Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse - Patientforløbet for hoftenære frakturer

 Indholdsfortegnelse

Målgruppe4

Formål4

Første kontakt i akutmodtagelsen4

Aktivitet - Aalborg4

Aktivitet – Hjørring og Thisted8

Behandling/undersøgelse11

Aktivitet – Aalborg sengeafsnit O111

Før OP (O1)12

OP12

Efter operation - opvågningen13

Efter operation - sengeafsnit O114

Fysioterapeut15

Ergoterapeut15

Geriater15

Aktivitet – Hjørring og Thisted16

Sengeafsnit16

Før op på sengeafsnittet17

OP18

Efter operation på opvågningen19

Fysioterapeut20

Ergoterapeuten21

Geriater21

Udskrivelse/Afslutning23

Aktivitet for Aalborg, Hjørring og Thisted23

Patientvejledning24

Definition af begreber24

Bilag25

Link25

Terapi26

 

 

 

 

Billede 1 

Målgruppe

Patienter, der indlægges med hoftenær fraktur i Region Nordjylland

Formål

At sikre faglig kvalitet, patientinddragelse og et sammenhængende patientforløb

 

 

Første kontakt i akutmodtagelsen

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

 

 

Aktivitet - Aalborg

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 

Inden indlæggelse

 • • Patienten ankommer med Falck og modtages af sygeplejerske i skadestuen eller patienten køres direkte til røntgen afhængig af henvisning

 • • Falck afgiver rapport til sygeplejerske

 • • Sekretæren registrerer patienten som skade-patient og opretter forløbslabel

 • • Falck lejrer patienten på røntgenskadeleje

 • • Portør bestilling - patienten til røntgen

 

Falck

O-læge

Sygepleje

Sekretær

Portør

Bioanalytiker 

Ved indlæggelse

Akutmodtagelsen

 

 • • Patienten modtages af sygeplejerske i akutmodtagelsen mht. klargøring til indlæggelse (omklædning, lejring i hofteseng (med trykaflastende madras), armbånd, værdigenstande)

 • • Sygeplejerske i akutmodtagelsen melder patienten i kode 486

 • • Sekretæren registrerer patienten i EPJ

 

Sygepleje

O-Sekretær

 

 

Anæstesilæge

o- læge 

 

Observation

Inden indlæggelse

Akutmodtagelsen

 

 

 

 

 

 

 • • Blå Triage - instruksen hedder Blå Triage, men patienter med hoftenær fraktur vurderes orange

 

Sygeplejerskehandlinger, informationer og observationer dokumenteres i EPJ

 

 

 

Sygepleje

O-Læge

 

 

 

 

 

 

 

Ved indlæggelse

O1

 • • Monitorering

 • • VAS score

 • • Vurdering af synkefunktion (evnen til at hoste og synke)

 • • Tryksårsscreening og revurdering

 • • Vurdering af synkefunktion

 • • Obs vandladning evt. SIK (IKKE anlæggelse af kateter a demure)

 • • Handlinger, informationer og observationer dokumenteres i EPJ

 • • Pt. optimeres med væsketerapi, anæstesiskema færdiggøres. Følg op på blodprøvesvar, OBS BAC-test

 

Sygepleje

 

 

Diagnostiske undersøgelser

Inden indlæggelse

 

 • • Blodprøver, EKG, type og BAC

 • • Røntgen af hoften

 • • Er der behov for supplerende undersøgelser af bækken eller hele femur?

 • • Røntgenbilledet vurderes af lægen, når patienten returnerer til Akutmodtagelsen

 • • Blærescanning

 • • Antikoagulerende (AK) behandling: Kirurgien i sig selv kræver ikke nødvendigvis revertering

 

 • • Vitamin K antagonister: revertering med frisk frosset plasma (maksimal effekt efter 2 timer), octaplex® (effekt efter 10 min).

•  INR <3,5: patienten går til operation uden revertering af AK-behandling.

 • • Non-vitamin K orale antikoagulantia: følg blodprøvesvar, rotemanalyse, telefonisk vejledning fra klinisk immunologisk afdeling 65550 og PRAB rapport.

 Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling

 

Bioanalytiker/Radiograf

 

O- læge

Sygepleje

 

Vurdering

Inden indlæggelse

 

 

 • • O-lægen lægger en behandlingsplan i samråd med bagvagten ift. operationstype og prioritering

Subtrokantær fraktur, Pertrokantær fraktur, Behandling af disloceret collum femoris fraktur

 • • Svar på blodprøver

 • • Anæstesilæge tilser patienten og lægger en præoperativ plan

 

 

O-Læge

 

 

Anæstesilæge

Koordinering

 

 • • Portør - til røntgen, hofteseng, O1

 • • Forvagten melder patienten til sengeafsnittet og OP eller registrerer patienten til OP (fx kontakt til sengeafsnit, operationsafsnit)

 • • Akutsygeplejerske finder stamafsnit

 • • Journalen skrives akut af sekretæren

Portør

Sygepleje

O-læge

Sekretær

Behandling og pleje

Inden indlæggelse

 

 

 • • PVK, NaCl, ilt og trykaflastende madras

Sygepleje

O-Læge

 

Forebyggelse

 

Sygepleje

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Sygepleje

O-Læge

 

 

 

Aktivitet – Hjørring og Thisted

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 

 

 

Inden indlæggelse - skadestuen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • Patienten ankommer med Falck og modtages af sygeplejerske i skadestuen eller patienten køres direkte til røntgen afhængig af henvisning

 • • Falck afgiver rapport til plejepersonalet

 • • Sekretæren registrerer patienten som skadespatient og opretter forløbslabel

 • • Falck lejrer patienten på røntgenleje

 • • ID-armbånd påsættes jf. Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 • • Sygeplejersken kontakter anæstesilægen mhp. anlæggelse af blok, hvor der er mistanke om hoftebrud inden patienten kører i røntgen

 • • Sygeplejersken bestiller blodprøver på patienten – akutpakken, type og BAC

I Thisted bestilles osteoporoseprøver også her.

 • • Sygeplejersken koder bioanalytiker mhp. blodprøver 

 • • Læge/behandlersygeplejersken skriver røntgenhenvisning samt ordinerer anlæggelse af enten Nervus femoralis eller Fascia Iliaca blok. Nervus femoralis blokade, hoftenære frakturer

 • • Plejepersonalet kontakter røntgen med henblik på akut røntgen af hoften

 • • Patienten modtages af 1-2 sygeplejersker i modtagelsen mhp. klargøring til indlæggelse

 • • Sekretæren registrerer patienten i EPJ

 • • Skadesygeplejersken/Flow koordinator melder patienten i afsnittet

 • • Patienten hjælpes i hospitals tøj

 • • Blå Triage (Instruksen hedder Blå Triage, men patienter med hoftenær fraktur vurderes orange)

 

Falck

 

 

Sekretær

 

 

Sygepleje

 

 

 

O-læge 

Sekretær

Sygepleje 

 

 

 

  Akutmodtagelsen, når patienten skal indlægges

 

 

 

Sygeplejerske

 

 

 

Diagnostiske undersøgelser

Inden indlæggelse

 • • Røntgen af hoften

 • • Røntgenbilledet vurderes af lægen, når patienten returnerer til skadestuen 

 

Radiograf

O-læge  

Vurdering

Ved indlæggelse

 

 • • Lægen udarbejder en behandlingsplan i samråd med bagvagten ift. operations type og prioritering

Subtrokantær fraktur, Pertrokantær fraktur, Behandling af disloceret collum femoris fraktur

 • • Operatørsamtale udarbejdes

 • • Svar på blodprøver ses og dokumenteres via EPJ i ”svar til godkendelse”. 

 

O-læge

Koordinering

 

 • • Forvagten melder patienten til sengeafsnittet og OP eller registrerer patienten til OP (Fx kontakt til sengeafsnit, operationsafsnit)

Thisted: Flowkoordinator melder patienten til afdelingen, og bagvagt melder patienten til operation.

 • • Journalen skrives akut af sekretæren i skadestuen/modtagelsen 

 

O-læge

Sekretær

Behandling og pleje

 

Her beskrives den indledende behandling og pleje.

 • • Hoftepakken i medicinmodulet ordineres af lægen

 • • Sygeplejersken opstarter indlæggelsessamtalen sammen med patient og evt. pårørende via modtagelse af patient i EPJ 

 

 

O-læge

Sygepleje

Forebyggelse

 

 • • Lejring på relevant madras ud fra Tryksårsscreening og revurdering

 • • Sygeplejerskens tidlige mistanke om hoftebrud, hvor anæstesien kontaktes angående blok. Indsatsen forventes at kunne nedbringe mængden af ordineret morfika til patientgruppen, hvilket kan mindske konfusion og kvalme samt øge søvnkvaliteten.

