Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Strålehygiejne ved anvendelse af mobil C-bue Akutmodtagelsen og Operation- og behandlingsafsnittet, Aalborg Universitetshospital, Thisted


Beskrivelse
 

Strålebeskyttende materiale

Alle der under udførelse af sit arbejde opholder sig ved strålekilde, skal som minimum benytte blyforklæde, og der anbefales ligeledes af anvende thyroideabeskytter i form af halskrave.
 

Blyforklæde - Beskytter strålefølsomme organer mod ioniserende stråling forfra - I afdelingen benyttes halvt dækkende blyforklæde. Personalet skal have fronten mod strålekilden, og må ikke bevæge sig frit når der gennemlyses. Længden på forklædet skal være til knæene og størrelse passe til den person, der skal bære forklædet.
 

Halskrave - Beskytter thyroidea mod ioniserende stråling. Kraven skal være i forlængelse af forklædet og være tætsiddende.
 

Kontrol af strålebeskyttende materiale - Én gang årligt gennemføres kontrol af strålebeskyttelsesmateriale blyforklæder + halskraver, dette indebærer at de gennemgås visuelt for revner og huller, samt at syninger og velcrolukning er intakte.

Denne kontrol foretages af Billeddiagnostik afdeling. Resultatet af den årlige kontrol udført af Billeddiagnostisk afdeling registreres i https://rfwiki.rn.dk/default.aspx - Afsnitsleder har adgang til dette system.


Forklæder eller halskraver, som er defekte, sendes til Røntgenfysik i Brønderslev, hvor de kasseres.
 

Nyindkøb - Alle værnemidler bestilles ved Røntgenfysik, som godkender og registrerer disse.

 

Gravide

Gravide kollegaer skal orientere afsnitsleder, så snart graviditeten erkendes. Afsnitsleder udleverer pjecen ”Graviditet og røntgenstråling” og orienterer omkring forholdsregler. Jf. PRI-dokumentet ”Leders ansvar ved gravide stråleudsatte arbejdstagere på afdelinger med røntgenudstyr der anvendes til diagnostisk brug”. https://pri.rn.dk/Sider/30570.aspx.

 

For operation- og behandlingsafsnittet gælder det, at den gravide fritages for vagter og deltager ikke i operationer, hvor der anvendes gennemlyser.
 

For Akutmodtagelsen gælder det, at den gravid ikke deltager i procedurer, hvor der anvendes gennemlyser.

 

Uddannelse/oplæring af plejepersonale i røntegnadfærd

Nyansatte introduceres ved strålebeskyttelseskoordinator, som blandt andet gennemgår instruks i strålehygiejne for Akutmodtagelsen og Operations- og behandlingsafsnittet samt underviser i praktisk brug af mobil C-bue.

 

Undervisning af øvrige personale ved strålebeskyttelseskoordinator, tilstræbes 1 gang årligt eller efter behov. Der tages fortrinsvis udgangspunkt i praksisanvendelse.

Undervisningen dokumenteres efterfølgende. Desuden informeres personalet løbende omkring strålehygiejne.
 

Røntgenfysik arrangerer undervisning i strålehygiejne på matriklen i Thisted efter behov. Undervisningen indeholder teoretisk oplæg om strålefysik og strålebeskyttelse. Denne undervisning skal gentages hvert 5. år.

Praktisk undervisning, samt undervisning fra Røntgenfysik i strålehygiejne, skal gennemføres inden C-buen må anvendes af den nyansatte.

 

Kategorisering

Det er leders ansvar, at personalet er kategoriseret. Denne kategorisering revurderes hvert år, ud fra ændret patient-flow eller andet der kan have indflydelse på patientdosis. Studerende, der er i afsnittet over 3 måneder, skal anvende persondosimeter, disse udleveres af skolen.
 

Fortegnelsen over kategoriseringen samt resultaterne fra den individuelle dosisovervågning ligger fysisk udprintet i mappen Strålehygiejne på kontoret, hvor de gemmes i 5 år.
 

