende er bekendt med forløbet samt evt. spørgsmål er blevet besvaret 

   Sygeplejersken  dokumenterer Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger (rn.dk) 

 • Gennemgang af medicinliste og videre plan med patient og evt. pårørende 

  

  

  

  

Sygepleje 

O-læge 

  

Behandling/undersøgelse

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt 

  

Kerneydelser 

  

  

Aktivitet – Aalborg sengeafsnit O1

  

  

Ansvarlig 

  

Modtagelse / dokumentation 

  

  

  

  

Sygepleje 

Behandling, pleje og  

rehabilitering 

  

Før OP (O1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 • • Observation af smerter VRS/NRS anvendes minimum en gang i hver vagt 

o Smerter måles før og efter alle PN ordinationer Smertevurdering og - behandling  

  

Sygeplejen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

OP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • Patienten modtages og Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland 

 • • Markering af operationsfelt - sideangivelse  

 • • Lejres i forhold til operationstype under hensyntagen til:  

   • • Patientens comorbiditet 

   • • Anæstesiens mulighed for at arbejde/ventilere frit 

   • • Operatørens arbejdsfelt  

 • • Patientsikkerhed: værnemidler, tryk forebyggelse, sterile procedurer, varmetab, sikker brug af teknisk apparatur 

 • • Patienten får håret dækket og kroppen dækkes med varme tæpper 

 • • Sikker kirurgi følges og dokumenteres i EPJ Sikker kirurgi (rn.dk)

 • • Knivtid og stuetid dokumenteres  

 • • Operation i henhold til referenceprogrammets anbefalinger 

 • • Der anlægges forbinding  

 • • Patientens seng klargøres - er opvarmet 

 • • Patienten forflyttes til seng ved hjælp af operatør, anæstesi, portør og operationssygeplejerske 

 • • Operationssygeplejersken tjekker for tryk 

 • • Patienten køres på opvågning  

 • • Operationsbeskrivelsen dikteres af læge herunder nye ordinationer og behandlingsplan 

 • • Ordination af røntgenkontrol, hvis ikke røntgen er taget på lejet. 

 • • Opfølgning på igangsat smertebehandling 

 • • Specielle postoperative blodprøver ud over standardprøver ordineres 

 

  

OP-team 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O-læge 

  

  

  

 

Efter operation - opvågningen 

  

  

Efter operation - sengeafsnit O1 

Observationer 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fysioterapeut opstarter øvelser med progression 

 • Træner forflytning ud af seng til stol med patienten 

 •  Gangtræning 2 x daglig med egnet ganghjælpemiddel 

 • Scoring efter CAS 

Ergoterapeuten indhenter oplysninger om tidligere ADL- formåen i hjemmet og hjælpemidler 

 • Ergo påbegynder instruktion af hjælpemidler 

 • Patienten træner i brug af hjælpemidler til personlig hygiejne og påklædning vha. ergoterapeuten  

  

Sygeplejen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Fysioterapeut 

  

  

  

Ergoterapeut 

 

Forebyggelse 

  

  

  

Koordinering 

  

  

  

  

Primærsektoren sender indlæggelses rapport med en funktionsbeskrivelse senest 24 timer efter indlæggelsen til afsnittet  

Vi sender: 

 • •  Plejeforløbsplan sendes hurtigst muligt til primærsektoren  

 • • Der sendes løbende opdateret plejeforløbsplan 

 

I forhold til rehabilitering og udskrivelse udarbejdes der altid en GOP 

 

  

Diagnostiske undersøgelser 

  

Røntgen af hofte ved ankomst 

Kontrol røntgen af hoften efter operation 

Blodprøver ved ankomst, samt 1. og 3. dag 

Svar aflæses i opgavemodulet af den stuegangsgående læge.  

O-Læge 

Plejepersonale  

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

  

De dage, hvor der er behov for stuegang foregår dette i dialog med patient, læge, sygeplejerske og evt. pårørende 

       • Tværfaglig konference om udskrivelsen med sygeplejerske, terapeuter og patient/pårørende   

 

  

Kerneydelser 

  

  

Aktivitet – Hjørring og Thisted

  

  

Ansvarlig 

  

Indlæggelse på sengeafsnittet Modtagelse / dokumentation 

Sengeafsnit 

 

 Sygeplejersken opstarter eller fortsætter sammen med patient og evt. pårørende dokumentation af data via ” indlæggelse af patient” og status i EPJ,  

  

Sygeplejen 

Behandling, pleje og rehabilitering 

  

Før OP på sengeafsnittet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

Hvis patienten ikke er opereret indenfor 10 timer, kontaktes anæstesien, hvis patienten har brug for en ny smerteblokade. 

 

Klargøres til operation Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1) 

 

Sygeplejen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sygeplejerske 

Læge 

  

OP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • Patienten modtages og Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland 

 • • Markering af operationsfelt - sideangivelse  

 • •  Lejres i forhold til operationstype under hensyntagen til:  

   • • Patientens comorbiditet 

   • • Anæstesiens mulighed for at arbejde/ventilere frit 

   • • Operatørens arbejdsfelt 

 • • Patientsikkerhed: værnemidler, trykforebyggelse, sterile procedurer, varmetab, sikker brug af teknisk apparatur 

 • • Patienten får håret dækket og kroppen dækkes med varme tæpper 

 • • Sikker kirurgi følges og dokumenteres i EPJ  

 • • I Booking dokumenteres knivtid og stuetid 

 • • Der anlægges forbinding  

 • • Patientens seng klargøres - er opvarmet 

 • • Patienten forflyttes til seng ved hjælp af operatør, anæstesi, portør og operationssygeplejerske 

 • • Operationssygeplejersken tjekker for tryk 

 • • Operationsbeskrivelsen dikteres af læge herunder nye ordinationer og behandlingsplan 

 • • Ordination af røntgenkontrol, hvis ikke røntgen tages på lejet. 