 

Sygepleje

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

Her beskrives hvilken dialog, der foregår mellem patient og sundhedsfagligt personale, herunder hvilken information der udveksles mundtligt og skriftligt.

Det sikres at patient og evt. pårørende er bekendt med forløbet samt evt. spørgsmål er blevet besvaret

  Sygeplejersken dokumenterer Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger

 

 

 

Sygepleje

O-læge

 

Behandling/undersøgelse

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt

 

 

 

Aktivitet – Aalborg sengeafsnit O1

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

 

 

Sygepleje

Behandling, pleje og

rehabilitering

 

Før OP (O1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Smerter måles før og efter alle PN ordinationer Smertevurdering og - behandling

 

Sygeplejen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Patientens comorbiditet

- Anæstesiens mulighed for at arbejde/ventilere frit

- Operatørens arbejdsfelt

 • • Patientsikkerhed: værnemidler, tryk forebyggelse, sterile procedurer, varmetab, sikker brug af teknisk apparatur

 • • Patienten får håret dækket og kroppen dækkes med varme tæpper

 • • Sikker kirurgi følges og dokumenteres i EPJ Sikker kirurgi

 • • Knivtid og stuetid dokumenteres 

 • • Operation i henhold til referenceprogrammets anbefalinger

 • • Der anlægges forbinding

 • • Patientens seng klargøres - er opvarmet

 • • Patienten forflyttes til seng ved hjælp af operatør, anæstesi, portør og operationssygeplejerske

 • • Operationssygeplejersken tjekker for tryk

 • • Patienten køres på opvågning

 • • Operationsbeskrivelsen dikteres af læge herunder nye ordinationer og behandlingsplan

 • • Ordination af røntgenkontrol, hvis ikke røntgen er taget på lejet.

 • • Opfølgning på igangsat smertebehandling

 • • Specielle postoperative blodprøver ud over standardprøver ordineres

 

 

OP-team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-læge

 

 

 

 

Efter operation - opvågningen

 

 

Efter operation - sengeafsnit O1

 Observationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fysioterapeut opstarter øvelser med progression

  • Træner forflytning ud af seng til stol med patienten

  • Gangtræning 2 x daglig med egnet ganghjælpemiddel

  • Scoring CAS - før operation og inden udskrivelse

  • New Morbility Score ( NMS) før brud

Ergoterapeut indhenter oplysninger om tidligere ADL- formåen i hjemmet og hjælpemidler

  • Ergo påbegynder instruktion af hjælpemidler

  • Patienten træner i brug af hjælpemidler til personlig hygiejne og påklædning vha. ergoterapeuten 

Geriater

Der er geriatrisk tilsyn på alle patienter opereret for en hoftenær fraktur. Tilsynet inkluderer

 • • Medicin gennemgang

 • • Kognitiv test

 • • Osteoporose udredning

 • • Fald profylakse

 

 

Sygeplejen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapeut

 

 

 

Ergoterapeut

 

 

 

Geriater

Forebyggelse

 

 

 

Koordinering

 

 

 

 

Primærsektoren sender indlæggelses rapport med en funktionsbeskrivelse senest 24 timer efter indlæggelsen til afsnittet

 Vi sender:

 • •  Plejeforløbsplan sendes hurtigst muligt til primærsektoren

 • • Der sendes løbende opdateret plejeforløbsplan

  •  I forhold til rehabilitering og udskrivelse udarbejdes der altid en GOP

 • • For at sikre kvaliteten afholdes der to gange årligt nøde med styregruppen for hoftenære frakturer

 • • Der udsendes data omkring indikatoropfyldelse til ledelsen via Koncern Info 

 

Diagnostiske undersøgelser

 

Røntgen af hofte ved ankomst

Kontrol røntgen af hoften efter operation

Blodprøver ved ankomst, samt 1. og 3. dag

Svar aflæses i opgavemodulet af den stuegangsgående læge. 