Strålebeskyttelseskoordinatoren orienterer sig om dosisresultaterne hver 3. måned, når de tilsendes. Ved afvigelser med høje doser følges instruks fra Røntgenfysisk.
 

Personalet vejledes af strålebeskyttelseskoordinator omkring hvordan persondosimeteret anvendes korrekt, jvf. Planche ophængt i afsnittet ”Har du husket dit persondosimeter”. Det er derefter personalets eget ansvar at bære denne korrekt.
 

Persondosimeteret bestilles af afsnitslederen. Personalet er selv ansvarlig for at aflevere persondosimetri efter 3 måneder og dermed tage en ny i brug - der er opsat æsker på afsnitslederen kontor.


Kategorisering af personalet på Akutmodtagelsen samt
Operations- og behandlingsafsnittet, Thisted, er kategorisering ud fra instruks for dosisovervågning og kategorisering af stråleudsat personale, der arbejder med røntgenapparatur, der anvendes til diagnostisk brug.
 

Personalet på Akutmodtagelsen er kategoriseret ud fra nedenstående tabel

Hænder (reponering)

Modalitet = 4

Risiko = 2

Beskyttelse = 4

Dette giver en farens alvorlighed = (4x4x2) /15 = 2,13 afrundet til 2

Med en hyppighed på mere end én undersøgelse om måneden er man kategoriseret C/B

 

Personalet på Operations- og behandlingsafsnittet, Thisted er kategoriseret ud fra nedenstående tabel

Hoftenær fraktur

Modalitet = 4

Risiko = 3

Beskyttelse = 4

Dette giver en farens alvorlighed = (4x3x4) /15 = 3,2 afrundet til 3

Med en hyppighed på mere end én undersøgelse om måneden er man kategoriseret B

 

Kontrol af C-bue

På matriklen Thisted forefindes 3 mobile C-buer nr. System DK1090MM04, DK1090XR01 og DK1090XR02.

Månedlig konstanstest af C-buerne udføres og registreres i X base. Alle, der udfører test samt afsnitslederne, har adgang til X base hhtp://xbase.rm.medcom/xbase3/. Måleudstyr opbevares på afsnitsleders kontor på central OP.

 

Anvendelse af C-bue

C-buen anvendes fortrinsvis under procedurer på Operations- og behandlingsafsnittet i forbindelse med ortopædkirurgiske og urologiske operationer. Dokumentationsbilleder sendes til PACS systemet, operationssygeplejersken sender disse trådløst.
 

I Akutmodtagelsen anvendes C-buen udelukkende til ortopædkirurgiske reponeringer.
 

Brug af C-buen sker altid under tilstedeværelse af en klinisk ansvarlig sundhedsperson. Hensigtsmæssigt indstilles C-buen i samarbejde mellem læge og sygeplejerske.
 

Ved afvigelser på C-buen der involverer utilsigtet bestråling, følges instruks fra Røntgenfysik: ”Forholdsregler ved utilsigtet bestråling”: https://pri.rn.dk/Sider/5484.aspx
 

Audit

Audit foretages med ca. 14 måneders interval med mulig inddragelse af Røntgenfysik i valg af tema samt opfølgning på audit.

 

Målgruppe – modtagelse

Personale ansat på Akutmodtagelsen og Operations- og behandlingsafsnittet, Thisted

 

Formål

Formålet med denne procedure er at beskrive de relevante forhold omkring strålehygiejne på Akutmodtagelsen og Operations- og behandlingsafsnittet, Thisted i forbindelse med brugen af røntgenstråling herunder:

At sikre at ingen patienter eller ansatte modtager stråledoser, som overstiger de fastsatte dosisgrænser (bekendtgørelse nr. 669 og nr. 671 af 1. juli 2019).
 

At sikre at personalet anvender strålebeskyttende værnemidler og har viden om regler, sikkerhed og vejledninger på området - samt har kendskab til, hvor der kan søges yderligere viden.

I afsnittet findes følgende vejledninger:


Instruks strålehygiejne


Dobbelt billede på skærm


Quick-guide til at sende billeder


Vejledning til udfyldelse af patientdata