 • • Opfølgning på igangsat smertebehandling 

 • • Specielle postoperative blodprøver ud over standard prøver ordineres 

 

  

Sygepleje 

O-læge 

Portør 

Anæstesisygeplejerske 

Efter operation på opvågningen 

Opv.-sygepleje

Efter operation på sengeafsnittet  

Observationer 

 

Fysioterapeut opstarter øvelser med progression 

 • • Træner forflytning ud af seng til stol med patienten 

 • • Gangtræning 2 x daglig med egnet ganghjælpemiddel 

 • • Scoring efter CAS  

Hjørring: 

Aalborg / Thisted: 

  

Ergoterapeuten indhenter oplysninger om tidligere ADL- formåen i hjemmet og hjælpemidler 

 • • Ergo påbegynder instruktion af hjælpemidler. 

 • • Patienten træner i brug af hjælpemidler til personlig hygiejne og påklædning vha. ergoterapeuten  

Hjørring:  

Aalborg / Thisted: 

  

Sygepleje 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fysioterapeut 

  

 

 

 

 

 

  

  

Ergoterapeut 

Forebyggelse 

  

Sygepleje 

Koordinering 

  

  

  

  

 Primærsektoren sender indlæggelsesrapport med en funktionsbeskrivelse senest 24 timer efter indlæggelsen til afsnittet  

Vi sender: 

 • • Plejeforløbsplan sendes hurtigst muligt til primærsektoren  

 • • Der sendes løbende opdateret plejeforløbsplan 

 • • I forhold til rehabilitering og udskrivelse udarbejdes der altid en genoptræningsplan Udarbejdelse af genoptræningsplaner (rn.dk), som udleveres til patienten ved udskrivelsen  

 • • Ved at følge retningslinjen for OP klargøring således at patienten er klar til aftalte tid, undgår vi at et helt operations og anæstesihold står og venter. 

 • • Kvaliteten sikres ved gennemgang af RKKP fire gange årligt ved en tværfaglig gruppe 

 • • Koordinering mellem OP og sengeafsnit om prioritering af patienter til OP programmet 

 • • Koordinering mellem OP og anæstesien omkring operationsprogrammet   

 

Sygepleje   

 

  

  

  

  

 

  

  

 

Styregruppe DR hoftebrud og netværksgruppe 

Diagnostiske undersøgelser 

  

Røntgen af hofte ved ankomst 

Kontrol røntgen af hoften efter operation 

Ved indikation for udredning af osteoporose: 

 • • Thisted: røntgen af columna thoracolumbalis 

 • • Hjørring: Blodprøver og DEXA scanning 

Blodprøver ved ankomst, samt 1. og 3. dag – samt ved behov 

Læge 

Plejepersonale 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

  

  

 • • De dage, hvor der er behov for stuegang hos patienten, foregår dette i dialog med patient, læge, sygeplejerske og evt. pårørende 

 • • Udskrivningskonference med sygeplejerske, terapeuter, patient/pårørende og evt. visitator  

  

 

  

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

  

Kerneydelser 

  

  

Aktivitet for Aalborg, Hjørring og Thisted

  

Ansvarlig 

Koordinering / dokumentation 

  

  

  

  

  

  

  

Planlægningen af udskrivelse/afslutning af patientforløbet begynder ved indlæggelsen, gennem de forekomne samtaler, hvor patient og pårørende er inddraget i afstemning af mål og forventninger, samt beskrivelse af funktionsniveau ved indlæggelsen. 

 

 • • Primærsektoren er adviseret via TSM  

 • • Dokumentationen for forløbet forefindes i: EPJ, RKKP, TSM og medicinmodulet 

 

Der afholdes afsluttende sygepleje samtale med patient og pårørende, herunder: 

 • • Forebyggelse af nyt fald 

 • • Mad og drikke 

 • • Medicin / medicinkort Udlevering af relevante pjecer 

 • • Plejeplan og udskrivningsrapport sendes via TSM  

 • • Repeter de udleverede pjecer med patient og evt. pårørende. 

 • • Terapeuterne drøfter hjemmeøvelsesprogram med patient og pårørende.  

 • • Genoptræningsplan udarbejdes = GOP og medgives patienten ved udskrivelse 

 • • Epikrisen dikteres ved sidste stuegang og medgives patienten 

 • •  Prøvesvar og undersøgelsesresultater tjekkes i EPJ og godkendes Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultater Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg  

 • • FMK afstemmes 

 • • Der doseres og medgives medicin til aftalte dage ud fra FMK.  

Sygepleje 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Terapeuter 

   

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

  

  

  

  

  

Sygepleje 

  

Patientvejledning 

Operation af hoftebrud_HOOA01-180.pdf  

Pjece om behandlingsredskaber og hjælpemidler (rn.dk)

Definition af begreber 

GOP: Genoptræningsplan 

OP-team: Op-sygeplejerske, O-Læge, Anæstesisygeplejerske 

 

Kvalitetssikring

For at sikre kvaliteten afholdes der to gange årligt nøde med styregruppen for hoftenære frakturer  

Der udsendes data omkring indikatoropfyldelse til ledelsen via Koncern Info  

 

Bilag  

Forløb – hoftenær fraktur (pixiudgave sygeplejen)

 

Reference

Referenceprogram for patienter med hoftebrud, 2008 (ortopaedi.dk)