O-Læge

Plejepersonale

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 • • De dage, hvor der er behov for stuegang, foregår dette i dialog med patient, læge, sygeplejerske og evt. pårørende

• Tværfaglig konference om udskrivelsen med sygeplejerske, terapeuter og patient/pårørende  

 

 

 

 

Aktivitet – Hjørring og Thisted

 

 

Ansvarlig

 

Indlæggelse på sengeafsnittet Modtagelse / dokumentation

Sengeafsnit

 

Sygeplejersken opstarter eller fortsætter sammen med patient og evt. pårørende dokumentation af data via ”indlæggelse af patient” og status i EPJ,

 

Sygeplejen

Behandling, pleje og rehabilitering

 

Før op på sengeafsnittet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sygeplejen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygeplejerske

Læge

 

OP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter operation på opvågningen

 • • Markering af operationsfelt - sideangivelse

 • •  Lejres i forhold til operationstype under hensyntagen til:

     • ▪ Patientens comorbiditet

     • ▪ Anæstesiens mulighed for at arbejde/ventilere frit

     • ▪ Operatørens arbejdsfelt

 • • Patientsikkerhed: værnemidler, trykforebyggelse, sterile procedurer, varmetab, sikker brug af teknisk apparatur

 • • Patienten får håret dækket og kroppen dækkes med varme tæpper

 • • Sikker kirurgi følges og dokumenteres i EPJ

 • • Bookplan, her dokumenteres knivtid og stuetid

 • • Operation i henhold til referenceprogrammets anbefalinger

 • • Der anlægges forbinding

 • • Patientens seng klargøres - er opvarmet

 • • Patienten forflyttes til seng ved hjælp af operatør, anæstesi, portør og operationssygeplejerske

 • • Operationssygeplejersken tjekker for tryk

 • • Operationsbeskrivelsen dikteres af læge herunder nye ordinationer og behandlingsplan

 • • Ordination af røntgenkontrol, hvis ikke røntgen tages på lejet.

 • •  Opfølgning på igangsat smertebehandling

 • • Specielle postoperative blodprøver ud over standard prøver ordineres

 

 

Sygepleje

O-læge

Portør

Anæstesisygeplejerske

Efter operation på senegafsnittet 

Observationer

 

Fysioterapeut opstarter øvelser med progression

 • • Træner forflytning ud af seng til stol med patienten

 • • Gangtræning 2 x daglig med egnet ganghjælpemiddel

 • • Scoring CAS - før operation og inden udskrivelse

 • • New Morbility Score (NMS) før brud

Hjørring:

Aalborg / Thisted:

 

Ergoterapeuten indhenter oplysninger om tidligere ADL- formåen i hjemmet og hjælpemidler

 • • Ergo påbegynder instruktion af hjælpemidler.

 • • Patienten træner i brug af hjælpemidler til personlig hygiejne og påklædning vha. ergoterapeuten

  Hjørring:

Aalborg / Thisted:

Geriater

I Hjørring er der geriatrisk tilsyn af læge og sygeplejerske 3 gange om ugen. Tilsynet inkluderer:

 • • Medicin gennemgang

 • • Kognitiv test

 • • Osteoporose udredning

 • • Fald profylakse

 

 

Sygepleje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapeut

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergoterapeut

 

 

 

 

 

 

 

Geriater

 

Forebyggelse

 

Sygepleje

Koordinering

 

 

 

 

Primærsektoren sender indlæggelsesrapport med en funktionsbeskrivelse senest 24 timer efter indlæggelsen til afsnittet

 • • Plejeforløbsplan sendes hurtigst muligt til primærsektoren

 • • Der sendes løbende opdateret plejeforløbsplan

 • • I forhold til rehabilitering og udskrivelse udarbejdes der altid en genoptræningsplan Udarbejdelse af genoptræningsplaner, som ved udskrivelse sendes til egen læge og hjemkommunen.

 • • Retningslinjen for OP-klargøring følges således at ventetid minimeres.

 • • Koordinering mellem OP og sengeafsnit om prioritering af patienter til OP-programmet.

 • • Koordinering mellem OP og anæstesien omkring operationsprogrammet.  

 • • Kvaliteten sikres ved gennemgang af RKKP to gange årligt ved den tværfaglige styregruppe.

 

 

Sygepleje 

 

 

 Styregruppe DR hoftebrud og netværksgruppe

Diagnostiske undersøgelser

 

Røntgen af hofte ved ankomst

Kontrolrøntgen af hoften efter operation

Ved indikation for udredning af osteoporose:

 • • Thisted: røntgen af columna thoracolumbalis

 • • Hjørring: Blodprøver og DEXA scanning

Blodprøver ved ankomst, 1. og 3. dag – samt ved behov

Læge

Plejepersonale

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 • • De dage, hvor der er behov for stuegang hos patienten, foregår dette i dialog med patient, læge, sygeplejerske og evt. pårørende

 • • Udskrivningskonference med sygeplejerske, terapeuter, patient/pårørende og evt. visitator 

 


 

 

Udskrivelse/Afslutning

 

 

Aktivitet for Aalborg, Hjørring og Thisted

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

 Planlægningen af udskrivelse/afslutning af patientforløbet begynder ved indlæggelsen, gennem de forekomne samtaler, hvor patient og pårørende er inddraget i afstemning af mål og forventninger, samt beskrivelse af funktionsniveau ved indlæggelsen.

 • • Primærsektoren er adviseret via TSM

 • • Dokumentationen for forløbet forefindes i: EPJ, RKKP, TSM og medicinmodulet

 • • Der afholdes afsluttende sygepleje samtale med patient og pårørende, herunder:

 • • Forebyggelse af nyt fald

 • • Mad og drikke

 • • Medicin / medicinkort Udlevering af relevante pjecer

 • • Plejeplan og udskrivningsrapport sendes via TSM

 • • Repeter de udleverede pjecer med patient og evt. pårørende.

 • • Terapeuterne drøfter hjemmeøvelsesprogram med patient og pårørende.

 • • Genoptræningsplan (GOP) udarbejdes og medgives patienten ved udskrivelse

 • • Epikrisen dikteres ved sidste stuegang og medgives patienten

 • •  Prøvesvar og undersøgelsesresultater tjekkes i EPJ og godkendes Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultater Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg

 • • FMK afstemmes

 • • Der doseres og medgives medicin til aftalte dage ud fra FMK. 

Sygepleje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeuter

  

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

 

 

Sygepleje

 

Patientvejledning

Operation af hoftebrud_HOOA01-180.pdf

 

Definition af begreber

GOP: Genoptræningsplan

OP-team: Op-sygeplejerske, O-Læge, Anæstesisygeplejerske

 Bilag

 

 

Link

Behandling af disloceret collum femoris fraktur

Blå Triage

Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO) – se skema, (4.2.7)

Den tværsektorielle grundaftale -- se under behandling og pleje

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning som indeholder: Ernæringsinstruks for voksne patienter på Ortopædkirurgisk Afsnit O1, O2 samt O-ambulatoriet

Faste og diabetes - Endokrinologi, SVE og AAUH

FMK

Forholdsregler for det præ, per og postoperative område (6.1)

forløbslabel

Generelle regler for udskrivning fra opvågningen

Gennemgang af medicinliste

Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger

Informeret samtykke til behandling

Instruks for bestilling af anæstesitilsyn

Intravaskulære katetre (5.1),

Klinisk retningslinje om delirium

KRAM-screening og intervention (voksne)

Monofer, intravenøs behandling af jernmangel - Ældremedicinsk afsnit 205B og Ortopædkirurgisk afsnit 109

MRSA – Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (4.2.1)

Måleskema til tilpasning af din bolig

Nervus femoralis blokade, hoftenære frakturer

Overflytninger - arbejdsgange og retningslinjer for interne overflytninger af indlagte ortopædkirurgiske patienter

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling

Pertrokantær fraktur

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Præoperative fasterutiner

PVK - Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af perifert venekateter hos voksne

Rammeordination - delegation til plejepersonale i Ortopædkirurgien i Region Nordjylland

Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultater Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg

Sikker kirurgi

Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt

Subtrokantær fraktur

Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1

Tilkald af mobilt akutteam (MAT)

Tryksårsforebyggelse – Region Nordjylland

Udarbejdelse af genoptræningsplaner

Urinvejsdrænage (5.5)

 

Terapi

Hjørring:

Fysioterapi til indlagte patienter med hoftenære frakturer

Hoftenære frakturer – Ergoterapi til indlagte patienter samt Instruktion i brug af hjælpemidler til patienter indlagt med hoftenære frakturer

Aalborg / Thisted:

Ergoterapi til indlagte patienter med hoftenær fraktur, som er osteosynteret med hemi- eller total hoftealloplastik

Fysioterapi til indlagte patienter med hoftenær fraktur som er opereret med hemi- eller totalhoftealloplastik

Fysioterapi til indlagte patienter med hoftenær fraktur som er opereret med intern osteosyntese